İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin neden ve sonuçları, 2021
By: Fevzi Yiğit
Title İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin neden ve sonuçları
Translation The reasons for and the consequences of Averroes’ saying essence to God
Type Article
Language Turkish
Date 2021
Journal Turkish Academic Research Review
Volume 6
Issue 3
Pages 1035-1052
Categories Metaphysics, Relation between Philosophy and Theology, Cosmology
Author(s) Fevzi Yiğit
Publisher(s)
Translator(s)
Bu makalede, İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin görece neden ve sonuçları konu edilmektedir. Böylece İbn Rüşd örneğinden hareketle, filozofların Tanrı telakkilerinin aslında metafiziğin konusuyla doğrudan bağlantılı olduğu gösterilmek istenmektedir. Makalede bilkuvve-bilfiil, cevher-araz, varlık-mâhiyet, madde-sûret ve teşkîk gibi güçlü felsefî ayrımlara ihtiyaç duyuldukça başvurulacaktır. İbn Rüşd’e göre mevcut/var olan araştırması temelde bir cevher araştırmasıdır. Mevcut kavramı cevherin üstünde yer alan daha üst bir varlık seviyesini temsil etmese de kapsamının genişliği yüzünden cevherden daha üst bir kavramdır. Oysaki İbn Sînâ’ya göre mevcut, cevherden daha üst bir varlık seviyesini karşılar ve bu yüzden mevcut araştırması sadece cevher araştırmasına hasredilemez. Dolayısıyla ona göre metafiziğin konusu cevher olması açısından cevher değildir. İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin muhtemel nedenleri şunlardır: Birincisi, Tanrı bütün mevcudat içerisinde cevher tanımına en uygun olandır. İkincisi onun mevcut kavramını -diğer anlamlarını akılda tutmak kaydıyla- dış dünyada gerçekliği olmayan zihinsel bir kavram yani cins olarak kabul etmesi dolayısıyla sadece cevhere gerçeklik tanımış olmasıdır. Üçüncüsü, göksel cisimlerin sonsuz bir biçimde hareket ettiği düşüncesidir. Dördüncüsü tümeller ve ayrık mevcutlar ile hissedilir ferdi cevherler arasındaki ilişkiye dair görüşüdür. İbn Rüşd Aristoteles’i takiben tümellerin ve ideaların ferdi cevherlerin varoluşunda katkısı olmadığını düşünür. İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin muhtemel sonuçlarıysa şunlardır: Birincisi onun din felsefe ilişkisine dair yazdığı Faslü’l-makâl ve el-Keşf an menâhicü’ledille kitaplarında Tanrı hakkında takındığı Hanbeli tavırdır. İkincisi aslında yukarıda sebep olarak zikredilen burada ise sonuç olarak dile getirilebilecek döngüsel bir şeydir. Yani gök cisimleri ve âlemi ezeli olarak kabul etmek Tanrı’ya cevher denmesine sebep olurken Tanrı’ya cevher denmesi de âlemin Tanrı’nın etkisiyle ancak O’ndan ayrı ve kopuk olarak mevcut olması fikrini sonuç vermektedir. Üçüncüsü sudûr ve yoktan yaratma doktrinlerini reddetmesidir. Yoktan yaratmayı reddi ise -antik filozofların da açıkça dile getirdiği üzere- “salt yokluğun varlığın kaynağı olamayacağı “şeklindeki genel bir ontolojik ilkeye dayanmaktadır. This article deals with the relative reasons and consequences of Averroes’ saying God the essence. Thus, based on the example of Averroes, it is desired to show that the philosophers’ conception of God is actually directly related to the subject of metaphysics. The distinctions between potential and actual, being-essence and matter-form, which are thought to have strong forms of explanation, will be applied when needed. According to Averroes, his research of being is basically an investigation of essence. Although the concept of being/existence does not represent a higher level of being above the substance, it takes place in metaphysics as a higher concept with different meanings. However, according to Ibn Avicenna, the existing meets a higher level of being than the substance, and therefore its inquiry cannot be only the one for substance. Therefore, according to him, the subject of metaphysics is not a substance qua substance. In short, the possible reasons for Averroes to call God essence are as follows: First, God is the most suitable for the definition of essence in all existence. The second is that, keeping other meanings of being in mind, he accepted the concept of “mawjūd” as a mental concept that has no reality in the external world, that is, as a genus, and therefore only recognized the substance as reality. The third is the idea that the celestial bodies move endlessly. The fourth is his view on the relationship between universals and discrete entities and tangible individual essences. Following Aristotle, Averroes thinks that universals and ideas do not contribute to the existence of individual essences. The possible consequences of Averroes’ calling God a substance are as follows: The first is his Hanbalī attitude towards God in his books Fasl al-maqāl and al-Kashf an manāhij al-adilla, which he wrote on the relationship between religion and philosophy. Secondly, what was mentioned above as a cause, is a cyclical thing that can be expressed as a result here. In other words, while accepting the celestial bodies and the universe as eternal, causes God to be called essence, calling God essence results in the idea that the universe exists only apart and disconnected from him under the influence of God. The third is his rejection of the doctrines of creation out of nothing and sudūr (emanation). The refusal to create out of nothing is based on a general ontological principle -as the ancient philosophers openly expressed- “absolute absence cannot be the source of existence”.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5582","_score":null,"_source":{"id":5582,"authors_free":[{"id":6480,"entry_id":5582,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":903,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Fevzi Yi\u011fit","free_first_name":"Fevzi","free_last_name":"Yi\u011fit","norm_person":{"id":903,"first_name":"","last_name":"","full_name":"","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]="}}],"entry_title":"\u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin neden ve sonu\u00e7lar\u0131","title_transcript":"","title_translation":"The reasons for and the consequences of Averroes\u2019 saying essence to God","main_title":{"title":"\u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin neden ve sonu\u00e7lar\u0131"},"abstract":"Bu makalede, \u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin g\u00f6rece neden ve sonu\u00e7lar\u0131 konu edilmektedir. B\u00f6ylece \u0130bn R\u00fc\u015fd \u00f6rne\u011finden hareketle, filozoflar\u0131n Tanr\u0131 telakkilerinin asl\u0131nda metafizi\u011fin konusuyla do\u011frudan ba\u011flant\u0131l\u0131 oldu\u011fu g\u00f6sterilmek istenmektedir. Makalede bilkuvve-bilfiil, cevher-araz, varl\u0131k-m\u00e2hiyet, madde-s\u00fbret ve te\u015fk\u00eek gibi g\u00fc\u00e7l\u00fc felsef\u00ee ayr\u0131mlara ihtiya\u00e7 duyulduk\u00e7a ba\u015fvurulacakt\u0131r. \u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019e g\u00f6re mevcut\/var olan ara\u015ft\u0131rmas\u0131 temelde bir cevher ara\u015ft\u0131rmas\u0131d\u0131r. Mevcut kavram\u0131 cevherin \u00fcst\u00fcnde yer alan daha \u00fcst bir varl\u0131k seviyesini temsil etmese de kapsam\u0131n\u0131n geni\u015fli\u011fi y\u00fcz\u00fcnden cevherden daha \u00fcst bir kavramd\u0131r. Oysaki \u0130bn S\u00een\u00e2\u2019ya g\u00f6re mevcut, cevherden daha \u00fcst bir varl\u0131k seviyesini kar\u015f\u0131lar ve bu y\u00fczden mevcut ara\u015ft\u0131rmas\u0131 sadece cevher ara\u015ft\u0131rmas\u0131na hasredilemez. Dolay\u0131s\u0131yla ona g\u00f6re metafizi\u011fin konusu cevher olmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan cevher de\u011fildir. \u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin muhtemel nedenleri \u015funlard\u0131r: Birincisi, Tanr\u0131 b\u00fct\u00fcn mevcudat i\u00e7erisinde cevher tan\u0131m\u0131na en uygun oland\u0131r. \u0130kincisi onun mevcut kavram\u0131n\u0131 -di\u011fer anlamlar\u0131n\u0131 ak\u0131lda tutmak kayd\u0131yla- d\u0131\u015f d\u00fcnyada ger\u00e7ekli\u011fi olmayan zihinsel bir kavram yani cins olarak kabul etmesi dolay\u0131s\u0131yla sadece cevhere ger\u00e7eklik tan\u0131m\u0131\u015f olmas\u0131d\u0131r. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc, g\u00f6ksel cisimlerin sonsuz bir bi\u00e7imde hareket etti\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcncesidir. D\u00f6rd\u00fcnc\u00fcs\u00fc t\u00fcmeller ve ayr\u0131k mevcutlar ile hissedilir ferdi cevherler aras\u0131ndaki ili\u015fkiye dair g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcd\u00fcr. \u0130bn R\u00fc\u015fd Aristoteles\u2019i takiben t\u00fcmellerin ve idealar\u0131n ferdi cevherlerin varolu\u015funda katk\u0131s\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr. \u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin muhtemel sonu\u00e7lar\u0131ysa \u015funlard\u0131r: Birincisi onun din felsefe ili\u015fkisine dair yazd\u0131\u011f\u0131 Fasl\u00fc\u2019l-mak\u00e2l ve el-Ke\u015ff an men\u00e2hic\u00fc\u2019ledille kitaplar\u0131nda Tanr\u0131 hakk\u0131nda tak\u0131nd\u0131\u011f\u0131 Hanbeli tav\u0131rd\u0131r. \u0130kincisi asl\u0131nda yukar\u0131da sebep olarak zikredilen burada ise sonu\u00e7 olarak dile getirilebilecek d\u00f6ng\u00fcsel bir \u015feydir. Yani g\u00f6k cisimleri ve \u00e2lemi ezeli olarak kabul etmek Tanr\u0131\u2019ya cevher denmesine sebep olurken Tanr\u0131\u2019ya cevher denmesi de \u00e2lemin Tanr\u0131\u2019n\u0131n etkisiyle ancak O\u2019ndan ayr\u0131 ve kopuk olarak mevcut olmas\u0131 fikrini sonu\u00e7 vermektedir. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc sud\u00fbr ve yoktan yaratma doktrinlerini reddetmesidir. Yoktan yaratmay\u0131 reddi ise -antik filozoflar\u0131n da a\u00e7\u0131k\u00e7a dile getirdi\u011fi \u00fczere- \u201csalt yoklu\u011fun varl\u0131\u011f\u0131n kayna\u011f\u0131 olamayaca\u011f\u0131 \u201c\u015feklindeki genel bir ontolojik ilkeye dayanmaktad\u0131r.\r\n \r\nThis article deals with the relative reasons and consequences of Averroes\u2019 saying God the essence. Thus, based on the example of Averroes, it is desired to show that the philosophers\u2019 conception of God is actually directly related to the subject of metaphysics. The distinctions between potential and actual, being-essence and matter-form, which are thought to have strong forms of explanation, will be applied when needed. According to Averroes, his research of being is basically an investigation of essence. Although the concept of being\/existence does not represent a higher level of being above the substance, it takes place in metaphysics as a higher concept with different meanings. However, according to Ibn Avicenna, the existing meets a higher level of being than the substance, and therefore its inquiry cannot be only the one for substance. Therefore, according to him, the subject of metaphysics is not a substance qua substance. In short, the possible reasons for Averroes to call God essence are as follows: First, God is the most suitable for the definition of essence in all existence. The second is that, keeping other meanings of being in mind, he accepted the concept of \u201cmawj\u016bd\u201d as a mental concept that has no reality in the external world, that is, as a genus, and therefore only recognized the substance as reality. The third is the idea that the celestial bodies move endlessly. The fourth is his view on the relationship between universals and discrete entities and tangible individual essences. Following Aristotle, Averroes thinks that universals and ideas do not contribute to the existence of individual essences. The possible consequences of Averroes\u2019 calling God a substance are as follows: The first is his Hanbal\u012b attitude towards God in his books Fasl al-maq\u0101l and al-Kashf an man\u0101hij al-adilla, which he wrote on the relationship between religion and philosophy. Secondly, what was mentioned above as a cause, is a cyclical thing that can be expressed as a result here. In other words, while accepting the celestial bodies and the universe as eternal, causes God to be called essence, calling God essence results in the idea that the universe exists only apart and disconnected from him under the influence of God. The third is his rejection of the doctrines of creation out of nothing and sud\u016br (emanation). The refusal to create out of nothing is based on a general ontological principle -as the ancient philosophers openly expressed- \u201cabsolute absence cannot be the source of existence\u201d.","btype":3,"date":"2021","language":"Turkish","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/20.500.11787\/6522","ti_url":"","categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":903,"full_name":"","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5582,"journal_id":null,"journal_name":"Turkish Academic Research Review","volume":"6","issue":"3","pages":"1035-1052"}},"sort":[2021]}

Whose Prime Mover is More (un)Aristotelian, Broadie’s, Berti’s or Averroes’?, 2019
By: David Twetten
Title Whose Prime Mover is More (un)Aristotelian, Broadie’s, Berti’s or Averroes’?
Type Book Section
Language English
Date 2019
Published in La philosophie arabe à l’étude. Sens, limites et défis d’une discipline moderne. Studying Arabic Philosophy: Meaning, Limits and Challenges of a Modern Discipline
Pages 345–390
Categories Aristotle, Metaphysics, Cosmology, Theology, Modern Readings
Author(s) David Twetten
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5077","_score":null,"_ignored":["booksection.book.abstract.keyword"],"_source":{"id":5077,"authors_free":[{"id":5838,"entry_id":5077,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":919,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"David Twetten","free_first_name":"David","free_last_name":"Twetten ","norm_person":{"id":919,"first_name":"David B.","last_name":"Twetten","full_name":"David B. Twetten","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/156465876","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/105722162","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=David B. Twetten"}}],"entry_title":"Whose Prime Mover is More (un)Aristotelian, Broadie\u2019s, Berti\u2019s or Averroes\u2019?","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Whose Prime Mover is More (un)Aristotelian, Broadie\u2019s, Berti\u2019s or Averroes\u2019?"},"abstract":"","btype":2,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":919,"full_name":"David B. Twetten","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":5077,"section_of":5070,"pages":"345\u2013390","is_catalog":null,"book":{"id":5070,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"bibliography","type":4,"language":"no language selected","title":"La philosophie arabe \u00e0 l\u2019\u00e9tude. Sens, limites et d\u00e9fis d\u2019une discipline moderne. Studying Arabic Philosophy: Meaning, Limits and Challenges of a Modern Discipline","title_transcript":"","title_translation":"","short_title":"","has_no_author":null,"volume":null,"date":"2019","edition_no":null,"free_date":null,"abstract":"What is the current state of the study of Arabic philosophy? This book provides an overview of the situation. The aim is to draw up a first assessment of the research carried out in the field of Arabic philosophy, reconsidering the historiography and the nomenclature, and examining the subjects and objectives, as well as the methods of analysis that have commonly been used. We also present studies - on authors, traditions and concepts - that show how work is progressing, what tensions persist, and what the prospects are.","republication_of":0,"online_url":"","online_resources":null,"translation_of":"0","new_edition_of":"0","is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":"","doi_url":"","book":{"id":5070,"pubplace":"Paris","publisher":"Librairie philosophique J. Vrin","series":"Sic et non","volume":"37","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[2019]}

Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica, 2019
By: Adam Takahashi
Title Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica
Type Article
Language English
Date 2019
Journal Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale
Volume 30
Pages 625–654
Categories Albert, Tradition and Reception, Cosmology, Metaphysics
Author(s) Adam Takahashi
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5104","_score":null,"_source":{"id":5104,"authors_free":[{"id":5878,"entry_id":5104,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Adam Takahashi","free_first_name":"Adam","free_last_name":"Takahashi","norm_person":null}],"entry_title":"Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica"},"abstract":"","btype":3,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":6,"category_name":"Albert","link":"bib?categories[]=Albert"},{"id":43,"category_name":"Tradition and Reception","link":"bib?categories[]=Tradition and Reception"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5104,"journal_id":null,"journal_name":"Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale","volume":"30","issue":"","pages":"625\u2013654"}},"sort":[2019]}

La cuestión De aeternitate mundi en Averroes y los averroístas, 2017
By: Pilar Herraiz Oliva
Title La cuestión De aeternitate mundi en Averroes y los averroístas
Type Article
Language Spanish
Date 2017
Journal Humanidades: Revista De La Universidad De Montevideo
Volume 1
Pages 51-71.
Categories Metaphysics, Cosmology, Averroism
Author(s) Pilar Herraiz Oliva
Publisher(s)
Translator(s)
En el siglo XIII, en la Facultad de Artes de la Universidad de París, surge el averroísmo como movimiento filosófico que defiende la autonomía de la filosofía y de la razón. Una de las polémicas más relevantes en este período es la que tiene que ver con el origen del mundo, cuestión que ya tratara Averroes y que tiene de fondo la propia concepción de la realidad. En este artículo desarrollaremos las distintas posiciones de los autores más relevantes de este movimiento con respecto a la tesis sobre la eternidad del mundo y cuestionaremos la existencia de una posición unánime en torno a la misma que pueda ser considerada averroísta como tal.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5587","_score":null,"_source":{"id":5587,"authors_free":[{"id":6484,"entry_id":5587,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1679,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Pilar Herraiz Oliva","free_first_name":"Pilar","free_last_name":"Herraiz Oliva","norm_person":{"id":1679,"first_name":"Pilar","last_name":"Herr\u00e1iz Oliva","full_name":"Pilar Herr\u00e1iz Oliva","short_ident":"","is_classical_name":null,"dnb_url":"https:\/\/d-nb.info\/gnd\/1269042130","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":null,"link":"bib?authors[]=Pilar Herr\u00e1iz Oliva"}}],"entry_title":"La cuesti\u00f3n De aeternitate mundi en Averroes y los averro\u00edstas","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"La cuesti\u00f3n De aeternitate mundi en Averroes y los averro\u00edstas"},"abstract":"En el siglo XIII, en la Facultad de Artes de la Universidad de Par\u00eds, surge el averro\u00edsmo como movimiento filos\u00f3fico que defiende la autonom\u00eda de la filosof\u00eda y de la raz\u00f3n. Una de las pol\u00e9micas m\u00e1s relevantes en este per\u00edodo es la que tiene que ver con el origen del mundo, cuesti\u00f3n que ya tratara Averroes y que tiene de fondo la propia concepci\u00f3n de la realidad. En este art\u00edculo desarrollaremos las distintas posiciones de los autores m\u00e1s relevantes de este movimiento con respecto a la tesis sobre la eternidad del mundo y cuestionaremos la existencia de una posici\u00f3n un\u00e1nime en torno a la misma que pueda ser considerada averro\u00edsta como tal.","btype":3,"date":"2017","language":"Spanish","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.25185\/1.4","ti_url":"","categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":1,"category_name":"Averroism","link":"bib?categories[]=Averroism"}],"authors":[{"id":1679,"full_name":"Pilar Herr\u00e1iz Oliva","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5587,"journal_id":null,"journal_name":"Humanidades: Revista De La Universidad De Montevideo","volume":"1","issue":"","pages":"51-71."}},"sort":[2017]}

Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad al-Hafīd (Averroes), 2011
By: Taneli Kukkonen
Title Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad al-Hafīd (Averroes)
Type Book Section
Language English
Date 2011
Published in Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy between 500 and 1500
Pages 494–501
Categories Biography, Surveys, Logic, Psychology, Cosmology, Metaphysics
Author(s) Taneli Kukkonen
Publisher(s)
Translator(s)
Averroes (1126–1198 CE) was the most famous and prolific commentator on Aristotle in all of medieval philosophy: 38 works are extant, at all levels of instruction. This concentration on Aristotle was not happenstance, instead, it reflects Averroes’ maturing philosophical outlook. For Averroes, Aristotle’s teaching came to represent the pinnacle of philosophical wisdom, and answers to all the most pressing problems in philosophy were to be found in a thorough and careful exploration of what that teaching truly implied. In the course of Averroes’ deepening investigations into Aristotelian lore, alternative interpretations were advanced and different traditions of thinking carefully laid side by side, producing a field guide to the Peripatetic tradition, as it was known to an Arabic scholar of the classical period. The resulting body of texts represents a high watermark in Aristotelian synthesis and systematization, even if Averroes failed in the end to resolve satisfactorily all the problems that had accumulated over the centuries. In addition to his Aristotelian Commentaries, Explications, and Compendia (which, besides Aristotle, encompassed works by Plato, Galen, Ptolemy, and al-Ġazālī), Averroes wrote smaller, independent essays and questions that explored contested issues in Aristotelian teaching; polemical works that argued the religious innocence and intellectual respectability of Peripatetic philosophy, correctly understood; and medical and legal treatises of solid but unspectacular standing. Averroes’ reputation was made in Latin Scholasticism and in Jewish circles of learning, while in the Arabic world his works fell mostly by the wayside. Today, his name is evoked in the Arabic world as a rallying-point for a rationalist Islam – a fitting legacy, if not always especially well grounded (modern-day Averroists displaying at best a cursory knowledge of the Commentator’s philosophy).

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1781","_score":null,"_source":{"id":1781,"authors_free":[{"id":2054,"entry_id":1781,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":828,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Taneli Kukkonen","free_first_name":"Taneli","free_last_name":"Kukkonen","norm_person":{"id":828,"first_name":"Taneli","last_name":"Kukkonen","full_name":"Taneli Kukkonen","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1064756859","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/242146822498007382889","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Taneli Kukkonen"}}],"entry_title":"Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad al-Haf\u012bd (Averroes)","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad al-Haf\u012bd (Averroes)"},"abstract":"Averroes (1126\u20131198 CE) was the most famous and prolific commentator on Aristotle in all of medieval philosophy: 38 works are extant, at all levels of instruction. This concentration on Aristotle was not happenstance, instead, it reflects Averroes\u2019 maturing philosophical outlook. For Averroes, Aristotle\u2019s teaching came to represent the pinnacle of philosophical wisdom, and answers to all the most pressing problems in philosophy were to be found in a thorough and careful exploration of what that teaching truly implied. In the course of Averroes\u2019 deepening investigations into Aristotelian lore, alternative interpretations were advanced and different traditions of thinking carefully laid side by side, producing a field guide to the Peripatetic tradition, as it was known to an Arabic scholar of the classical period. The resulting body of texts represents a high watermark in Aristotelian synthesis and systematization, even if Averroes failed in the end to resolve satisfactorily all the problems that had accumulated over the centuries.\r\n\r\nIn addition to his Aristotelian Commentaries, Explications, and Compendia (which, besides Aristotle, encompassed works by Plato, Galen, Ptolemy, and al-\u0120az\u0101l\u012b), Averroes wrote smaller, independent essays and questions that explored contested issues in Aristotelian teaching; polemical works that argued the religious innocence and intellectual respectability of Peripatetic philosophy, correctly understood; and medical and legal treatises of solid but unspectacular standing. Averroes\u2019 reputation was made in Latin Scholasticism and in Jewish circles of learning, while in the Arabic world his works fell mostly by the wayside. Today, his name is evoked in the Arabic world as a rallying-point for a rationalist Islam \u2013 a fitting legacy, if not always especially well grounded (modern-day Averroists displaying at best a cursory knowledge of the Commentator\u2019s philosophy).","btype":2,"date":"2011","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":13,"category_name":"Biography","link":"bib?categories[]=Biography"},{"id":18,"category_name":"Surveys","link":"bib?categories[]=Surveys"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"},{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":828,"full_name":"Taneli Kukkonen","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1781,"section_of":247,"pages":"494\u2013501","is_catalog":null,"book":{"id":247,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy between 500 and 1500","title_transcript":null,"title_translation":null,"short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"2011","edition_no":null,"free_date":"2011","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":247,"pubplace":"Dordrecht","publisher":"Springer","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"persons":[{"id":376,"entry_id":247,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1317,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Henrik Lagerlund","free_first_name":"Henrik","free_last_name":"Lagerlund","norm_person":{"id":1317,"first_name":"Henrik","last_name":"Lagerlund","full_name":"Henrik Lagerlund","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/133619168","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/35317572","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd133619168.html","from_claudius":1}}]}},"article":null},"sort":[2011]}

Abū-l-Walīd Muḥammad Ibn Rušd. Averroes. Antología, 1998
By: Averroes, Miguel Cruz Hernández (Ed.)
Title Abū-l-Walīd Muḥammad Ibn Rušd. Averroes. Antología
Type Monograph
Language undefined
Date 1998
Publication Place Sevilla
Publisher Fundación El Monte
Categories Poetics, Physics, Cosmology, Politics, Metaphysics
Author(s) Averroes , Miguel Cruz Hernández
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1890","_score":null,"_source":{"id":1890,"authors_free":[{"id":2281,"entry_id":1890,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2282,"entry_id":1890,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":413,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Miguel Cruz Hern\u00e1ndez","free_first_name":"Miguel","free_last_name":"Cruz Hern\u00e1ndez","norm_person":{"id":413,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Miguel Cruz Hermandez","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1099982022","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/51723677","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Miguel Cruz Hermandez"}}],"entry_title":"Ab\u016b-l-Wal\u012bd Mu\u1e25ammad Ibn Ru\u0161d. Averroes. Antolog\u00eda","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Ab\u016b-l-Wal\u012bd Mu\u1e25ammad Ibn Ru\u0161d. Averroes. Antolog\u00eda"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1998","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":44,"category_name":"Poetics","link":"bib?categories[]=Poetics"},{"id":37,"category_name":"Physics","link":"bib?categories[]=Physics"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":4,"category_name":"Politics","link":"bib?categories[]=Politics"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":413,"full_name":"Miguel Cruz Hermandez","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1890,"pubplace":"Sevilla","publisher":"Fundaci\u00f3n El Monte","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1998]}

The Problem of the Souls of the Spheres from the Byzantine Commentaries on Aristotle Through the Arabs and St. Thomas to Kepler, 1962
By: Harry A. Wolfson
Title The Problem of the Souls of the Spheres from the Byzantine Commentaries on Aristotle Through the Arabs and St. Thomas to Kepler
Type Article
Language English
Date 1962
Journal Dumbarton Oaks Papers
Volume 16
Pages 65-93
Categories Transmission, Metaphysics, Commentary, Cosmology
Author(s) Harry A. Wolfson
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5672","_score":null,"_source":{"id":5672,"authors_free":[{"id":6576,"entry_id":5672,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":881,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Harry A. Wolfson","free_first_name":"Harry A. ","free_last_name":" Wolfson","norm_person":{"id":881,"first_name":"Harry A.","last_name":"Wolfson","full_name":"Harry A. Wolfson","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/123348323","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/49315617","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd123348323.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Harry A. Wolfson"}}],"entry_title":"The Problem of the Souls of the Spheres from the Byzantine Commentaries on Aristotle Through the Arabs and St. Thomas to Kepler","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"The Problem of the Souls of the Spheres from the Byzantine Commentaries on Aristotle Through the Arabs and St. Thomas to Kepler"},"abstract":"","btype":3,"date":"1962","language":"English","online_url":"https:\/\/www.jstor.org\/stable\/1291158","doi_url":" https:\/\/doi.org\/10.2307\/1291158","ti_url":"","categories":[{"id":40,"category_name":"Transmission","link":"bib?categories[]=Transmission"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":881,"full_name":"Harry A. Wolfson","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5672,"journal_id":null,"journal_name":"Dumbarton Oaks Papers","volume":"16","issue":"","pages":"65-93"}},"sort":[1962]}

رسائل ابن رشد و هي لالعلامة ابي الوليد [...] ابن رشد مشتملة على ست رسائل. ١. السماع الطبيعي. ٢. السماع و العالم. ٣. الكون و الفساد. ٤. الاثار العلوية. ٥. كتاب النفس. ٦. ما بعد الطبيعة, 1947
By: Averroes
Title رسائل ابن رشد و هي لالعلامة ابي الوليد [...] ابن رشد مشتملة على ست رسائل. ١. السماع الطبيعي. ٢. السماع و العالم. ٣. الكون و الفساد. ٤. الاثار العلوية. ٥. كتاب النفس. ٦. ما بعد الطبيعة
Transcription Rasāʾil Ibn Rušd wa-hiya li-l-ʿalāma ʾAbī l-Walīd [...] Ibn Rušd muštamila ʿalā sitt rasāʾil
Type Monograph
Language undefined
Date 1947
Publication Place Ḥaidarābād
Publisher Dāʾirat al-maʾārif al-ʿUṯmānīya
Categories Natural Philosophy, Cosmology, De anima, Metaphysics
Author(s) Averroes
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1897","_score":null,"_source":{"id":1897,"authors_free":[{"id":2295,"entry_id":1897,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}}],"entry_title":"\u0631\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0647\u064a \u0644\u0627\u0644\u0639\u0644\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0628\u064a \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f [...] \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0645\u0634\u062a\u0645\u0644\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0633\u062a \u0631\u0633\u0627\u0626\u0644. \u0661. \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u064a. \u0662. \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645. \u0663. \u0627\u0644\u0643\u0648\u0646 \u0648 \u0627\u0644\u0641\u0633\u0627\u062f. \u0664. \u0627\u0644\u0627\u062b\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0648\u064a\u0629. \u0665. \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633. \u0666. \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629","title_transcript":"Ras\u0101\u02beil Ibn Ru\u0161d wa-hiya li-l-\u02bfal\u0101ma \u02beAb\u012b l-Wal\u012bd [...] Ibn Ru\u0161d mu\u0161tamila \u02bfal\u0101 sitt ras\u0101\u02beil","title_translation":null,"main_title":{"title":"\u0631\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0647\u064a \u0644\u0627\u0644\u0639\u0644\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0628\u064a \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f [...] \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0645\u0634\u062a\u0645\u0644\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0633\u062a \u0631\u0633\u0627\u0626\u0644. \u0661. \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u064a. \u0662. \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645. \u0663. \u0627\u0644\u0643\u0648\u0646 \u0648 \u0627\u0644\u0641\u0633\u0627\u062f. \u0664. \u0627\u0644\u0627\u062b\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0648\u064a\u0629. \u0665. \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633. \u0666. \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1947","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":38,"category_name":"Natural Philosophy","link":"bib?categories[]=Natural Philosophy"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":46,"category_name":"De anima","link":"bib?categories[]=De anima"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":66,"aw_title":"Short Commentary on De Anima"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1897,"pubplace":"\u1e24aidar\u0101b\u0101d","publisher":"D\u0101\u02beirat al-ma\u02be\u0101rif al-\u02bfU\u1e6fm\u0101n\u012bya","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1947]}

Abū-l-Walīd Muḥammad Ibn Rušd. Averroes. Antología, 1998
By: Averroes, Miguel Cruz Hernández (Ed.)
Title Abū-l-Walīd Muḥammad Ibn Rušd. Averroes. Antología
Type Monograph
Language undefined
Date 1998
Publication Place Sevilla
Publisher Fundación El Monte
Categories Poetics, Physics, Cosmology, Politics, Metaphysics
Author(s) Averroes , Miguel Cruz Hernández
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1890","_score":null,"_source":{"id":1890,"authors_free":[{"id":2281,"entry_id":1890,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2282,"entry_id":1890,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":413,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Miguel Cruz Hern\u00e1ndez","free_first_name":"Miguel","free_last_name":"Cruz Hern\u00e1ndez","norm_person":{"id":413,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Miguel Cruz Hermandez","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1099982022","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/51723677","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Miguel Cruz Hermandez"}}],"entry_title":"Ab\u016b-l-Wal\u012bd Mu\u1e25ammad Ibn Ru\u0161d. Averroes. Antolog\u00eda","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Ab\u016b-l-Wal\u012bd Mu\u1e25ammad Ibn Ru\u0161d. Averroes. Antolog\u00eda"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1998","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":44,"category_name":"Poetics","link":"bib?categories[]=Poetics"},{"id":37,"category_name":"Physics","link":"bib?categories[]=Physics"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":4,"category_name":"Politics","link":"bib?categories[]=Politics"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":413,"full_name":"Miguel Cruz Hermandez","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1890,"pubplace":"Sevilla","publisher":"Fundaci\u00f3n El Monte","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Ab\u016b-l-Wal\u012bd Mu\u1e25ammad Ibn Ru\u0161d. Averroes. Antolog\u00eda"]}

Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica, 2019
By: Adam Takahashi
Title Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica
Type Article
Language English
Date 2019
Journal Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale
Volume 30
Pages 625–654
Categories Albert, Tradition and Reception, Cosmology, Metaphysics
Author(s) Adam Takahashi
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5104","_score":null,"_source":{"id":5104,"authors_free":[{"id":5878,"entry_id":5104,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Adam Takahashi","free_first_name":"Adam","free_last_name":"Takahashi","norm_person":null}],"entry_title":"Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica"},"abstract":"","btype":3,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":6,"category_name":"Albert","link":"bib?categories[]=Albert"},{"id":43,"category_name":"Tradition and Reception","link":"bib?categories[]=Tradition and Reception"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5104,"journal_id":null,"journal_name":"Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale","volume":"30","issue":"","pages":"625\u2013654"}},"sort":["Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica"]}

Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad al-Hafīd (Averroes), 2011
By: Taneli Kukkonen
Title Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad al-Hafīd (Averroes)
Type Book Section
Language English
Date 2011
Published in Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy between 500 and 1500
Pages 494–501
Categories Biography, Surveys, Logic, Psychology, Cosmology, Metaphysics
Author(s) Taneli Kukkonen
Publisher(s)
Translator(s)
Averroes (1126–1198 CE) was the most famous and prolific commentator on Aristotle in all of medieval philosophy: 38 works are extant, at all levels of instruction. This concentration on Aristotle was not happenstance, instead, it reflects Averroes’ maturing philosophical outlook. For Averroes, Aristotle’s teaching came to represent the pinnacle of philosophical wisdom, and answers to all the most pressing problems in philosophy were to be found in a thorough and careful exploration of what that teaching truly implied. In the course of Averroes’ deepening investigations into Aristotelian lore, alternative interpretations were advanced and different traditions of thinking carefully laid side by side, producing a field guide to the Peripatetic tradition, as it was known to an Arabic scholar of the classical period. The resulting body of texts represents a high watermark in Aristotelian synthesis and systematization, even if Averroes failed in the end to resolve satisfactorily all the problems that had accumulated over the centuries. In addition to his Aristotelian Commentaries, Explications, and Compendia (which, besides Aristotle, encompassed works by Plato, Galen, Ptolemy, and al-Ġazālī), Averroes wrote smaller, independent essays and questions that explored contested issues in Aristotelian teaching; polemical works that argued the religious innocence and intellectual respectability of Peripatetic philosophy, correctly understood; and medical and legal treatises of solid but unspectacular standing. Averroes’ reputation was made in Latin Scholasticism and in Jewish circles of learning, while in the Arabic world his works fell mostly by the wayside. Today, his name is evoked in the Arabic world as a rallying-point for a rationalist Islam – a fitting legacy, if not always especially well grounded (modern-day Averroists displaying at best a cursory knowledge of the Commentator’s philosophy).

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1781","_score":null,"_source":{"id":1781,"authors_free":[{"id":2054,"entry_id":1781,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":828,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Taneli Kukkonen","free_first_name":"Taneli","free_last_name":"Kukkonen","norm_person":{"id":828,"first_name":"Taneli","last_name":"Kukkonen","full_name":"Taneli Kukkonen","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1064756859","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/242146822498007382889","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Taneli Kukkonen"}}],"entry_title":"Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad al-Haf\u012bd (Averroes)","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad al-Haf\u012bd (Averroes)"},"abstract":"Averroes (1126\u20131198 CE) was the most famous and prolific commentator on Aristotle in all of medieval philosophy: 38 works are extant, at all levels of instruction. This concentration on Aristotle was not happenstance, instead, it reflects Averroes\u2019 maturing philosophical outlook. For Averroes, Aristotle\u2019s teaching came to represent the pinnacle of philosophical wisdom, and answers to all the most pressing problems in philosophy were to be found in a thorough and careful exploration of what that teaching truly implied. In the course of Averroes\u2019 deepening investigations into Aristotelian lore, alternative interpretations were advanced and different traditions of thinking carefully laid side by side, producing a field guide to the Peripatetic tradition, as it was known to an Arabic scholar of the classical period. The resulting body of texts represents a high watermark in Aristotelian synthesis and systematization, even if Averroes failed in the end to resolve satisfactorily all the problems that had accumulated over the centuries.\r\n\r\nIn addition to his Aristotelian Commentaries, Explications, and Compendia (which, besides Aristotle, encompassed works by Plato, Galen, Ptolemy, and al-\u0120az\u0101l\u012b), Averroes wrote smaller, independent essays and questions that explored contested issues in Aristotelian teaching; polemical works that argued the religious innocence and intellectual respectability of Peripatetic philosophy, correctly understood; and medical and legal treatises of solid but unspectacular standing. Averroes\u2019 reputation was made in Latin Scholasticism and in Jewish circles of learning, while in the Arabic world his works fell mostly by the wayside. Today, his name is evoked in the Arabic world as a rallying-point for a rationalist Islam \u2013 a fitting legacy, if not always especially well grounded (modern-day Averroists displaying at best a cursory knowledge of the Commentator\u2019s philosophy).","btype":2,"date":"2011","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":13,"category_name":"Biography","link":"bib?categories[]=Biography"},{"id":18,"category_name":"Surveys","link":"bib?categories[]=Surveys"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"},{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":828,"full_name":"Taneli Kukkonen","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1781,"section_of":247,"pages":"494\u2013501","is_catalog":null,"book":{"id":247,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy between 500 and 1500","title_transcript":null,"title_translation":null,"short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"2011","edition_no":null,"free_date":"2011","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":247,"pubplace":"Dordrecht","publisher":"Springer","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"persons":[{"id":376,"entry_id":247,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1317,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Henrik Lagerlund","free_first_name":"Henrik","free_last_name":"Lagerlund","norm_person":{"id":1317,"first_name":"Henrik","last_name":"Lagerlund","full_name":"Henrik Lagerlund","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/133619168","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/35317572","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd133619168.html","from_claudius":1}}]}},"article":null},"sort":["Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad al-Haf\u012bd (Averroes)"]}

La cuestión De aeternitate mundi en Averroes y los averroístas, 2017
By: Pilar Herraiz Oliva
Title La cuestión De aeternitate mundi en Averroes y los averroístas
Type Article
Language Spanish
Date 2017
Journal Humanidades: Revista De La Universidad De Montevideo
Volume 1
Pages 51-71.
Categories Metaphysics, Cosmology, Averroism
Author(s) Pilar Herraiz Oliva
Publisher(s)
Translator(s)
En el siglo XIII, en la Facultad de Artes de la Universidad de París, surge el averroísmo como movimiento filosófico que defiende la autonomía de la filosofía y de la razón. Una de las polémicas más relevantes en este período es la que tiene que ver con el origen del mundo, cuestión que ya tratara Averroes y que tiene de fondo la propia concepción de la realidad. En este artículo desarrollaremos las distintas posiciones de los autores más relevantes de este movimiento con respecto a la tesis sobre la eternidad del mundo y cuestionaremos la existencia de una posición unánime en torno a la misma que pueda ser considerada averroísta como tal.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5587","_score":null,"_source":{"id":5587,"authors_free":[{"id":6484,"entry_id":5587,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1679,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Pilar Herraiz Oliva","free_first_name":"Pilar","free_last_name":"Herraiz Oliva","norm_person":{"id":1679,"first_name":"Pilar","last_name":"Herr\u00e1iz Oliva","full_name":"Pilar Herr\u00e1iz Oliva","short_ident":"","is_classical_name":null,"dnb_url":"https:\/\/d-nb.info\/gnd\/1269042130","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":null,"link":"bib?authors[]=Pilar Herr\u00e1iz Oliva"}}],"entry_title":"La cuesti\u00f3n De aeternitate mundi en Averroes y los averro\u00edstas","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"La cuesti\u00f3n De aeternitate mundi en Averroes y los averro\u00edstas"},"abstract":"En el siglo XIII, en la Facultad de Artes de la Universidad de Par\u00eds, surge el averro\u00edsmo como movimiento filos\u00f3fico que defiende la autonom\u00eda de la filosof\u00eda y de la raz\u00f3n. Una de las pol\u00e9micas m\u00e1s relevantes en este per\u00edodo es la que tiene que ver con el origen del mundo, cuesti\u00f3n que ya tratara Averroes y que tiene de fondo la propia concepci\u00f3n de la realidad. En este art\u00edculo desarrollaremos las distintas posiciones de los autores m\u00e1s relevantes de este movimiento con respecto a la tesis sobre la eternidad del mundo y cuestionaremos la existencia de una posici\u00f3n un\u00e1nime en torno a la misma que pueda ser considerada averro\u00edsta como tal.","btype":3,"date":"2017","language":"Spanish","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.25185\/1.4","ti_url":"","categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":1,"category_name":"Averroism","link":"bib?categories[]=Averroism"}],"authors":[{"id":1679,"full_name":"Pilar Herr\u00e1iz Oliva","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5587,"journal_id":null,"journal_name":"Humanidades: Revista De La Universidad De Montevideo","volume":"1","issue":"","pages":"51-71."}},"sort":["La cuesti\u00f3n De aeternitate mundi en Averroes y los averro\u00edstas"]}

The Problem of the Souls of the Spheres from the Byzantine Commentaries on Aristotle Through the Arabs and St. Thomas to Kepler, 1962
By: Harry A. Wolfson
Title The Problem of the Souls of the Spheres from the Byzantine Commentaries on Aristotle Through the Arabs and St. Thomas to Kepler
Type Article
Language English
Date 1962
Journal Dumbarton Oaks Papers
Volume 16
Pages 65-93
Categories Transmission, Metaphysics, Commentary, Cosmology
Author(s) Harry A. Wolfson
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5672","_score":null,"_source":{"id":5672,"authors_free":[{"id":6576,"entry_id":5672,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":881,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Harry A. Wolfson","free_first_name":"Harry A. ","free_last_name":" Wolfson","norm_person":{"id":881,"first_name":"Harry A.","last_name":"Wolfson","full_name":"Harry A. Wolfson","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/123348323","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/49315617","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd123348323.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Harry A. Wolfson"}}],"entry_title":"The Problem of the Souls of the Spheres from the Byzantine Commentaries on Aristotle Through the Arabs and St. Thomas to Kepler","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"The Problem of the Souls of the Spheres from the Byzantine Commentaries on Aristotle Through the Arabs and St. Thomas to Kepler"},"abstract":"","btype":3,"date":"1962","language":"English","online_url":"https:\/\/www.jstor.org\/stable\/1291158","doi_url":" https:\/\/doi.org\/10.2307\/1291158","ti_url":"","categories":[{"id":40,"category_name":"Transmission","link":"bib?categories[]=Transmission"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":881,"full_name":"Harry A. Wolfson","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5672,"journal_id":null,"journal_name":"Dumbarton Oaks Papers","volume":"16","issue":"","pages":"65-93"}},"sort":["The Problem of the Souls of the Spheres from the Byzantine Commentaries on Aristotle Through the Arabs and St. Thomas to Kepler"]}

Whose Prime Mover is More (un)Aristotelian, Broadie’s, Berti’s or Averroes’?, 2019
By: David Twetten
Title Whose Prime Mover is More (un)Aristotelian, Broadie’s, Berti’s or Averroes’?
Type Book Section
Language English
Date 2019
Published in La philosophie arabe à l’étude. Sens, limites et défis d’une discipline moderne. Studying Arabic Philosophy: Meaning, Limits and Challenges of a Modern Discipline
Pages 345–390
Categories Aristotle, Metaphysics, Cosmology, Theology, Modern Readings
Author(s) David Twetten
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5077","_score":null,"_ignored":["booksection.book.abstract.keyword"],"_source":{"id":5077,"authors_free":[{"id":5838,"entry_id":5077,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":919,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"David Twetten","free_first_name":"David","free_last_name":"Twetten ","norm_person":{"id":919,"first_name":"David B.","last_name":"Twetten","full_name":"David B. Twetten","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/156465876","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/105722162","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=David B. Twetten"}}],"entry_title":"Whose Prime Mover is More (un)Aristotelian, Broadie\u2019s, Berti\u2019s or Averroes\u2019?","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Whose Prime Mover is More (un)Aristotelian, Broadie\u2019s, Berti\u2019s or Averroes\u2019?"},"abstract":"","btype":2,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":919,"full_name":"David B. Twetten","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":5077,"section_of":5070,"pages":"345\u2013390","is_catalog":null,"book":{"id":5070,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"bibliography","type":4,"language":"no language selected","title":"La philosophie arabe \u00e0 l\u2019\u00e9tude. Sens, limites et d\u00e9fis d\u2019une discipline moderne. Studying Arabic Philosophy: Meaning, Limits and Challenges of a Modern Discipline","title_transcript":"","title_translation":"","short_title":"","has_no_author":null,"volume":null,"date":"2019","edition_no":null,"free_date":null,"abstract":"What is the current state of the study of Arabic philosophy? This book provides an overview of the situation. The aim is to draw up a first assessment of the research carried out in the field of Arabic philosophy, reconsidering the historiography and the nomenclature, and examining the subjects and objectives, as well as the methods of analysis that have commonly been used. We also present studies - on authors, traditions and concepts - that show how work is progressing, what tensions persist, and what the prospects are.","republication_of":0,"online_url":"","online_resources":null,"translation_of":"0","new_edition_of":"0","is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":"","doi_url":"","book":{"id":5070,"pubplace":"Paris","publisher":"Librairie philosophique J. Vrin","series":"Sic et non","volume":"37","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["Whose Prime Mover is More (un)Aristotelian, Broadie\u2019s, Berti\u2019s or Averroes\u2019?"]}

İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin neden ve sonuçları, 2021
By: Fevzi Yiğit
Title İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin neden ve sonuçları
Translation The reasons for and the consequences of Averroes’ saying essence to God
Type Article
Language Turkish
Date 2021
Journal Turkish Academic Research Review
Volume 6
Issue 3
Pages 1035-1052
Categories Metaphysics, Relation between Philosophy and Theology, Cosmology
Author(s) Fevzi Yiğit
Publisher(s)
Translator(s)
Bu makalede, İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin görece neden ve sonuçları konu edilmektedir. Böylece İbn Rüşd örneğinden hareketle, filozofların Tanrı telakkilerinin aslında metafiziğin konusuyla doğrudan bağlantılı olduğu gösterilmek istenmektedir. Makalede bilkuvve-bilfiil, cevher-araz, varlık-mâhiyet, madde-sûret ve teşkîk gibi güçlü felsefî ayrımlara ihtiyaç duyuldukça başvurulacaktır. İbn Rüşd’e göre mevcut/var olan araştırması temelde bir cevher araştırmasıdır. Mevcut kavramı cevherin üstünde yer alan daha üst bir varlık seviyesini temsil etmese de kapsamının genişliği yüzünden cevherden daha üst bir kavramdır. Oysaki İbn Sînâ’ya göre mevcut, cevherden daha üst bir varlık seviyesini karşılar ve bu yüzden mevcut araştırması sadece cevher araştırmasına hasredilemez. Dolayısıyla ona göre metafiziğin konusu cevher olması açısından cevher değildir. İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin muhtemel nedenleri şunlardır: Birincisi, Tanrı bütün mevcudat içerisinde cevher tanımına en uygun olandır. İkincisi onun mevcut kavramını -diğer anlamlarını akılda tutmak kaydıyla- dış dünyada gerçekliği olmayan zihinsel bir kavram yani cins olarak kabul etmesi dolayısıyla sadece cevhere gerçeklik tanımış olmasıdır. Üçüncüsü, göksel cisimlerin sonsuz bir biçimde hareket ettiği düşüncesidir. Dördüncüsü tümeller ve ayrık mevcutlar ile hissedilir ferdi cevherler arasındaki ilişkiye dair görüşüdür. İbn Rüşd Aristoteles’i takiben tümellerin ve ideaların ferdi cevherlerin varoluşunda katkısı olmadığını düşünür. İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin muhtemel sonuçlarıysa şunlardır: Birincisi onun din felsefe ilişkisine dair yazdığı Faslü’l-makâl ve el-Keşf an menâhicü’ledille kitaplarında Tanrı hakkında takındığı Hanbeli tavırdır. İkincisi aslında yukarıda sebep olarak zikredilen burada ise sonuç olarak dile getirilebilecek döngüsel bir şeydir. Yani gök cisimleri ve âlemi ezeli olarak kabul etmek Tanrı’ya cevher denmesine sebep olurken Tanrı’ya cevher denmesi de âlemin Tanrı’nın etkisiyle ancak O’ndan ayrı ve kopuk olarak mevcut olması fikrini sonuç vermektedir. Üçüncüsü sudûr ve yoktan yaratma doktrinlerini reddetmesidir. Yoktan yaratmayı reddi ise -antik filozofların da açıkça dile getirdiği üzere- “salt yokluğun varlığın kaynağı olamayacağı “şeklindeki genel bir ontolojik ilkeye dayanmaktadır. This article deals with the relative reasons and consequences of Averroes’ saying God the essence. Thus, based on the example of Averroes, it is desired to show that the philosophers’ conception of God is actually directly related to the subject of metaphysics. The distinctions between potential and actual, being-essence and matter-form, which are thought to have strong forms of explanation, will be applied when needed. According to Averroes, his research of being is basically an investigation of essence. Although the concept of being/existence does not represent a higher level of being above the substance, it takes place in metaphysics as a higher concept with different meanings. However, according to Ibn Avicenna, the existing meets a higher level of being than the substance, and therefore its inquiry cannot be only the one for substance. Therefore, according to him, the subject of metaphysics is not a substance qua substance. In short, the possible reasons for Averroes to call God essence are as follows: First, God is the most suitable for the definition of essence in all existence. The second is that, keeping other meanings of being in mind, he accepted the concept of “mawjūd” as a mental concept that has no reality in the external world, that is, as a genus, and therefore only recognized the substance as reality. The third is the idea that the celestial bodies move endlessly. The fourth is his view on the relationship between universals and discrete entities and tangible individual essences. Following Aristotle, Averroes thinks that universals and ideas do not contribute to the existence of individual essences. The possible consequences of Averroes’ calling God a substance are as follows: The first is his Hanbalī attitude towards God in his books Fasl al-maqāl and al-Kashf an manāhij al-adilla, which he wrote on the relationship between religion and philosophy. Secondly, what was mentioned above as a cause, is a cyclical thing that can be expressed as a result here. In other words, while accepting the celestial bodies and the universe as eternal, causes God to be called essence, calling God essence results in the idea that the universe exists only apart and disconnected from him under the influence of God. The third is his rejection of the doctrines of creation out of nothing and sudūr (emanation). The refusal to create out of nothing is based on a general ontological principle -as the ancient philosophers openly expressed- “absolute absence cannot be the source of existence”.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5582","_score":null,"_source":{"id":5582,"authors_free":[{"id":6480,"entry_id":5582,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":903,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Fevzi Yi\u011fit","free_first_name":"Fevzi","free_last_name":"Yi\u011fit","norm_person":{"id":903,"first_name":"","last_name":"","full_name":"","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]="}}],"entry_title":"\u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin neden ve sonu\u00e7lar\u0131","title_transcript":"","title_translation":"The reasons for and the consequences of Averroes\u2019 saying essence to God","main_title":{"title":"\u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin neden ve sonu\u00e7lar\u0131"},"abstract":"Bu makalede, \u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin g\u00f6rece neden ve sonu\u00e7lar\u0131 konu edilmektedir. B\u00f6ylece \u0130bn R\u00fc\u015fd \u00f6rne\u011finden hareketle, filozoflar\u0131n Tanr\u0131 telakkilerinin asl\u0131nda metafizi\u011fin konusuyla do\u011frudan ba\u011flant\u0131l\u0131 oldu\u011fu g\u00f6sterilmek istenmektedir. Makalede bilkuvve-bilfiil, cevher-araz, varl\u0131k-m\u00e2hiyet, madde-s\u00fbret ve te\u015fk\u00eek gibi g\u00fc\u00e7l\u00fc felsef\u00ee ayr\u0131mlara ihtiya\u00e7 duyulduk\u00e7a ba\u015fvurulacakt\u0131r. \u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019e g\u00f6re mevcut\/var olan ara\u015ft\u0131rmas\u0131 temelde bir cevher ara\u015ft\u0131rmas\u0131d\u0131r. Mevcut kavram\u0131 cevherin \u00fcst\u00fcnde yer alan daha \u00fcst bir varl\u0131k seviyesini temsil etmese de kapsam\u0131n\u0131n geni\u015fli\u011fi y\u00fcz\u00fcnden cevherden daha \u00fcst bir kavramd\u0131r. Oysaki \u0130bn S\u00een\u00e2\u2019ya g\u00f6re mevcut, cevherden daha \u00fcst bir varl\u0131k seviyesini kar\u015f\u0131lar ve bu y\u00fczden mevcut ara\u015ft\u0131rmas\u0131 sadece cevher ara\u015ft\u0131rmas\u0131na hasredilemez. Dolay\u0131s\u0131yla ona g\u00f6re metafizi\u011fin konusu cevher olmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan cevher de\u011fildir. \u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin muhtemel nedenleri \u015funlard\u0131r: Birincisi, Tanr\u0131 b\u00fct\u00fcn mevcudat i\u00e7erisinde cevher tan\u0131m\u0131na en uygun oland\u0131r. \u0130kincisi onun mevcut kavram\u0131n\u0131 -di\u011fer anlamlar\u0131n\u0131 ak\u0131lda tutmak kayd\u0131yla- d\u0131\u015f d\u00fcnyada ger\u00e7ekli\u011fi olmayan zihinsel bir kavram yani cins olarak kabul etmesi dolay\u0131s\u0131yla sadece cevhere ger\u00e7eklik tan\u0131m\u0131\u015f olmas\u0131d\u0131r. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc, g\u00f6ksel cisimlerin sonsuz bir bi\u00e7imde hareket etti\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcncesidir. D\u00f6rd\u00fcnc\u00fcs\u00fc t\u00fcmeller ve ayr\u0131k mevcutlar ile hissedilir ferdi cevherler aras\u0131ndaki ili\u015fkiye dair g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcd\u00fcr. \u0130bn R\u00fc\u015fd Aristoteles\u2019i takiben t\u00fcmellerin ve idealar\u0131n ferdi cevherlerin varolu\u015funda katk\u0131s\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr. \u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin muhtemel sonu\u00e7lar\u0131ysa \u015funlard\u0131r: Birincisi onun din felsefe ili\u015fkisine dair yazd\u0131\u011f\u0131 Fasl\u00fc\u2019l-mak\u00e2l ve el-Ke\u015ff an men\u00e2hic\u00fc\u2019ledille kitaplar\u0131nda Tanr\u0131 hakk\u0131nda tak\u0131nd\u0131\u011f\u0131 Hanbeli tav\u0131rd\u0131r. \u0130kincisi asl\u0131nda yukar\u0131da sebep olarak zikredilen burada ise sonu\u00e7 olarak dile getirilebilecek d\u00f6ng\u00fcsel bir \u015feydir. Yani g\u00f6k cisimleri ve \u00e2lemi ezeli olarak kabul etmek Tanr\u0131\u2019ya cevher denmesine sebep olurken Tanr\u0131\u2019ya cevher denmesi de \u00e2lemin Tanr\u0131\u2019n\u0131n etkisiyle ancak O\u2019ndan ayr\u0131 ve kopuk olarak mevcut olmas\u0131 fikrini sonu\u00e7 vermektedir. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc sud\u00fbr ve yoktan yaratma doktrinlerini reddetmesidir. Yoktan yaratmay\u0131 reddi ise -antik filozoflar\u0131n da a\u00e7\u0131k\u00e7a dile getirdi\u011fi \u00fczere- \u201csalt yoklu\u011fun varl\u0131\u011f\u0131n kayna\u011f\u0131 olamayaca\u011f\u0131 \u201c\u015feklindeki genel bir ontolojik ilkeye dayanmaktad\u0131r.\r\n \r\nThis article deals with the relative reasons and consequences of Averroes\u2019 saying God the essence. Thus, based on the example of Averroes, it is desired to show that the philosophers\u2019 conception of God is actually directly related to the subject of metaphysics. The distinctions between potential and actual, being-essence and matter-form, which are thought to have strong forms of explanation, will be applied when needed. According to Averroes, his research of being is basically an investigation of essence. Although the concept of being\/existence does not represent a higher level of being above the substance, it takes place in metaphysics as a higher concept with different meanings. However, according to Ibn Avicenna, the existing meets a higher level of being than the substance, and therefore its inquiry cannot be only the one for substance. Therefore, according to him, the subject of metaphysics is not a substance qua substance. In short, the possible reasons for Averroes to call God essence are as follows: First, God is the most suitable for the definition of essence in all existence. The second is that, keeping other meanings of being in mind, he accepted the concept of \u201cmawj\u016bd\u201d as a mental concept that has no reality in the external world, that is, as a genus, and therefore only recognized the substance as reality. The third is the idea that the celestial bodies move endlessly. The fourth is his view on the relationship between universals and discrete entities and tangible individual essences. Following Aristotle, Averroes thinks that universals and ideas do not contribute to the existence of individual essences. The possible consequences of Averroes\u2019 calling God a substance are as follows: The first is his Hanbal\u012b attitude towards God in his books Fasl al-maq\u0101l and al-Kashf an man\u0101hij al-adilla, which he wrote on the relationship between religion and philosophy. Secondly, what was mentioned above as a cause, is a cyclical thing that can be expressed as a result here. In other words, while accepting the celestial bodies and the universe as eternal, causes God to be called essence, calling God essence results in the idea that the universe exists only apart and disconnected from him under the influence of God. The third is his rejection of the doctrines of creation out of nothing and sud\u016br (emanation). The refusal to create out of nothing is based on a general ontological principle -as the ancient philosophers openly expressed- \u201cabsolute absence cannot be the source of existence\u201d.","btype":3,"date":"2021","language":"Turkish","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/20.500.11787\/6522","ti_url":"","categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":903,"full_name":"","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5582,"journal_id":null,"journal_name":"Turkish Academic Research Review","volume":"6","issue":"3","pages":"1035-1052"}},"sort":["\u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin neden ve sonu\u00e7lar\u0131"]}

رسائل ابن رشد و هي لالعلامة ابي الوليد [...] ابن رشد مشتملة على ست رسائل. ١. السماع الطبيعي. ٢. السماع و العالم. ٣. الكون و الفساد. ٤. الاثار العلوية. ٥. كتاب النفس. ٦. ما بعد الطبيعة, 1947
By: Averroes
Title رسائل ابن رشد و هي لالعلامة ابي الوليد [...] ابن رشد مشتملة على ست رسائل. ١. السماع الطبيعي. ٢. السماع و العالم. ٣. الكون و الفساد. ٤. الاثار العلوية. ٥. كتاب النفس. ٦. ما بعد الطبيعة
Transcription Rasāʾil Ibn Rušd wa-hiya li-l-ʿalāma ʾAbī l-Walīd [...] Ibn Rušd muštamila ʿalā sitt rasāʾil
Type Monograph
Language undefined
Date 1947
Publication Place Ḥaidarābād
Publisher Dāʾirat al-maʾārif al-ʿUṯmānīya
Categories Natural Philosophy, Cosmology, De anima, Metaphysics
Author(s) Averroes
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1897","_score":null,"_source":{"id":1897,"authors_free":[{"id":2295,"entry_id":1897,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}}],"entry_title":"\u0631\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0647\u064a \u0644\u0627\u0644\u0639\u0644\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0628\u064a \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f [...] \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0645\u0634\u062a\u0645\u0644\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0633\u062a \u0631\u0633\u0627\u0626\u0644. \u0661. \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u064a. \u0662. \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645. \u0663. \u0627\u0644\u0643\u0648\u0646 \u0648 \u0627\u0644\u0641\u0633\u0627\u062f. \u0664. \u0627\u0644\u0627\u062b\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0648\u064a\u0629. \u0665. \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633. \u0666. \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629","title_transcript":"Ras\u0101\u02beil Ibn Ru\u0161d wa-hiya li-l-\u02bfal\u0101ma \u02beAb\u012b l-Wal\u012bd [...] Ibn Ru\u0161d mu\u0161tamila \u02bfal\u0101 sitt ras\u0101\u02beil","title_translation":null,"main_title":{"title":"\u0631\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0647\u064a \u0644\u0627\u0644\u0639\u0644\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0628\u064a \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f [...] \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0645\u0634\u062a\u0645\u0644\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0633\u062a \u0631\u0633\u0627\u0626\u0644. \u0661. \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u064a. \u0662. \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645. \u0663. \u0627\u0644\u0643\u0648\u0646 \u0648 \u0627\u0644\u0641\u0633\u0627\u062f. \u0664. \u0627\u0644\u0627\u062b\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0648\u064a\u0629. \u0665. \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633. \u0666. \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1947","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":38,"category_name":"Natural Philosophy","link":"bib?categories[]=Natural Philosophy"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":46,"category_name":"De anima","link":"bib?categories[]=De anima"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":66,"aw_title":"Short Commentary on De Anima"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1897,"pubplace":"\u1e24aidar\u0101b\u0101d","publisher":"D\u0101\u02beirat al-ma\u02be\u0101rif al-\u02bfU\u1e6fm\u0101n\u012bya","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0631\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0647\u064a \u0644\u0627\u0644\u0639\u0644\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0628\u064a \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f [...] \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0645\u0634\u062a\u0645\u0644\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0633\u062a \u0631\u0633\u0627\u0626\u0644. \u0661. \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u064a. \u0662. \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645. \u0663. \u0627\u0644\u0643\u0648\u0646 \u0648 \u0627\u0644\u0641\u0633\u0627\u062f. \u0664. \u0627\u0644\u0627\u062b\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0648\u064a\u0629. \u0665. \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633. \u0666. \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629"]}

  • PAGE 1 OF 1