شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان, 2020
By: Averroes
Title شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان
Transcription sharḥ al-burhān li-Arisṭū wa talkhīṣ al-burhān
Type Monograph
Language Arabic
Date 2020
Publication Place Kairo
Publisher Afāq
Categories Aristotle, Logic, Commentary
Author(s) Averroes
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5387","_score":null,"_source":{"id":5387,"authors_free":[{"id":6239,"entry_id":5387,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":"","free_last_name":"","norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}}],"entry_title":"\u0634\u0631\u062d \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0644\u0623\u0631\u0633\u0637\u0648 \u0648\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646","title_transcript":"shar\u1e25 al-burh\u0101n li-Aris\u1e6d\u016b wa talkh\u012b\u1e63 al-burh\u0101n","title_translation":"","main_title":{"title":"\u0634\u0631\u062d \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0644\u0623\u0631\u0633\u0637\u0648 \u0648\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646"},"abstract":"","btype":1,"date":"2020","language":"Arabic","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5387,"pubplace":"Kairo","publisher":"Af\u0101q","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2020]}

La découverte des méthodes démonstratives des dogmes religieux et l'exposé des ambiguïtés déviatrices et des innovations déroutantes résultant de l'interprétation de ces dogmes, 2016
By: Averroes, Abdelmajid El Ghannouchi (Ed.), Mokdad Arfa-Mensia (Ed.)
Title La découverte des méthodes démonstratives des dogmes religieux et l'exposé des ambiguïtés déviatrices et des innovations déroutantes résultant de l'interprétation de ces dogmes
Type Monograph
Language French
Date 2016
Publication Place Carthage
Publisher Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-hikma
Categories Logic, Method, Theology
Author(s) Averroes , Abdelmajid El Ghannouchi , Mokdad Arfa-Mensia
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5389","_score":null,"_source":{"id":5389,"authors_free":[{"id":6242,"entry_id":5389,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":"","free_last_name":"El ","norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":6243,"entry_id":5389,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Abdelmajid El Ghannouchi","free_first_name":"Abdelmajid","free_last_name":"El Ghannouchi","norm_person":null},{"id":6245,"entry_id":5389,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Mokdad Arfa-Mensia","free_first_name":"Mokdad ","free_last_name":" Arfa-Mensia","norm_person":null}],"entry_title":"La d\u00e9couverte des m\u00e9thodes d\u00e9monstratives des dogmes religieux et l'expos\u00e9 des ambigu\u00eft\u00e9s d\u00e9viatrices et des innovations d\u00e9routantes r\u00e9sultant de l'interpr\u00e9tation de ces dogmes","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"La d\u00e9couverte des m\u00e9thodes d\u00e9monstratives des dogmes religieux et l'expos\u00e9 des ambigu\u00eft\u00e9s d\u00e9viatrices et des innovations d\u00e9routantes r\u00e9sultant de l'interpr\u00e9tation de ces dogmes"},"abstract":"","btype":1,"date":"2016","language":"French","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"},{"id":72,"category_name":"Method","link":"bib?categories[]=Method"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5389,"pubplace":"Carthage","publisher":"Acad\u00e9mie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-hikma","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2016]}

Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete, 2011
By: Aristotle, Averroes, Fridericus Heidenhain (Ed.),
Title Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete
Type Monograph
Language undefined
Date 2011
Publisher Nabu Press
Series Jahrbücher für classische Philologie
Volume 17
Categories Poetics, Logic
Author(s) Aristotle , Averroes , Fridericus Heidenhain ,
Publisher(s)
Translator(s) Jacob Mantinus

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1885","_score":null,"_source":{"id":1885,"authors_free":[{"id":2267,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":72,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Aristotle","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":72,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Aristotle","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118650130","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/7524651","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd118650130.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Aristotle"}},{"id":2268,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2269,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1544,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Fridericus Heidenhain","free_first_name":"Fridericus","free_last_name":"Heidenhain","norm_person":{"id":1544,"first_name":"Fridericus","last_name":"Heidenhain","full_name":"Fridericus Heidenhain","short_ident":"FriHei","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Fridericus Heidenhain"}},{"id":2270,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":282,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Jacob Mantinus","free_first_name":"Jacob","free_last_name":"Mantinus","norm_person":{"id":282,"first_name":"Jacob","last_name":"Mantino","full_name":"Jacob Mantino","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/119752476","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/66824097","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Jacob Mantino"}}],"entry_title":"Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete"},"abstract":null,"btype":1,"date":"2011","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":44,"category_name":"Poetics","link":"bib?categories[]=Poetics"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":72,"full_name":"Aristotle","role":1},{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1544,"full_name":"Fridericus Heidenhain","role":2}],"works":[{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1885,"pubplace":null,"publisher":"Nabu Press","series":"Jahrb\u00fccher f\u00fcr classische Philologie","volume":"17","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2011]}

Commentaire Moyen sur le 'De Interpretatione', 2000
By: Averroes, Ali Benmakhlouf (Ed.), Stéphane Diebler (Ed.),
Title Commentaire Moyen sur le 'De Interpretatione'
Translation Commentarium medium in Aristotelis de interpretatione
Type Monograph
Language undefined
Date 2000
Publication Place Paris
Publisher J. Vrin
Categories Logic
Author(s) Averroes , Ali Benmakhlouf , Stéphane Diebler ,
Publisher(s)
Translator(s) Stéphane Diebler

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1877","_score":null,"_source":{"id":1877,"authors_free":[{"id":2246,"entry_id":1877,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2247,"entry_id":1877,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":774,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Ali Benmakhlouf","free_first_name":"Ali","free_last_name":"Benmakhlouf","norm_person":{"id":774,"first_name":"Ali","last_name":"Benmakhlouf","full_name":"Ali Benmakhlouf","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/120589850","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/24737587","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Ali Benmakhlouf"}},{"id":2248,"entry_id":1877,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":776,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"St\u00e9phane Diebler","free_first_name":"St\u00e9phane","free_last_name":"Diebler","norm_person":{"id":776,"first_name":"St\u00e9phane","last_name":"Diebler","full_name":"St\u00e9phane Diebler","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/135973635","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/39545812","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=St\u00e9phane Diebler"}},{"id":2249,"entry_id":1877,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":776,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"St\u00e9phane Diebler","free_first_name":"St\u00e9phane","free_last_name":"Diebler","norm_person":{"id":776,"first_name":"St\u00e9phane","last_name":"Diebler","full_name":"St\u00e9phane Diebler","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/135973635","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/39545812","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=St\u00e9phane Diebler"}}],"entry_title":"Commentaire Moyen sur le 'De Interpretatione'","title_transcript":null,"title_translation":"Commentarium medium in Aristotelis de interpretatione","main_title":{"title":"Commentaire Moyen sur le 'De Interpretatione'"},"abstract":null,"btype":1,"date":"2000","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":774,"full_name":"Ali Benmakhlouf","role":2},{"id":776,"full_name":"St\u00e9phane Diebler","role":2}],"works":[{"id":4,"aw_title":"Middle Commentary on De Interpretatione"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1877,"pubplace":"Paris","publisher":"J. Vrin","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2000]}

Commentarium medium super libro Peri hermeneias Aristotelis. Translatio Wilhelmo de Luna Attributa, 1996
By: Averroes, Roland Hissette (Ed.)
Title Commentarium medium super libro Peri hermeneias Aristotelis. Translatio Wilhelmo de Luna Attributa
Type Monograph
Language undefined
Date 1996
Publication Place Leuven
Publisher Peeters
Series Union académique internationale
Volume 12
Categories Logic
Author(s) Averroes , Roland Hissette
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1630","_score":null,"_source":{"id":1630,"authors_free":[{"id":1879,"entry_id":1630,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":1880,"entry_id":1630,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":789,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Roland Hissette","free_first_name":"Roland","free_last_name":"Hissette","norm_person":{"id":789,"first_name":"Roland","last_name":"Hissette","full_name":"Roland Hissette","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/151152527","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/44447915","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd151152527.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Roland Hissette"}}],"entry_title":"Commentarium medium super libro Peri hermeneias Aristotelis. Translatio Wilhelmo de Luna Attributa","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Commentarium medium super libro Peri hermeneias Aristotelis. Translatio Wilhelmo de Luna Attributa"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1996","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":789,"full_name":"Roland Hissette","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1630,"pubplace":"Leuven","publisher":"Peeters","series":"Union acad\u00e9mique internationale","volume":"12","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1996]}

Averroè. Commento al Peri Poietikes, 1990
By: Averroes,
Title Averroè. Commento al Peri Poietikes
Type Monograph
Language undefined
Date 1990
Publication Place Milano
Publisher Coliseum
Categories Poetics, Logic
Author(s) Averroes ,
Publisher(s)
Translator(s) Baffioni Carmela

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1889","_score":null,"_source":{"id":1889,"authors_free":[{"id":2279,"entry_id":1889,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2280,"entry_id":1889,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":754,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Baffioni Carmela","free_first_name":"Baffioni","free_last_name":"Carmela","norm_person":{"id":754,"first_name":"Carmela","last_name":"Baffioni","full_name":"Carmela Baffioni","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139175172","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/25088","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd139175172.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Carmela Baffioni"}}],"entry_title":"Averro\u00e8. Commento al Peri Poietikes","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averro\u00e8. Commento al Peri Poietikes"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1990","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":44,"category_name":"Poetics","link":"bib?categories[]=Poetics"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1889,"pubplace":"Milano","publisher":"Coliseum","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1990]}

ابن رشد. تلخيص القياس لارسطو, 1988
By: Averroes, ʿAbd al-Raḥmān Badawī (Ed.)
Title ابن رشد. تلخيص القياس لارسطو
Transcription Ibn Rušd. Talḫīṣ al-qiyās li-Arisṭū
Translation Middle Commentary on Aristotles Prior Analytics
Type Monograph
Language undefined
Date 1988
Publication Place Kuwait
Categories Logic
Author(s) Averroes , ʿAbd al-Raḥmān Badawī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1633","_score":null,"_source":{"id":1633,"authors_free":[{"id":1887,"entry_id":1633,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":1888,"entry_id":1633,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u02bfAbd al-Ra\u1e25m\u0101n Badaw\u012b","free_first_name":"\u02bfAbd al-Ra\u1e25m\u0101n","free_last_name":"Badaw\u012b","norm_person":{"id":1,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Abd al-Rahman Badawi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/124994377","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61541234","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Abd al-Rahman Badawi"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0633 \u0644\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. Tal\u1e2b\u012b\u1e63 al-qiy\u0101s li-Aris\u1e6d\u016b","title_translation":"Middle Commentary on Aristotles Prior Analytics","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0633 \u0644\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1988","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1,"full_name":"Abd al-Rahman Badawi","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1633,"pubplace":"Kuwait","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1988]}

ابن رشد. تلخيص كتاب الشعر, 1986
By: Averroes, Charles E. Butterworth (Ed.), ʾAḥmad ʿAbd al-Mağīd Harīdī (Ed.)
Title ابن رشد. تلخيص كتاب الشعر
Transcription Ibn Rušd. Talḫīṣ Kitāb al-šiʿr
Translation Ibn Rušd. Middle Commentary on the Poetics
Type Monograph
Language undefined
Date 1986
Publication Place Cairo
Publisher The General Egyptian Book Organization
Series Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem
Volume 1, a (9)
Categories Logic
Author(s) Averroes , Charles E. Butterworth , ʾAḥmad ʿAbd al-Mağīd Harīdī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1824","_score":null,"_source":{"id":1824,"authors_free":[{"id":2117,"entry_id":1824,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2118,"entry_id":1824,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":123,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Charles E. Butterworth","free_first_name":"Charles E.","free_last_name":"Butterworth","norm_person":{"id":123,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Charles E. Butterworth","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/105338856X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/41853950","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Charles E. Butterworth"}},{"id":2119,"entry_id":1824,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1420,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-Ma\u011f\u012bd Har\u012bd\u012b","free_first_name":"\u02beA\u1e25mad","free_last_name":"\u02bfAbd al-Ma\u011f\u012bd Har\u012bd\u012b","norm_person":{"id":1420,"first_name":"\u02beA\u1e25mad","last_name":"\u02bfAbd al-Ma\u011f\u012bd Har\u012bd\u012b","full_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-Ma\u011f\u012bd Har\u012bd\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1087878152","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/59093841","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-Ma\u011f\u012bd Har\u012bd\u012b"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0639\u0631","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. Tal\u1e2b\u012b\u1e63 Kit\u0101b al-\u0161i\u02bfr","title_translation":"Ibn Ru\u0161d. Middle Commentary on the Poetics","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0639\u0631"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1986","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":123,"full_name":"Charles E. Butterworth","role":2},{"id":1420,"full_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-Ma\u011f\u012bd Har\u012bd\u012b","role":2}],"works":[{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1824,"pubplace":"Cairo","publisher":"The General Egyptian Book Organization","series":"Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem","volume":"1, a (9)","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1986]}

ابن رشد. شرخ البرهان لارسطو و تلخيص البرهان, 1984
By: Averroes, ʿAbd al-Raḥmān Badawī (Ed.)
Title ابن رشد. شرخ البرهان لارسطو و تلخيص البرهان
Transcription Ibn Rušd. Šarḥ al-burhān li-Arisṭū wa talḫīṣ al-burhān
Translation Averroes. Long and Middle Commentary on Aristotles the Second Analytics
Type Monograph
Language undefined
Date 1984
Publication Place Kuwait
Categories Logic
Author(s) Averroes , ʿAbd al-Raḥmān Badawī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1797","_score":null,"_source":{"id":1797,"authors_free":[{"id":2072,"entry_id":1797,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2073,"entry_id":1797,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u02bfAbd al-Ra\u1e25m\u0101n Badaw\u012b","free_first_name":"\u02bfAbd al-Ra\u1e25m\u0101n","free_last_name":"Badaw\u012b","norm_person":{"id":1,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Abd al-Rahman Badawi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/124994377","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61541234","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Abd al-Rahman Badawi"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0634\u0631\u062e \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0644\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648 \u0648 \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. \u0160ar\u1e25 al-burh\u0101n li-Aris\u1e6d\u016b wa tal\u1e2b\u012b\u1e63 al-burh\u0101n","title_translation":"Averroes. Long and Middle Commentary on Aristotles the Second Analytics","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0634\u0631\u062e \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0644\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648 \u0648 \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1984","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1,"full_name":"Abd al-Rahman Badawi","role":2}],"works":[{"id":11,"aw_title":"Long Commentary on the Posterior Analytics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1797,"pubplace":"Kuwait","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1984]}

تلخيص كتاب القياس, 1983
By: Averroes, Charles E. Butterworth (Ed.), ʾAḥmad ʿAbd al-Mağīd Harīdī (Ed.)
Title تلخيص كتاب القياس
Transcription Talḫīṣ Kitāb al-qīyās
Translation Middle Commentary on the Prior Analytics
Type Monograph
Language undefined
Date 1983
Publication Place Cairo
Publisher The General Egyptian Book Organization
Series Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem
Volume 1, a (4)
Categories Logic
Author(s) Averroes , Charles E. Butterworth , ʾAḥmad ʿAbd al-Mağīd Harīdī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1632","_score":null,"_source":{"id":1632,"authors_free":[{"id":1884,"entry_id":1632,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":1885,"entry_id":1632,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":123,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Charles E. Butterworth","free_first_name":"Charles E.","free_last_name":"Butterworth","norm_person":{"id":123,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Charles E. Butterworth","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/105338856X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/41853950","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Charles E. Butterworth"}},{"id":1886,"entry_id":1632,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1420,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-Ma\u011f\u012bd Har\u012bd\u012b","free_first_name":"\u02beA\u1e25mad","free_last_name":"\u02bfAbd al-Ma\u011f\u012bd Har\u012bd\u012b","norm_person":{"id":1420,"first_name":"\u02beA\u1e25mad","last_name":"\u02bfAbd al-Ma\u011f\u012bd Har\u012bd\u012b","full_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-Ma\u011f\u012bd Har\u012bd\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1087878152","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/59093841","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-Ma\u011f\u012bd Har\u012bd\u012b"}}],"entry_title":"\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0633","title_transcript":"Tal\u1e2b\u012b\u1e63 Kit\u0101b al-q\u012by\u0101s","title_translation":"Middle Commentary on the Prior Analytics","main_title":{"title":"\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0633"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1983","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":123,"full_name":"Charles E. Butterworth","role":2},{"id":1420,"full_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-Ma\u011f\u012bd Har\u012bd\u012b","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1632,"pubplace":"Cairo","publisher":"The General Egyptian Book Organization","series":"Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem","volume":"1, a (4)","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1983]}

Aristotelis Opera Cum Averrois Commentariis. Averrois Cordubensis in ea opera omnes, qui ad haec usque; tempora peruenere, commentarii, 1962
By: Aristotle, Averroes
Title Aristotelis Opera Cum Averrois Commentariis. Averrois Cordubensis in ea opera omnes, qui ad haec usque; tempora peruenere, commentarii
Type Monograph
Language undefined
Date 1962
Publication Place Frankfurt am Main
Publisher Minerva
Categories Logic
Author(s) Aristotle , Averroes
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1880","_score":null,"_source":{"id":1880,"authors_free":[{"id":2252,"entry_id":1880,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":72,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Aristotle","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":72,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Aristotle","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118650130","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/7524651","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd118650130.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Aristotle"}},{"id":2253,"entry_id":1880,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}}],"entry_title":"Aristotelis Opera Cum Averrois Commentariis. Averrois Cordubensis in ea opera omnes, qui ad haec usque; tempora peruenere, commentarii","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Aristotelis Opera Cum Averrois Commentariis. Averrois Cordubensis in ea opera omnes, qui ad haec usque; tempora peruenere, commentarii"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1962","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":72,"full_name":"Aristotle","role":1},{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1880,"pubplace":"Frankfurt am Main","publisher":"Minerva","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Aristotelis Opera Cum Averrois Commentariis. Averrois Cordubensis in ea opera omnes, qui ad haec usque; tempora peruenere, commentarii"]}

Averroes. Quaestio in librum Priorum, traducta per Helias Hebraeum, 1497
By: Averroes,
Title Averroes. Quaestio in librum Priorum, traducta per Helias Hebraeum
Type Monograph
Language undefined
Date 1497
Publication Place Venice
Publisher Aldus
Categories Logic
Author(s) Averroes ,
Publisher(s)
Translator(s) Elias Del Medigo

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1896","_score":null,"_source":{"id":1896,"authors_free":[{"id":2293,"entry_id":1896,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2294,"entry_id":1896,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":155,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Elias Del Medigo","free_first_name":"Elias","free_last_name":"Del Medigo","norm_person":{"id":155,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Elia del Medigo","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/119456710","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/49283224","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd119456710.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Elia del Medigo"}}],"entry_title":"Averroes. Quaestio in librum Priorum, traducta per Helias Hebraeum","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averroes. Quaestio in librum Priorum, traducta per Helias Hebraeum"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1497","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":16,"aw_title":"Critique of Avicenna's Position on the Conversion of Premises"},{"id":16,"aw_title":"Critique of Avicenna's Position on the Conversion of Premises"},{"id":21,"aw_title":"On the Mixing of Contingent and Necessary Premises"},{"id":21,"aw_title":"On the Mixing of Contingent and Necessary Premises"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1896,"pubplace":"Venice","publisher":"Aldus","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Averroes. Quaestio in librum Priorum, traducta per Helias Hebraeum"]}

Averrois Cordubensis. Commentarium Medium in Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias, 1969
By: Averroes, Herbert A. Davidson (Ed.)
Title Averrois Cordubensis. Commentarium Medium in Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias
Translation Ha-beʾur ha-ʾemṣaʿi šel Ibn Rušd ʿal sefer ha-maboʾ le-Porfuriyos we-sefer ha-maʾamarot le-ʾArisṭoṭeles
Type Monograph
Language undefined
Date 1969
Publication Place Cambridge (Mass.)
Publisher The Mediaeval Academy of America
Series Corpus Philosophorum Medii Aevi
Volume 78
Categories Logic
Author(s) Averroes , Herbert A. Davidson
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1869","_score":null,"_source":{"id":1869,"authors_free":[{"id":2228,"entry_id":1869,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2229,"entry_id":1869,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":249,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Herbert A. Davidson","free_first_name":"Herbert A.","free_last_name":"Davidson","norm_person":{"id":249,"first_name":"Herbert","last_name":"Davidson","full_name":"Herbert Davidson","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/15814743X","viaf_url":"","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Herbert Davidson"}}],"entry_title":"Averrois Cordubensis. Commentarium Medium in Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias","title_transcript":null,"title_translation":"Ha-be\u02beur ha-\u02beem\u1e63a\u02bfi \u0161el Ibn Ru\u0161d \u02bfal sefer ha-mabo\u02be le-Porfuriyos we-sefer ha-ma\u02beamarot le-\u02beAris\u1e6do\u1e6deles","main_title":{"title":"Averrois Cordubensis. Commentarium Medium in Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1969","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":249,"full_name":"Herbert Davidson","role":2}],"works":[{"id":3,"aw_title":"Middle Commentary on the Categories"},{"id":2,"aw_title":"Middle Commentary on the Isagoge"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1869,"pubplace":"Cambridge (Mass.)","publisher":"The Mediaeval Academy of America","series":"Corpus Philosophorum Medii Aevi","volume":"78","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Averrois Cordubensis. Commentarium Medium in Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias"]}

Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete, 1889
By: Aristotle, Averroes, Fridericus Heidenhain (Ed.),
Title Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete
Type Monograph
Language undefined
Date 1889
Publisher B.G. Teubner
Series Jahrbücher für classische Philologie
Volume 17
Categories Poetics, Logic
Author(s) Aristotle , Averroes , Fridericus Heidenhain ,
Publisher(s)
Translator(s) Jacob Mantinus

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1884","_score":null,"_source":{"id":1884,"authors_free":[{"id":2263,"entry_id":1884,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":72,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Aristotle","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":72,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Aristotle","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118650130","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/7524651","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd118650130.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Aristotle"}},{"id":2264,"entry_id":1884,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2265,"entry_id":1884,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1544,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Fridericus Heidenhain","free_first_name":"Fridericus","free_last_name":"Heidenhain","norm_person":{"id":1544,"first_name":"Fridericus","last_name":"Heidenhain","full_name":"Fridericus Heidenhain","short_ident":"FriHei","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Fridericus Heidenhain"}},{"id":2266,"entry_id":1884,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":282,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Jacob Mantinus","free_first_name":"Jacob","free_last_name":"Mantinus","norm_person":{"id":282,"first_name":"Jacob","last_name":"Mantino","full_name":"Jacob Mantino","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/119752476","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/66824097","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Jacob Mantino"}}],"entry_title":"Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1889","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":44,"category_name":"Poetics","link":"bib?categories[]=Poetics"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":72,"full_name":"Aristotle","role":1},{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1544,"full_name":"Fridericus Heidenhain","role":2}],"works":[{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1884,"pubplace":null,"publisher":"B.G. Teubner","series":"Jahrb\u00fccher f\u00fcr classische Philologie","volume":"17","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete"]}

Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete, 2011
By: Aristotle, Averroes, Fridericus Heidenhain (Ed.),
Title Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete
Type Monograph
Language undefined
Date 2011
Publisher Nabu Press
Series Jahrbücher für classische Philologie
Volume 17
Categories Poetics, Logic
Author(s) Aristotle , Averroes , Fridericus Heidenhain ,
Publisher(s)
Translator(s) Jacob Mantinus

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1885","_score":null,"_source":{"id":1885,"authors_free":[{"id":2267,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":72,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Aristotle","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":72,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Aristotle","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118650130","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/7524651","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd118650130.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Aristotle"}},{"id":2268,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2269,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1544,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Fridericus Heidenhain","free_first_name":"Fridericus","free_last_name":"Heidenhain","norm_person":{"id":1544,"first_name":"Fridericus","last_name":"Heidenhain","full_name":"Fridericus Heidenhain","short_ident":"FriHei","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Fridericus Heidenhain"}},{"id":2270,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":282,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Jacob Mantinus","free_first_name":"Jacob","free_last_name":"Mantinus","norm_person":{"id":282,"first_name":"Jacob","last_name":"Mantino","full_name":"Jacob Mantino","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/119752476","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/66824097","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Jacob Mantino"}}],"entry_title":"Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete"},"abstract":null,"btype":1,"date":"2011","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":44,"category_name":"Poetics","link":"bib?categories[]=Poetics"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":72,"full_name":"Aristotle","role":1},{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1544,"full_name":"Fridericus Heidenhain","role":2}],"works":[{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1885,"pubplace":null,"publisher":"Nabu Press","series":"Jahrb\u00fccher f\u00fcr classische Philologie","volume":"17","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete"]}

Averroè. Commento al Peri Poietikes, 1990
By: Averroes,
Title Averroè. Commento al Peri Poietikes
Type Monograph
Language undefined
Date 1990
Publication Place Milano
Publisher Coliseum
Categories Poetics, Logic
Author(s) Averroes ,
Publisher(s)
Translator(s) Baffioni Carmela

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1889","_score":null,"_source":{"id":1889,"authors_free":[{"id":2279,"entry_id":1889,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2280,"entry_id":1889,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":754,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Baffioni Carmela","free_first_name":"Baffioni","free_last_name":"Carmela","norm_person":{"id":754,"first_name":"Carmela","last_name":"Baffioni","full_name":"Carmela Baffioni","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139175172","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/25088","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd139175172.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Carmela Baffioni"}}],"entry_title":"Averro\u00e8. Commento al Peri Poietikes","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averro\u00e8. Commento al Peri Poietikes"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1990","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":44,"category_name":"Poetics","link":"bib?categories[]=Poetics"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1889,"pubplace":"Milano","publisher":"Coliseum","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Averro\u00e8. Commento al Peri Poietikes"]}

Averroës' Three Short Commentaries on Aristotle's "Topics," "Rhetoric," and "Poetics", 1977
By: Averroes, Charles E. Butterworth (Ed.),
Title Averroës' Three Short Commentaries on Aristotle's "Topics," "Rhetoric," and "Poetics"
Type Monograph
Language undefined
Date 1977
Publication Place Albany
Publisher State University of New York Press
Series Studies in Islamic Philosophy and Science
Categories Logic, Rhetoric, Poetics
Author(s) Averroes , Charles E. Butterworth ,
Publisher(s)
Translator(s) Charles E. Butterworth

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1626","_score":null,"_source":{"id":1626,"authors_free":[{"id":1869,"entry_id":1626,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":1870,"entry_id":1626,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":123,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Charles E. Butterworth","free_first_name":"Charles E.","free_last_name":"Butterworth","norm_person":{"id":123,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Charles E. Butterworth","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/105338856X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/41853950","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Charles E. Butterworth"}},{"id":1871,"entry_id":1626,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":123,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Charles E. Butterworth","free_first_name":"Charles E.","free_last_name":"Butterworth","norm_person":{"id":123,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Charles E. Butterworth","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/105338856X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/41853950","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Charles E. Butterworth"}}],"entry_title":"Averro\u00ebs' Three Short Commentaries on Aristotle's \"Topics,\" \"Rhetoric,\" and \"Poetics\"","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averro\u00ebs' Three Short Commentaries on Aristotle's \"Topics,\" \"Rhetoric,\" and \"Poetics\""},"abstract":null,"btype":1,"date":"1977","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"},{"id":48,"category_name":"Rhetoric","link":"bib?categories[]=Rhetoric"},{"id":44,"category_name":"Poetics","link":"bib?categories[]=Poetics"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":123,"full_name":"Charles E. Butterworth","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1626,"pubplace":"Albany","publisher":"State University of New York Press","series":"Studies in Islamic Philosophy and Science","volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Averro\u00ebs' Three Short Commentaries on Aristotle's \"Topics,\" \"Rhetoric,\" and \"Poetics\""]}

Commentaire Moyen sur le 'De Interpretatione', 2000
By: Averroes, Ali Benmakhlouf (Ed.), Stéphane Diebler (Ed.),
Title Commentaire Moyen sur le 'De Interpretatione'
Translation Commentarium medium in Aristotelis de interpretatione
Type Monograph
Language undefined
Date 2000
Publication Place Paris
Publisher J. Vrin
Categories Logic
Author(s) Averroes , Ali Benmakhlouf , Stéphane Diebler ,
Publisher(s)
Translator(s) Stéphane Diebler

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1877","_score":null,"_source":{"id":1877,"authors_free":[{"id":2246,"entry_id":1877,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2247,"entry_id":1877,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":774,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Ali Benmakhlouf","free_first_name":"Ali","free_last_name":"Benmakhlouf","norm_person":{"id":774,"first_name":"Ali","last_name":"Benmakhlouf","full_name":"Ali Benmakhlouf","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/120589850","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/24737587","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Ali Benmakhlouf"}},{"id":2248,"entry_id":1877,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":776,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"St\u00e9phane Diebler","free_first_name":"St\u00e9phane","free_last_name":"Diebler","norm_person":{"id":776,"first_name":"St\u00e9phane","last_name":"Diebler","full_name":"St\u00e9phane Diebler","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/135973635","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/39545812","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=St\u00e9phane Diebler"}},{"id":2249,"entry_id":1877,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":776,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"St\u00e9phane Diebler","free_first_name":"St\u00e9phane","free_last_name":"Diebler","norm_person":{"id":776,"first_name":"St\u00e9phane","last_name":"Diebler","full_name":"St\u00e9phane Diebler","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/135973635","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/39545812","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=St\u00e9phane Diebler"}}],"entry_title":"Commentaire Moyen sur le 'De Interpretatione'","title_transcript":null,"title_translation":"Commentarium medium in Aristotelis de interpretatione","main_title":{"title":"Commentaire Moyen sur le 'De Interpretatione'"},"abstract":null,"btype":1,"date":"2000","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":774,"full_name":"Ali Benmakhlouf","role":2},{"id":776,"full_name":"St\u00e9phane Diebler","role":2}],"works":[{"id":4,"aw_title":"Middle Commentary on De Interpretatione"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1877,"pubplace":"Paris","publisher":"J. Vrin","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Commentaire Moyen sur le 'De Interpretatione'"]}

Commentarium medium super libro Peri hermeneias Aristotelis. Translatio Wilhelmo de Luna Attributa, 1996
By: Averroes, Roland Hissette (Ed.)
Title Commentarium medium super libro Peri hermeneias Aristotelis. Translatio Wilhelmo de Luna Attributa
Type Monograph
Language undefined
Date 1996
Publication Place Leuven
Publisher Peeters
Series Union académique internationale
Volume 12
Categories Logic
Author(s) Averroes , Roland Hissette
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1630","_score":null,"_source":{"id":1630,"authors_free":[{"id":1879,"entry_id":1630,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":1880,"entry_id":1630,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":789,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Roland Hissette","free_first_name":"Roland","free_last_name":"Hissette","norm_person":{"id":789,"first_name":"Roland","last_name":"Hissette","full_name":"Roland Hissette","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/151152527","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/44447915","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd151152527.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Roland Hissette"}}],"entry_title":"Commentarium medium super libro Peri hermeneias Aristotelis. Translatio Wilhelmo de Luna Attributa","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Commentarium medium super libro Peri hermeneias Aristotelis. Translatio Wilhelmo de Luna Attributa"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1996","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":789,"full_name":"Roland Hissette","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1630,"pubplace":"Leuven","publisher":"Peeters","series":"Union acad\u00e9mique internationale","volume":"12","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Commentarium medium super libro Peri hermeneias Aristotelis. Translatio Wilhelmo de Luna Attributa"]}

Il commento medio di Averroe alla Retorica di Aristotele, pubblicato per la prima volta nel testo arabo, 1878
By: Averroes, Tôdrôs Tôdrôsî, Lasinio Fausto (Ed.)
Title Il commento medio di Averroe alla Retorica di Aristotele, pubblicato per la prima volta nel testo arabo
Type Monograph
Language undefined
Date 1878
Publication Place Firenze
Publisher Presso l'editore e Traduttore
Series Pubblicazioni del R. Instituto di studi superiori practici e di perfezionamento in Firenze
Volume 1
Categories Rhetoric, Logic
Author(s) Averroes , Tôdrôs Tôdrôsî , Lasinio Fausto
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1881","_score":null,"_source":{"id":1881,"authors_free":[{"id":2254,"entry_id":1881,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2255,"entry_id":1881,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":591,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"T\u00f4dr\u00f4s T\u00f4dr\u00f4s\u00ee","free_first_name":"T\u00f4dr\u00f4s","free_last_name":"T\u00f4dr\u00f4s\u00ee","norm_person":{"id":591,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Todros Todrosi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/106825307X","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/97223646","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Todros Todrosi"}},{"id":2256,"entry_id":1881,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1514,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Lasinio Fausto","free_first_name":"Lasinio","free_last_name":"Fausto","norm_person":{"id":1514,"first_name":"Lasinio","last_name":"Fausto","full_name":"Lasinio Fausto","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/116748222","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/74611532","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd116748222.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Lasinio Fausto"}}],"entry_title":"Il commento medio di Averroe alla Retorica di Aristotele, pubblicato per la prima volta nel testo arabo","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Il commento medio di Averroe alla Retorica di Aristotele, pubblicato per la prima volta nel testo arabo"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1878","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":48,"category_name":"Rhetoric","link":"bib?categories[]=Rhetoric"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":591,"full_name":"Todros Todrosi","role":1},{"id":1514,"full_name":"Lasinio Fausto","role":2}],"works":[{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1881,"pubplace":"Firenze","publisher":"Presso l'editore e Traduttore","series":"Pubblicazioni del R. Instituto di studi superiori practici e di perfezionamento in Firenze","volume":"1","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Il commento medio di Averroe alla Retorica di Aristotele, pubblicato per la prima volta nel testo arabo"]}

  • PAGE 1 OF 3