İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin neden ve sonuçları, 2021
By: Fevzi Yiğit
Title İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin neden ve sonuçları
Translation The reasons for and the consequences of Averroes’ saying essence to God
Type Article
Language Turkish
Date 2021
Journal Turkish Academic Research Review
Volume 6
Issue 3
Pages 1035-1052
Categories Metaphysics, Relation between Philosophy and Theology, Cosmology
Author(s) Fevzi Yiğit
Publisher(s)
Translator(s)
Bu makalede, İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin görece neden ve sonuçları konu edilmektedir. Böylece İbn Rüşd örneğinden hareketle, filozofların Tanrı telakkilerinin aslında metafiziğin konusuyla doğrudan bağlantılı olduğu gösterilmek istenmektedir. Makalede bilkuvve-bilfiil, cevher-araz, varlık-mâhiyet, madde-sûret ve teşkîk gibi güçlü felsefî ayrımlara ihtiyaç duyuldukça başvurulacaktır. İbn Rüşd’e göre mevcut/var olan araştırması temelde bir cevher araştırmasıdır. Mevcut kavramı cevherin üstünde yer alan daha üst bir varlık seviyesini temsil etmese de kapsamının genişliği yüzünden cevherden daha üst bir kavramdır. Oysaki İbn Sînâ’ya göre mevcut, cevherden daha üst bir varlık seviyesini karşılar ve bu yüzden mevcut araştırması sadece cevher araştırmasına hasredilemez. Dolayısıyla ona göre metafiziğin konusu cevher olması açısından cevher değildir. İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin muhtemel nedenleri şunlardır: Birincisi, Tanrı bütün mevcudat içerisinde cevher tanımına en uygun olandır. İkincisi onun mevcut kavramını -diğer anlamlarını akılda tutmak kaydıyla- dış dünyada gerçekliği olmayan zihinsel bir kavram yani cins olarak kabul etmesi dolayısıyla sadece cevhere gerçeklik tanımış olmasıdır. Üçüncüsü, göksel cisimlerin sonsuz bir biçimde hareket ettiği düşüncesidir. Dördüncüsü tümeller ve ayrık mevcutlar ile hissedilir ferdi cevherler arasındaki ilişkiye dair görüşüdür. İbn Rüşd Aristoteles’i takiben tümellerin ve ideaların ferdi cevherlerin varoluşunda katkısı olmadığını düşünür. İbn Rüşd’ün Tanrı’ya cevher demesinin muhtemel sonuçlarıysa şunlardır: Birincisi onun din felsefe ilişkisine dair yazdığı Faslü’l-makâl ve el-Keşf an menâhicü’ledille kitaplarında Tanrı hakkında takındığı Hanbeli tavırdır. İkincisi aslında yukarıda sebep olarak zikredilen burada ise sonuç olarak dile getirilebilecek döngüsel bir şeydir. Yani gök cisimleri ve âlemi ezeli olarak kabul etmek Tanrı’ya cevher denmesine sebep olurken Tanrı’ya cevher denmesi de âlemin Tanrı’nın etkisiyle ancak O’ndan ayrı ve kopuk olarak mevcut olması fikrini sonuç vermektedir. Üçüncüsü sudûr ve yoktan yaratma doktrinlerini reddetmesidir. Yoktan yaratmayı reddi ise -antik filozofların da açıkça dile getirdiği üzere- “salt yokluğun varlığın kaynağı olamayacağı “şeklindeki genel bir ontolojik ilkeye dayanmaktadır. This article deals with the relative reasons and consequences of Averroes’ saying God the essence. Thus, based on the example of Averroes, it is desired to show that the philosophers’ conception of God is actually directly related to the subject of metaphysics. The distinctions between potential and actual, being-essence and matter-form, which are thought to have strong forms of explanation, will be applied when needed. According to Averroes, his research of being is basically an investigation of essence. Although the concept of being/existence does not represent a higher level of being above the substance, it takes place in metaphysics as a higher concept with different meanings. However, according to Ibn Avicenna, the existing meets a higher level of being than the substance, and therefore its inquiry cannot be only the one for substance. Therefore, according to him, the subject of metaphysics is not a substance qua substance. In short, the possible reasons for Averroes to call God essence are as follows: First, God is the most suitable for the definition of essence in all existence. The second is that, keeping other meanings of being in mind, he accepted the concept of “mawjūd” as a mental concept that has no reality in the external world, that is, as a genus, and therefore only recognized the substance as reality. The third is the idea that the celestial bodies move endlessly. The fourth is his view on the relationship between universals and discrete entities and tangible individual essences. Following Aristotle, Averroes thinks that universals and ideas do not contribute to the existence of individual essences. The possible consequences of Averroes’ calling God a substance are as follows: The first is his Hanbalī attitude towards God in his books Fasl al-maqāl and al-Kashf an manāhij al-adilla, which he wrote on the relationship between religion and philosophy. Secondly, what was mentioned above as a cause, is a cyclical thing that can be expressed as a result here. In other words, while accepting the celestial bodies and the universe as eternal, causes God to be called essence, calling God essence results in the idea that the universe exists only apart and disconnected from him under the influence of God. The third is his rejection of the doctrines of creation out of nothing and sudūr (emanation). The refusal to create out of nothing is based on a general ontological principle -as the ancient philosophers openly expressed- “absolute absence cannot be the source of existence”.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5582","_score":null,"_source":{"id":5582,"authors_free":[{"id":6480,"entry_id":5582,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":903,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Fevzi Yi\u011fit","free_first_name":"Fevzi","free_last_name":"Yi\u011fit","norm_person":{"id":903,"first_name":"","last_name":"","full_name":"","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]="}}],"entry_title":"\u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin neden ve sonu\u00e7lar\u0131","title_transcript":"","title_translation":"The reasons for and the consequences of Averroes\u2019 saying essence to God","main_title":{"title":"\u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin neden ve sonu\u00e7lar\u0131"},"abstract":"Bu makalede, \u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin g\u00f6rece neden ve sonu\u00e7lar\u0131 konu edilmektedir. B\u00f6ylece \u0130bn R\u00fc\u015fd \u00f6rne\u011finden hareketle, filozoflar\u0131n Tanr\u0131 telakkilerinin asl\u0131nda metafizi\u011fin konusuyla do\u011frudan ba\u011flant\u0131l\u0131 oldu\u011fu g\u00f6sterilmek istenmektedir. Makalede bilkuvve-bilfiil, cevher-araz, varl\u0131k-m\u00e2hiyet, madde-s\u00fbret ve te\u015fk\u00eek gibi g\u00fc\u00e7l\u00fc felsef\u00ee ayr\u0131mlara ihtiya\u00e7 duyulduk\u00e7a ba\u015fvurulacakt\u0131r. \u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019e g\u00f6re mevcut\/var olan ara\u015ft\u0131rmas\u0131 temelde bir cevher ara\u015ft\u0131rmas\u0131d\u0131r. Mevcut kavram\u0131 cevherin \u00fcst\u00fcnde yer alan daha \u00fcst bir varl\u0131k seviyesini temsil etmese de kapsam\u0131n\u0131n geni\u015fli\u011fi y\u00fcz\u00fcnden cevherden daha \u00fcst bir kavramd\u0131r. Oysaki \u0130bn S\u00een\u00e2\u2019ya g\u00f6re mevcut, cevherden daha \u00fcst bir varl\u0131k seviyesini kar\u015f\u0131lar ve bu y\u00fczden mevcut ara\u015ft\u0131rmas\u0131 sadece cevher ara\u015ft\u0131rmas\u0131na hasredilemez. Dolay\u0131s\u0131yla ona g\u00f6re metafizi\u011fin konusu cevher olmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan cevher de\u011fildir. \u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin muhtemel nedenleri \u015funlard\u0131r: Birincisi, Tanr\u0131 b\u00fct\u00fcn mevcudat i\u00e7erisinde cevher tan\u0131m\u0131na en uygun oland\u0131r. \u0130kincisi onun mevcut kavram\u0131n\u0131 -di\u011fer anlamlar\u0131n\u0131 ak\u0131lda tutmak kayd\u0131yla- d\u0131\u015f d\u00fcnyada ger\u00e7ekli\u011fi olmayan zihinsel bir kavram yani cins olarak kabul etmesi dolay\u0131s\u0131yla sadece cevhere ger\u00e7eklik tan\u0131m\u0131\u015f olmas\u0131d\u0131r. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc, g\u00f6ksel cisimlerin sonsuz bir bi\u00e7imde hareket etti\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcncesidir. D\u00f6rd\u00fcnc\u00fcs\u00fc t\u00fcmeller ve ayr\u0131k mevcutlar ile hissedilir ferdi cevherler aras\u0131ndaki ili\u015fkiye dair g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcd\u00fcr. \u0130bn R\u00fc\u015fd Aristoteles\u2019i takiben t\u00fcmellerin ve idealar\u0131n ferdi cevherlerin varolu\u015funda katk\u0131s\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr. \u0130bn R\u00fc\u015fd\u2019\u00fcn Tanr\u0131\u2019ya cevher demesinin muhtemel sonu\u00e7lar\u0131ysa \u015funlard\u0131r: Birincisi onun din felsefe ili\u015fkisine dair yazd\u0131\u011f\u0131 Fasl\u00fc\u2019l-mak\u00e2l ve el-Ke\u015ff an men\u00e2hic\u00fc\u2019ledille kitaplar\u0131nda Tanr\u0131 hakk\u0131nda tak\u0131nd\u0131\u011f\u0131 Hanbeli tav\u0131rd\u0131r. \u0130kincisi asl\u0131nda yukar\u0131da sebep olarak zikredilen burada ise sonu\u00e7 olarak dile getirilebilecek d\u00f6ng\u00fcsel bir \u015feydir. Yani g\u00f6k cisimleri ve \u00e2lemi ezeli olarak kabul etmek Tanr\u0131\u2019ya cevher denmesine sebep olurken Tanr\u0131\u2019ya cevher denmesi de \u00e2lemin Tanr\u0131\u2019n\u0131n etkisiyle ancak O\u2019ndan ayr\u0131 ve kopuk olarak mevcut olmas\u0131 fikrini sonu\u00e7 vermektedir. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc sud\u00fbr ve yoktan yaratma doktrinlerini reddetmesidir. Yoktan yaratmay\u0131 reddi ise -antik filozoflar\u0131n da a\u00e7\u0131k\u00e7a dile getirdi\u011fi \u00fczere- \u201csalt yoklu\u011fun varl\u0131\u011f\u0131n kayna\u011f\u0131 olamayaca\u011f\u0131 \u201c\u015feklindeki genel bir ontolojik ilkeye dayanmaktad\u0131r.\r\n \r\nThis article deals with the relative reasons and consequences of Averroes\u2019 saying God the essence. Thus, based on the example of Averroes, it is desired to show that the philosophers\u2019 conception of God is actually directly related to the subject of metaphysics. The distinctions between potential and actual, being-essence and matter-form, which are thought to have strong forms of explanation, will be applied when needed. According to Averroes, his research of being is basically an investigation of essence. Although the concept of being\/existence does not represent a higher level of being above the substance, it takes place in metaphysics as a higher concept with different meanings. However, according to Ibn Avicenna, the existing meets a higher level of being than the substance, and therefore its inquiry cannot be only the one for substance. Therefore, according to him, the subject of metaphysics is not a substance qua substance. In short, the possible reasons for Averroes to call God essence are as follows: First, God is the most suitable for the definition of essence in all existence. The second is that, keeping other meanings of being in mind, he accepted the concept of \u201cmawj\u016bd\u201d as a mental concept that has no reality in the external world, that is, as a genus, and therefore only recognized the substance as reality. The third is the idea that the celestial bodies move endlessly. The fourth is his view on the relationship between universals and discrete entities and tangible individual essences. Following Aristotle, Averroes thinks that universals and ideas do not contribute to the existence of individual essences. The possible consequences of Averroes\u2019 calling God a substance are as follows: The first is his Hanbal\u012b attitude towards God in his books Fasl al-maq\u0101l and al-Kashf an man\u0101hij al-adilla, which he wrote on the relationship between religion and philosophy. Secondly, what was mentioned above as a cause, is a cyclical thing that can be expressed as a result here. In other words, while accepting the celestial bodies and the universe as eternal, causes God to be called essence, calling God essence results in the idea that the universe exists only apart and disconnected from him under the influence of God. The third is his rejection of the doctrines of creation out of nothing and sud\u016br (emanation). The refusal to create out of nothing is based on a general ontological principle -as the ancient philosophers openly expressed- \u201cabsolute absence cannot be the source of existence\u201d.","btype":3,"date":"2021","language":"Turkish","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/20.500.11787\/6522","ti_url":"","categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":903,"full_name":"","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5582,"journal_id":null,"journal_name":"Turkish Academic Research Review","volume":"6","issue":"3","pages":"1035-1052"}},"sort":[2021]}

Splitting the Process and the Result: Philosophy from a Legal Perspective in Averroes’ Decisive Treatise, 2019
By: Ziad Bou Akl
Title Splitting the Process and the Result: Philosophy from a Legal Perspective in Averroes’ Decisive Treatise
Type Book Section
Language English
Date 2019
Published in Philosophy and Jurisprudence in the Islamic World
Pages 129–144
Categories Law, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Ziad Bou Akl
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"4985","_score":null,"_source":{"id":4985,"authors_free":[{"id":5716,"entry_id":4985,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1608,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Ziad Bou Akl","free_first_name":"Ziad","free_last_name":"Bou Akl","norm_person":{"id":1608,"first_name":"Ziad","last_name":"Bou Akl","full_name":"Ziad Bou Akl","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1105658635","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/306483990","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Ziad Bou Akl"}}],"entry_title":"Splitting the Process and the Result: Philosophy from a Legal Perspective in Averroes\u2019 Decisive Treatise","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Splitting the Process and the Result: Philosophy from a Legal Perspective in Averroes\u2019 Decisive Treatise"},"abstract":"","btype":2,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1515\/9783110552386-009","ti_url":"","categories":[{"id":26,"category_name":"Law","link":"bib?categories[]=Law"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[{"id":1608,"full_name":"Ziad Bou Akl","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":4985,"section_of":4986,"pages":"129\u2013144","is_catalog":null,"book":{"id":4986,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"bibliography","type":1,"language":"en","title":"Philosophy and Jurisprudence in the Islamic World","title_transcript":"","title_translation":"","short_title":"","has_no_author":null,"volume":null,"date":"2019","edition_no":null,"free_date":null,"abstract":"","republication_of":0,"online_url":"","online_resources":null,"translation_of":"0","new_edition_of":"0","is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1515\/9783110552386","book":{"id":4986,"pubplace":"Berlin, Boston","publisher":"Walter de Gruyter","series":"Philosophy in the Islamic World in Context","volume":"1","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[2019]}

How Islamic is Averroes’s Philosophy?, 2019
By: Matteo Di Giovanni
Title How Islamic is Averroes’s Philosophy?
Type Book Section
Language English
Date 2019
Published in La philosophie arabe à l’étude. Sens, limites et défis d’une discipline moderne. Studying Arabic Philosophy: Meaning, Limits and Challenges of a Modern Discipline
Pages 691–703
Categories Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Matteo Di Giovanni
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5074","_score":null,"_ignored":["booksection.book.abstract.keyword"],"_source":{"id":5074,"authors_free":[{"id":5835,"entry_id":5074,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":734,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":" Matteo Di Giovanni","free_first_name":"Matteo","free_last_name":"Di Giovanni","norm_person":{"id":734,"first_name":"Matteo","last_name":"Di Giovanni","full_name":"Matteo di Giovanni","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1130687570","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/9497149368819485980007","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Matteo di Giovanni"}}],"entry_title":"How Islamic is Averroes\u2019s Philosophy?","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"How Islamic is Averroes\u2019s Philosophy?"},"abstract":"","btype":2,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[{"id":734,"full_name":"Matteo di Giovanni","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":5074,"section_of":5070,"pages":"691\u2013703","is_catalog":null,"book":{"id":5070,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"bibliography","type":4,"language":"no language selected","title":"La philosophie arabe \u00e0 l\u2019\u00e9tude. Sens, limites et d\u00e9fis d\u2019une discipline moderne. Studying Arabic Philosophy: Meaning, Limits and Challenges of a Modern Discipline","title_transcript":"","title_translation":"","short_title":"","has_no_author":null,"volume":null,"date":"2019","edition_no":null,"free_date":null,"abstract":"What is the current state of the study of Arabic philosophy? This book provides an overview of the situation. The aim is to draw up a first assessment of the research carried out in the field of Arabic philosophy, reconsidering the historiography and the nomenclature, and examining the subjects and objectives, as well as the methods of analysis that have commonly been used. We also present studies - on authors, traditions and concepts - that show how work is progressing, what tensions persist, and what the prospects are.","republication_of":0,"online_url":"","online_resources":null,"translation_of":"0","new_edition_of":"0","is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":"","doi_url":"","book":{"id":5070,"pubplace":"Paris","publisher":"Librairie philosophique J. Vrin","series":"Sic et non","volume":"37","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[2019]}

On Averroes’s Use of Logical Methods in Defense of Philosophy, 2019
By: David M. DiPasquale
Title On Averroes’s Use of Logical Methods in Defense of Philosophy
Type Book Section
Language English
Date 2019
Published in The Pilgrimage of Philosophy. A Festschrift for Charles E. Butterworth
Pages 175–205
Categories Logic, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) David M. DiPasquale
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5089","_score":null,"_ignored":["booksection.book.abstract.keyword"],"_source":{"id":5089,"authors_free":[{"id":5858,"entry_id":5089,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1372,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"David M. DiPasquale","free_first_name":"David M.","free_last_name":"DiPasquale","norm_person":{"id":1372,"first_name":"David M.","last_name":"DiPasquale","full_name":"David M. DiPasquale","short_ident":"DavDiP","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=David M. DiPasquale"}}],"entry_title":"On Averroes\u2019s Use of Logical Methods in Defense of Philosophy","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"On Averroes\u2019s Use of Logical Methods in Defense of Philosophy"},"abstract":"","btype":2,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[{"id":1372,"full_name":"David M. DiPasquale","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":5089,"section_of":5088,"pages":"175\u2013205","is_catalog":null,"book":{"id":5088,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"bibliography","type":4,"language":"en","title":"The Pilgrimage of Philosophy. A Festschrift for Charles E. Butterworth","title_transcript":"","title_translation":"","short_title":"","has_no_author":null,"volume":null,"date":"2019","edition_no":null,"free_date":null,"abstract":"This book intends to introduce readers to the work of Charles E. Butterworth, and thereby to introduce students to Medieval islamic political philosophy, of which Butterworth is one of the world's most prominent scholars. In a wider sense, the Festschrift introduces its readers to the current debates on Medieval islamic political philosophy, related as they are to the questions of the relationship between islam and Christianity, the Medieval to the Modern world, and reason and revelation. Butterworth's scholarship spans six decades, primarily translating, editing, and interpreting the works of the Muslim political philosopher Alfarabi (d. 950) and Averroes (Ibn Rushd, d. 1198). He began his studies of Muslim political philosophy at a time when the Middle East and islam did not have the political salience they have acquired in more recent years. instead, Butterworth&;s reason for engaging with islam was rooted in the question of the relationship between reason and revelation.\r\n\r\nWhile one possible answer was pursued in the Christian, latin West, the islamic borderlands of Greek, Roman, and Muslim civilization offered another. By exploring Averroes, who provides the possibility of an Aristotelian-Islamic political philosophy, and Alfarabi, who pursues a Platonic-islamic political philosophy, Butterworth showed how islamic civilization provided a viable alternative to the theologico-political question reason v revelation, as well as serving as an inspiration to the latin West.","republication_of":0,"online_url":"","online_resources":null,"translation_of":"0","new_edition_of":"0","is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":"","doi_url":"","book":{"id":5088,"pubplace":"South Bend, IN","publisher":"St. Augustine\u2019s Press","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[2019]}

The Pilgrimage of Philosophy. A Festschrift for Charles E. Butterworth, 2019
By: René M. Paddags (Ed.), Waseem El-Rayes (Ed.), Gregory A. McBrayer (Ed.)
Title The Pilgrimage of Philosophy. A Festschrift for Charles E. Butterworth
Type Edited Book
Language English
Date 2019
Publication Place South Bend, IN
Publisher St. Augustine’s Press
Categories Politics, Theology, al-Fārābī, al-Ġazālī, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) René M. Paddags , Waseem El-Rayes , Gregory A. McBrayer
Publisher(s)
Translator(s)
This book intends to introduce readers to the work of Charles E. Butterworth, and thereby to introduce students to Medieval islamic political philosophy, of which Butterworth is one of the world's most prominent scholars. In a wider sense, the Festschrift introduces its readers to the current debates on Medieval islamic political philosophy, related as they are to the questions of the relationship between islam and Christianity, the Medieval to the Modern world, and reason and revelation. Butterworth's scholarship spans six decades, primarily translating, editing, and interpreting the works of the Muslim political philosopher Alfarabi (d. 950) and Averroes (Ibn Rushd, d. 1198). He began his studies of Muslim political philosophy at a time when the Middle East and islam did not have the political salience they have acquired in more recent years. instead, Butterworth&;s reason for engaging with islam was rooted in the question of the relationship between reason and revelation. While one possible answer was pursued in the Christian, latin West, the islamic borderlands of Greek, Roman, and Muslim civilization offered another. By exploring Averroes, who provides the possibility of an Aristotelian-Islamic political philosophy, and Alfarabi, who pursues a Platonic-islamic political philosophy, Butterworth showed how islamic civilization provided a viable alternative to the theologico-political question reason v revelation, as well as serving as an inspiration to the latin West.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5088","_score":null,"_source":{"id":5088,"authors_free":[{"id":5855,"entry_id":5088,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Ren\u00e9 M. Paddags","free_first_name":"Ren\u00e9 M. ","free_last_name":"Paddags","norm_person":null},{"id":5856,"entry_id":5088,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Waseem El-Rayes ","free_first_name":"Waseem ","free_last_name":"El-Rayes ","norm_person":null},{"id":5857,"entry_id":5088,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Gregory A. McBrayer","free_first_name":"Gregory ","free_last_name":"McBrayer","norm_person":null}],"entry_title":"The Pilgrimage of Philosophy. A Festschrift for Charles E. Butterworth","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"The Pilgrimage of Philosophy. A Festschrift for Charles E. Butterworth"},"abstract":"This book intends to introduce readers to the work of Charles E. Butterworth, and thereby to introduce students to Medieval islamic political philosophy, of which Butterworth is one of the world's most prominent scholars. In a wider sense, the Festschrift introduces its readers to the current debates on Medieval islamic political philosophy, related as they are to the questions of the relationship between islam and Christianity, the Medieval to the Modern world, and reason and revelation. Butterworth's scholarship spans six decades, primarily translating, editing, and interpreting the works of the Muslim political philosopher Alfarabi (d. 950) and Averroes (Ibn Rushd, d. 1198). He began his studies of Muslim political philosophy at a time when the Middle East and islam did not have the political salience they have acquired in more recent years. instead, Butterworth&;s reason for engaging with islam was rooted in the question of the relationship between reason and revelation.\r\n\r\nWhile one possible answer was pursued in the Christian, latin West, the islamic borderlands of Greek, Roman, and Muslim civilization offered another. By exploring Averroes, who provides the possibility of an Aristotelian-Islamic political philosophy, and Alfarabi, who pursues a Platonic-islamic political philosophy, Butterworth showed how islamic civilization provided a viable alternative to the theologico-political question reason v revelation, as well as serving as an inspiration to the latin West.","btype":4,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":4,"category_name":"Politics","link":"bib?categories[]=Politics"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":28,"category_name":"al-F\u0101r\u0101b\u012b","link":"bib?categories[]=al-F\u0101r\u0101b\u012b"},{"id":14,"category_name":"al-\u0120az\u0101l\u012b","link":"bib?categories[]=al-\u0120az\u0101l\u012b"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5088,"pubplace":"South Bend, IN","publisher":"St. Augustine\u2019s Press","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2019]}

Philosophy and the Metaphorical Interpretation of Religious Texts in Averroes, Maimonides, and Aquinas, 2019
By: Francisco J. Romero Carrasquillo
Title Philosophy and the Metaphorical Interpretation of Religious Texts in Averroes, Maimonides, and Aquinas
Type Article
Language English
Date 2019
Journal The Muslim World
Volume 109
Issue 4
Pages 627–647
Categories Maimonides, Thomas, Theology, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Francisco J. Romero Carrasquillo
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5102","_score":null,"_source":{"id":5102,"authors_free":[{"id":5876,"entry_id":5102,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1602,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Francisco J. Romero Carrasquillo","free_first_name":"Francisco J. ","free_last_name":"Romero Carrasquillo","norm_person":{"id":1602,"first_name":"Francisco J.","last_name":"Romero Carrasquillo","full_name":"Francisco J. Romero Carrasquillo","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1051112966","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/64147423039444880878","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Francisco J. Romero Carrasquillo"}}],"entry_title":"Philosophy and the Metaphorical Interpretation of Religious Texts in Averroes, Maimonides, and Aquinas","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Philosophy and the Metaphorical Interpretation of Religious Texts in Averroes, Maimonides, and Aquinas"},"abstract":"","btype":3,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1111\/muwo.12314","ti_url":"","categories":[{"id":9,"category_name":"Maimonides","link":"bib?categories[]=Maimonides"},{"id":51,"category_name":"Thomas","link":"bib?categories[]=Thomas"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[{"id":1602,"full_name":"Francisco J. Romero Carrasquillo","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5102,"journal_id":null,"journal_name":"The Muslim World","volume":"109","issue":"4","pages":"627\u2013647"}},"sort":[2019]}

Dogmatics, Theology, and Philosophy in Averroes, 2019
By: Mokdad Arfa Mensia
Title Dogmatics, Theology, and Philosophy in Averroes
Type Book Section
Language English
Date 2019
Published in Interpreting Averroes. Critical Essays
Pages 27–44
Categories Theology, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Mokdad Arfa Mensia
Publisher(s)
Translator(s)
An analysis of Averroes' treatise Exposition (Kashf) of the Methods Used in Religion, arguing that he adopts a "zahirite" approach in response to Islamic theology: Scripture should be taken at face value by most people, and simply accepted as dogma. Only philosophers are in a position to set constraints for the correct nonliteral interpretation of Scripture.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5114","_score":null,"_source":{"id":5114,"authors_free":[{"id":5889,"entry_id":5114,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1036,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mokdad Arfa Mensia","free_first_name":"Mokdad ","free_last_name":"Arfa Mensia","norm_person":{"id":1036,"first_name":"Mokdad Arfa","last_name":"Mensia","full_name":"Mokdad Arfa Mensia","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/187255466","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/3380832","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mokdad Arfa Mensia"}}],"entry_title":"Dogmatics, Theology, and Philosophy in Averroes","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Dogmatics, Theology, and Philosophy in Averroes"},"abstract":"An analysis of Averroes' treatise Exposition (Kashf) of the Methods Used in Religion, arguing that he adopts a \"zahirite\" approach in response to Islamic theology: Scripture should be taken at face value by most people, and simply accepted as dogma. Only philosophers are in a position to set constraints for the correct nonliteral interpretation of Scripture.","btype":2,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1017\/9781316335543.003","ti_url":"","categories":[{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[{"id":1036,"full_name":"Mokdad Arfa Mensia","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":5114,"section_of":4977,"pages":"27\u201344","is_catalog":null,"book":{"id":4977,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"bibliography","type":1,"language":"en","title":"Interpreting Averroes. Critical Essays","title_transcript":"","title_translation":"","short_title":"","has_no_author":null,"volume":null,"date":"2019","edition_no":null,"free_date":null,"abstract":"","republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":4977,"pubplace":"Cambridge","publisher":"Cambridge University Press","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[2019]}

الوحي والفلسفة: مدخل لفهم تراثنا الفلسفي‬, 2019
By: Ibrāhīm Būršāšin
Title الوحي والفلسفة: مدخل لفهم تراثنا الفلسفي‬
Transcription Al-waḥy wa al-falsafah: madkhal turāthnā al-falsafī
Type Monograph
Language Arabic
Date 2019
Publication Place Kairo
Publisher dār al-kalimah li-al-nashr wa-al-taūzi’
Categories Theology, Relation between Philosophy and Theology, al-Kindī
Author(s) Ibrāhīm Būršāšin
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5397","_score":null,"_source":{"id":5397,"authors_free":[{"id":6255,"entry_id":5397,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1808,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Ibr\u0101h\u012bm B\u016br\u0161\u0101\u0161in","free_first_name":"Ibr\u0101h\u012bm","free_last_name":"B\u016br\u0161\u0101\u0161in","norm_person":{"id":1808,"first_name":"Ibr\u0101h\u012bm","last_name":"B\u016br\u0161\u0101\u0161in","full_name":"Ibr\u0101h\u012bm B\u016br\u0161\u0101\u0161in","short_ident":"","is_classical_name":null,"dnb_url":"https:\/\/d-nb.info\/gnd\/140908994","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":null,"link":"bib?authors[]=Ibr\u0101h\u012bm B\u016br\u0161\u0101\u0161in"}}],"entry_title":"\u0627\u0644\u0648\u062d\u064a \u0648\u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0641\u0629: \u0645\u062f\u062e\u0644 \u0644\u0641\u0647\u0645 \u062a\u0631\u0627\u062b\u0646\u0627 \u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0641\u064a\u202c","title_transcript":"Al-wa\u1e25y wa al-falsafah: madkhal tur\u0101thn\u0101 al-falsaf\u012b","title_translation":"","main_title":{"title":"\u0627\u0644\u0648\u062d\u064a \u0648\u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0641\u0629: \u0645\u062f\u062e\u0644 \u0644\u0641\u0647\u0645 \u062a\u0631\u0627\u062b\u0646\u0627 \u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0641\u064a\u202c"},"abstract":"","btype":1,"date":"2019","language":"Arabic","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"},{"id":54,"category_name":"al-Kind\u012b","link":"bib?categories[]=al-Kind\u012b"}],"authors":[{"id":1808,"full_name":"Ibr\u0101h\u012bm B\u016br\u0161\u0101\u0161in","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5397,"pubplace":"Kairo","publisher":"d\u0101r al-kalimah li-al-nashr wa-al-ta\u016bzi\u2019","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2019]}

The Relation between Reason and Revelation according to Averroes and Thomas Aquinas, 2018
By: Ortwin Gebauer,
Title The Relation between Reason and Revelation according to Averroes and Thomas Aquinas
Type Monograph
Language English
Date 2018
Publication Place Sankt Ottilien
Publisher EOS Verlag Sankt Ottilien
Categories Aristotle, Thomas, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Ortwin Gebauer ,
Publisher(s)
Translator(s) Simon Chapli
The harmonisation of reason and faith was for Averroes the main scientific challenge whereby Aristotle served him as a key philosophical point of reference. Whilst Averreos followed Aristotle to a large extent, Thomas Aquinas attempts to make use of Aristotle‘s work in a different manner for his own philosophical-theological model whilst still referring to Averroes. For the two philosophers reason and revelation attain a singular synthesis which is, however, not completely tension-free. In this study Averroes is praised as a congenial thinker of scholarly topics. Thomas‘ handling of islamic-arabic philosophy proves to be an example worthy of attention of intercultural philosophical discourse which can serve contemporary Western-world philosophy projects as a valuable point of reference.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5090","_score":null,"_source":{"id":5090,"authors_free":[{"id":5859,"entry_id":5090,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Ortwin Gebauer","free_first_name":"Ortwin","free_last_name":"Gebauer","norm_person":null},{"id":5860,"entry_id":5090,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Simon Chapli","free_first_name":"Simon ","free_last_name":"Chapli","norm_person":null}],"entry_title":"The Relation between Reason and Revelation according to Averroes and Thomas Aquinas","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"The Relation between Reason and Revelation according to Averroes and Thomas Aquinas"},"abstract":"The harmonisation of reason and faith was for Averroes the main scientific challenge whereby Aristotle served him as a key philosophical point of reference. Whilst Averreos followed Aristotle to a large extent, Thomas Aquinas attempts to make use of Aristotle\u2018s work in a different manner for his own philosophical-theological model whilst still referring to Averroes. For the two philosophers reason and revelation attain a singular synthesis which is, however, not completely tension-free. In this study Averroes is praised as a congenial thinker of scholarly topics. Thomas\u2018 handling of islamic-arabic philosophy proves to be an example worthy of attention of intercultural philosophical discourse which can serve contemporary Western-world philosophy projects as a valuable point of reference.","btype":1,"date":"2018","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":51,"category_name":"Thomas","link":"bib?categories[]=Thomas"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5090,"pubplace":"Sankt Ottilien","publisher":"EOS Verlag Sankt Ottilien","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2018]}

Contemplation and Philosophy: Scholastic and Mystical Modes of Medieval Philosophical Thought: A Tribute to Kent Emery, jr, 2018
By: Roberto Hofmeister Pich (Ed.), Andreas Speer (Ed.)
Title Contemplation and Philosophy: Scholastic and Mystical Modes of Medieval Philosophical Thought: A Tribute to Kent Emery, jr
Type Edited Book
Language English
Date 2018
Publication Place Leiden, Boston
Publisher Brill
Series Studien und Texte zur Geistesgechichte des Mittelalters
Volume 125
Categories Psychology, Theology, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Roberto Hofmeister Pich , Andreas Speer
Publisher(s)
Translator(s)
This volume collects essays which are thematically connected through the work of Kent Emery Jr., to whom the volume is dedicated. A main focus lies on the attempts to bridge the gap between mysticism and a systematic approach to medieval philosophical thought. The essays address a wide range of topics concerning (a) the nature of the human soul (in philosophical and theological discourse); (b) medieval theories of cognition (natural and supernatural), self-knowledge and knowledge of God; (c) the human soul’s contemplation of, and union with, God; (d) the tradition of “the modes of theology” in the Middle Ages; (e) the relation between philosophy and theology. Various articles are dedicated to major figures of the 13th and 14th century philosophy, others display new material based on critical editions. Contributors are Jan A. Aertsen, Stephen Brown, Bernardo Carlos Bazán, William J. Courtenay, Alfredo Santiago Culleton, Silvia Donati, Bernd Goehring, Guy Guldentops, Daniel Hobbins, Roberto Hofmeister Pich, Georgi Kapriev, Steven P. Marrone, Stephen M. Metzger, Timothy B. Noone, Mikolaj Olszewski, Alessandro Palazzo, Garrett R. Smith, Andreas Speer, Carlos Steel, Loris Sturlese, Chris Schabel, Christian Trottmann, and Gordon A. Wilson.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5138","_score":null,"_source":{"id":5138,"authors_free":[{"id":5916,"entry_id":5138,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1355,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Roberto Hofmeister Pich","free_first_name":"Roberto ","free_last_name":"Hofmeister Pich","norm_person":{"id":1355,"first_name":"Roberto","last_name":"Hofmeister Pich","full_name":"Roberto Hofmeister Pich","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/124901522","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/2004226","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd124901522.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Roberto Hofmeister Pich"}},{"id":5917,"entry_id":5138,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":670,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Andreas Speer","free_first_name":"Andreas ","free_last_name":"Speer","norm_person":{"id":670,"first_name":"Andreas","last_name":"Speer","full_name":"Andreas Speer","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/111608708","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/54185651","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd111608708.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Andreas Speer"}}],"entry_title":"Contemplation and Philosophy: Scholastic and Mystical Modes of Medieval Philosophical Thought: A Tribute to Kent Emery, jr","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Contemplation and Philosophy: Scholastic and Mystical Modes of Medieval Philosophical Thought: A Tribute to Kent Emery, jr"},"abstract":"This volume collects essays which are thematically connected through the work of Kent Emery Jr., to whom the volume is dedicated. A main focus lies on the attempts to bridge the gap between mysticism and a systematic approach to medieval philosophical thought. The essays address a wide range of topics concerning (a) the nature of the human soul (in philosophical and theological discourse); (b) medieval theories of cognition (natural and supernatural), self-knowledge and knowledge of God; (c) the human soul\u2019s contemplation of, and union with, God; (d) the tradition of \u201cthe modes of theology\u201d in the Middle Ages; (e) the relation between philosophy and theology. Various articles are dedicated to major figures of the 13th and 14th century philosophy, others display new material based on critical editions. Contributors are Jan A. Aertsen, Stephen Brown, Bernardo Carlos Baz\u00e1n, William J. Courtenay, Alfredo Santiago Culleton, Silvia Donati, Bernd Goehring, Guy Guldentops, Daniel Hobbins, Roberto Hofmeister Pich, Georgi Kapriev, Steven P. Marrone, Stephen M. Metzger, Timothy B. Noone, Mikolaj Olszewski, Alessandro Palazzo, Garrett R. Smith, Andreas Speer, Carlos Steel, Loris Sturlese, Chris Schabel, Christian Trottmann, and Gordon A. Wilson. ","btype":4,"date":"2018","language":"English","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1163\/9789004379299 ","ti_url":"","categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[{"id":1355,"full_name":"Roberto Hofmeister Pich","role":2},{"id":670,"full_name":"Andreas Speer","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5138,"pubplace":"Leiden, Boston","publisher":"Brill","series":"Studien und Texte zur Geistesgechichte des Mittelalters","volume":"125","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2018]}

Averroes y su uso de aleyas coránicas, 2013
By: Josep Puig Montada
Title Averroes y su uso de aleyas coránicas
Type Article
Language Spanish
Date 2013
Journal SVMMA, Revista de Cultures Medievals
Volume 1
Issue 1
Pages 12-22
Categories Theology, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Josep Puig Montada
Publisher(s)
Translator(s)
El artículo considera el uso que hace Averroes de las citas coránicas en sus obras, y establece diferentes categorías. En la primera se encuentra su obra teológica cuyo título se puede traducir como Los métodos de las pruebas en las doctrinas de la religión, donde las aleyas son la base de estas doctrinas. A la segunda pertenece su comentario medio a la Retórica donde el Corán es citado por ser un modelo literario. La tercera situación es ante todo la de su obra “Tratado definitivo”, la cual tiene forma de dictamen jurídico (fatwâ). La última situación es la de obras filosóficas donde Averroes cita aleyas coránicas para su interpretación de Aristóteles. The article considers how Averroes makes use of Quranic verses in his works and classifies them into different categories. His theological treatise, that can be translated as Disclosure of the Proof Methods Concerning the Principles of Religion, based on Quranic verses, belongs to the first category. Averroes middle commentary on the Aristotelian Rhetoric belongs to the second, in which the Qur’an is quoted as a literary paradigm. In the third category we find his ‘Definitive Treatise’, written in the form of a fatwā or legal response. His philosophical works belong to the last category, in which Averroes makes use of Quranic verses to buttress his interpretation of Aristotle.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5593","_score":null,"_source":{"id":5593,"authors_free":[{"id":6492,"entry_id":5593,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":343,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Josep Puig Montada","free_first_name":"Josep Puig ","free_last_name":" Montada","norm_person":{"id":343,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Josep Puig Montada","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/188325034","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61625512","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Josep Puig Montada"}}],"entry_title":"Averroes y su uso de aleyas cor\u00e1nicas","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Averroes y su uso de aleyas cor\u00e1nicas"},"abstract":"El art\u00edculo considera el uso que hace Averroes de las citas cor\u00e1nicas en sus obras, y establece diferentes categor\u00edas. En la primera se encuentra su obra teol\u00f3gica cuyo t\u00edtulo se puede traducir como Los m\u00e9todos de las pruebas en las doctrinas de la religi\u00f3n, donde las aleyas son la base de estas doctrinas. A la segunda pertenece su comentario medio a la Ret\u00f3rica donde el Cor\u00e1n es citado por ser un modelo literario. La tercera situaci\u00f3n es ante todo la de su obra \u201cTratado definitivo\u201d, la cual tiene forma de dictamen jur\u00eddico (fatw\u00e2). La \u00faltima situaci\u00f3n es la de obras filos\u00f3ficas donde Averroes cita aleyas cor\u00e1nicas para su interpretaci\u00f3n de Arist\u00f3teles.\r\n\r\nThe article considers how Averroes makes use of Quranic verses in his works and classifies them into different categories. His theological treatise, that can be translated as Disclosure of the Proof Methods Concerning the Principles of Religion, based on Quranic verses, belongs to the first category. Averroes middle commentary on the Aristotelian Rhetoric belongs to the second, in which the Qur\u2019an is quoted as a literary paradigm. In the third category we find his \u2018Definitive Treatise\u2019, written in the form of a fatw\u0101 or legal response. His philosophical works belong to the last category, in which Averroes makes use of Quranic verses to buttress his interpretation of Aristotle.","btype":3,"date":"2013","language":"Spanish","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[{"id":343,"full_name":"Josep Puig Montada","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5593,"journal_id":null,"journal_name":"SVMMA, Revista de Cultures Medievals","volume":"1","issue":"1","pages":"12-22"}},"sort":["Averroes y su uso de aleyas cor\u00e1nicas"]}

Averroes: Explicación aristotélica del Universo, 2008
By: Rafael Ramón Guerrero
Title Averroes: Explicación aristotélica del Universo
Translation Averroes: Aristotelian explanation on the Universe
Type Article
Language Spanish
Date 2008
Journal Filosofia Unisionos
Volume 9
Issue 1
Pages 25–42
Categories Natural Philosophy, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Rafael Ramón Guerrero
Publisher(s)
Translator(s)
This paper aims at studying the original way Averroes explains the universe and answering the new problematic on reveled truth and reason. Averroes formulation must not be considered as “the” Islamic philosophy of nature, but as one among many different philosophies of nature formulated by Muslims philosophers.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5324","_score":null,"_source":{"id":5324,"authors_free":[{"id":6157,"entry_id":5324,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":844,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Rafael Ram\u00f3n Guerrero","free_first_name":"Rafael ","free_last_name":"Ram\u00f3n Guerrero","norm_person":{"id":844,"first_name":"Rafael","last_name":"Ram\u00f3n Guerrero","full_name":"Rafael Ram\u00f3n Guerrero","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/105670229X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/73930694","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Rafael Ram\u00f3n Guerrero"}}],"entry_title":"Averroes: Explicaci\u00f3n aristot\u00e9lica del Universo","title_transcript":"","title_translation":"Averroes: Aristotelian explanation on the Universe","main_title":{"title":"Averroes: Explicaci\u00f3n aristot\u00e9lica del Universo"},"abstract":"This paper aims at studying the original way Averroes explains the universe and answering the new problematic on reveled truth and reason. Averroes formulation must not be considered as \u201cthe\u201d Islamic philosophy of nature, but as one among many different philosophies of nature formulated by Muslims philosophers.","btype":3,"date":"2008","language":"Spanish","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":38,"category_name":"Natural Philosophy","link":"bib?categories[]=Natural Philosophy"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[{"id":844,"full_name":"Rafael Ram\u00f3n Guerrero","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5324,"journal_id":null,"journal_name":"Filosofia Unisionos","volume":"9","issue":"1","pages":"25\u201342"}},"sort":["Averroes: Explicaci\u00f3n aristot\u00e9lica del Universo"]}

Averroes: On the Harmony of Religion and Philosophy, 2012
By: George F. Hourani
Title Averroes: On the Harmony of Religion and Philosophy
Type Monograph
Language English
Date 2012
Publisher Gibb Memorial Trust
Series Collection of Great Works: Arabic Series / Unesco
Categories Theology, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) George F. Hourani
Publisher(s)
Translator(s)
In this treatise Ibn Rushd (Averroes) sets out to show that the Scriptural Law (shar’) of Islam does not altogether prohibit the study of philosophy by Muslims, but, on the contrary, makes it a duty for a certain class of people, those with the capacity for “demonstrative” or scientific reasoning. Apparent conflicts between the teachings of Scripture and philosophy can be reconciled by allegorical interpretations of Scripture, though such interpretations should not be taught to the common people. Ibn Rushd’s contribution to what was clearly a lively debate in Almovarid Andalusia is here accompanied by extracts from two other relevant works, his Damima and Kitab al-Kashf ‘an Manahij al-Adilla, and all are covered by a full introduction and notes.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5597","_score":null,"_source":{"id":5597,"authors_free":[{"id":6498,"entry_id":5597,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1057,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"George F. Hourani","free_first_name":"George F. ","free_last_name":"Hourani","norm_person":{"id":1057,"first_name":"George F.","last_name":"Hourani","full_name":"George F. Hourani","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/102396547X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/59114912","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=George F. Hourani"}}],"entry_title":"Averroes: On the Harmony of Religion and Philosophy","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Averroes: On the Harmony of Religion and Philosophy"},"abstract":"In this treatise Ibn Rushd (Averroes) sets out to show that the Scriptural Law (shar\u2019) of Islam does not altogether prohibit the study of philosophy by Muslims, but, on the contrary, makes it a duty for a certain class of people, those with the capacity for \u201cdemonstrative\u201d or scientific reasoning. Apparent conflicts between the teachings of Scripture and philosophy can be reconciled by allegorical interpretations of Scripture, though such interpretations should not be taught to the common people. Ibn Rushd\u2019s contribution to what was clearly a lively debate in Almovarid Andalusia is here accompanied by extracts from two other relevant works, his Damima and Kitab al-Kashf \u2018an Manahij al-Adilla, and all are covered by a full introduction and notes.","btype":1,"date":"2012","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[{"id":1057,"full_name":"George F. Hourani","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5597,"pubplace":"","publisher":"Gibb Memorial Trust","series":"Collection of Great Works: Arabic Series \/ Unesco","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Averroes: On the Harmony of Religion and Philosophy"]}

AverroesのDestructio Destructionum におけるPhysicaについて, 1972
By: Chisato Tanaka
Title AverroesのDestructio Destructionum におけるPhysicaについて
Transcription Averroes no Destructio Destructionum ni okeru Physica ni tsuite
Translation About the Physica in Averroes' Destructio Destructionum
Type Article
Language Japanese
Date 1972
Journal Chūsei Shisō Kenkyū
Volume 14
Pages 86–95
Categories al-Ġazālī, Physics, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Chisato Tanaka
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5413","_score":null,"_source":{"id":5413,"authors_free":[{"id":6277,"entry_id":5413,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Chisato Tanaka","free_first_name":"Chisato","free_last_name":"Tanaka","norm_person":null}],"entry_title":"Averroes\u306eDestructio Destructionum \u306b\u304a\u3051\u308bPhysica\u306b\u3064\u3044\u3066","title_transcript":"Averroes no Destructio Destructionum ni okeru Physica ni tsuite","title_translation":"About the Physica in Averroes' Destructio Destructionum","main_title":{"title":"Averroes\u306eDestructio Destructionum \u306b\u304a\u3051\u308bPhysica\u306b\u3064\u3044\u3066"},"abstract":"","btype":3,"date":"1972","language":"Japanese","online_url":"http:\/\/jsmp.jpn.org\/jsmp_wp\/wp-content\/uploads\/smt\/vol14\/86-95_tanaka.pdf","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":14,"category_name":"al-\u0120az\u0101l\u012b","link":"bib?categories[]=al-\u0120az\u0101l\u012b"},{"id":37,"category_name":"Physics","link":"bib?categories[]=Physics"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5413,"pubplace":"T\u014dky\u014d","publisher":"Ch\u016bsei Tetsugaku-kai","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":{"id":5413,"journal_id":null,"journal_name":"Ch\u016bsei Shis\u014d Kenky\u016b","volume":"14","issue":"","pages":"86\u201395"}},"sort":["Averroes\u306eDestructio Destructionum \u306b\u304a\u3051\u308bPhysica\u306b\u3064\u3044\u3066"]}

Averroës' Takfir of al-Ghazālī: Ta'wīl and Causal Kufr, 2021
By: Saja Parvizian
Title Averroës' Takfir of al-Ghazālī: Ta'wīl and Causal Kufr
Type Article
Language English
Date 2021
Journal American journal of Islam and society
Volume 38
Issue 1/2
Pages 60-92
Categories al-Ġazālī, Relation between Philosophy and Theology, Theology
Author(s) Saja Parvizian
Publisher(s)
Translator(s)
Al-Ghazālı̄ famously claims in the Incoherence of the Philosophers that al-Fārābī and Avicenna are unbelievers because they hold philosophical positions that conflict with Islam. What is less well-known, however, is that Averroës claims in the Decisive Treatise that al-Fārābī and Avicenna are not unbelievers; rather, al-Ghazālı̄ is the true unbeliever for writing the Incoherence of the Philosophers. In this paper, my aim is to present a sustained reconstruction of Averroës’ legal and philosophical argument for why al-Ghazālı̄ is an unbeliever. The crux of Averroës’ argument is that al-Ghazālı̄ has expressed false allegorical interpretations of scripture to unqualified persons, which has caused them to fall into unbelief. By being causally responsible for other people’s unbelief, al-Ghazālı̄ is an unbeliever as well.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5566","_score":null,"_source":{"id":5566,"authors_free":[{"id":6460,"entry_id":5566,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":903,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Saja Parvizian","free_first_name":"Saja ","free_last_name":"Parvizian","norm_person":{"id":903,"first_name":"","last_name":"","full_name":"","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]="}}],"entry_title":"Averro\u00ebs' Takfir of al-Ghaz\u0101l\u012b: Ta'w\u012bl and Causal Kufr","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Averro\u00ebs' Takfir of al-Ghaz\u0101l\u012b: Ta'w\u012bl and Causal Kufr"},"abstract":"Al-Ghaza\u0304l\u0131\u0304 famously claims in the Incoherence of the Philosophers that al-Fa\u0304ra\u0304bi\u0304 and Avicenna are unbelievers because they hold philosophical positions that conflict with Islam. What is less well-known, however, is that Averroe\u0308s claims in the Decisive Treatise that al-Fa\u0304ra\u0304bi\u0304 and Avicenna are not unbelievers; rather, al-Ghaza\u0304l\u0131\u0304 is the true unbeliever for writing the Incoherence of the Philosophers. In this paper, my aim is to present a sustained reconstruction of Averroe\u0308s\u2019 legal and philosophical argument for why al-Ghaza\u0304l\u0131\u0304 is an unbeliever. The crux of Averroe\u0308s\u2019 argument is that al-Ghaza\u0304l\u0131\u0304 has expressed false allegorical interpretations of scripture to unqualified persons, which has caused them to fall into unbelief. By being causally responsible for other people\u2019s unbelief, al-Ghaza\u0304l\u0131\u0304 is an unbeliever as well.","btype":3,"date":"2021","language":"English","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.35632\/ajis.v38i1-2.735","ti_url":"","categories":[{"id":14,"category_name":"al-\u0120az\u0101l\u012b","link":"bib?categories[]=al-\u0120az\u0101l\u012b"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"}],"authors":[{"id":903,"full_name":"","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5566,"journal_id":null,"journal_name":"American journal of Islam and society","volume":"38","issue":"1\/2","pages":"60-92"}},"sort":["Averro\u00ebs' Takfir of al-Ghaz\u0101l\u012b: Ta'w\u012bl and Causal Kufr"]}

Contemplation and Philosophy: Scholastic and Mystical Modes of Medieval Philosophical Thought: A Tribute to Kent Emery, jr, 2018
By: Roberto Hofmeister Pich (Ed.), Andreas Speer (Ed.)
Title Contemplation and Philosophy: Scholastic and Mystical Modes of Medieval Philosophical Thought: A Tribute to Kent Emery, jr
Type Edited Book
Language English
Date 2018
Publication Place Leiden, Boston
Publisher Brill
Series Studien und Texte zur Geistesgechichte des Mittelalters
Volume 125
Categories Psychology, Theology, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Roberto Hofmeister Pich , Andreas Speer
Publisher(s)
Translator(s)
This volume collects essays which are thematically connected through the work of Kent Emery Jr., to whom the volume is dedicated. A main focus lies on the attempts to bridge the gap between mysticism and a systematic approach to medieval philosophical thought. The essays address a wide range of topics concerning (a) the nature of the human soul (in philosophical and theological discourse); (b) medieval theories of cognition (natural and supernatural), self-knowledge and knowledge of God; (c) the human soul’s contemplation of, and union with, God; (d) the tradition of “the modes of theology” in the Middle Ages; (e) the relation between philosophy and theology. Various articles are dedicated to major figures of the 13th and 14th century philosophy, others display new material based on critical editions. Contributors are Jan A. Aertsen, Stephen Brown, Bernardo Carlos Bazán, William J. Courtenay, Alfredo Santiago Culleton, Silvia Donati, Bernd Goehring, Guy Guldentops, Daniel Hobbins, Roberto Hofmeister Pich, Georgi Kapriev, Steven P. Marrone, Stephen M. Metzger, Timothy B. Noone, Mikolaj Olszewski, Alessandro Palazzo, Garrett R. Smith, Andreas Speer, Carlos Steel, Loris Sturlese, Chris Schabel, Christian Trottmann, and Gordon A. Wilson.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5138","_score":null,"_source":{"id":5138,"authors_free":[{"id":5916,"entry_id":5138,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1355,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Roberto Hofmeister Pich","free_first_name":"Roberto ","free_last_name":"Hofmeister Pich","norm_person":{"id":1355,"first_name":"Roberto","last_name":"Hofmeister Pich","full_name":"Roberto Hofmeister Pich","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/124901522","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/2004226","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd124901522.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Roberto Hofmeister Pich"}},{"id":5917,"entry_id":5138,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":670,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Andreas Speer","free_first_name":"Andreas ","free_last_name":"Speer","norm_person":{"id":670,"first_name":"Andreas","last_name":"Speer","full_name":"Andreas Speer","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/111608708","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/54185651","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd111608708.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Andreas Speer"}}],"entry_title":"Contemplation and Philosophy: Scholastic and Mystical Modes of Medieval Philosophical Thought: A Tribute to Kent Emery, jr","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Contemplation and Philosophy: Scholastic and Mystical Modes of Medieval Philosophical Thought: A Tribute to Kent Emery, jr"},"abstract":"This volume collects essays which are thematically connected through the work of Kent Emery Jr., to whom the volume is dedicated. A main focus lies on the attempts to bridge the gap between mysticism and a systematic approach to medieval philosophical thought. The essays address a wide range of topics concerning (a) the nature of the human soul (in philosophical and theological discourse); (b) medieval theories of cognition (natural and supernatural), self-knowledge and knowledge of God; (c) the human soul\u2019s contemplation of, and union with, God; (d) the tradition of \u201cthe modes of theology\u201d in the Middle Ages; (e) the relation between philosophy and theology. Various articles are dedicated to major figures of the 13th and 14th century philosophy, others display new material based on critical editions. Contributors are Jan A. Aertsen, Stephen Brown, Bernardo Carlos Baz\u00e1n, William J. Courtenay, Alfredo Santiago Culleton, Silvia Donati, Bernd Goehring, Guy Guldentops, Daniel Hobbins, Roberto Hofmeister Pich, Georgi Kapriev, Steven P. Marrone, Stephen M. Metzger, Timothy B. Noone, Mikolaj Olszewski, Alessandro Palazzo, Garrett R. Smith, Andreas Speer, Carlos Steel, Loris Sturlese, Chris Schabel, Christian Trottmann, and Gordon A. Wilson. ","btype":4,"date":"2018","language":"English","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1163\/9789004379299 ","ti_url":"","categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[{"id":1355,"full_name":"Roberto Hofmeister Pich","role":2},{"id":670,"full_name":"Andreas Speer","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":5138,"pubplace":"Leiden, Boston","publisher":"Brill","series":"Studien und Texte zur Geistesgechichte des Mittelalters","volume":"125","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Contemplation and Philosophy: Scholastic and Mystical Modes of Medieval Philosophical Thought: A Tribute to Kent Emery, jr"]}

Die entscheidende Abhandlung und die Urteilsfällung über das Verhältnis von Gesetz und Philosophie. Arabisch-deutsch. Mit einer Einleitung und kommentierdenden Anmerkungen, 2009
By: Averroes,
Title Die entscheidende Abhandlung und die Urteilsfällung über das Verhältnis von Gesetz und Philosophie. Arabisch-deutsch. Mit einer Einleitung und kommentierdenden Anmerkungen
Type Monograph
Language undefined
Date 2009
Publication Place Hamburg
Publisher Meiner
Series Philosophische Bibliothek
Volume 600
Categories Relation between Philosophy and Theology, Law, Theology
Author(s) Averroes ,
Publisher(s)
Translator(s) Franz Schupp

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1713","_score":null,"_source":{"id":1713,"authors_free":[{"id":1975,"entry_id":1713,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":1976,"entry_id":1713,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1466,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Franz Schupp","free_first_name":"Franz","free_last_name":"Schupp","norm_person":{"id":1466,"first_name":"Franz","last_name":"Schupp","full_name":"Franz Schupp","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/124630774","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/64020587","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Franz Schupp"}}],"entry_title":"Die entscheidende Abhandlung und die Urteilsf\u00e4llung \u00fcber das Verh\u00e4ltnis von Gesetz und Philosophie. Arabisch-deutsch. Mit einer Einleitung und kommentierdenden Anmerkungen","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Die entscheidende Abhandlung und die Urteilsf\u00e4llung \u00fcber das Verh\u00e4ltnis von Gesetz und Philosophie. Arabisch-deutsch. Mit einer Einleitung und kommentierdenden Anmerkungen"},"abstract":"","btype":1,"date":"2009","language":null,"online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"},{"id":26,"category_name":"Law","link":"bib?categories[]=Law"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1713,"pubplace":"Hamburg","publisher":"Meiner","series":"Philosophische Bibliothek","volume":"600","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Die entscheidende Abhandlung und die Urteilsf\u00e4llung \u00fcber das Verh\u00e4ltnis von Gesetz und Philosophie. Arabisch-deutsch. Mit einer Einleitung und kommentierdenden Anmerkungen"]}

Dogmatics, Theology, and Philosophy in Averroes, 2019
By: Mokdad Arfa Mensia
Title Dogmatics, Theology, and Philosophy in Averroes
Type Book Section
Language English
Date 2019
Published in Interpreting Averroes. Critical Essays
Pages 27–44
Categories Theology, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Mokdad Arfa Mensia
Publisher(s)
Translator(s)
An analysis of Averroes' treatise Exposition (Kashf) of the Methods Used in Religion, arguing that he adopts a "zahirite" approach in response to Islamic theology: Scripture should be taken at face value by most people, and simply accepted as dogma. Only philosophers are in a position to set constraints for the correct nonliteral interpretation of Scripture.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5114","_score":null,"_source":{"id":5114,"authors_free":[{"id":5889,"entry_id":5114,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1036,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mokdad Arfa Mensia","free_first_name":"Mokdad ","free_last_name":"Arfa Mensia","norm_person":{"id":1036,"first_name":"Mokdad Arfa","last_name":"Mensia","full_name":"Mokdad Arfa Mensia","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/187255466","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/3380832","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mokdad Arfa Mensia"}}],"entry_title":"Dogmatics, Theology, and Philosophy in Averroes","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Dogmatics, Theology, and Philosophy in Averroes"},"abstract":"An analysis of Averroes' treatise Exposition (Kashf) of the Methods Used in Religion, arguing that he adopts a \"zahirite\" approach in response to Islamic theology: Scripture should be taken at face value by most people, and simply accepted as dogma. Only philosophers are in a position to set constraints for the correct nonliteral interpretation of Scripture.","btype":2,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.1017\/9781316335543.003","ti_url":"","categories":[{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[{"id":1036,"full_name":"Mokdad Arfa Mensia","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":5114,"section_of":4977,"pages":"27\u201344","is_catalog":null,"book":{"id":4977,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"bibliography","type":1,"language":"en","title":"Interpreting Averroes. Critical Essays","title_transcript":"","title_translation":"","short_title":"","has_no_author":null,"volume":null,"date":"2019","edition_no":null,"free_date":null,"abstract":"","republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":4977,"pubplace":"Cambridge","publisher":"Cambridge University Press","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["Dogmatics, Theology, and Philosophy in Averroes"]}

El filósofo como heredero de los profetas: el racionalismo islámico de Averroes, 2015
By: Diego R. Sarrió
Title El filósofo como heredero de los profetas: el racionalismo islámico de Averroes
Type Article
Language Spanish
Date 2015
Journal Al-Qantara
Volume 36
Issue 1
Pages 45–68
Categories Law, Theology, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Diego R. Sarrió
Publisher(s)
Translator(s)
El presente artículo argumenta que por debajo del marco jurídico del Faṣl al-maqāl subyace el deseo de conciliar los requerimientos de la razón con las exigencias de la fe. Averroes basa tal conciliación en la aceptación de una teoría hermenéutica según la cual, la Palabra Divina se dirige a cada ser humano según su capacidad intelectual. Por consiguiente, Averroes no excluye a los sabios del deber religioso de asentir a la verdad revelada. Contrariamente a interpretaciones exageradamente secularizadoras de su racionalismo, el artículo sugiere que Averroes concibió la filosofía en términos cuasi religiosos, como la obra más noble que se puede llevar a cabo en presencia de Dios, cuyo ejercicio convierte a sus practicantes en los legítimos «herederos de los profetas».

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5289","_score":null,"_source":{"id":5289,"authors_free":[{"id":6108,"entry_id":5289,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Diego R. Sarri\u00f3","free_first_name":"Diego R.,","free_last_name":"Sarri\u00f3","norm_person":null}],"entry_title":"El fil\u00f3sofo como heredero de los profetas: el racionalismo isl\u00e1mico de Averroes","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"El fil\u00f3sofo como heredero de los profetas: el racionalismo isl\u00e1mico de Averroes"},"abstract":"El presente art\u00edculo argumenta que por debajo del marco jur\u00eddico del Fa\u1e63l al-maq\u0101l subyace el deseo de conciliar los requerimientos de la raz\u00f3n con las exigencias de la fe. Averroes basa tal conciliaci\u00f3n en la aceptaci\u00f3n de una teor\u00eda hermen\u00e9utica seg\u00fan la cual, la Palabra Divina se dirige a cada ser humano seg\u00fan su capacidad intelectual. Por consiguiente, Averroes no excluye a los sabios del deber religioso de asentir a la verdad revelada. Contrariamente a interpretaciones exageradamente secularizadoras de su racionalismo, el art\u00edculo sugiere que Averroes concibi\u00f3 la filosof\u00eda en t\u00e9rminos cuasi religiosos, como la obra m\u00e1s noble que se puede llevar a cabo en presencia de Dios, cuyo ejercicio convierte a sus practicantes en los leg\u00edtimos \u00abherederos de los profetas\u00bb.","btype":3,"date":"2015","language":"Spanish","online_url":"","doi_url":"https:\/\/doi.org\/10.3989\/alqantara.2015.002 ","ti_url":"","categories":[{"id":26,"category_name":"Law","link":"bib?categories[]=Law"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5289,"journal_id":null,"journal_name":"Al-Qantara","volume":"36","issue":"1","pages":"45\u201368"}},"sort":["El fil\u00f3sofo como heredero de los profetas: el racionalismo isl\u00e1mico de Averroes"]}

El pensamiento religioso de Averroes. La teoría de Dios en el “Tahâfut”, 2017
By: Roger Arnaldez
Title El pensamiento religioso de Averroes. La teoría de Dios en el “Tahâfut”
Type Book Section
Language Spanish
Date 2017
Published in La filosofía en Al Ándalus
Pages 453–464
Categories Theology, al-Ġazālī, Relation between Philosophy and Theology
Author(s) Roger Arnaldez
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5187","_score":null,"_ignored":["booksection.book.abstract.keyword"],"_source":{"id":5187,"authors_free":[{"id":5976,"entry_id":5187,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1021,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Roger Arnaldez","free_first_name":"Roger","free_last_name":"Arnaldez","norm_person":{"id":1021,"first_name":"Roger","last_name":"Arnaldez","full_name":"Roger Arnaldez","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1029497893","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/51684989","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd1029497893.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Roger Arnaldez"}}],"entry_title":"El pensamiento religioso de Averroes. La teor\u00eda de Dios en el \u201cTah\u00e2fut\u201d","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"El pensamiento religioso de Averroes. La teor\u00eda de Dios en el \u201cTah\u00e2fut\u201d"},"abstract":"","btype":2,"date":"2017","language":"Spanish","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":14,"category_name":"al-\u0120az\u0101l\u012b","link":"bib?categories[]=al-\u0120az\u0101l\u012b"},{"id":47,"category_name":"Relation between Philosophy and Theology","link":"bib?categories[]=Relation between Philosophy and Theology"}],"authors":[{"id":1021,"full_name":"Roger Arnaldez","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":5187,"section_of":5181,"pages":"453\u2013464","is_catalog":null,"book":{"id":5181,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"bibliography","type":4,"language":"es","title":"La filosof\u00eda en Al \u00c1ndalus","title_transcript":"","title_translation":"","short_title":"","has_no_author":null,"volume":null,"date":"2017","edition_no":null,"free_date":null,"abstract":"La presente obra ofrece una perspectiva abierta de la filosof\u00eda de al-Andalus con enfoques diversos y complementarios a cargo de reconocidos especialistas del arabismo, el hebra\u00edsmo y el pensamiento medieval: Miguel As\u00edn Palacios, Manuel Alonso, Roger Arnaldez, Miguel Cruz Hern\u00e1ndez, Fernando D\u00edaz Esteban, Salvador G\u00f3mez Nogales, David Gonzalo Maeso, Joaqu\u00edn Lomba, Andr\u00e9s Mart\u00ednez Lorca y Juan Vernet. Novedad importante que reflejan estas p\u00e1ginas es la integraci\u00f3n de los fil\u00f3sofos jud\u00edos y musulmanes en la casa com\u00fan de al-Andalus, como hist\u00f3ricamente aconteci\u00f3. En la primera parte se analizan las influencias cl\u00e1sicas y orientales que confluyeron en la vida intelectual de la Espa\u00f1a musulmana. En la segunda se traza un amplio y detallado panorama de los principales fil\u00f3sofos de al-Andalus. El editor ha reconstruido en la introducci\u00f3n el desarrollo del pensamiento andalus\u00ed dentro de su contexto hist\u00f3rico. Rigor hist\u00f3rico-filol\u00f3gico, contextualizaci\u00f3n social, profundizaci\u00f3n en las cuestiones especulativas y esp\u00edritu cr\u00edtico constituyen rasgos comunes de estos ensayos. Esta nueva edici\u00f3n se ampl\u00eda con un pr\u00f3logo que resume las ediciones y estudios producidos en Espa\u00f1a durante el \u00faltimo cuarto de siglo; una renovada bibliograf\u00eda b\u00e1sica acerca de las fuentes hist\u00f3ricas y literarias; y una actualizada nota biobibliogr\u00e1fica de los autores aqu\u00ed reunidos que ser\u00e1 \u00fatil a los j\u00f3venes lectores e investigadores. Cierra el libro un Ap\u00e9ndice con tres nuevos textos: un art\u00edculo del historiador de la ciencia \u00e1rabe Juan Vernet, una lograda entrevista al sabio egipcio Mahmud Ali Makki y un reciente trabajo del profesor Mart\u00ednez Lorca sobre la formaci\u00f3n de la cultura andalus\u00ed y su posterior recepci\u00f3n en la Europa latina.","republication_of":0,"online_url":"","online_resources":null,"translation_of":"0","new_edition_of":"0","is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":"","doi_url":"","book":{"id":5181,"pubplace":"C\u00f3rdoba","publisher":"Almuzara","series":"","volume":"","edition_no":"","valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["El pensamiento religioso de Averroes. La teor\u00eda de Dios en el \u201cTah\u00e2fut\u201d"]}

  • PAGE 2 OF 8