ابن رشد. تلخيص ما بعد الطبيعة, 1958
By: Averroes, ʾAmīn ʿUṯmān (Ed.)
Title ابن رشد. تلخيص ما بعد الطبيعة
Transcription Ibn Rušd. Talḫīṣ mā baʿd aṭ-Ṭabīʿa
Type Monograph
Language undefined
Date 1958
Publication Place Cairo
Categories Metaphysics
Author(s) Averroes , ʾAmīn ʿUṯmān
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1835","_score":null,"_source":{"id":1835,"authors_free":[{"id":2141,"entry_id":1835,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2142,"entry_id":1835,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":594,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u02beAm\u012bn \u02bfU\u1e6fm\u0101n","free_first_name":"\u02beAm\u012bn","free_last_name":"\u02bfU\u1e6fm\u0101n","norm_person":{"id":594,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Uthman Amin","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/130516996","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/56849411","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Uthman Amin"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. Tal\u1e2b\u012b\u1e63 m\u0101 ba\u02bfd a\u1e6d-\u1e6cab\u012b\u02bfa","title_translation":null,"main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1958","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":594,"full_name":"Uthman Amin","role":2}],"works":[{"id":79,"aw_title":"Middle Commentary on the Metaphysics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1835,"pubplace":"Cairo","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1958]}

ابن رشد. تلخيص ما بعد الطبيعة, 1958
By: Averroes, ʾAmīn ʿUṯmān (Ed.)
Title ابن رشد. تلخيص ما بعد الطبيعة
Transcription Ibn Rušd. Talḫīṣ mā baʿd aṭ-Ṭabīʿa
Type Monograph
Language undefined
Date 1958
Publication Place Cairo
Categories Metaphysics
Author(s) Averroes , ʾAmīn ʿUṯmān
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1835","_score":null,"_source":{"id":1835,"authors_free":[{"id":2141,"entry_id":1835,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2142,"entry_id":1835,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":594,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u02beAm\u012bn \u02bfU\u1e6fm\u0101n","free_first_name":"\u02beAm\u012bn","free_last_name":"\u02bfU\u1e6fm\u0101n","norm_person":{"id":594,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Uthman Amin","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/130516996","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/56849411","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Uthman Amin"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. Tal\u1e2b\u012b\u1e63 m\u0101 ba\u02bfd a\u1e6d-\u1e6cab\u012b\u02bfa","title_translation":null,"main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1958","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":594,"full_name":"Uthman Amin","role":2}],"works":[{"id":79,"aw_title":"Middle Commentary on the Metaphysics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1835,"pubplace":"Cairo","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629"]}

  • PAGE 1 OF 1