مشكلة الاتّصال بين ابن رشد والصوفية, 2000
By: Maǧdī Muḥammad ʾIbrahīm
Title مشكلة الاتّصال بين ابن رشد والصوفية
Transcription Muškilat al-ittiṣāl bain Ibn Rušd wa-l-ṣūfīya
Translation The problem of "conjunction" between Averroes and sufism
Type Monograph
Language undefined
Date 2000
Publication Place Cairo
Categories Psychology
Author(s) Maǧdī Muḥammad ʾIbrahīm
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1085","_score":null,"_source":{"id":1085,"authors_free":[{"id":1260,"entry_id":1085,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1112,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Ma\u01e7d\u012b Mu\u1e25ammad \u02beIbrah\u012bm","free_first_name":"Ma\u01e7d\u012b Mu\u1e25ammad","free_last_name":"\u02beIbrah\u012bm","norm_person":{"id":1112,"first_name":"Ma\u01e7d\u012b Mu\u1e25ammad","last_name":"\u02beIbrah\u012bm","full_name":"Ma\u01e7d\u012b Mu\u1e25ammad \u02beIbrah\u012bm","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1060819155","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/256372085","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Ma\u01e7d\u012b Mu\u1e25ammad \u02beIbrah\u012bm"}}],"entry_title":"\u0645\u0634\u0643\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062a\u0651\u0635\u0627\u0644 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0627\u0644\u0635\u0648\u0641\u064a\u0629","title_transcript":"Mu\u0161kilat al-itti\u1e63\u0101l bain Ibn Ru\u0161d wa-l-\u1e63\u016bf\u012bya","title_translation":"The problem of \"conjunction\" between Averroes and sufism","main_title":{"title":"\u0645\u0634\u0643\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062a\u0651\u0635\u0627\u0644 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0627\u0644\u0635\u0648\u0641\u064a\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"2000","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":1112,"full_name":"Ma\u01e7d\u012b Mu\u1e25ammad \u02beIbrah\u012bm","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1085,"pubplace":"Cairo","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2000]}

Los opúsculos de Averroes en la biblioteca Escurialense, 1999
By: Averroes, Nemesio Morata (Ed.), Nemesio Morata (Ed.)
Title Los opúsculos de Averroes en la biblioteca Escurialense
Type Monograph
Language undefined
Date 1999
Publication Place Frankfurt am Main
Publisher Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University
Series Islamic Philosophy
Volume 65
Categories Psychology
Author(s) Averroes , Nemesio Morata , Nemesio Morata
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1989","_score":null,"_source":{"id":1989,"authors_free":[{"id":2429,"entry_id":1989,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2430,"entry_id":1989,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1530,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Nemesio Morata","free_first_name":"Nemesio","free_last_name":"Morata","norm_person":{"id":1530,"first_name":"Nemesio","last_name":"Morata","full_name":"Nemesio Morata","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/87121299","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Nemesio Morata"}},{"id":2431,"entry_id":1989,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1530,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Nemesio Morata","free_first_name":"Nemesio","free_last_name":"Morata","norm_person":{"id":1530,"first_name":"Nemesio","last_name":"Morata","full_name":"Nemesio Morata","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/87121299","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Nemesio Morata"}}],"entry_title":"Los op\u00fasculos de Averroes en la biblioteca Escurialense","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Los op\u00fasculos de Averroes en la biblioteca Escurialense"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1999","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1530,"full_name":"Nemesio Morata","role":2},{"id":1530,"full_name":"Nemesio Morata","role":2}],"works":[{"id":76,"aw_title":"On Whether the Active Intellect Unites with the Material Intellect whilst it Is Clothed with the Body"},{"id":76,"aw_title":"On Whether the Active Intellect Unites with the Material Intellect whilst it Is Clothed with the Body"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1989,"pubplace":"Frankfurt am Main","publisher":"Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University","series":"Islamic Philosophy","volume":"65","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1999]}

مفهوم الغاية الإنسانية لدى ابن رشد, 1998
By: ʿAmmār ʿAmīr
Title مفهوم الغاية الإنسانية لدى ابن رشد
Transcription Mafhūm al-ġāya al-ʾinsānīya ladā Ibn Rušd
Translation The concept of an ultimate human aim in Averroes
Type Monograph
Language undefined
Date 1998
Publication Place Damaskus
Categories Psychology
Author(s) ʿAmmār ʿAmīr
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1078","_score":null,"_source":{"id":1078,"authors_free":[{"id":1253,"entry_id":1078,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1108,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"\u02bfAmm\u0101r \u02bfAm\u012br","free_first_name":"\u02bfAmm\u0101r","free_last_name":"\u02bfAm\u012br","norm_person":{"id":1108,"first_name":"\u02bfAmm\u0101r","last_name":"\u02bfAm\u012br","full_name":"\u02bfAmm\u0101r \u02bfAm\u012br","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/128433701","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/35508281","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u02bfAmm\u0101r \u02bfAm\u012br"}}],"entry_title":"\u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u0627\u0644\u063a\u0627\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0644\u062f\u0649 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f","title_transcript":"Mafh\u016bm al-\u0121\u0101ya al-\u02beins\u0101n\u012bya lad\u0101 Ibn Ru\u0161d","title_translation":"The concept of an ultimate human aim in Averroes","main_title":{"title":"\u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u0627\u0644\u063a\u0627\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0644\u062f\u0649 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1998","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":1108,"full_name":"\u02bfAmm\u0101r \u02bfAm\u012br","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1078,"pubplace":"Damaskus","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1998]}

L'intelligence et la pensée. Grand commentaire du De anima, III. Traduction, introduction et notes par Alain de Libera, 1998
By: Averroes,
Title L'intelligence et la pensée. Grand commentaire du De anima, III. Traduction, introduction et notes par Alain de Libera
Type Monograph
Language undefined
Date 1998
Publication Place Paris
Publisher Flammarion
Categories Psychology, Commentary, Aristotle
Author(s) Averroes ,
Publisher(s)
Translator(s) Alain de Libera

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1464","_score":null,"_source":{"id":1464,"authors_free":[{"id":1671,"entry_id":1464,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":1672,"entry_id":1464,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":647,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Alain de Libera","free_first_name":"Alain de","free_last_name":"Libera","norm_person":{"id":647,"first_name":"Alain de","last_name":"Libera","full_name":"Alain de Libera","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/130219002","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/98388541","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd130219002.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Alain de Libera"}}],"entry_title":"L'intelligence et la pens\u00e9e. Grand commentaire du De anima, III. Traduction, introduction et notes par Alain de Libera","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"L'intelligence et la pens\u00e9e. Grand commentaire du De anima, III. Traduction, introduction et notes par Alain de Libera"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1998","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":68,"aw_title":"Long Commentary on De Anima"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1464,"pubplace":"Paris","publisher":"Flammarion","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1998]}

ابن رشد. شرح الكبير لكتاب النفس لارسطو, 1997
By: Averroes,
Title ابن رشد. شرح الكبير لكتاب النفس لارسطو
Transcription Ibn Rušd. Al-šarḫ al-kabīr li-kitāb al-nafs li-ʾArisṭū
Translation Grand Commentaire sur le Traité de l'Ame d'Aristote
Type Monograph
Language undefined
Date 1997
Publication Place Qarṭāǧ
Categories Psychology
Author(s) Averroes ,
Publisher(s)
Translator(s) ʾIbrahīm al-Ġarbī

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1922","_score":null,"_source":{"id":1922,"authors_free":[{"id":2341,"entry_id":1922,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2342,"entry_id":1922,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1386,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"\u02beIbrah\u012bm al-\u0120arb\u012b","free_first_name":"\u02beIbrah\u012bm","free_last_name":"al-\u0120arb\u012b","norm_person":{"id":1386,"first_name":"Ibrahim","last_name":"Al-Gharbi","full_name":"Ibrahim Al-Gharbi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/11937926","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Ibrahim Al-Gharbi"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0634\u0631\u062d \u0627\u0644\u0643\u0628\u064a\u0631 \u0644\u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633 \u0644\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. Al-\u0161ar\u1e2b al-kab\u012br li-kit\u0101b al-nafs li-\u02beAris\u1e6d\u016b","title_translation":"Grand Commentaire sur le Trait\u00e9 de l'Ame d'Aristote","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0634\u0631\u062d \u0627\u0644\u0643\u0628\u064a\u0631 \u0644\u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633 \u0644\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1997","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":68,"aw_title":"Long Commentary on De Anima"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1922,"pubplace":"Qar\u1e6d\u0101\u01e7","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1997]}

Historia del pensamiento estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica, 1997
By: José Miguel Puerta Vílchez
Title Historia del pensamiento estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica
Type Monograph
Language undefined
Date 1997
Publication Place Madrid
Categories Psychology
Author(s) José Miguel Puerta Vílchez
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1072","_score":null,"_source":{"id":1072,"authors_free":[{"id":1247,"entry_id":1072,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1101,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jos\u00e9 Miguel Puerta V\u00edlchez","free_first_name":"Jos\u00e9 Miguel","free_last_name":"Puerta V\u00edlchez","norm_person":{"id":1101,"first_name":"Jos\u00e9 Miguel","last_name":"Puerta V\u00edlchez","full_name":"Jos\u00e9 Miguel Puerta V\u00edlchez","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/188465359","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/29689383","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jos\u00e9 Miguel Puerta V\u00edlchez"}}],"entry_title":"Historia del pensamiento est\u00e9tico \u00e1rabe. Al-Andalus y la est\u00e9tica \u00e1rabe cl\u00e1sica","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Historia del pensamiento est\u00e9tico \u00e1rabe. Al-Andalus y la est\u00e9tica \u00e1rabe cl\u00e1sica"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1997","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":1101,"full_name":"Jos\u00e9 Miguel Puerta V\u00edlchez","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1072,"pubplace":"Madrid","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1997]}

Averroè e l'intelletto pubblico. Antologia du scritti di Ibn Rushd sull'anima, 1996
By: Averroes,
Title Averroè e l'intelletto pubblico. Antologia du scritti di Ibn Rushd sull'anima
Type Monograph
Language undefined
Date 1996
Publication Place Roma
Publisher Manifesto Libri
Series Le Oreme
Volume 2
Categories Psychology
Author(s) Averroes ,
Publisher(s)
Translator(s) Barbara Chiorrini Dezi Laura Fortini Augusto Illuminati

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1368","_score":null,"_source":{"id":1368,"authors_free":[{"id":1557,"entry_id":1368,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":1558,"entry_id":1368,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1271,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Barbara Chiorrini Dezi","free_first_name":"Barbara","free_last_name":"Chiorrini Dezi","norm_person":{"id":1271,"first_name":"Barbara","last_name":"Chiorrini Dezi","full_name":"Barbara Chiorrini Dezi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/218448851","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Barbara Chiorrini Dezi"}},{"id":1559,"entry_id":1368,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1272,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Laura Fortini","free_first_name":"Laura","free_last_name":"Fortini","norm_person":{"id":1272,"first_name":"Laura","last_name":"Fortini","full_name":"Laura Fortini","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/152333878","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Laura Fortini"}},{"id":1560,"entry_id":1368,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":649,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Augusto Illuminati","free_first_name":"Augusto","free_last_name":"Illuminati","norm_person":{"id":649,"first_name":"Augusto","last_name":"Illuminati","full_name":"Augusto Illuminati","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/111652483X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/93448260","db_url":"NULL","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Augusto Illuminati"}}],"entry_title":"Averro\u00e8 e l'intelletto pubblico. Antologia du scritti di Ibn Rushd sull'anima","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averro\u00e8 e l'intelletto pubblico. Antologia du scritti di Ibn Rushd sull'anima"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1996","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":68,"aw_title":"Long Commentary on De Anima"},{"id":70,"aw_title":"Epistle on the Possibility of Conjunction"},{"id":76,"aw_title":"On Whether the Active Intellect Unites with the Material Intellect whilst it Is Clothed with the Body"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1368,"pubplace":"Roma","publisher":"Manifesto Libri","series":"Le Oreme","volume":"2","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1996]}

Aristoteles contra Augustinum. Zur Frage nach dem Verhältnis von Zeit und Seele bei den antiken Aristoteleskommentatoren, im arabischen Aristotelismus und im 13. Jahrhundert, 1994
By: Udo Reinhold Jeck
Title Aristoteles contra Augustinum. Zur Frage nach dem Verhältnis von Zeit und Seele bei den antiken Aristoteleskommentatoren, im arabischen Aristotelismus und im 13. Jahrhundert
Type Monograph
Language undefined
Date 1994
Publication Place Amsterdam, Philadelphia
Publisher B. R. Grüner Publishing Co.
Series Bochumer Studien zur Philosophie
Volume 21
Categories Psychology, Augustine, Aristotle
Author(s) Udo Reinhold Jeck
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"784","_score":null,"_source":{"id":784,"authors_free":[{"id":947,"entry_id":784,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":660,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Udo Reinhold Jeck","free_first_name":"Udo Reinhold","free_last_name":"Jeck","norm_person":{"id":660,"first_name":"Udo Reinhold","last_name":"Jeck","full_name":"Udo Reinhold Jeck","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/113602464","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/14904150","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd113602464.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Udo Reinhold Jeck"}}],"entry_title":"Aristoteles contra Augustinum. Zur Frage nach dem Verh\u00e4ltnis von Zeit und Seele bei den antiken Aristoteleskommentatoren, im arabischen Aristotelismus und im 13. Jahrhundert","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Aristoteles contra Augustinum. Zur Frage nach dem Verh\u00e4ltnis von Zeit und Seele bei den antiken Aristoteleskommentatoren, im arabischen Aristotelismus und im 13. Jahrhundert"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1994","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":42,"category_name":"Augustine","link":"bib?categories[]=Augustine"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":660,"full_name":"Udo Reinhold Jeck","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":784,"pubplace":"Amsterdam, Philadelphia","publisher":"B. R. Gr\u00fcner Publishing Co.","series":"Bochumer Studien zur Philosophie","volume":"21","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1994]}

ابو الوليد ابن رشد. تلخيص كتاب النفس, 1994
By: Averroes, Alfred L. Ivry (Ed.)
Title ابو الوليد ابن رشد. تلخيص كتاب النفس
Transcription ʾAbū l-Walīd Ibn Rušd. Talḫīṣ Kitāb an-nafs
Translation Averroes' Middle Commentary on Aristotle's De anima
Type Monograph
Language undefined
Date 1994
Publication Place Cairo
Publisher Supreme Council of Culture
Categories Psychology
Author(s) Averroes , Alfred L. Ivry
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1852","_score":null,"_source":{"id":1852,"authors_free":[{"id":2186,"entry_id":1852,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2187,"entry_id":1852,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":653,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Alfred L. Ivry","free_first_name":"Alfred L.","free_last_name":"Ivry","norm_person":{"id":653,"first_name":"Alfred L.","last_name":"Ivry","full_name":"Alfred L. Ivry","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/172513073","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/117886983","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd172513073.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Alfred L. Ivry"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633","title_transcript":"\u02beAb\u016b l-Wal\u012bd Ibn Ru\u0161d. Tal\u1e2b\u012b\u1e63 Kit\u0101b an-nafs","title_translation":"Averroes' Middle Commentary on Aristotle's De anima","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1994","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":653,"full_name":"Alfred L. Ivry","role":2}],"works":[{"id":67,"aw_title":"Middle Commentary on De Anima"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1852,"pubplace":"Cairo","publisher":"Supreme Council of Culture","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1994]}

Ancient and Medieval Memories. Studies in the Reconstruction of the Past, 1992
By: Janet Coleman
Title Ancient and Medieval Memories. Studies in the Reconstruction of the Past
Type Monograph
Language undefined
Date 1992
Publication Place Cambridge, New York, Melbourne
Publisher Cambridge University Press
Categories Psychology
Author(s) Janet Coleman
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"767","_score":null,"_source":{"id":767,"authors_free":[{"id":929,"entry_id":767,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":952,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Janet Coleman","free_first_name":"Janet","free_last_name":"Coleman","norm_person":{"id":952,"first_name":"Janet","last_name":"Coleman","full_name":"Janet Coleman","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1113601078","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/14790001","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Janet Coleman"}}],"entry_title":"Ancient and Medieval Memories. Studies in the Reconstruction of the Past","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Ancient and Medieval Memories. Studies in the Reconstruction of the Past"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1992","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":952,"full_name":"Janet Coleman","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":767,"pubplace":"Cambridge, New York, Melbourne","publisher":"Cambridge University Press","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1992]}

Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect. Their Cosmologies, Theories of the Active Intellect, and Theories of Human Intellect, 1992
By: Herbert A. Davidson
Title Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect. Their Cosmologies, Theories of the Active Intellect, and Theories of Human Intellect
Type Monograph
Language undefined
Date 1992
Publication Place New York, Oxford
Publisher Oxford University Press
Categories Psychology, Avicenna, al-Fārābī
Author(s) Herbert A. Davidson
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"816","_score":null,"_source":{"id":816,"authors_free":[{"id":980,"entry_id":816,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":249,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Herbert A. Davidson","free_first_name":"Herbert A.","free_last_name":"Davidson","norm_person":{"id":249,"first_name":"Herbert","last_name":"Davidson","full_name":"Herbert Davidson","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/15814743X","viaf_url":"","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Herbert Davidson"}}],"entry_title":"Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect. Their Cosmologies, Theories of the Active Intellect, and Theories of Human Intellect","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect. Their Cosmologies, Theories of the Active Intellect, and Theories of Human Intellect"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1992","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":10,"category_name":"Avicenna","link":"bib?categories[]=Avicenna"},{"id":28,"category_name":"al-F\u0101r\u0101b\u012b","link":"bib?categories[]=al-F\u0101r\u0101b\u012b"}],"authors":[{"id":249,"full_name":"Herbert Davidson","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":816,"pubplace":"New York, Oxford","publisher":"Oxford University Press","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect. Their Cosmologies, Theories of the Active Intellect, and Theories of Human Intellect"]}

Ancient and Medieval Memories. Studies in the Reconstruction of the Past, 1992
By: Janet Coleman
Title Ancient and Medieval Memories. Studies in the Reconstruction of the Past
Type Monograph
Language undefined
Date 1992
Publication Place Cambridge, New York, Melbourne
Publisher Cambridge University Press
Categories Psychology
Author(s) Janet Coleman
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"767","_score":null,"_source":{"id":767,"authors_free":[{"id":929,"entry_id":767,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":952,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Janet Coleman","free_first_name":"Janet","free_last_name":"Coleman","norm_person":{"id":952,"first_name":"Janet","last_name":"Coleman","full_name":"Janet Coleman","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1113601078","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/14790001","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Janet Coleman"}}],"entry_title":"Ancient and Medieval Memories. Studies in the Reconstruction of the Past","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Ancient and Medieval Memories. Studies in the Reconstruction of the Past"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1992","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":952,"full_name":"Janet Coleman","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":767,"pubplace":"Cambridge, New York, Melbourne","publisher":"Cambridge University Press","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Ancient and Medieval Memories. Studies in the Reconstruction of the Past"]}

Aristoteles contra Augustinum. Zur Frage nach dem Verhältnis von Zeit und Seele bei den antiken Aristoteleskommentatoren, im arabischen Aristotelismus und im 13. Jahrhundert, 1994
By: Udo Reinhold Jeck
Title Aristoteles contra Augustinum. Zur Frage nach dem Verhältnis von Zeit und Seele bei den antiken Aristoteleskommentatoren, im arabischen Aristotelismus und im 13. Jahrhundert
Type Monograph
Language undefined
Date 1994
Publication Place Amsterdam, Philadelphia
Publisher B. R. Grüner Publishing Co.
Series Bochumer Studien zur Philosophie
Volume 21
Categories Psychology, Augustine, Aristotle
Author(s) Udo Reinhold Jeck
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"784","_score":null,"_source":{"id":784,"authors_free":[{"id":947,"entry_id":784,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":660,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Udo Reinhold Jeck","free_first_name":"Udo Reinhold","free_last_name":"Jeck","norm_person":{"id":660,"first_name":"Udo Reinhold","last_name":"Jeck","full_name":"Udo Reinhold Jeck","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/113602464","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/14904150","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd113602464.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Udo Reinhold Jeck"}}],"entry_title":"Aristoteles contra Augustinum. Zur Frage nach dem Verh\u00e4ltnis von Zeit und Seele bei den antiken Aristoteleskommentatoren, im arabischen Aristotelismus und im 13. Jahrhundert","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Aristoteles contra Augustinum. Zur Frage nach dem Verh\u00e4ltnis von Zeit und Seele bei den antiken Aristoteleskommentatoren, im arabischen Aristotelismus und im 13. Jahrhundert"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1994","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":42,"category_name":"Augustine","link":"bib?categories[]=Augustine"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":660,"full_name":"Udo Reinhold Jeck","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":784,"pubplace":"Amsterdam, Philadelphia","publisher":"B. R. Gr\u00fcner Publishing Co.","series":"Bochumer Studien zur Philosophie","volume":"21","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Aristoteles contra Augustinum. Zur Frage nach dem Verh\u00e4ltnis von Zeit und Seele bei den antiken Aristoteleskommentatoren, im arabischen Aristotelismus und im 13. Jahrhundert"]}

Averroè e l'intelletto pubblico. Antologia du scritti di Ibn Rushd sull'anima, 1996
By: Averroes,
Title Averroè e l'intelletto pubblico. Antologia du scritti di Ibn Rushd sull'anima
Type Monograph
Language undefined
Date 1996
Publication Place Roma
Publisher Manifesto Libri
Series Le Oreme
Volume 2
Categories Psychology
Author(s) Averroes ,
Publisher(s)
Translator(s) Barbara Chiorrini Dezi Laura Fortini Augusto Illuminati

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1368","_score":null,"_source":{"id":1368,"authors_free":[{"id":1557,"entry_id":1368,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":1558,"entry_id":1368,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1271,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Barbara Chiorrini Dezi","free_first_name":"Barbara","free_last_name":"Chiorrini Dezi","norm_person":{"id":1271,"first_name":"Barbara","last_name":"Chiorrini Dezi","full_name":"Barbara Chiorrini Dezi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/218448851","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Barbara Chiorrini Dezi"}},{"id":1559,"entry_id":1368,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1272,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Laura Fortini","free_first_name":"Laura","free_last_name":"Fortini","norm_person":{"id":1272,"first_name":"Laura","last_name":"Fortini","full_name":"Laura Fortini","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/152333878","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Laura Fortini"}},{"id":1560,"entry_id":1368,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":649,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Augusto Illuminati","free_first_name":"Augusto","free_last_name":"Illuminati","norm_person":{"id":649,"first_name":"Augusto","last_name":"Illuminati","full_name":"Augusto Illuminati","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/111652483X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/93448260","db_url":"NULL","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Augusto Illuminati"}}],"entry_title":"Averro\u00e8 e l'intelletto pubblico. Antologia du scritti di Ibn Rushd sull'anima","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averro\u00e8 e l'intelletto pubblico. Antologia du scritti di Ibn Rushd sull'anima"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1996","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":68,"aw_title":"Long Commentary on De Anima"},{"id":70,"aw_title":"Epistle on the Possibility of Conjunction"},{"id":76,"aw_title":"On Whether the Active Intellect Unites with the Material Intellect whilst it Is Clothed with the Body"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1368,"pubplace":"Roma","publisher":"Manifesto Libri","series":"Le Oreme","volume":"2","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Averro\u00e8 e l'intelletto pubblico. Antologia du scritti di Ibn Rushd sull'anima"]}

Historia del pensamiento estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica, 1997
By: José Miguel Puerta Vílchez
Title Historia del pensamiento estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica
Type Monograph
Language undefined
Date 1997
Publication Place Madrid
Categories Psychology
Author(s) José Miguel Puerta Vílchez
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1072","_score":null,"_source":{"id":1072,"authors_free":[{"id":1247,"entry_id":1072,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1101,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jos\u00e9 Miguel Puerta V\u00edlchez","free_first_name":"Jos\u00e9 Miguel","free_last_name":"Puerta V\u00edlchez","norm_person":{"id":1101,"first_name":"Jos\u00e9 Miguel","last_name":"Puerta V\u00edlchez","full_name":"Jos\u00e9 Miguel Puerta V\u00edlchez","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/188465359","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/29689383","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jos\u00e9 Miguel Puerta V\u00edlchez"}}],"entry_title":"Historia del pensamiento est\u00e9tico \u00e1rabe. Al-Andalus y la est\u00e9tica \u00e1rabe cl\u00e1sica","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Historia del pensamiento est\u00e9tico \u00e1rabe. Al-Andalus y la est\u00e9tica \u00e1rabe cl\u00e1sica"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1997","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":1101,"full_name":"Jos\u00e9 Miguel Puerta V\u00edlchez","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1072,"pubplace":"Madrid","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Historia del pensamiento est\u00e9tico \u00e1rabe. Al-Andalus y la est\u00e9tica \u00e1rabe cl\u00e1sica"]}

L'intelligence et la pensée. Grand commentaire du De anima, III. Traduction, introduction et notes par Alain de Libera, 1998
By: Averroes,
Title L'intelligence et la pensée. Grand commentaire du De anima, III. Traduction, introduction et notes par Alain de Libera
Type Monograph
Language undefined
Date 1998
Publication Place Paris
Publisher Flammarion
Categories Psychology, Commentary, Aristotle
Author(s) Averroes ,
Publisher(s)
Translator(s) Alain de Libera

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1464","_score":null,"_source":{"id":1464,"authors_free":[{"id":1671,"entry_id":1464,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":1672,"entry_id":1464,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":647,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"Alain de Libera","free_first_name":"Alain de","free_last_name":"Libera","norm_person":{"id":647,"first_name":"Alain de","last_name":"Libera","full_name":"Alain de Libera","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/130219002","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/98388541","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd130219002.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Alain de Libera"}}],"entry_title":"L'intelligence et la pens\u00e9e. Grand commentaire du De anima, III. Traduction, introduction et notes par Alain de Libera","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"L'intelligence et la pens\u00e9e. Grand commentaire du De anima, III. Traduction, introduction et notes par Alain de Libera"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1998","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":68,"aw_title":"Long Commentary on De Anima"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1464,"pubplace":"Paris","publisher":"Flammarion","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["L'intelligence et la pens\u00e9e. Grand commentaire du De anima, III. Traduction, introduction et notes par Alain de Libera"]}

Los opúsculos de Averroes en la biblioteca Escurialense, 1999
By: Averroes, Nemesio Morata (Ed.), Nemesio Morata (Ed.)
Title Los opúsculos de Averroes en la biblioteca Escurialense
Type Monograph
Language undefined
Date 1999
Publication Place Frankfurt am Main
Publisher Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University
Series Islamic Philosophy
Volume 65
Categories Psychology
Author(s) Averroes , Nemesio Morata , Nemesio Morata
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1989","_score":null,"_source":{"id":1989,"authors_free":[{"id":2429,"entry_id":1989,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2430,"entry_id":1989,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1530,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Nemesio Morata","free_first_name":"Nemesio","free_last_name":"Morata","norm_person":{"id":1530,"first_name":"Nemesio","last_name":"Morata","full_name":"Nemesio Morata","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/87121299","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Nemesio Morata"}},{"id":2431,"entry_id":1989,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1530,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Nemesio Morata","free_first_name":"Nemesio","free_last_name":"Morata","norm_person":{"id":1530,"first_name":"Nemesio","last_name":"Morata","full_name":"Nemesio Morata","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/87121299","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Nemesio Morata"}}],"entry_title":"Los op\u00fasculos de Averroes en la biblioteca Escurialense","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Los op\u00fasculos de Averroes en la biblioteca Escurialense"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1999","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1530,"full_name":"Nemesio Morata","role":2},{"id":1530,"full_name":"Nemesio Morata","role":2}],"works":[{"id":76,"aw_title":"On Whether the Active Intellect Unites with the Material Intellect whilst it Is Clothed with the Body"},{"id":76,"aw_title":"On Whether the Active Intellect Unites with the Material Intellect whilst it Is Clothed with the Body"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1989,"pubplace":"Frankfurt am Main","publisher":"Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University","series":"Islamic Philosophy","volume":"65","edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["Los op\u00fasculos de Averroes en la biblioteca Escurialense"]}

ابن رشد. شرح الكبير لكتاب النفس لارسطو, 1997
By: Averroes,
Title ابن رشد. شرح الكبير لكتاب النفس لارسطو
Transcription Ibn Rušd. Al-šarḫ al-kabīr li-kitāb al-nafs li-ʾArisṭū
Translation Grand Commentaire sur le Traité de l'Ame d'Aristote
Type Monograph
Language undefined
Date 1997
Publication Place Qarṭāǧ
Categories Psychology
Author(s) Averroes ,
Publisher(s)
Translator(s) ʾIbrahīm al-Ġarbī

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1922","_score":null,"_source":{"id":1922,"authors_free":[{"id":2341,"entry_id":1922,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2342,"entry_id":1922,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1386,"institution_id":null,"role":{"id":3,"role_name":"translator"},"free_name":"\u02beIbrah\u012bm al-\u0120arb\u012b","free_first_name":"\u02beIbrah\u012bm","free_last_name":"al-\u0120arb\u012b","norm_person":{"id":1386,"first_name":"Ibrahim","last_name":"Al-Gharbi","full_name":"Ibrahim Al-Gharbi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/11937926","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Ibrahim Al-Gharbi"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0634\u0631\u062d \u0627\u0644\u0643\u0628\u064a\u0631 \u0644\u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633 \u0644\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. Al-\u0161ar\u1e2b al-kab\u012br li-kit\u0101b al-nafs li-\u02beAris\u1e6d\u016b","title_translation":"Grand Commentaire sur le Trait\u00e9 de l'Ame d'Aristote","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0634\u0631\u062d \u0627\u0644\u0643\u0628\u064a\u0631 \u0644\u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633 \u0644\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1997","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1}],"works":[{"id":68,"aw_title":"Long Commentary on De Anima"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1922,"pubplace":"Qar\u1e6d\u0101\u01e7","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0634\u0631\u062d \u0627\u0644\u0643\u0628\u064a\u0631 \u0644\u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633 \u0644\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648"]}

ابو الوليد ابن رشد. تلخيص كتاب النفس, 1994
By: Averroes, Alfred L. Ivry (Ed.)
Title ابو الوليد ابن رشد. تلخيص كتاب النفس
Transcription ʾAbū l-Walīd Ibn Rušd. Talḫīṣ Kitāb an-nafs
Translation Averroes' Middle Commentary on Aristotle's De anima
Type Monograph
Language undefined
Date 1994
Publication Place Cairo
Publisher Supreme Council of Culture
Categories Psychology
Author(s) Averroes , Alfred L. Ivry
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1852","_score":null,"_source":{"id":1852,"authors_free":[{"id":2186,"entry_id":1852,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2187,"entry_id":1852,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":653,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Alfred L. Ivry","free_first_name":"Alfred L.","free_last_name":"Ivry","norm_person":{"id":653,"first_name":"Alfred L.","last_name":"Ivry","full_name":"Alfred L. Ivry","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/172513073","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/117886983","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd172513073.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Alfred L. Ivry"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633","title_transcript":"\u02beAb\u016b l-Wal\u012bd Ibn Ru\u0161d. Tal\u1e2b\u012b\u1e63 Kit\u0101b an-nafs","title_translation":"Averroes' Middle Commentary on Aristotle's De anima","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1994","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":653,"full_name":"Alfred L. Ivry","role":2}],"works":[{"id":67,"aw_title":"Middle Commentary on De Anima"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1852,"pubplace":"Cairo","publisher":"Supreme Council of Culture","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u062a\u0644\u062e\u064a\u0635 \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633"]}

مشكلة الاتّصال بين ابن رشد والصوفية, 2000
By: Maǧdī Muḥammad ʾIbrahīm
Title مشكلة الاتّصال بين ابن رشد والصوفية
Transcription Muškilat al-ittiṣāl bain Ibn Rušd wa-l-ṣūfīya
Translation The problem of "conjunction" between Averroes and sufism
Type Monograph
Language undefined
Date 2000
Publication Place Cairo
Categories Psychology
Author(s) Maǧdī Muḥammad ʾIbrahīm
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1085","_score":null,"_source":{"id":1085,"authors_free":[{"id":1260,"entry_id":1085,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1112,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Ma\u01e7d\u012b Mu\u1e25ammad \u02beIbrah\u012bm","free_first_name":"Ma\u01e7d\u012b Mu\u1e25ammad","free_last_name":"\u02beIbrah\u012bm","norm_person":{"id":1112,"first_name":"Ma\u01e7d\u012b Mu\u1e25ammad","last_name":"\u02beIbrah\u012bm","full_name":"Ma\u01e7d\u012b Mu\u1e25ammad \u02beIbrah\u012bm","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1060819155","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/256372085","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Ma\u01e7d\u012b Mu\u1e25ammad \u02beIbrah\u012bm"}}],"entry_title":"\u0645\u0634\u0643\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062a\u0651\u0635\u0627\u0644 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0627\u0644\u0635\u0648\u0641\u064a\u0629","title_transcript":"Mu\u0161kilat al-itti\u1e63\u0101l bain Ibn Ru\u0161d wa-l-\u1e63\u016bf\u012bya","title_translation":"The problem of \"conjunction\" between Averroes and sufism","main_title":{"title":"\u0645\u0634\u0643\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062a\u0651\u0635\u0627\u0644 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0627\u0644\u0635\u0648\u0641\u064a\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"2000","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":1112,"full_name":"Ma\u01e7d\u012b Mu\u1e25ammad \u02beIbrah\u012bm","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1085,"pubplace":"Cairo","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0645\u0634\u0643\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062a\u0651\u0635\u0627\u0644 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0627\u0644\u0635\u0648\u0641\u064a\u0629"]}

  • PAGE 1 OF 2