المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد, 1980
By: Muḥammad ʿĀṭif al- ʿIrāqī
Title المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد
Transcription Al-manhaǧ al-naqdī fī falsafat Ibn Rušd
Translation The critical method in the philosophy of Averroes
Type Monograph
Language undefined
Date 1980
Publication Place Kairo
Categories Modern Readings
Author(s) Muḥammad ʿĀṭif al- ʿIrāqī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1263","_score":null,"_source":{"id":1263,"authors_free":[{"id":1450,"entry_id":1263,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":867,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","free_first_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al-","free_last_name":"\u02bfIr\u0101q\u012b","norm_person":{"id":867,"first_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al-","last_name":"\u02bfIr\u0101q\u012b","full_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1044418842","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/32249955","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b"}}],"entry_title":"\u0627\u0644\u0645\u0646\u0647\u062c \u0627\u0644\u0646\u0642\u062f\u0649 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f","title_transcript":"Al-manha\u01e7 al-naqd\u012b f\u012b falsafat Ibn Ru\u0161d","title_translation":"The critical method in the philosophy of Averroes","main_title":{"title":"\u0627\u0644\u0645\u0646\u0647\u062c \u0627\u0644\u0646\u0642\u062f\u0649 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1980","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":867,"full_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1263,"pubplace":"Kairo","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1980]}

L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averroès) à la lumière de la polémique. Faraḥ Anṭūn et le cheikh Muḥammad ʿAbduh, 1980
By: Georges C. Anawati
Title L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averroès) à la lumière de la polémique. Faraḥ Anṭūn et le cheikh Muḥammad ʿAbduh
Type Article
Language French
Date 1980
Journal Mémoires publiés par les membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale au CaireLivre du centenaire de l'Institut Français d'Archéologie Orientale (1880–1980)
Volume 104
Pages 341–354
Categories Modern Readings
Author(s) Georges C. Anawati
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"624","_score":null,"_source":{"id":624,"authors_free":[{"id":775,"entry_id":624,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":197,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Georges C. Anawati","free_first_name":"Georges C.","free_last_name":"Anawati","norm_person":{"id":197,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Georges Anawati","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/11951866X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/111615573","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd11951866X.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Georges Anawati"}}],"entry_title":"L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averro\u00e8s) \u00e0 la lumi\u00e8re de la pol\u00e9mique. Fara\u1e25 An\u1e6d\u016bn et le cheikh Mu\u1e25ammad \u02bfAbduh","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averro\u00e8s) \u00e0 la lumi\u00e8re de la pol\u00e9mique. Fara\u1e25 An\u1e6d\u016bn et le cheikh Mu\u1e25ammad \u02bfAbduh"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1980","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":197,"full_name":"Georges Anawati","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":624,"journal_id":null,"journal_name":"M\u00e9moires publi\u00e9s par les membres de l'Institut Fran\u00e7ais d'Arch\u00e9ologie Orientale au CaireLivre du centenaire de l'Institut Fran\u00e7ais d'Arch\u00e9ologie Orientale (1880\u20131980)","volume":"104","issue":null,"pages":"341\u2013354"}},"sort":[1980]}

Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?, 1980
By: Oliver Leaman
Title Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?
Type Article
Language English
Date 1980
Journal International Journal of Middle East Studies
Volume 12
Issue 4
Pages 525–538
Categories Modern Readings
Author(s) Oliver Leaman
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"636","_score":null,"_source":{"id":636,"authors_free":[{"id":788,"entry_id":636,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":672,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Oliver Leaman","free_first_name":"Oliver","free_last_name":"Leaman","norm_person":{"id":672,"first_name":"Oliver","last_name":"Leaman","full_name":"Oliver Leaman","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/129119792","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/54188412","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Oliver Leaman"}}],"entry_title":"Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1980","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":672,"full_name":"Oliver Leaman","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":636,"journal_id":null,"journal_name":"International Journal of Middle East Studies","volume":"12","issue":"4","pages":"525\u2013538"}},"sort":[1980]}

The Paradox of Averroes, 1980
By: Murād Wahba
Title The Paradox of Averroes
Type Article
Language English
Date 1980
Journal Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie
Volume 66
Pages 257–260
Categories Modern Readings
Author(s) Murād Wahba
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"647","_score":null,"_source":{"id":647,"authors_free":[{"id":800,"entry_id":647,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":627,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mur\u0101d Wahba","free_first_name":"Mur\u0101d","free_last_name":"Wahba","norm_person":{"id":627,"first_name":"Mourad","last_name":"Wahba","full_name":"Mourad Wahba","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/104336293","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/101352094","db_url":"NULL","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mourad Wahba"}}],"entry_title":"The Paradox of Averroes","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"The Paradox of Averroes"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1980","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":627,"full_name":"Mourad Wahba","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":647,"journal_id":null,"journal_name":"Archiv f\u00fcr Rechts- und Sozialphilosophie","volume":"66","issue":null,"pages":"257\u2013260"}},"sort":[1980]}

القيم السائدة فى تفكير ابن رشد وأبعاده, 1983
By: al-Rabīʿ Maimūn
Title القيم السائدة فى تفكير ابن رشد وأبعاده
Transcription Al-qiyam al-sāʾida fī tafkīr Ibn Rušd wa-ʾabʿāduhā
Type Book Section
Language Arabic
Date 1983
Published in Muʾtamar Ibn Rušd. Al-ḏikrā al-miʾawīya al-ṯāmina li-wafātihī 3 ʾilā 8 Ḏū al-Ḥiǧǧa 1393 al-muwāfaq li-4–9 Nūfambir 1978
Pages 303–325
Categories Modern Readings
Author(s) al-Rabīʿ Maimūn
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1270","_score":null,"_source":{"id":1270,"authors_free":[{"id":1457,"entry_id":1270,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1223,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"al-Rab\u012b\u02bf Maim\u016bn","free_first_name":"al-Rab\u012b\u02bf","free_last_name":"Maim\u016bn","norm_person":{"id":1223,"first_name":"al-Rab\u012b\u02bf","last_name":"al-Rab\u012b\u02bf","full_name":"al-Rab\u012b\u02bf","short_ident":"alRMai","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=al-Rab\u012b\u02bf"}}],"entry_title":"\u0627\u0644\u0642\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0626\u062f\u0629 \u0641\u0649 \u062a\u0641\u0643\u064a\u0631 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0623\u0628\u0639\u0627\u062f\u0647","title_transcript":"Al-qiyam al-s\u0101\u02beida f\u012b tafk\u012br Ibn Ru\u0161d wa-\u02beab\u02bf\u0101duh\u0101","title_translation":null,"main_title":{"title":"\u0627\u0644\u0642\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0626\u062f\u0629 \u0641\u0649 \u062a\u0641\u0643\u064a\u0631 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0623\u0628\u0639\u0627\u062f\u0647"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1983","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":1223,"full_name":"al-Rab\u012b\u02bf","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1270,"section_of":118,"pages":"303\u2013325","is_catalog":null,"book":{"id":118,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Mu\u02betamar Ibn Ru\u0161d. Al-\u1e0fikr\u0101 al-mi\u02beaw\u012bya al-\u1e6f\u0101mina li-waf\u0101tih\u012b 3 \u02beil\u0101 8 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393 al-muw\u0101faq li-4\u20139 N\u016bfambir 1978","title_transcript":null,"title_translation":"Congress on Averroes. In Commemoration the Eight Centennial of his Death 3\u20138 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393, 4\u20139 November 1978","short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1983","edition_no":null,"free_date":"1983","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":118,"pubplace":"Algiers","publisher":"al-\u0160arikat al-Wa\u1e6dan\u012bya li-l-Na\u0161r wa-l-Tawz\u012b\u02bf","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["\u0627\u0644\u0642\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0626\u062f\u0629 \u0641\u0649 \u062a\u0641\u0643\u064a\u0631 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0623\u0628\u0639\u0627\u062f\u0647"]}

المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد, 1980
By: Muḥammad ʿĀṭif al- ʿIrāqī
Title المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد
Transcription Al-manhaǧ al-naqdī fī falsafat Ibn Rušd
Translation The critical method in the philosophy of Averroes
Type Monograph
Language undefined
Date 1980
Publication Place Kairo
Categories Modern Readings
Author(s) Muḥammad ʿĀṭif al- ʿIrāqī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1263","_score":null,"_source":{"id":1263,"authors_free":[{"id":1450,"entry_id":1263,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":867,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","free_first_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al-","free_last_name":"\u02bfIr\u0101q\u012b","norm_person":{"id":867,"first_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al-","last_name":"\u02bfIr\u0101q\u012b","full_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1044418842","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/32249955","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b"}}],"entry_title":"\u0627\u0644\u0645\u0646\u0647\u062c \u0627\u0644\u0646\u0642\u062f\u0649 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f","title_transcript":"Al-manha\u01e7 al-naqd\u012b f\u012b falsafat Ibn Ru\u0161d","title_translation":"The critical method in the philosophy of Averroes","main_title":{"title":"\u0627\u0644\u0645\u0646\u0647\u062c \u0627\u0644\u0646\u0642\u062f\u0649 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1980","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":867,"full_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1263,"pubplace":"Kairo","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0627\u0644\u0645\u0646\u0647\u062c \u0627\u0644\u0646\u0642\u062f\u0649 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"]}

النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد, 1984
By: Muḥammad ʿĀṭif al- ʿIrāqī
Title النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد
Transcription Al-Nazʿa al-ʿaqlīya fī falsafat Ibn Rušd
Translation The rationalist tendency in the philosophy of Averroes
Type Monograph
Language undefined
Date 1984
Publication Place Kairo
Categories Modern Readings
Author(s) Muḥammad ʿĀṭif al- ʿIrāqī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1264","_score":null,"_source":{"id":1264,"authors_free":[{"id":1451,"entry_id":1264,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":867,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","free_first_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al-","free_last_name":"\u02bfIr\u0101q\u012b","norm_person":{"id":867,"first_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al-","last_name":"\u02bfIr\u0101q\u012b","full_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1044418842","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/32249955","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b"}}],"entry_title":"\u0627\u0644\u0646\u0632\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0642\u0644\u064a\u0629 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f","title_transcript":"Al-Naz\u02bfa al-\u02bfaql\u012bya f\u012b falsafat Ibn Ru\u0161d","title_translation":"The rationalist tendency in the philosophy of Averroes","main_title":{"title":"\u0627\u0644\u0646\u0632\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0642\u0644\u064a\u0629 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1984","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":867,"full_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1264,"pubplace":"Kairo","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0627\u0644\u0646\u0632\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0642\u0644\u064a\u0629 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"]}

انطن فرح. ابن رشد و فلسفته مع نصوص المناظرة بين محمد عبده و فرح انطون, 1981
By: Adūnīs ʿAkrah al- (Ed.), Adūnīs ʿAkrah al- (Ed.)
Title انطن فرح. ابن رشد و فلسفته مع نصوص المناظرة بين محمد عبده و فرح انطون
Transcription Anṭūn, Faraḥ. Ibn Rušd wa-falsafatuhu maʿa nuṣūṣ al-munāẓara bain Muḥammad ʿAbduh wa-Faraḥ ʾAnṭūn
Translation Faraḥ Anṭūn: Averroes and his philosophy. Including the texts of the debate between Muḥammad ʿAbduh und Faraḥ Anṭūn
Type Edited Book
Language undefined
Date 1981
Publication Place Beirut
Series Al-Muʾallafāt al-falsafīya
Volume 2
Categories Modern Readings
Author(s) Adūnīs ʿAkrah al- , Adūnīs ʿAkrah al-
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"625","_score":null,"_source":{"id":625,"authors_free":[{"id":776,"entry_id":625,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":863,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Ad\u016bn\u012bs \u02bfAkrah al-","free_first_name":"Ad\u016bn\u012bs","free_last_name":"\u02bfAkrah al-","norm_person":{"id":863,"first_name":"Ad\u016bn\u012bs","last_name":"\u02bfAkrah al-","full_name":"Ad\u016bn\u012bs \u02bfAkrah al-","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/45644041","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Ad\u016bn\u012bs \u02bfAkrah al-"}},{"id":777,"entry_id":625,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":863,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Ad\u016bn\u012bs \u02bfAkrah al-","free_first_name":"Ad\u016bn\u012bs","free_last_name":"\u02bfAkrah al-","norm_person":{"id":863,"first_name":"Ad\u016bn\u012bs","last_name":"\u02bfAkrah al-","full_name":"Ad\u016bn\u012bs \u02bfAkrah al-","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/45644041","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Ad\u016bn\u012bs \u02bfAkrah al-"}}],"entry_title":"\u0627\u0646\u0637\u0646 \u0641\u0631\u062d. \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0641\u0644\u0633\u0641\u062a\u0647 \u0645\u0639 \u0646\u0635\u0648\u0635 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u0638\u0631\u0629 \u0628\u064a\u0646 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0628\u062f\u0647 \u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0646\u0637\u0648\u0646","title_transcript":"An\u1e6d\u016bn, Fara\u1e25. Ibn Ru\u0161d wa-falsafatuhu ma\u02bfa nu\u1e63\u016b\u1e63 al-mun\u0101\u1e93ara bain Mu\u1e25ammad \u02bfAbduh wa-Fara\u1e25 \u02beAn\u1e6d\u016bn","title_translation":"Fara\u1e25 An\u1e6d\u016bn: Averroes and his philosophy. Including the texts of the debate between Mu\u1e25ammad \u02bfAbduh und Fara\u1e25 An\u1e6d\u016bn","main_title":{"title":"\u0627\u0646\u0637\u0646 \u0641\u0631\u062d. \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0641\u0644\u0633\u0641\u062a\u0647 \u0645\u0639 \u0646\u0635\u0648\u0635 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u0638\u0631\u0629 \u0628\u064a\u0646 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0628\u062f\u0647 \u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0646\u0637\u0648\u0646"},"abstract":null,"btype":4,"date":"1981","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":863,"full_name":"Ad\u016bn\u012bs \u02bfAkrah al-","role":2},{"id":863,"full_name":"Ad\u016bn\u012bs \u02bfAkrah al-","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":625,"pubplace":"Beirut","publisher":null,"series":"Al-Mu\u02beallaf\u0101t al-falsaf\u012bya","volume":"2","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0627\u0646\u0637\u0646 \u0641\u0631\u062d. \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0641\u0644\u0633\u0641\u062a\u0647 \u0645\u0639 \u0646\u0635\u0648\u0635 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u0638\u0631\u0629 \u0628\u064a\u0646 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0628\u062f\u0647 \u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0646\u0637\u0648\u0646"]}

  • PAGE 2 OF 2