شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان, 2020
By: Averroes
Title شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان
Transcription sharḥ al-burhān li-Arisṭū wa talkhīṣ al-burhān
Type Monograph
Language Arabic
Date 2020
Publication Place Kairo
Publisher Afāq
Categories Aristotle, Logic, Commentary
Author(s) Averroes
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5387","_score":null,"_source":{"id":5387,"authors_free":[{"id":6239,"entry_id":5387,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":"","free_last_name":"","norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}}],"entry_title":"\u0634\u0631\u062d \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0644\u0623\u0631\u0633\u0637\u0648 \u0648\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646","title_transcript":"shar\u1e25 al-burh\u0101n li-Aris\u1e6d\u016b wa talkh\u012b\u1e63 al-burh\u0101n","title_translation":"","main_title":{"title":"\u0634\u0631\u062d \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0644\u0623\u0631\u0633\u0637\u0648 \u0648\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646"},"abstract":"","btype":1,"date":"2020","language":"Arabic","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5387,"pubplace":"Kairo","publisher":"Af\u0101q","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2020]}

La découverte des méthodes démonstratives des dogmes religieux et l'exposé des ambiguïtés déviatrices et des innovations déroutantes résultant de l'interprétation de ces dogmes, 2016
By: Averroes, Abdelmajid El Ghannouchi (Ed.), Mokdad Arfa-Mensia (Ed.)
Title La découverte des méthodes démonstratives des dogmes religieux et l'exposé des ambiguïtés déviatrices et des innovations déroutantes résultant de l'interprétation de ces dogmes
Type Monograph
Language French
Date 2016
Publication Place Carthage
Publisher Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-hikma
Categories Logic, Method, Theology
Author(s) Averroes , Abdelmajid El Ghannouchi , Mokdad Arfa-Mensia
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5389","_score":null,"_source":{"id":5389,"authors_free":[{"id":6242,"entry_id":5389,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":"","free_last_name":"El ","norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":6243,"entry_id":5389,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Abdelmajid El Ghannouchi","free_first_name":"Abdelmajid","free_last_name":"El Ghannouchi","norm_person":null},{"id":6245,"entry_id":5389,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Mokdad Arfa-Mensia","free_first_name":"Mokdad ","free_last_name":" Arfa-Mensia","norm_person":null}],"entry_title":"La d\u00e9couverte des m\u00e9thodes d\u00e9monstratives des dogmes religieux et l'expos\u00e9 des ambigu\u00eft\u00e9s d\u00e9viatrices et des innovations d\u00e9routantes r\u00e9sultant de l'interpr\u00e9tation de ces dogmes","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"La d\u00e9couverte des m\u00e9thodes d\u00e9monstratives des dogmes religieux et l'expos\u00e9 des ambigu\u00eft\u00e9s d\u00e9viatrices et des innovations d\u00e9routantes r\u00e9sultant de l'interpr\u00e9tation de ces dogmes"},"abstract":"","btype":1,"date":"2016","language":"French","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"},{"id":72,"category_name":"Method","link":"bib?categories[]=Method"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5389,"pubplace":"Carthage","publisher":"Acad\u00e9mie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-hikma","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2016]}

Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete, 2011
By: Aristotle, Averroes, Fridericus Heidenhain (Ed.),
Title Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete
Type Monograph
Language undefined
Date 2011
Publisher Nabu Press
Series Jahrbücher für classische Philologie
Volume 17
Categories Poetics, Logic
Author(s) Aristotle , Averroes , Fridericus Heidenhain ,
Publisher(s)
Translator(s) Jacob Mantinus

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1885","_score":null,"_source":{"id":1885,"authors_free":[{"id":2267,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":72,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Aristotle","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":72,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Aristotle","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118650130","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/7524651","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd118650130.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Aristotle"}},{"id":2268,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2269,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1544,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Fridericus Heidenhain","free_first_name":"Fridericus","free_last_name":"Heidenhain","norm_person":{"id":1544,"first_name":"Fridericus","last_name":"Heidenhain","full_name":"Fridericus Heidenhain","short_ident":"FriHei","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Fridericus Heidenhain"}},{"id":2270,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":282,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Jacob Mantinus","free_first_name":"Jacob","free_last_name":"Mantinus","norm_person":{"id":282,"first_name":"Jacob","last_name":"Mantino","full_name":"Jacob Mantino","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/119752476","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/66824097","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Jacob Mantino"}}],"entry_title":"Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete"},"abstract":null,"btype":1,"date":"2011","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":44,"category_name":"Poetics","link":"bib?categories[]=Poetics"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":72,"full_name":"Aristotle","role":1},{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1544,"full_name":"Fridericus Heidenhain","role":2}],"works":[{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1885,"pubplace":null,"publisher":"Nabu Press","series":"Jahrb\u00fccher f\u00fcr classische Philologie","volume":"17","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2011]}

Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete, 2011
By: Aristotle, Averroes, Fridericus Heidenhain (Ed.),
Title Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete
Type Monograph
Language undefined
Date 2011
Publisher Nabu Press
Series Jahrbücher für classische Philologie
Volume 17
Categories Poetics, Logic
Author(s) Aristotle , Averroes , Fridericus Heidenhain ,
Publisher(s)
Translator(s) Jacob Mantinus

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1885","_score":null,"_source":{"id":1885,"authors_free":[{"id":2267,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":72,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Aristotle","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":72,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Aristotle","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118650130","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/7524651","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd118650130.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Aristotle"}},{"id":2268,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2269,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1544,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Fridericus Heidenhain","free_first_name":"Fridericus","free_last_name":"Heidenhain","norm_person":{"id":1544,"first_name":"Fridericus","last_name":"Heidenhain","full_name":"Fridericus Heidenhain","short_ident":"FriHei","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Fridericus Heidenhain"}},{"id":2270,"entry_id":1885,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":282,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Jacob Mantinus","free_first_name":"Jacob","free_last_name":"Mantinus","norm_person":{"id":282,"first_name":"Jacob","last_name":"Mantino","full_name":"Jacob Mantino","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/119752476","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/66824097","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Jacob Mantino"}}],"entry_title":"Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete"},"abstract":null,"btype":1,"date":"2011","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":44,"category_name":"Poetics","link":"bib?categories[]=Poetics"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":72,"full_name":"Aristotle","role":1},{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1544,"full_name":"Fridericus Heidenhain","role":2}],"works":[{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"},{"id":10,"aw_title":"Middle Commentary on the Poetics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1885,"pubplace":null,"publisher":"Nabu Press","series":"Jahrb\u00fccher f\u00fcr classische Philologie","volume":"17","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Averrois paraphrasis in librum Poeticae Aristotelis. Iacob Mantino Hispano Hebraeo medico interprete"]}

La découverte des méthodes démonstratives des dogmes religieux et l'exposé des ambiguïtés déviatrices et des innovations déroutantes résultant de l'interprétation de ces dogmes, 2016
By: Averroes, Abdelmajid El Ghannouchi (Ed.), Mokdad Arfa-Mensia (Ed.)
Title La découverte des méthodes démonstratives des dogmes religieux et l'exposé des ambiguïtés déviatrices et des innovations déroutantes résultant de l'interprétation de ces dogmes
Type Monograph
Language French
Date 2016
Publication Place Carthage
Publisher Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-hikma
Categories Logic, Method, Theology
Author(s) Averroes , Abdelmajid El Ghannouchi , Mokdad Arfa-Mensia
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5389","_score":null,"_source":{"id":5389,"authors_free":[{"id":6242,"entry_id":5389,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":"","free_last_name":"El ","norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":6243,"entry_id":5389,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Abdelmajid El Ghannouchi","free_first_name":"Abdelmajid","free_last_name":"El Ghannouchi","norm_person":null},{"id":6245,"entry_id":5389,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Mokdad Arfa-Mensia","free_first_name":"Mokdad ","free_last_name":" Arfa-Mensia","norm_person":null}],"entry_title":"La d\u00e9couverte des m\u00e9thodes d\u00e9monstratives des dogmes religieux et l'expos\u00e9 des ambigu\u00eft\u00e9s d\u00e9viatrices et des innovations d\u00e9routantes r\u00e9sultant de l'interpr\u00e9tation de ces dogmes","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"La d\u00e9couverte des m\u00e9thodes d\u00e9monstratives des dogmes religieux et l'expos\u00e9 des ambigu\u00eft\u00e9s d\u00e9viatrices et des innovations d\u00e9routantes r\u00e9sultant de l'interpr\u00e9tation de ces dogmes"},"abstract":"","btype":1,"date":"2016","language":"French","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"},{"id":72,"category_name":"Method","link":"bib?categories[]=Method"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5389,"pubplace":"Carthage","publisher":"Acad\u00e9mie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-hikma","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["La d\u00e9couverte des m\u00e9thodes d\u00e9monstratives des dogmes religieux et l'expos\u00e9 des ambigu\u00eft\u00e9s d\u00e9viatrices et des innovations d\u00e9routantes r\u00e9sultant de l'interpr\u00e9tation de ces dogmes"]}

شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان, 2020
By: Averroes
Title شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان
Transcription sharḥ al-burhān li-Arisṭū wa talkhīṣ al-burhān
Type Monograph
Language Arabic
Date 2020
Publication Place Kairo
Publisher Afāq
Categories Aristotle, Logic, Commentary
Author(s) Averroes
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5387","_score":null,"_source":{"id":5387,"authors_free":[{"id":6239,"entry_id":5387,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":"","free_last_name":"","norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}}],"entry_title":"\u0634\u0631\u062d \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0644\u0623\u0631\u0633\u0637\u0648 \u0648\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646","title_transcript":"shar\u1e25 al-burh\u0101n li-Aris\u1e6d\u016b wa talkh\u012b\u1e63 al-burh\u0101n","title_translation":"","main_title":{"title":"\u0634\u0631\u062d \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0644\u0623\u0631\u0633\u0637\u0648 \u0648\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646"},"abstract":"","btype":1,"date":"2020","language":"Arabic","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5387,"pubplace":"Kairo","publisher":"Af\u0101q","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0634\u0631\u062d \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0644\u0623\u0631\u0633\u0637\u0648 \u0648\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646"]}

  • PAGE 1 OF 1