تلخيص الخطابة. تاليف ابي الوليد ابن رشد, 1967
By: Averroes
Title تلخيص الخطابة. تاليف ابي الوليد ابن رشد
Transcription Talḫīṣ al-ḫiṭāba. Taʾlīf ʾAbī l-Walīd Ibn Rušd
Translation Middle Commentary on the Rhetorics. The Work of ʾAbū l-Walīd Ibn Rušd
Type Monograph
Language undefined
Date 1967
Publication Place Cairo
Categories Rhetoric
Author(s) Averroes
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1820","_score":null,"_source":{"id":1820,"authors_free":[{"id":2110,"entry_id":1820,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}}],"entry_title":"\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0627\u0628\u0629. \u062a\u0627\u0644\u064a\u0641 \u0627\u0628\u064a \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f","title_transcript":"Tal\u1e2b\u012b\u1e63 al-\u1e2bi\u1e6d\u0101ba. Ta\u02bel\u012bf \u02beAb\u012b l-Wal\u012bd Ibn Ru\u0161d","title_translation":"Middle Commentary on the Rhetorics. The Work of \u02beAb\u016b l-Wal\u012bd Ibn Ru\u0161d","main_title":{"title":"\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0627\u0628\u0629. \u062a\u0627\u0644\u064a\u0641 \u0627\u0628\u064a \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1967","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":48,"category_name":"Rhetoric","link":"bib?categories[]=Rhetoric"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1820,"pubplace":"Cairo","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1967]}

Averrois in libros Rhetoricorum Aristotelis Paraphrases. Abramo de Balmes interprete, 1962
By: Aristotle, Averroes,
Title Averrois in libros Rhetoricorum Aristotelis Paraphrases. Abramo de Balmes interprete
Type Book Section
Language undefined
Date 1962
Published in Aristotelis omnia quae extant Opera. Averrois Cordubensis in ea opera omnes, qui ad haec usque; tempora peruenere, commentarii
Pages ff. 69r–156v
Categories Rhetoric, Logic
Author(s) Aristotle , Averroes ,
Publisher(s)
Translator(s) Abramo de Balmes

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1882","_score":null,"_source":{"id":1882,"authors_free":[{"id":2257,"entry_id":1882,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":72,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Aristotle","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":72,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Aristotle","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118650130","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/7524651","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd118650130.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Aristotle"}},{"id":2258,"entry_id":1882,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2259,"entry_id":1882,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":11,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Abramo de Balmes","free_first_name":"Abramo","free_last_name":"de Balmes","norm_person":{"id":11,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Abraham de Balmes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/119065398","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/290449527","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Abraham de Balmes"}}],"entry_title":"Averrois in libros Rhetoricorum Aristotelis Paraphrases. Abramo de Balmes interprete","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averrois in libros Rhetoricorum Aristotelis Paraphrases. Abramo de Balmes interprete"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1962","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":48,"category_name":"Rhetoric","link":"bib?categories[]=Rhetoric"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":72,"full_name":"Aristotle","role":1},{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"},{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"},{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"},{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1882,"section_of":256,"pages":"ff. 69r\u2013156v","is_catalog":null,"book":{"id":256,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Aristotelis omnia quae extant Opera. Averrois Cordubensis in ea opera omnes, qui ad haec usque; tempora peruenere, commentarii","title_transcript":null,"title_translation":null,"short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1962","edition_no":null,"free_date":"1962","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":256,"pubplace":"Frankfurt am Main","publisher":"Minerva","series":"Aristotelis Opera Cum Averrois Commentariis","volume":"2","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[1962]}

ابن رشد. تلخيص الخطابة, 1960
By: Averroes, ʿAbd al-Raḥmān Badawī (Ed.)
Title ابن رشد. تلخيص الخطابة
Transcription Ibn Rušd. Talḫīṣ al-ḫitāba
Translation Ibn Rušd. Middle Commentary on the Rhetorics
Type Monograph
Language undefined
Date 1960
Publication Place Cairo
Publisher Maktaba al-Nahḍa
Categories Rhetoric
Author(s) Averroes , ʿAbd al-Raḥmān Badawī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1819","_score":null,"_source":{"id":1819,"authors_free":[{"id":2108,"entry_id":1819,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2109,"entry_id":1819,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u02bfAbd al-Ra\u1e25m\u0101n Badaw\u012b","free_first_name":"\u02bfAbd al-Ra\u1e25m\u0101n","free_last_name":"Badaw\u012b","norm_person":{"id":1,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Abd al-Rahman Badawi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/124994377","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61541234","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Abd al-Rahman Badawi"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0627\u0628\u0629","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. Tal\u1e2b\u012b\u1e63 al-\u1e2bit\u0101ba","title_translation":"Ibn Ru\u0161d. Middle Commentary on the Rhetorics","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0627\u0628\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1960","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":48,"category_name":"Rhetoric","link":"bib?categories[]=Rhetoric"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1,"full_name":"Abd al-Rahman Badawi","role":2}],"works":[{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1819,"pubplace":"Cairo","publisher":"Maktaba al-Nah\u1e0da","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1960]}

Averroes' Commentary on the Third Book of Aristotle's Rhetoric. First edition of the Arabic text, English translation, notes and indices, 1952
By: Averroes, A.M.A Sallam (Ed.)
Title Averroes' Commentary on the Third Book of Aristotle's Rhetoric. First edition of the Arabic text, English translation, notes and indices
Type Monograph
Language undefined
Date 1952
Publication Place Oxford
Categories Rhetoric
Author(s) Averroes , A.M.A Sallam
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1818","_score":null,"_source":{"id":1818,"authors_free":[{"id":2106,"entry_id":1818,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2107,"entry_id":1818,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1515,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"A.M.A Sallam","free_first_name":"A.M.A","free_last_name":"Sallam","norm_person":{"id":1515,"first_name":"A.M.A","last_name":"Sallam","full_name":"A.M.A Sallam","short_ident":"AMASal","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=A.M.A Sallam"}}],"entry_title":"Averroes' Commentary on the Third Book of Aristotle's Rhetoric. First edition of the Arabic text, English translation, notes and indices","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averroes' Commentary on the Third Book of Aristotle's Rhetoric. First edition of the Arabic text, English translation, notes and indices"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1952","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":48,"category_name":"Rhetoric","link":"bib?categories[]=Rhetoric"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1515,"full_name":"A.M.A Sallam","role":2}],"works":[{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"},{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1818,"pubplace":"Oxford","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1952]}

Averroes' Commentary on the Third Book of Aristotle's Rhetoric. First edition of the Arabic text, English translation, notes and indices, 1952
By: Averroes, A.M.A Sallam (Ed.)
Title Averroes' Commentary on the Third Book of Aristotle's Rhetoric. First edition of the Arabic text, English translation, notes and indices
Type Monograph
Language undefined
Date 1952
Publication Place Oxford
Categories Rhetoric
Author(s) Averroes , A.M.A Sallam
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1818","_score":null,"_source":{"id":1818,"authors_free":[{"id":2106,"entry_id":1818,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2107,"entry_id":1818,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1515,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"A.M.A Sallam","free_first_name":"A.M.A","free_last_name":"Sallam","norm_person":{"id":1515,"first_name":"A.M.A","last_name":"Sallam","full_name":"A.M.A Sallam","short_ident":"AMASal","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=A.M.A Sallam"}}],"entry_title":"Averroes' Commentary on the Third Book of Aristotle's Rhetoric. First edition of the Arabic text, English translation, notes and indices","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averroes' Commentary on the Third Book of Aristotle's Rhetoric. First edition of the Arabic text, English translation, notes and indices"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1952","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":48,"category_name":"Rhetoric","link":"bib?categories[]=Rhetoric"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1515,"full_name":"A.M.A Sallam","role":2}],"works":[{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"},{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1818,"pubplace":"Oxford","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Averroes' Commentary on the Third Book of Aristotle's Rhetoric. First edition of the Arabic text, English translation, notes and indices"]}

Averrois in libros Rhetoricorum Aristotelis Paraphrases. Abramo de Balmes interprete, 1962
By: Aristotle, Averroes,
Title Averrois in libros Rhetoricorum Aristotelis Paraphrases. Abramo de Balmes interprete
Type Book Section
Language undefined
Date 1962
Published in Aristotelis omnia quae extant Opera. Averrois Cordubensis in ea opera omnes, qui ad haec usque; tempora peruenere, commentarii
Pages ff. 69r–156v
Categories Rhetoric, Logic
Author(s) Aristotle , Averroes ,
Publisher(s)
Translator(s) Abramo de Balmes

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1882","_score":null,"_source":{"id":1882,"authors_free":[{"id":2257,"entry_id":1882,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":72,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Aristotle","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":72,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Aristotle","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118650130","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/7524651","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd118650130.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Aristotle"}},{"id":2258,"entry_id":1882,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2259,"entry_id":1882,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":11,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Abramo de Balmes","free_first_name":"Abramo","free_last_name":"de Balmes","norm_person":{"id":11,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Abraham de Balmes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/119065398","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/290449527","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Abraham de Balmes"}}],"entry_title":"Averrois in libros Rhetoricorum Aristotelis Paraphrases. Abramo de Balmes interprete","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averrois in libros Rhetoricorum Aristotelis Paraphrases. Abramo de Balmes interprete"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1962","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":48,"category_name":"Rhetoric","link":"bib?categories[]=Rhetoric"},{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":72,"full_name":"Aristotle","role":1},{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"},{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"},{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"},{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1882,"section_of":256,"pages":"ff. 69r\u2013156v","is_catalog":null,"book":{"id":256,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Aristotelis omnia quae extant Opera. Averrois Cordubensis in ea opera omnes, qui ad haec usque; tempora peruenere, commentarii","title_transcript":null,"title_translation":null,"short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1962","edition_no":null,"free_date":"1962","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":256,"pubplace":"Frankfurt am Main","publisher":"Minerva","series":"Aristotelis Opera Cum Averrois Commentariis","volume":"2","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["Averrois in libros Rhetoricorum Aristotelis Paraphrases. Abramo de Balmes interprete"]}

ابن رشد. تلخيص الخطابة, 1960
By: Averroes, ʿAbd al-Raḥmān Badawī (Ed.)
Title ابن رشد. تلخيص الخطابة
Transcription Ibn Rušd. Talḫīṣ al-ḫitāba
Translation Ibn Rušd. Middle Commentary on the Rhetorics
Type Monograph
Language undefined
Date 1960
Publication Place Cairo
Publisher Maktaba al-Nahḍa
Categories Rhetoric
Author(s) Averroes , ʿAbd al-Raḥmān Badawī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1819","_score":null,"_source":{"id":1819,"authors_free":[{"id":2108,"entry_id":1819,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2109,"entry_id":1819,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u02bfAbd al-Ra\u1e25m\u0101n Badaw\u012b","free_first_name":"\u02bfAbd al-Ra\u1e25m\u0101n","free_last_name":"Badaw\u012b","norm_person":{"id":1,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Abd al-Rahman Badawi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/124994377","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61541234","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Abd al-Rahman Badawi"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0627\u0628\u0629","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. Tal\u1e2b\u012b\u1e63 al-\u1e2bit\u0101ba","title_translation":"Ibn Ru\u0161d. Middle Commentary on the Rhetorics","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0627\u0628\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1960","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":48,"category_name":"Rhetoric","link":"bib?categories[]=Rhetoric"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1,"full_name":"Abd al-Rahman Badawi","role":2}],"works":[{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1819,"pubplace":"Cairo","publisher":"Maktaba al-Nah\u1e0da","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0627\u0628\u0629"]}

تلخيص الخطابة. تاليف ابي الوليد ابن رشد, 1967
By: Averroes
Title تلخيص الخطابة. تاليف ابي الوليد ابن رشد
Transcription Talḫīṣ al-ḫiṭāba. Taʾlīf ʾAbī l-Walīd Ibn Rušd
Translation Middle Commentary on the Rhetorics. The Work of ʾAbū l-Walīd Ibn Rušd
Type Monograph
Language undefined
Date 1967
Publication Place Cairo
Categories Rhetoric
Author(s) Averroes
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1820","_score":null,"_source":{"id":1820,"authors_free":[{"id":2110,"entry_id":1820,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}}],"entry_title":"\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0627\u0628\u0629. \u062a\u0627\u0644\u064a\u0641 \u0627\u0628\u064a \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f","title_transcript":"Tal\u1e2b\u012b\u1e63 al-\u1e2bi\u1e6d\u0101ba. Ta\u02bel\u012bf \u02beAb\u012b l-Wal\u012bd Ibn Ru\u0161d","title_translation":"Middle Commentary on the Rhetorics. The Work of \u02beAb\u016b l-Wal\u012bd Ibn Ru\u0161d","main_title":{"title":"\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0627\u0628\u0629. \u062a\u0627\u0644\u064a\u0641 \u0627\u0628\u064a \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1967","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":48,"category_name":"Rhetoric","link":"bib?categories[]=Rhetoric"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":9,"aw_title":"Middle Commentary on the Rhethorics"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1820,"pubplace":"Cairo","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0627\u0628\u0629. \u062a\u0627\u0644\u064a\u0641 \u0627\u0628\u064a \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"]}

  • PAGE 1 OF 1