شري ما بعد الطبيعة قي ضوء منطق أرسطو: نظرية البرهان الفلسفي عند إبن رشد , 2022
By: Youssef ben Addi
Title شري ما بعد الطبيعة قي ضوء منطق أرسطو: نظرية البرهان الفلسفي عند إبن رشد
Type Monograph
Language Arabic
Date 2022
Publication Place Qatar
Publisher المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات Arab Center for Research and Policy Studies
Categories Metaphysics, Logic, Aristotle
Author(s) Youssef ben Addi
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5457","_score":null,"_source":{"id":5457,"authors_free":[{"id":6321,"entry_id":5457,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Youssef ben Addi","free_first_name":"Youssef","free_last_name":"ben Addi","norm_person":null}],"entry_title":"\u0634\u0631\u064a \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629 \u0642\u064a \u0636\u0648\u0621 \u0645\u0646\u0637\u0642 \u0623\u0631\u0633\u0637\u0648: \u0646\u0638\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0641\u064a \u0639\u0646\u062f \u0625\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f ","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"\u0634\u0631\u064a \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629 \u0642\u064a \u0636\u0648\u0621 \u0645\u0646\u0637\u0642 \u0623\u0631\u0633\u0637\u0648: \u0646\u0638\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0641\u064a \u0639\u0646\u062f \u0625\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f "},"abstract":"","btype":1,"date":"2022","language":"Arabic","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5457,"pubplace":"Qatar","publisher":"\u0627\u0644\u0645\u0631\u0643\u0632 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u064a \u0644\u0644\u0623\u0628\u062d\u0627\u062b \u0648\u062f\u0631\u0627\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u0633\u0627\u062a Arab Center for Research and Policy Studies","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2022]}

Averroes on intellect: from Aristotelian origins to Aquinas' critique, 2022
By: Stephen R. Ogden
Title Averroes on intellect: from Aristotelian origins to Aquinas' critique
Type Monograph
Language English
Date 2022
Publication Place Oxford
Publisher Oxford University Press
Categories Aristotle, Thomas, Avicenna, De anima, Metaphysics
Author(s) Stephen R. Ogden
Publisher(s)
Translator(s)
This book on the Muslim philosopher Averroes (Ibn Rushd) provides a detailed analysis of his (in)famous unicity thesis—the view that there is only one separate and eternal intellect for all human beings. It focuses directly on Averroes’ arguments, both from the text of Aristotle’s De Anima and, more importantly, his own philosophical arguments in the Long Commentary on the De Anima. Ogden defends Averroes’ interpretation of Aristotle’s DA III.4–5 (using Greek, Arabic, Latin, and contemporary sources). Yet, the author insists that Averroes is not merely a “commentator” but also an incisive philosopher in his own right. Ogden thus reconstructs and analyzes Averroes’ two most significant independent philosophical arguments, the Determinate Particular Argument and the Unity Argument. Alternative ancient and medieval views are considered throughout, especially from two important foils before and after Averroes, namely Avicenna (Ibn Sīnā) and Thomas Aquinas. Aquinas’s most famous and penetrating arguments against the unicity thesis are also addressed. Finally, Ogden considers Averroes’ own objections to broader metaphysical views of the soul such as Avicenna’s and Aquinas’s, which agree with him on several key points (e.g., the immateriality of the intellect and the individuation of human souls by matter), while still diverging on the number and substantial nature of the intellect. The central aim of the book is to provide readers a single study of Averroes’ most pivotal arguments on intellect, consolidating and building on recent scholarship and offering a comprehensive case for his unicity thesis in the wider context of Aristotelian epistemology and metaphysics.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5293","_score":null,"_source":{"id":5293,"authors_free":[{"id":6112,"entry_id":5293,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1681,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Stephen R. Ogden","free_first_name":"Stephen R.","free_last_name":"Ogden","norm_person":{"id":1681,"first_name":"Stephen R. ","last_name":"Ogden","full_name":"Stephen R. Ogden","short_ident":"","is_classical_name":null,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":null,"link":"bib?authors[]=Stephen R. Ogden"}}],"entry_title":"Averroes on intellect: from Aristotelian origins to Aquinas' critique","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Averroes on intellect: from Aristotelian origins to Aquinas' critique"},"abstract":"This book on the Muslim philosopher Averroes (Ibn Rushd) provides a detailed analysis of his (in)famous unicity thesis\u2014the view that there is only one separate and eternal intellect for all human beings. It focuses directly on Averroes\u2019 arguments, both from the text of Aristotle\u2019s De Anima and, more importantly, his own philosophical arguments in the Long Commentary on the De Anima. Ogden defends Averroes\u2019 interpretation of Aristotle\u2019s DA III.4\u20135 (using Greek, Arabic, Latin, and contemporary sources). Yet, the author insists that Averroes is not merely a \u201ccommentator\u201d but also an incisive philosopher in his own right. Ogden thus reconstructs and analyzes Averroes\u2019 two most significant independent philosophical arguments, the Determinate Particular Argument and the Unity Argument. Alternative ancient and medieval views are considered throughout, especially from two important foils before and after Averroes, namely Avicenna (Ibn S\u012bn\u0101) and Thomas Aquinas. Aquinas\u2019s most famous and penetrating arguments against the unicity thesis are also addressed. Finally, Ogden considers Averroes\u2019 own objections to broader metaphysical views of the soul such as Avicenna\u2019s and Aquinas\u2019s, which agree with him on several key points (e.g., the immateriality of the intellect and the individuation of human souls by matter), while still diverging on the number and substantial nature of the intellect. The central aim of the book is to provide readers a single study of Averroes\u2019 most pivotal arguments on intellect, consolidating and building on recent scholarship and offering a comprehensive case for his unicity thesis in the wider context of Aristotelian epistemology and metaphysics.","btype":1,"date":"2022","language":"English","online_url":"","doi_url":"10.1093\/oso\/9780192896117.001.0001","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":51,"category_name":"Thomas","link":"bib?categories[]=Thomas"},{"id":10,"category_name":"Avicenna","link":"bib?categories[]=Avicenna"},{"id":46,"category_name":"De anima","link":"bib?categories[]=De anima"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":1681,"full_name":"Stephen R. Ogden","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5293,"pubplace":"Oxford ","publisher":"Oxford University Press","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2022]}

Happiness, Eros, and the Active Intellect: Understanding Erotic Desire in Averroes’s Long Commentary on Aristotle’s Metaphysics Λ in Light of the Middle Commentary on the Nicomachean Ethics, 2021
By: Yehuda Halper
Title Happiness, Eros, and the Active Intellect: Understanding Erotic Desire in Averroes’s Long Commentary on Aristotle’s Metaphysics Λ in Light of the Middle Commentary on the Nicomachean Ethics
Type Book Section
Language English
Date 2021
Published in The Pursuit of Happiness in Medieval Jewish and Islamic Thought. Studies Dedicated to Steven Harvey
Pages 195–213
Categories Aristotle, Metaphysics, Commentary
Author(s) Yehuda Halper
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5017","_score":null,"_ignored":["booksection.book.abstract.keyword"],"_source":{"id":5017,"authors_free":[{"id":5753,"entry_id":5017,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1500,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Yehuda Halper","free_first_name":"Yehuda","free_last_name":"Halper","norm_person":{"id":1500,"first_name":"Yehuda","last_name":"Halper","full_name":"Yehuda Halper","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/142969923","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/177995327","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Yehuda Halper"}}],"entry_title":"Happiness, Eros, and the Active Intellect: Understanding Erotic Desire in Averroes\u2019s Long Commentary on Aristotle\u2019s Metaphysics \u039b in Light of the Middle Commentary on the Nicomachean Ethics","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Happiness, Eros, and the Active Intellect: Understanding Erotic Desire in Averroes\u2019s Long Commentary on Aristotle\u2019s Metaphysics \u039b in Light of the Middle Commentary on the Nicomachean Ethics"},"abstract":"","btype":2,"date":"2021","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"}],"authors":[{"id":1500,"full_name":"Yehuda Halper","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":5017,"section_of":5016,"pages":"195\u2013213","is_catalog":null,"book":{"id":5016,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"bibliography","type":4,"language":"en","title":"The Pursuit of Happiness in Medieval Jewish and Islamic Thought. Studies Dedicated to Steven Harvey","title_transcript":"","title_translation":"","short_title":"","has_no_author":null,"volume":null,"date":"","edition_no":null,"free_date":null,"abstract":"The articles in this volume explore the teachings on happiness by a range of thinkers from antiquity through Spinoza, most of whom held human happiness to comprise intellectual knowledge of that which is Good in itself, namely God. These thinkers were from Greek pagan, Muslim, Jewish, and Christian backgrounds and wrote their works in Greek, Arabic, Hebrew, and Latin. Still, they shared similar philosophical views of what constitutes the Highest Good, and of the intellectual activities to be undertaken in pursuit of that Good. Yet, they differed, often greatly, in the role they assigned to deeds and practical activities in the pursuit of this happiness. These differences were, at times, not only along religious lines, but also along political and ethical lines. Other differences treated the relationship between the body and intellectual happiness and the various ways in which bodily health and well-being can contribute to intellectual health and true happiness.","republication_of":0,"online_url":"","online_resources":null,"translation_of":"0","new_edition_of":"0","is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":"","doi_url":"","book":{"id":5016,"pubplace":"Turnhout","publisher":"Brepols","series":"Philosophy in the Abrahamic Tradition of the Middle Ages","volume":"1","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[2021]}

New Wine in Old Vessels: Alexander of Aphrodisias as a Source for Averroes’ Metaphysics, 2021
By: Matteo Di Giovanni
Title New Wine in Old Vessels: Alexander of Aphrodisias as a Source for Averroes’ Metaphysics
Type Book Section
Language English
Date 2021
Published in Alexander of Aphrodisias in the Middle Ages and the Renaissance
Pages 59–76
Categories Alexander of Aphrodisias, Commentary, Aristotle, Metaphysics
Author(s) Matteo Di Giovanni
Publisher(s)
Translator(s)
Besides his best-known merits as a philosopher, Averroes stands out in the history of the classical tradition as a unique testimony to Alexander’s lost commentary on Metaphysics Lambda and, through it, his interpretation of the argument running through the whole text of the Metaphysics. The gist of this interpretation is laid out in the elaborate prologue to the Lambda commentary that goes back to Alexander and is preserved by Averroes. Building on this textual evidence, the study investigates Averroes’ philosophical appropriation of the Alexander material that is interwoven into the fabric of the former’s exegesis, from the earlier epitome to the later long commentary on the Metaphysics. A number of doctrines turn out to be ultimately inspired by Alexander, including Averroes’ view of the tripartite structure of metaphysics, his notion of book Gamma as an epistemology (“specific logic”) for metaphysics, the function of Delta, the downgrading of both mental and accidental being in Epsilon, and Aristotle’s argument in Zeta. Averroes’ debt to his source is brought to the fore without prejudicing the further question, awaiting future research, of whether Averroes’ acquaintance with Alexander’s line of interpretation was always unmediated or any figures in the philosophical tradition played some role in its transmission.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5030","_score":null,"_ignored":["booksection.book.abstract.keyword"],"_source":{"id":5030,"authors_free":[{"id":5774,"entry_id":5030,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":734,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Matteo Di Giovanni","free_first_name":"Matteo","free_last_name":"Di Giovanni","norm_person":{"id":734,"first_name":"Matteo","last_name":"Di Giovanni","full_name":"Matteo di Giovanni","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1130687570","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/9497149368819485980007","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Matteo di Giovanni"}}],"entry_title":"New Wine in Old Vessels: Alexander of Aphrodisias as a Source for Averroes\u2019 Metaphysics","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"New Wine in Old Vessels: Alexander of Aphrodisias as a Source for Averroes\u2019 Metaphysics"},"abstract":"Besides his best-known merits as a philosopher, Averroes stands out in the history of the classical tradition as a unique testimony to Alexander\u2019s lost commentary on Metaphysics Lambda and, through it, his interpretation of the argument running through the whole text of the Metaphysics. The gist of this interpretation is laid out in the elaborate prologue to the Lambda commentary that goes back to Alexander and is preserved by Averroes. Building on this textual evidence, the study investigates Averroes\u2019 philosophical appropriation of the Alexander material that is interwoven into the fabric of the former\u2019s exegesis, from the earlier epitome to the later long commentary on the Metaphysics. A number of doctrines turn out to be ultimately inspired by Alexander, including Averroes\u2019 view of the tripartite structure of metaphysics, his notion of book Gamma as an epistemology (\u201cspecific logic\u201d) for metaphysics, the function of Delta, the downgrading of both mental and accidental being in Epsilon, and Aristotle\u2019s argument in Zeta. Averroes\u2019 debt to his source is brought to the fore without prejudicing the further question, awaiting future research, of whether Averroes\u2019 acquaintance with Alexander\u2019s line of interpretation was always unmediated or any figures in the philosophical tradition played some role in its transmission.","btype":2,"date":"2021","language":"English","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1484\/M.SA-EB.5.120536","ti_url":"","categories":[{"id":15,"category_name":"Alexander of Aphrodisias","link":"bib?categories[]=Alexander of Aphrodisias"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":734,"full_name":"Matteo di Giovanni","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":5030,"section_of":5029,"pages":"59\u201376","is_catalog":null,"book":{"id":5029,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"bibliography","type":4,"language":"no language selected","title":"Alexander of Aphrodisias in the Middle Ages and the Renaissance","title_transcript":"","title_translation":"","short_title":"","has_no_author":null,"volume":null,"date":"2021","edition_no":null,"free_date":null,"abstract":"The greatest ancient interpreter of Aristotle, Alexander of Aphrodisias (fl. 200 AD) exerted a profound and enduring influence upon philosophy from Boethius until the modern era. Alexander\u2019s interpretations laid the foundation for multiple philosophical views which were promoted as quintessentially Aristotelian by both Islamic and Latin thinkers throughout the Middle Ages. In the Renaissance, the University of Padua, a leading center of philosophical education and thought, established a scholarly tradition named \u201cAlexandrinism\u201d after him. ","republication_of":0,"online_url":"","online_resources":null,"translation_of":"0","new_edition_of":"0","is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1484\/M.SA-EB.5.119428","book":{"id":5029,"pubplace":"Turnhout","publisher":"Brepols","series":"Studia artistarum","volume":"45","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[2021]}

Alexander of Aphrodisias in the Middle Ages and the Renaissance, 2021
By: Pietro B. Rossi (Ed.), Matteo Di Giovanni (Ed.), Andrea A. Robiglio (Ed.)
Title Alexander of Aphrodisias in the Middle Ages and the Renaissance
Type Edited Book
Language undefined
Date 2021
Publication Place Turnhout
Publisher Brepols
Series Studia artistarum
Volume 45
Categories Aristotle, Alexander of Aphrodisias, Albert, Avicenna, Renaissance, Metaphysics, Logic
Author(s) Pietro B. Rossi , Matteo Di Giovanni , Andrea A. Robiglio
Publisher(s)
Translator(s)
The greatest ancient interpreter of Aristotle, Alexander of Aphrodisias (fl. 200 AD) exerted a profound and enduring influence upon philosophy from Boethius until the modern era. Alexander’s interpretations laid the foundation for multiple philosophical views which were promoted as quintessentially Aristotelian by both Islamic and Latin thinkers throughout the Middle Ages. In the Renaissance, the University of Padua, a leading center of philosophical education and thought, established a scholarly tradition named “Alexandrinism” after him.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5029","_score":null,"_source":{"id":5029,"authors_free":[{"id":5771,"entry_id":5029,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1519,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Pietro B. Rossi","free_first_name":"Pietro B. ","free_last_name":"Rossi","norm_person":{"id":1519,"first_name":"Pietro B.","last_name":"Rossi","full_name":"Pietro B. Rossi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139220852","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/100189635","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Pietro B. Rossi"}},{"id":5772,"entry_id":5029,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":734,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Matteo Di Giovanni","free_first_name":"Matteo","free_last_name":"Di Giovanni","norm_person":{"id":734,"first_name":"Matteo","last_name":"Di Giovanni","full_name":"Matteo di Giovanni","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1130687570","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/9497149368819485980007","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Matteo di Giovanni"}},{"id":5773,"entry_id":5029,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Andrea A. Robiglio","free_first_name":"Andrea A. ","free_last_name":"Robiglio","norm_person":null}],"entry_title":"Alexander of Aphrodisias in the Middle Ages and the Renaissance","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Alexander of Aphrodisias in the Middle Ages and the Renaissance"},"abstract":"The greatest ancient interpreter of Aristotle, Alexander of Aphrodisias (fl. 200 AD) exerted a profound and enduring influence upon philosophy from Boethius until the modern era. Alexander\u2019s interpretations laid the foundation for multiple philosophical views which were promoted as quintessentially Aristotelian by both Islamic and Latin thinkers throughout the Middle Ages. In the Renaissance, the University of Padua, a leading center of philosophical education and thought, established a scholarly tradition named \u201cAlexandrinism\u201d after him. ","btype":4,"date":"2021","language":null,"online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1484\/M.SA-EB.5.119428","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":15,"category_name":"Alexander of Aphrodisias","link":"bib?categories[]=Alexander of Aphrodisias"},{"id":6,"category_name":"Albert","link":"bib?categories[]=Albert"},{"id":10,"category_name":"Avicenna","link":"bib?categories[]=Avicenna"},{"id":5,"category_name":"Renaissance","link":"bib?categories[]=Renaissance"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":1519,"full_name":"Pietro B. Rossi","role":2},{"id":734,"full_name":"Matteo di Giovanni","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5029,"pubplace":"Turnhout","publisher":"Brepols","series":"Studia artistarum","volume":"45","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2021]}

In One Sense Easy, in Another Difficult: Reverberations of the Opening of Aristotle’s Metaphysics ά έλλάτον in Medieval and Renaissance Hebrew Literature, 2020
By: Yehuda Halper
Title In One Sense Easy, in Another Difficult: Reverberations of the Opening of Aristotle’s Metaphysics ά έλλάτον in Medieval and Renaissance Hebrew Literature
Type Article
Language English
Date 2020
Journal Revue des études juives
Volume 179
Issue 1–2
Pages 133–160
Categories Aristotle, Metaphysics, Renaissance
Author(s) Yehuda Halper
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5021","_score":null,"_source":{"id":5021,"authors_free":[{"id":5757,"entry_id":5021,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1500,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Yehuda Halper","free_first_name":"Yehuda","free_last_name":"Halper","norm_person":{"id":1500,"first_name":"Yehuda","last_name":"Halper","full_name":"Yehuda Halper","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/142969923","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/177995327","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Yehuda Halper"}}],"entry_title":"In One Sense Easy, in Another Difficult: Reverberations of the Opening of Aristotle\u2019s Metaphysics \u03ac \u03ad\u03bb\u03bb\u03ac\u03c4\u03bf\u03bd in Medieval and Renaissance Hebrew Literature","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"In One Sense Easy, in Another Difficult: Reverberations of the Opening of Aristotle\u2019s Metaphysics \u03ac \u03ad\u03bb\u03bb\u03ac\u03c4\u03bf\u03bd in Medieval and Renaissance Hebrew Literature"},"abstract":"","btype":3,"date":"2020","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":5,"category_name":"Renaissance","link":"bib?categories[]=Renaissance"}],"authors":[{"id":1500,"full_name":"Yehuda Halper","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5021,"journal_id":null,"journal_name":"Revue des \u00e9tudes juives","volume":"179","issue":"1\u20132","pages":"133\u2013160"}},"sort":[2020]}

The Origin and Nature of Language and Logic: Perspectives in Medieval Islamic, Jewish, and Christian Thought, 2020
By: Nadja Germann (Ed.), Steven Harvey (Ed.)
Title The Origin and Nature of Language and Logic: Perspectives in Medieval Islamic, Jewish, and Christian Thought
Type Edited Book
Language undefined
Date 2020
Publication Place Turnhout
Publisher Brepols
Series Rencontres de Philosophie Médiévale
Volume 20
Categories Logic, Theology, Metaphysics, al-Fārābī, Aristotle, Avicenna, Maimonides
Author(s) Nadja Germann , Steven Harvey
Publisher(s)
Translator(s)
The annual colloquium of the SIEPM in Freiburg, Germany, was groundbreaking in that it featured a more or less equal number of talks on all three medieval cultures that contributed to the formation of Western philosophical thought: the Islamic, Jewish, and Christian traditions. Indeed, the subject of the colloquium, ‘The Origin and Nature of Language and Logic in Medieval Islamic, Jewish, and Christian Thought’, lent itself to such a cross-cultural approach. In all these traditions, partially inspired by ancient Greek philosophy, partially by other sources, language and thought, semantics and logic occupied a central place. As a result, the chapters of the present volume effortlessly traverse philosophical, religious, cultural, and linguistic boundaries and thus in many respects open up new perspectives. It should not be surprising if readers delight in chapters of a philosophical tradition outside of their own as much as they do in those in their area of expertise. Among the topics discussed are the significance of language for logic; the origin of language: inspiration or convention; imposition or coinage; the existence of an original language; the correctness of language; divine discourse; animal language; the meaningfulness of animal sounds; music as communication; the scope of dialectical disputation; the relation between rhetoric and demonstration; the place of logic and rhetoric in theology; the limits of human knowledge; the meaning of categories; the problem of metaphysical entailment; the need to disentangle the metaphysical implications of language; the quantification of predicates; and the significance of linguistic custom for judging logical propositions.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5035","_score":null,"_source":{"id":5035,"authors_free":[{"id":5781,"entry_id":5035,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Nadja Germann","free_first_name":"Nadja","free_last_name":"Germann","norm_person":null},{"id":5782,"entry_id":5035,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":642,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Steven Harvey","free_first_name":"Steven","free_last_name":"Harvey","norm_person":{"id":642,"first_name":"Steven","last_name":"Harvey","full_name":"Steven Harvey","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1051482674","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/97890242","db_url":"NULL","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Steven Harvey"}}],"entry_title":"The Origin and Nature of Language and Logic: Perspectives in Medieval Islamic, Jewish, and Christian Thought","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"The Origin and Nature of Language and Logic: Perspectives in Medieval Islamic, Jewish, and Christian Thought"},"abstract":"The annual colloquium of the SIEPM in Freiburg, Germany, was groundbreaking in that it featured a more or less equal number of talks on all three medieval cultures that contributed to the formation of Western philosophical thought: the Islamic, Jewish, and Christian traditions. Indeed, the subject of the colloquium, \u2018The Origin and Nature of Language and Logic in Medieval Islamic, Jewish, and Christian Thought\u2019, lent itself to such a cross-cultural approach. In all these traditions, partially inspired by ancient Greek philosophy, partially by other sources, language and thought, semantics and logic occupied a central place. As a result, the chapters of the present volume effortlessly traverse philosophical, religious, cultural, and linguistic boundaries and thus in many respects open up new perspectives. It should not be surprising if readers delight in chapters of a philosophical tradition outside of their own as much as they do in those in their area of expertise.\r\n\r\nAmong the topics discussed are the significance of language for logic; the origin of language: inspiration or convention; imposition or coinage; the existence of an original language; the correctness of language; divine discourse; animal language; the meaningfulness of animal sounds; music as communication; the scope of dialectical disputation; the relation between rhetoric and demonstration; the place of logic and rhetoric in theology; the limits of human knowledge; the meaning of categories; the problem of metaphysical entailment; the need to disentangle the metaphysical implications of language; the quantification of predicates; and the significance of linguistic custom for judging logical propositions.","btype":4,"date":"2020","language":null,"online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1484\/M.RPM-EB.5.119773","ti_url":"","categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":28,"category_name":"al-F\u0101r\u0101b\u012b","link":"bib?categories[]=al-F\u0101r\u0101b\u012b"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":10,"category_name":"Avicenna","link":"bib?categories[]=Avicenna"},{"id":9,"category_name":"Maimonides","link":"bib?categories[]=Maimonides"}],"authors":[{"id":642,"full_name":"Steven Harvey","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5035,"pubplace":"Turnhout","publisher":"Brepols","series":"Rencontres de Philosophie M\u00e9di\u00e9vale","volume":"20","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2020]}

Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (d.595-1198), 2019
By: Hannah C. Erlwein
Title Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (d.595-1198)
Type Book Section
Language English
Date 2019
Published in Arguments for God's existence in classical Islamic thought: A Reappraisal of the Discourse
Pages 172-200
Categories Theology, Metaphysics, Aristotle
Author(s) Hannah C. Erlwein
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5468","_score":null,"_ignored":["booksection.book.abstract.keyword"],"_source":{"id":5468,"authors_free":[{"id":6338,"entry_id":5468,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1817,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Hannah C. Erlwein","free_first_name":"Hannah C.","free_last_name":"Erlwein","norm_person":{"id":1817,"first_name":"Hannah C.","last_name":"Erlwein","full_name":"Hannah C. Erlwein","short_ident":"","is_classical_name":null,"dnb_url":"https:\/\/d-nb.info\/gnd\/1191423735","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":null,"link":"bib?authors[]=Hannah C. Erlwein"}}],"entry_title":"Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (d.595-1198)","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (d.595-1198)"},"abstract":"","btype":2,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1515\/9783110619560-010","ti_url":"","categories":[{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":1817,"full_name":"Hannah C. Erlwein","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":5468,"section_of":5469,"pages":"172-200","is_catalog":null,"book":{"id":5469,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"bibliography","type":1,"language":"en","title":"Arguments for God's existence in classical Islamic thought: A Reappraisal of the Discourse","title_transcript":"","title_translation":"","short_title":"","has_no_author":null,"volume":null,"date":"2019","edition_no":null,"free_date":null,"abstract":"The endeavour to prove God\u2019s existence through rational argumentation was an integral part of classical Islamic theology (kal\u0101m) and philosophy (falsafa), thus the frequently articulated assumption in the academic literature. The Islamic discourse in question is then often compared to the discourse on arguments for God\u2019s existence in the western tradition, not only in terms of its objectives but also in terms of the arguments used: Islamic thinkers, too, put forward arguments that have been labelled as cosmological, teleological, and ontological. This book, however, argues that arguments for God\u2019s existence are absent from the theological and philosophical works of the classical Islamic era. This is not to say that the arguments encountered there are flawed arguments for God\u2019s existence. Rather, it means that the arguments under consideration serve a different purpose than to prove that God exists. Through a close reading of the works of several mutakallim\u016bn and fal\u0101sifa from the 3rd\u20127th\/9th\u201213th century, such as al-B\u0101qill\u0101n\u012b and Fakhr al-D\u012bn al-R\u0101z\u012b as well as Ibn S\u012bn\u0101 and Ibn Rushd, this book proffers a re-evaluation of the discourse in question, and it suggests what its participants sought to prove if it is not that God exists.","republication_of":0,"online_url":"","online_resources":null,"translation_of":"0","new_edition_of":"0","is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1515\/9783110619560","book":{"id":5469,"pubplace":"Berlin; Boston","publisher":"De Gruyter","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"persons":[{"id":6339,"entry_id":5469,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1817,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Hannah C. Erlwein","free_first_name":"Hannah C.","free_last_name":"Erlwein","norm_person":{"id":1817,"first_name":"Hannah C.","last_name":"Erlwein","full_name":"Hannah C. Erlwein","short_ident":"","is_classical_name":null,"dnb_url":"https:\/\/d-nb.info\/gnd\/1191423735","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":null}}]}},"article":null},"sort":[2019]}

Grek Şârihlerden İbn Rüşd'e Değin Aristoteles'in Theta (Θ) Kitabı'nın Hâricî Tarihi, 2019
By: Abdürrezzak Sevindik
Title Grek Şârihlerden İbn Rüşd'e Değin Aristoteles'in Theta (Θ) Kitabı'nın Hâricî Tarihi
Type Article
Language Turkish
Date 2019
Journal Sirnak University Journal of Divinity Faculty / Sirnak Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi
Volume 10
Issue 23
Pages 469-486
Categories Aristotle, Commentary, Metaphysics, Alexander of Aphrodisias
Author(s) Abdürrezzak Sevindik
Publisher(s)
Translator(s)
The purpose of the article is to discuss the external history of the Book of Theta (Metaphysics IX) in the context of Ibn Rushd's commentaries on Metaphysics. Ibn Rushd interpreted the Book of Theta in Talkhīs mā ba'da al-ṭabī'ah based on its meaning and content. Ibn Rushd did not pursue the original composition of Metaphysics in Talkhīs mā ba'da al-ṭabī'ah. However, Ibn Rushd interpreted the Book of Theta in Tafsīr mā ba'da al-ṭabī'ah focusing on the expression and based on the original text. Ibn Rushd pursued the original composition of Metaphysics in Tafsīr mā ba'da al-ṭabī'ah. Thus, Ibn Rushd took advantage of Astat and Isḥāq b. Hunain's arabic translations of the Book of Theta in this interpretation process. Astat and Isḥāq b. Hunain are experts in the translation of Aristotle's works from Greek into Arabic. When Astat and Isḥāq b. Hunain's translation styles are looked at, it is understood that they adhered to the text word by word. In this respect, those translations supported the literary interpretation of Ibn Rushd. On the other hand, Ibn Rushd was influenced by the Greek commentator/Alexander of Aphrodisias in the interpretation of Theta. Alexander of Aphrodisias and Ibn Rushd's interpretation methods based on utterance are similar. In this respect, Ibn Rushd's Commentary of Theta reveals his Aristotelian approach. Makalenin gâyesi, Aristoteles'in Θ/Theta (Metafizik IX.) Kitabı'nın hâricî tarihini İbn Rüşd'ün Metafizik şerhleri bağlamında ortaya koymaktır. İbn Rüşd, Telhîsu Mâ ba'de't-tabî'a'da Theta Kitabı'nı mana ve mahiyetini temel alarak yorumlamış, Metafizik'i oluşturan kitapların özgün dizilimini takip etmemiştir. Buna karşın Tefsîru Mâ ba'de't-tabî'a'da Metafizik'in özgün dizilimini takip etmiş, Θ/Theta Kitabı'nı da orijinal metnini temel alarak ibâre odaklı yorumlamıştır. İbn Rüşd ibâre odaklı yaklaşımı dolayısıyla bu yorum sürecinde Θ/Theta Kitabı'nın Astat/Ustâz/Eustathius-İshak b. Huneyn (ö. M.S. 910) tarafından yapılmış Arapça çevirilerinden yararlanmıştır. Astat ve İshak b. Huneyn, Aristoteles'in eserlerinin doğrudan doğruya Grekçe'den Arapça'ya çevirilerinde ihtisaslaşmış mütercimlerdir. Astat'ın ve İshak b. Huneyn'in çeviri tavırlarına bakıldığında Grekçe metne kelime kelime bağlı kaldıkları görülür. Bu yönden söz konusu çeviriler, İbn Rüşd'ün lafzî yorumunu desteklemiştir. Diğer yandan İbn Rüşd, Θ/Theta Kitabı yorumunda Grek şârih İskender Afrodisî'den etkilenmiştir. İskender Afrodisî ile İbn Rüşd'ün lafzı temel alan şerh etme yöntemleri benzerdir. Bu bakımdan İbn Rüşd'ün Theta Kitabı Şerhi, onun saf Aristotelesçi yaklaşımını ortaya koyar

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5563","_score":null,"_source":{"id":5563,"authors_free":[{"id":6457,"entry_id":5563,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Abd\u00fcrrezzak Sevindik","free_first_name":"Abd\u00fcrrezzak","free_last_name":"Sevindik","norm_person":null}],"entry_title":"Grek \u015e\u00e2rihlerden \u0130bn R\u00fc\u015fd'e De\u011fin Aristoteles'in Theta (\u0398) Kitab\u0131'n\u0131n H\u00e2ric\u00ee Tarihi","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Grek \u015e\u00e2rihlerden \u0130bn R\u00fc\u015fd'e De\u011fin Aristoteles'in Theta (\u0398) Kitab\u0131'n\u0131n H\u00e2ric\u00ee Tarihi"},"abstract":"The purpose of the article is to discuss the external history of the Book of Theta (Metaphysics IX) in the context of Ibn Rushd's commentaries on Metaphysics. Ibn Rushd interpreted the Book of Theta in Talkh\u012bs m\u0101 ba'da al-\u1e6dab\u012b'ah based on its meaning and content. Ibn Rushd did not pursue the original composition of Metaphysics in Talkh\u012bs m\u0101 ba'da al-\u1e6dab\u012b'ah. However, Ibn Rushd interpreted the Book of Theta in Tafs\u012br m\u0101 ba'da al-\u1e6dab\u012b'ah focusing on the expression and based on the original text. Ibn Rushd pursued the original composition of Metaphysics in Tafs\u012br m\u0101 ba'da al-\u1e6dab\u012b'ah. Thus, Ibn Rushd took advantage of Astat and Is\u1e25\u0101q b. Hunain's arabic translations of the Book of Theta in this interpretation process. Astat and Is\u1e25\u0101q b. Hunain are experts in the translation of Aristotle's works from Greek into Arabic. When Astat and Is\u1e25\u0101q b. Hunain's translation styles are looked at, it is understood that they adhered to the text word by word. In this respect, those translations supported the literary interpretation of Ibn Rushd. On the other hand, Ibn Rushd was influenced by the Greek commentator\/Alexander of Aphrodisias in the interpretation of Theta. Alexander of Aphrodisias and Ibn Rushd's interpretation methods based on utterance are similar. In this respect, Ibn Rushd's Commentary of Theta reveals his Aristotelian approach.\r\n\r\nMakalenin g\u00e2yesi, Aristoteles'in \u0398\/Theta (Metafizik IX.) Kitab\u0131'n\u0131n h\u00e2ric\u00ee tarihini \u0130bn R\u00fc\u015fd'\u00fcn Metafizik \u015ferhleri ba\u011flam\u0131nda ortaya koymakt\u0131r. \u0130bn R\u00fc\u015fd, Telh\u00eesu M\u00e2 ba'de't-tab\u00ee'a'da Theta Kitab\u0131'n\u0131 mana ve mahiyetini temel alarak yorumlam\u0131\u015f, Metafizik'i olu\u015fturan kitaplar\u0131n \u00f6zg\u00fcn dizilimini takip etmemi\u015ftir. Buna kar\u015f\u0131n Tefs\u00eeru M\u00e2 ba'de't-tab\u00ee'a'da Metafizik'in \u00f6zg\u00fcn dizilimini takip etmi\u015f, \u0398\/Theta Kitab\u0131'n\u0131 da orijinal metnini temel alarak ib\u00e2re odakl\u0131 yorumlam\u0131\u015ft\u0131r. \u0130bn R\u00fc\u015fd ib\u00e2re odakl\u0131 yakla\u015f\u0131m\u0131 dolay\u0131s\u0131yla bu yorum s\u00fcrecinde \u0398\/Theta Kitab\u0131'n\u0131n Astat\/Ust\u00e2z\/Eustathius-\u0130shak b. Huneyn (\u00f6. M.S. 910) taraf\u0131ndan yap\u0131lm\u0131\u015f Arap\u00e7a \u00e7evirilerinden yararlanm\u0131\u015ft\u0131r. Astat ve \u0130shak b. Huneyn, Aristoteles'in eserlerinin do\u011frudan do\u011fruya Grek\u00e7e'den Arap\u00e7a'ya \u00e7evirilerinde ihtisasla\u015fm\u0131\u015f m\u00fctercimlerdir. Astat'\u0131n ve \u0130shak b. Huneyn'in \u00e7eviri tav\u0131rlar\u0131na bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda Grek\u00e7e metne kelime kelime ba\u011fl\u0131 kald\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcr. Bu y\u00f6nden s\u00f6z konusu \u00e7eviriler, \u0130bn R\u00fc\u015fd'\u00fcn lafz\u00ee yorumunu desteklemi\u015ftir. Di\u011fer yandan \u0130bn R\u00fc\u015fd, \u0398\/Theta Kitab\u0131 yorumunda Grek \u015f\u00e2rih \u0130skender Afrodis\u00ee'den etkilenmi\u015ftir. \u0130skender Afrodis\u00ee ile \u0130bn R\u00fc\u015fd'\u00fcn lafz\u0131 temel alan \u015ferh etme y\u00f6ntemleri benzerdir. Bu bak\u0131mdan \u0130bn R\u00fc\u015fd'\u00fcn Theta Kitab\u0131 \u015eerhi, onun saf Aristoteles\u00e7i yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 ortaya koyar","btype":3,"date":"2019","language":"Turkish","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":15,"category_name":"Alexander of Aphrodisias","link":"bib?categories[]=Alexander of Aphrodisias"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5563,"journal_id":null,"journal_name":"Sirnak University Journal of Divinity Faculty \/ Sirnak \u00dcniversitesi Ilahiyat Fak\u00fcltesi Dergisi","volume":"10","issue":"23","pages":"469-486"}},"sort":[2019]}

La doctrina general de los trascendentales en Dietrich von Freiberg, y su filiación aristotélico-averroísta, 2019
By: Fernanda Ocampo
Title La doctrina general de los trascendentales en Dietrich von Freiberg, y su filiación aristotélico-averroísta
Type Article
Language Spanish
Date 2019
Journal Anales del Seminario de Historia de la Filosofía
Volume 36
Issue 3
Pages 659–681
Categories Aristotle, Metaphysics, Avicenna, Tradition and Reception, Latin Averroism, Thomas
Author(s) Fernanda Ocampo
Publisher(s)
Translator(s)
The Aristotelian text Metaphysics IV, 2, and the interpretations carried out by the Muslim philosophers, i.e., Avicenna and Averroes, constitute the theoretical framework in which several Latin authors of the second half of the 13th century from the University of Paris, who have taken a stance around the question of the ‘real distinction’ between esse and essentia, elaborated their doctrines about transcendentals. According to this, our work seeks to trace the dependence of Dietrich’s general doctrine of the transcendentals, with respect to the theses established by Aristotle in the mentioned text, and in particular, with regard to the Averroist reading – critical of that of Avicenna’s –, which “has made school” in the Parisian environment, especially among the teachers and students of the Faculty of Arts, but also, first, in Thomas Aquinas. Thus, in light of this scenario of readings and interpretations, we will seek to delimit the central features of the Theodorian conception of the communia, pointing out the possible differences or coincidences with respect to the doctrines of these preceding authors.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5060","_score":null,"_source":{"id":5060,"authors_free":[{"id":5813,"entry_id":5060,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Fernanda Ocampo","free_first_name":"Fernanda ","free_last_name":"Ocampo","norm_person":null}],"entry_title":"La doctrina general de los trascendentales en Dietrich von Freiberg, y su filiaci\u00f3n aristot\u00e9lico-averro\u00edsta","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"La doctrina general de los trascendentales en Dietrich von Freiberg, y su filiaci\u00f3n aristot\u00e9lico-averro\u00edsta"},"abstract":"The Aristotelian text Metaphysics IV, 2, and the interpretations carried out by the Muslim philosophers, i.e., Avicenna and Averroes, constitute the theoretical framework in which several Latin authors of the second half of the 13th century from the University of Paris, who have taken a stance around the question of the \u2018real distinction\u2019 between esse and essentia, elaborated their doctrines about transcendentals. According to this, our work seeks to trace the dependence of Dietrich\u2019s general doctrine of the transcendentals, with respect to the theses established by Aristotle in the mentioned text, and in particular, with regard to the Averroist reading \u2013 critical of that of Avicenna\u2019s \u2013, which \u201chas made school\u201d in the Parisian environment, especially among the teachers and students of the Faculty of Arts, but also, first, in Thomas Aquinas. Thus, in light of this scenario of readings and interpretations, we will seek to delimit the central features of the Theodorian conception of the communia, pointing out the possible differences or coincidences with respect to the doctrines of these preceding authors.","btype":3,"date":"2019","language":"Spanish","online_url":"","doi_url":"https:\/\/dx.doi.org\/10.5209\/ashf.63089","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":10,"category_name":"Avicenna","link":"bib?categories[]=Avicenna"},{"id":43,"category_name":"Tradition and Reception","link":"bib?categories[]=Tradition and Reception"},{"id":7,"category_name":"Latin Averroism","link":"bib?categories[]=Latin Averroism"},{"id":51,"category_name":"Thomas","link":"bib?categories[]=Thomas"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5060,"journal_id":null,"journal_name":"Anales del Seminario de Historia de la Filosof\u00eda","volume":"36","issue":"3","pages":"659\u2013681"}},"sort":[2019]}

Yahyâ ibn ‘Adî and Averroes on Metaphysics Alpha Elatton, 2015
By: Peter Adamson
Title Yahyâ ibn ‘Adî and Averroes on Metaphysics Alpha Elatton
Type Book Section
Language English
Date 2015
Published in Studies on Early Arabic Philosophy
Pages 343–373
Categories Aristotle, Metaphysics
Author(s) Peter Adamson
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5264","_score":null,"_ignored":["booksection.book.abstract.keyword"],"_source":{"id":5264,"authors_free":[{"id":6074,"entry_id":5264,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":905,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Peter Adamson","free_first_name":"Peter","free_last_name":"Adamson","norm_person":{"id":905,"first_name":"Peter","last_name":"Adamson","full_name":"Peter Adamson","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139896104","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/29826916","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Peter Adamson"}}],"entry_title":" Yahy\u00e2 ibn \u2018Ad\u00ee and Averroes on Metaphysics Alpha Elatton","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":" Yahy\u00e2 ibn \u2018Ad\u00ee and Averroes on Metaphysics Alpha Elatton"},"abstract":"","btype":2,"date":"2015","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":905,"full_name":"Peter Adamson","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":5264,"section_of":5263,"pages":"343\u2013373","is_catalog":null,"book":{"id":5263,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"bibliography","type":1,"language":"en","title":"Studies on Early Arabic Philosophy","title_transcript":"","title_translation":"","short_title":"","has_no_author":null,"volume":null,"date":"2015","edition_no":null,"free_date":null,"abstract":"Philosophy in the Islamic world from the 9th to 11th centuries was characterized by an engagement with Greek philosophical works in Arabic translation. This volume collects papers on both the Greek philosophers in their new Arabic guise, and on reactions to the translation movement in the period leading up to Avicenna Philosophy in the Islamic world from the 9th to 11th centuries was characterized by an engagement with Greek philosophical works in Arabic translation. This volume collects papers on both the Greek philosophers in their new Arabic guise, and on reactions to the translation movement in the period leading up to Avicenna.","republication_of":0,"online_url":"","online_resources":null,"translation_of":"0","new_edition_of":"0","is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":"","doi_url":"","book":{"id":5263,"pubplace":"Farnham, Surrey","publisher":"Ashgate","series":"Variorum collected studies series","volume":"1054","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[" Yahy\u00e2 ibn \u2018Ad\u00ee and Averroes on Metaphysics Alpha Elatton"]}

A propos de fondamental et de l'essentiel dans le commentaire d'Averroès sur la Métaphysique d'Aristote, 1995
By: Laurence Bauloye
Title A propos de fondamental et de l'essentiel dans le commentaire d'Averroès sur la Métaphysique d'Aristote
Type Article
Language French
Date 1995
Journal Revue de philosophie ancienne
Volume 13
Pages 225–238
Categories Metaphysics, Aristotle
Author(s) Laurence Bauloye
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"545","_score":null,"_source":{"id":545,"authors_free":[{"id":692,"entry_id":545,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":814,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Laurence Bauloye","free_first_name":"Laurence","free_last_name":"Bauloye","norm_person":{"id":814,"first_name":"Laurence","last_name":"Bauloye","full_name":"Laurence Bauloye","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/152664165","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/59337898","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Laurence Bauloye"}}],"entry_title":"A propos de fondamental et de l'essentiel dans le commentaire d'Averro\u00e8s sur la M\u00e9taphysique d'Aristote","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"A propos de fondamental et de l'essentiel dans le commentaire d'Averro\u00e8s sur la M\u00e9taphysique d'Aristote"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1995","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":814,"full_name":"Laurence Bauloye","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":545,"journal_id":null,"journal_name":"Revue de philosophie ancienne","volume":"13","issue":null,"pages":"225\u2013238"}},"sort":["A propos de fondamental et de l'essentiel dans le commentaire d'Averro\u00e8s sur la M\u00e9taphysique d'Aristote"]}

Alexander of Aphrodisias in the Middle Ages and the Renaissance, 2021
By: Pietro B. Rossi (Ed.), Matteo Di Giovanni (Ed.), Andrea A. Robiglio (Ed.)
Title Alexander of Aphrodisias in the Middle Ages and the Renaissance
Type Edited Book
Language undefined
Date 2021
Publication Place Turnhout
Publisher Brepols
Series Studia artistarum
Volume 45
Categories Aristotle, Alexander of Aphrodisias, Albert, Avicenna, Renaissance, Metaphysics, Logic
Author(s) Pietro B. Rossi , Matteo Di Giovanni , Andrea A. Robiglio
Publisher(s)
Translator(s)
The greatest ancient interpreter of Aristotle, Alexander of Aphrodisias (fl. 200 AD) exerted a profound and enduring influence upon philosophy from Boethius until the modern era. Alexander’s interpretations laid the foundation for multiple philosophical views which were promoted as quintessentially Aristotelian by both Islamic and Latin thinkers throughout the Middle Ages. In the Renaissance, the University of Padua, a leading center of philosophical education and thought, established a scholarly tradition named “Alexandrinism” after him.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5029","_score":null,"_source":{"id":5029,"authors_free":[{"id":5771,"entry_id":5029,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1519,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Pietro B. Rossi","free_first_name":"Pietro B. ","free_last_name":"Rossi","norm_person":{"id":1519,"first_name":"Pietro B.","last_name":"Rossi","full_name":"Pietro B. Rossi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139220852","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/100189635","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Pietro B. Rossi"}},{"id":5772,"entry_id":5029,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":734,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Matteo Di Giovanni","free_first_name":"Matteo","free_last_name":"Di Giovanni","norm_person":{"id":734,"first_name":"Matteo","last_name":"Di Giovanni","full_name":"Matteo di Giovanni","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1130687570","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/9497149368819485980007","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Matteo di Giovanni"}},{"id":5773,"entry_id":5029,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Andrea A. Robiglio","free_first_name":"Andrea A. ","free_last_name":"Robiglio","norm_person":null}],"entry_title":"Alexander of Aphrodisias in the Middle Ages and the Renaissance","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Alexander of Aphrodisias in the Middle Ages and the Renaissance"},"abstract":"The greatest ancient interpreter of Aristotle, Alexander of Aphrodisias (fl. 200 AD) exerted a profound and enduring influence upon philosophy from Boethius until the modern era. Alexander\u2019s interpretations laid the foundation for multiple philosophical views which were promoted as quintessentially Aristotelian by both Islamic and Latin thinkers throughout the Middle Ages. In the Renaissance, the University of Padua, a leading center of philosophical education and thought, established a scholarly tradition named \u201cAlexandrinism\u201d after him. ","btype":4,"date":"2021","language":null,"online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1484\/M.SA-EB.5.119428","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":15,"category_name":"Alexander of Aphrodisias","link":"bib?categories[]=Alexander of Aphrodisias"},{"id":6,"category_name":"Albert","link":"bib?categories[]=Albert"},{"id":10,"category_name":"Avicenna","link":"bib?categories[]=Avicenna"},{"id":5,"category_name":"Renaissance","link":"bib?categories[]=Renaissance"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":1519,"full_name":"Pietro B. Rossi","role":2},{"id":734,"full_name":"Matteo di Giovanni","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5029,"pubplace":"Turnhout","publisher":"Brepols","series":"Studia artistarum","volume":"45","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Alexander of Aphrodisias in the Middle Ages and the Renaissance"]}

Aristote et Averroës dans le Commentaire de Ferrandus de Hispania sur la 'Métaphysique' d'Aristote, 1980
By: Albert Zimmermann
Title Aristote et Averroës dans le Commentaire de Ferrandus de Hispania sur la 'Métaphysique' d'Aristote
Type Article
Language French
Date 1980
Journal Diotima
Volume 8
Pages 159–163
Categories Metaphysics, Aristotle
Author(s) Albert Zimmermann
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"605","_score":null,"_source":{"id":605,"authors_free":[{"id":756,"entry_id":605,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":685,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Albert Zimmermann","free_first_name":"Albert","free_last_name":"Zimmermann","norm_person":{"id":685,"first_name":"Albert","last_name":"Zimmermann","full_name":"Albert Zimmermann","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/119209926","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/109058992","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd119209926.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Albert Zimmermann"}}],"entry_title":"Aristote et Averro\u00ebs dans le Commentaire de Ferrandus de Hispania sur la 'M\u00e9taphysique' d'Aristote","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Aristote et Averro\u00ebs dans le Commentaire de Ferrandus de Hispania sur la 'M\u00e9taphysique' d'Aristote"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1980","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":685,"full_name":"Albert Zimmermann","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":605,"journal_id":null,"journal_name":"Diotima","volume":"8","issue":null,"pages":"159\u2013163"}},"sort":["Aristote et Averro\u00ebs dans le Commentaire de Ferrandus de Hispania sur la 'M\u00e9taphysique' d'Aristote"]}

Aristotelian Aporetic Ontology in Islamic and Christian Thinkers, 1983
By: Edward Booth
Title Aristotelian Aporetic Ontology in Islamic and Christian Thinkers
Type Monograph
Language undefined
Date 1983
Publication Place Cambridge
Publisher Cambride University Press
Series Cambridge Studies in Medieval Life & Thought
Volume 3
Categories Metaphysics, Aristotle
Author(s) Edward Booth
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"549","_score":null,"_source":{"id":549,"authors_free":[{"id":696,"entry_id":549,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":816,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Edward Booth","free_first_name":"Edward","free_last_name":"Booth","norm_person":{"id":816,"first_name":"Edward","last_name":"Booth","full_name":"Edward Booth","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/151037388","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/14193889","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Edward Booth"}}],"entry_title":"Aristotelian Aporetic Ontology in Islamic and Christian Thinkers","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Aristotelian Aporetic Ontology in Islamic and Christian Thinkers"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1983","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":816,"full_name":"Edward Booth","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":549,"pubplace":"Cambridge","publisher":"Cambride University Press","series":"Cambridge Studies in Medieval Life & Thought","volume":"3","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Aristotelian Aporetic Ontology in Islamic and Christian Thinkers"]}

Aristotle, Averroes and Thomas Aquinas on the Nature of Essence, 2003
By: Fabrizio Amerini
Title Aristotle, Averroes and Thomas Aquinas on the Nature of Essence
Type Article
Language English
Date 2003
Journal Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale
Volume 14
Pages 79–122
Categories Metaphysics, Aristotle, Aquinas
Author(s) Fabrizio Amerini
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"542","_score":null,"_source":{"id":542,"authors_free":[{"id":689,"entry_id":542,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":812,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Fabrizio Amerini","free_first_name":"Fabrizio","free_last_name":"Amerini","norm_person":{"id":812,"first_name":"Fabrizio","last_name":"Amerini","full_name":"Fabrizio Amerini","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1037880641","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61802005","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd1037880641.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Fabrizio Amerini"}}],"entry_title":"Aristotle, Averroes and Thomas Aquinas on the Nature of Essence","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Aristotle, Averroes and Thomas Aquinas on the Nature of Essence"},"abstract":null,"btype":3,"date":"2003","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":2,"category_name":"Aquinas","link":"bib?categories[]=Aquinas"}],"authors":[{"id":812,"full_name":"Fabrizio Amerini","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":542,"journal_id":null,"journal_name":"Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale","volume":"14","issue":null,"pages":"79\u2013122"}},"sort":["Aristotle, Averroes and Thomas Aquinas on the Nature of Essence"]}

Aristotle’s Ontology and the Middle Ages: The Tradition of Met., Book Zeta , 2013
By: Gabriele Galluzzo
Title Aristotle’s Ontology and the Middle Ages: The Tradition of Met., Book Zeta
Type Monograph
Language English
Date 2013
Publication Place Leiden, Boston
Publisher Brill
Series Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters
Volume 110/1
Categories Tradition and Reception, Aristotle, Metaphysics, Ontology
Author(s) Gabriele Galluzzo
Publisher(s)
Translator(s)
Focusing on the medieval reception of Book Zeta of Aristotle’s Metaphysics, Volume One of this work offers an unprecedented and philosophically oriented study of medieval ontology against the background of the current metaphysical debate on the nature of material objects. Volume Two makes available to scholars one of the culminating points in the medieval reception of Aristotle’s metaphysical thought by presenting the first critical edition of Book VII of Paul of Venice’s Commentary on Aristotle’s Metaphysics (1420-1424)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5242","_score":null,"_source":{"id":5242,"authors_free":[{"id":6051,"entry_id":5242,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1288,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Gabriele Galluzzo","free_first_name":"Gabriele","free_last_name":"Galluzzo","norm_person":{"id":1288,"first_name":"Gabriele","last_name":"Galluzzo","full_name":"Gabriele Galluzzo","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1027244637","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61842398","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Gabriele Galluzzo"}}],"entry_title":"Aristotle\u2019s Ontology and the Middle Ages: The Tradition of Met., Book Zeta ","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Aristotle\u2019s Ontology and the Middle Ages: The Tradition of Met., Book Zeta "},"abstract":"Focusing on the medieval reception of Book Zeta of Aristotle\u2019s Metaphysics, Volume One of this work offers an unprecedented and philosophically oriented study of medieval ontology against the background of the current metaphysical debate on the nature of material objects. Volume Two makes available to scholars one of the culminating points in the medieval reception of Aristotle\u2019s metaphysical thought by presenting the first critical edition of Book VII of Paul of Venice\u2019s Commentary on Aristotle\u2019s Metaphysics (1420-1424)","btype":1,"date":"2013","language":"English","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1163\/9789004235021","ti_url":"","categories":[{"id":43,"category_name":"Tradition and Reception","link":"bib?categories[]=Tradition and Reception"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":65,"category_name":"Ontology","link":"bib?categories[]=Ontology"}],"authors":[{"id":1288,"full_name":"Gabriele Galluzzo","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5242,"pubplace":"Leiden, Boston","publisher":"Brill","series":"Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters","volume":"110\/1","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Aristotle\u2019s Ontology and the Middle Ages: The Tradition of Met., Book Zeta "]}

Averroes and Aristotle's Philosophical Dictionary. Prolegomena to an Annotated Translation of Averroes's Greater Commentary on Book V of the Metaphysics, 1989
By: Philipp W. Rosemann
Title Averroes and Aristotle's Philosophical Dictionary. Prolegomena to an Annotated Translation of Averroes's Greater Commentary on Book V of the Metaphysics
Type Article
Language English
Date 1989
Journal The Modern Schoolman
Volume 66
Pages 95–115
Categories Metaphysics, Aristotle
Author(s) Philipp W. Rosemann
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"597","_score":null,"_source":{"id":597,"authors_free":[{"id":748,"entry_id":597,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":715,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Philipp W. Rosemann","free_first_name":"Philipp W.","free_last_name":"Rosemann","norm_person":{"id":715,"first_name":"Philipp W.","last_name":"Rosemann","full_name":"Philipp W. Rosemann","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139263446","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/39480135","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Philipp W. Rosemann"}}],"entry_title":"Averroes and Aristotle's Philosophical Dictionary. Prolegomena to an Annotated Translation of Averroes's Greater Commentary on Book V of the Metaphysics","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averroes and Aristotle's Philosophical Dictionary. Prolegomena to an Annotated Translation of Averroes's Greater Commentary on Book V of the Metaphysics"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1989","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":715,"full_name":"Philipp W. Rosemann","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":597,"journal_id":null,"journal_name":"The Modern Schoolman","volume":"66","issue":null,"pages":"95\u2013115"}},"sort":["Averroes and Aristotle's Philosophical Dictionary. Prolegomena to an Annotated Translation of Averroes's Greater Commentary on Book V of the Metaphysics"]}

Averroes on intellect: from Aristotelian origins to Aquinas' critique, 2022
By: Stephen R. Ogden
Title Averroes on intellect: from Aristotelian origins to Aquinas' critique
Type Monograph
Language English
Date 2022
Publication Place Oxford
Publisher Oxford University Press
Categories Aristotle, Thomas, Avicenna, De anima, Metaphysics
Author(s) Stephen R. Ogden
Publisher(s)
Translator(s)
This book on the Muslim philosopher Averroes (Ibn Rushd) provides a detailed analysis of his (in)famous unicity thesis—the view that there is only one separate and eternal intellect for all human beings. It focuses directly on Averroes’ arguments, both from the text of Aristotle’s De Anima and, more importantly, his own philosophical arguments in the Long Commentary on the De Anima. Ogden defends Averroes’ interpretation of Aristotle’s DA III.4–5 (using Greek, Arabic, Latin, and contemporary sources). Yet, the author insists that Averroes is not merely a “commentator” but also an incisive philosopher in his own right. Ogden thus reconstructs and analyzes Averroes’ two most significant independent philosophical arguments, the Determinate Particular Argument and the Unity Argument. Alternative ancient and medieval views are considered throughout, especially from two important foils before and after Averroes, namely Avicenna (Ibn Sīnā) and Thomas Aquinas. Aquinas’s most famous and penetrating arguments against the unicity thesis are also addressed. Finally, Ogden considers Averroes’ own objections to broader metaphysical views of the soul such as Avicenna’s and Aquinas’s, which agree with him on several key points (e.g., the immateriality of the intellect and the individuation of human souls by matter), while still diverging on the number and substantial nature of the intellect. The central aim of the book is to provide readers a single study of Averroes’ most pivotal arguments on intellect, consolidating and building on recent scholarship and offering a comprehensive case for his unicity thesis in the wider context of Aristotelian epistemology and metaphysics.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5293","_score":null,"_source":{"id":5293,"authors_free":[{"id":6112,"entry_id":5293,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1681,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Stephen R. Ogden","free_first_name":"Stephen R.","free_last_name":"Ogden","norm_person":{"id":1681,"first_name":"Stephen R. ","last_name":"Ogden","full_name":"Stephen R. Ogden","short_ident":"","is_classical_name":null,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":null,"link":"bib?authors[]=Stephen R. Ogden"}}],"entry_title":"Averroes on intellect: from Aristotelian origins to Aquinas' critique","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Averroes on intellect: from Aristotelian origins to Aquinas' critique"},"abstract":"This book on the Muslim philosopher Averroes (Ibn Rushd) provides a detailed analysis of his (in)famous unicity thesis\u2014the view that there is only one separate and eternal intellect for all human beings. It focuses directly on Averroes\u2019 arguments, both from the text of Aristotle\u2019s De Anima and, more importantly, his own philosophical arguments in the Long Commentary on the De Anima. Ogden defends Averroes\u2019 interpretation of Aristotle\u2019s DA III.4\u20135 (using Greek, Arabic, Latin, and contemporary sources). Yet, the author insists that Averroes is not merely a \u201ccommentator\u201d but also an incisive philosopher in his own right. Ogden thus reconstructs and analyzes Averroes\u2019 two most significant independent philosophical arguments, the Determinate Particular Argument and the Unity Argument. Alternative ancient and medieval views are considered throughout, especially from two important foils before and after Averroes, namely Avicenna (Ibn S\u012bn\u0101) and Thomas Aquinas. Aquinas\u2019s most famous and penetrating arguments against the unicity thesis are also addressed. Finally, Ogden considers Averroes\u2019 own objections to broader metaphysical views of the soul such as Avicenna\u2019s and Aquinas\u2019s, which agree with him on several key points (e.g., the immateriality of the intellect and the individuation of human souls by matter), while still diverging on the number and substantial nature of the intellect. The central aim of the book is to provide readers a single study of Averroes\u2019 most pivotal arguments on intellect, consolidating and building on recent scholarship and offering a comprehensive case for his unicity thesis in the wider context of Aristotelian epistemology and metaphysics.","btype":1,"date":"2022","language":"English","online_url":"","doi_url":"10.1093\/oso\/9780192896117.001.0001","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":51,"category_name":"Thomas","link":"bib?categories[]=Thomas"},{"id":10,"category_name":"Avicenna","link":"bib?categories[]=Avicenna"},{"id":46,"category_name":"De anima","link":"bib?categories[]=De anima"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":1681,"full_name":"Stephen R. Ogden","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5293,"pubplace":"Oxford ","publisher":"Oxford University Press","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Averroes on intellect: from Aristotelian origins to Aquinas' critique"]}

Averroes on the Metaphysics of Aristotle, 1909
By: Isaac Husik
Title Averroes on the Metaphysics of Aristotle
Type Article
Language English
Date 1909
Journal The Philosophical Review
Volume 18
Issue 4
Pages 416-428
Categories Aristotle, Metaphysics, Commentary
Author(s) Isaac Husik
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5487","_score":null,"_source":{"id":5487,"authors_free":[{"id":6362,"entry_id":5487,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Isaac Husik","free_first_name":"Isaac","free_last_name":"Husik","norm_person":null}],"entry_title":"Averroes on the Metaphysics of Aristotle","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Averroes on the Metaphysics of Aristotle"},"abstract":"","btype":3,"date":"1909","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5487,"journal_id":null,"journal_name":"The Philosophical Review","volume":"18","issue":"4","pages":"416-428"}},"sort":["Averroes on the Metaphysics of Aristotle"]}

  • PAGE 1 OF 6