حل ابن رشد لإشكالية القوة اللامتناهية في الجسم السماوي, 2021
By: Ashraf Mansour
Title حل ابن رشد لإشكالية القوة اللامتناهية في الجسم السماوي
Transcription ḥal Ibn Rušd l-iškāliya al-quwq al-la-mutanāhiya fi-l-ǧism as-samāwy
Translation Averroes’ Solution of the Problem of Infinite Force in The Celestial Body
Type Article
Language Arabic
Date 2021
Categories Science, Cosmology
Author(s) Ashraf Mansour
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5063","_score":null,"_source":{"id":5063,"authors_free":[{"id":5819,"entry_id":5063,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Ashraf Mansour","free_first_name":"Ashraf ","free_last_name":"Mansour","norm_person":null}],"entry_title":"\u062d\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0644\u0625\u0634\u0643\u0627\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0629 \u0627\u0644\u0644\u0627\u0645\u062a\u0646\u0627\u0647\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062c\u0633\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0648\u064a","title_transcript":"\u1e25al Ibn Ru\u0161d l-i\u0161k\u0101liya al-quwq al-la-mutan\u0101hiya fi-l-\u01e7ism as-sam\u0101wy","title_translation":"Averroes\u2019 Solution of the Problem of Infinite Force in The Celestial Body","main_title":{"title":"\u062d\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0644\u0625\u0634\u0643\u0627\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0629 \u0627\u0644\u0644\u0627\u0645\u062a\u0646\u0627\u0647\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062c\u0633\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0648\u064a"},"abstract":"","btype":3,"date":"2021","language":"Arabic","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":56,"category_name":"Science","link":"bib?categories[]=Science"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":null},"sort":[2021]}

The Truth Does Not Contradict the Truth – Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt, 2020
By: Gerhard Endress
Title The Truth Does Not Contradict the Truth – Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt
Type Article
Language English
Date 2020
Journal Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften
Volume 22
Pages 23–66
Categories Cosmology, Kalām, Science
Author(s) Gerhard Endress
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5044","_score":null,"_source":{"id":5044,"authors_free":[{"id":5793,"entry_id":5044,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":203,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Gerhard Endress","free_first_name":"Gerhard","free_last_name":"Endress","norm_person":{"id":203,"first_name":"Gerhard","last_name":"Endress","full_name":"Gerhard Endress","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/115696954","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/82748395","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd115696954.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Gerhard Endress"}}],"entry_title":"The Truth Does Not Contradict the Truth \u2013 Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"The Truth Does Not Contradict the Truth \u2013 Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt"},"abstract":"","btype":3,"date":"2020","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":76,"category_name":"Kal\u0101m","link":"bib?categories[]=Kal\u0101m"},{"id":56,"category_name":"Science","link":"bib?categories[]=Science"}],"authors":[{"id":203,"full_name":"Gerhard Endress","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5044,"journal_id":null,"journal_name":"Zeitschrift f\u00fcr Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften","volume":"22","issue":"","pages":"23\u201366"}},"sort":[2020]}

Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes – Vorgeschichte und Folgen, 2020
By: Carl Ehrig-Eggert
Title Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes – Vorgeschichte und Folgen
Type Article
Language German
Date 2020
Journal Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften
Volume 22
Pages 67–90
Categories Cosmology
Author(s) Carl Ehrig-Eggert
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5041","_score":null,"_source":{"id":5041,"authors_free":[{"id":5788,"entry_id":5041,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":784,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Carl Ehrig-Eggert","free_first_name":"Carl","free_last_name":"Ehrig-Eggert","norm_person":{"id":784,"first_name":"Carl","last_name":"Ehrig-Eggert","full_name":"Carl Ehrig-Eggert","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1038749603","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61808679","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd1038749603.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Carl Ehrig-Eggert"}}],"entry_title":"Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes \u2013 Vorgeschichte und Folgen","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes \u2013 Vorgeschichte und Folgen"},"abstract":"","btype":3,"date":"2020","language":"German","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":784,"full_name":"Carl Ehrig-Eggert","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5041,"journal_id":null,"journal_name":"Zeitschrift f\u00fcr Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften","volume":"22","issue":"","pages":"67\u201390"}},"sort":[2020]}

Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica, 2019
By: Adam Takahashi
Title Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica
Type Article
Language English
Date 2019
Journal Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale
Volume 30
Pages 625–654
Categories Albert, Tradition and Reception, Cosmology, Metaphysics
Author(s) Adam Takahashi
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5104","_score":null,"_source":{"id":5104,"authors_free":[{"id":5878,"entry_id":5104,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Adam Takahashi","free_first_name":"Adam","free_last_name":"Takahashi","norm_person":null}],"entry_title":"Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica"},"abstract":"","btype":3,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":6,"category_name":"Albert","link":"bib?categories[]=Albert"},{"id":43,"category_name":"Tradition and Reception","link":"bib?categories[]=Tradition and Reception"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5104,"journal_id":null,"journal_name":"Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale","volume":"30","issue":"","pages":"625\u2013654"}},"sort":[2019]}

La théorie averroïste des dimensions indéterminées dans le Traité sur la substance de la sphére céleste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averroès ou contre Thomas d'Aquin?, 2012
By: Alice Lamy
Title La théorie averroïste des dimensions indéterminées dans le Traité sur la substance de la sphére céleste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averroès ou contre Thomas d'Aquin?
Type Article
Language French
Date 2012
Journal Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie
Volume 59
Issue 1
Pages 26–45
Categories Cosmology
Author(s) Alice Lamy
Publisher(s)
Translator(s)
At the University of Paris in the XIV century, Walter Burley is an erudite commentator of the works of Averroes and felds a particular interest for his teaching on the quantification of matter (De Substantia orbis, I, 2). Although he tries to interpret literally the teachings of the Commentator on the indefinite dimensions in his own comment of this work, his successive definitions of corporeity betray the ontological instability of this metaphysical quantitative principle, which it is impossible to classify either in act or in power, and which it si difficult to identify as a form or as an accident.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1703","_score":null,"_source":{"id":1703,"authors_free":[{"id":1967,"entry_id":1703,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1462,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Alice Lamy","free_first_name":"Alice","free_last_name":"Lamy","norm_person":{"id":1462,"first_name":"Alice","last_name":"Lamy","full_name":"Alice Lamy","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1031307095","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/5262506","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Alice Lamy"}}],"entry_title":"La th\u00e9orie averro\u00efste des dimensions ind\u00e9termin\u00e9es dans le Trait\u00e9 sur la substance de la sph\u00e9re c\u00e9leste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averro\u00e8s ou contre Thomas d'Aquin?","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"La th\u00e9orie averro\u00efste des dimensions ind\u00e9termin\u00e9es dans le Trait\u00e9 sur la substance de la sph\u00e9re c\u00e9leste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averro\u00e8s ou contre Thomas d'Aquin?"},"abstract":"At the University of Paris in the XIV century, Walter Burley is an erudite commentator of the works of Averroes and felds a particular interest for his teaching on the quantification of matter (De Substantia orbis, I, 2). Although he tries to interpret literally the teachings of the Commentator on the indefinite dimensions in his own comment of this work, his successive definitions of corporeity betray the ontological instability of this metaphysical quantitative principle, which it is impossible to classify either in act or in power, and which it si difficult to identify as a form or as an accident.","btype":3,"date":"2012","language":"French","online_url":"","doi_url":"https:\/\/dx.doi.org\/10.5169\/seals-760553","ti_url":"","categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":1462,"full_name":"Alice Lamy","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1703,"journal_id":null,"journal_name":"Freiburger Zeitschrift f\u00fcr Philosophie und Theologie","volume":"59","issue":"1","pages":"26\u201345"}},"sort":[2012]}

Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey, 2008
By: Chryssi Sidiropoulou
Title Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey
Type Article
Language English
Date 2008
Journal Divinatio
Volume 28
Pages 171–194
Categories al-Ġazālī, Thomas, Theology, Cosmology
Author(s) Chryssi Sidiropoulou
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5376","_score":null,"_source":{"id":5376,"authors_free":[{"id":6228,"entry_id":5376,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1323,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Chryssi Sidiropoulou","free_first_name":"Chryssi","free_last_name":"Sidiropoulou","norm_person":{"id":1323,"first_name":"Chryssi","last_name":"Sidiropoulou","full_name":"Chryssi Sidiropoulou","short_ident":"ChrSid","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Chryssi Sidiropoulou"}}],"entry_title":"Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey"},"abstract":"","btype":3,"date":"2008","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":14,"category_name":"al-\u0120az\u0101l\u012b","link":"bib?categories[]=al-\u0120az\u0101l\u012b"},{"id":51,"category_name":"Thomas","link":"bib?categories[]=Thomas"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":1323,"full_name":"Chryssi Sidiropoulou","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5376,"journal_id":null,"journal_name":"Divinatio","volume":"28 ","issue":"","pages":"171\u2013194"}},"sort":[2008]}

About Celestial Circulation. Averroes' Tahafūt al-tahafūt [sic!] and Aristotle's De Caelo, 2008
By: Lisa Farooque
Title About Celestial Circulation. Averroes' Tahafūt al-tahafūt [sic!] and Aristotle's De Caelo
Type Article
Language English
Date 2008
Journal Journal of Islamic Philosophy
Volume 4
Pages 21–38
Categories Cosmology
Author(s) Lisa Farooque
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1385","_score":null,"_source":{"id":1385,"authors_free":[{"id":1577,"entry_id":1385,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1287,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Lisa Farooque","free_first_name":"Lisa","free_last_name":"Farooque","norm_person":{"id":1287,"first_name":"Lisa","last_name":"Farooque","full_name":"Lisa Farooque","short_ident":"LisFar","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Lisa Farooque"}}],"entry_title":"About Celestial Circulation. Averroes' Tahaf\u016bt al-tahaf\u016bt [sic!] and Aristotle's De Caelo","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"About Celestial Circulation. Averroes' Tahaf\u016bt al-tahaf\u016bt [sic!] and Aristotle's De Caelo"},"abstract":null,"btype":3,"date":"2008","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":1287,"full_name":"Lisa Farooque","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1385,"journal_id":null,"journal_name":"Journal of Islamic Philosophy","volume":"4","issue":null,"pages":"21\u201338"}},"sort":[2008]}

Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science, 2008
By: Carlos Fraenkel
Title Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science
Type Article
Language English
Date 2008
Journal Aleph. Historical Studies in Science and Judaism
Volume 8
Pages 195–212
Categories Maimonides, Cosmology, Tradition and Reception
Author(s) Carlos Fraenkel
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1706","_score":null,"_source":{"id":1706,"authors_free":[{"id":1970,"entry_id":1706,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1319,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Carlos Fraenkel","free_first_name":"Carlos","free_last_name":"Fraenkel","norm_person":{"id":1319,"first_name":"Carlos","last_name":"Fraenkel","full_name":"Carlos Fraenkel","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139395938","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/15091384","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Carlos Fraenkel"}}],"entry_title":"Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science"},"abstract":"","btype":3,"date":"2008","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":9,"category_name":"Maimonides","link":"bib?categories[]=Maimonides"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":43,"category_name":"Tradition and Reception","link":"bib?categories[]=Tradition and Reception"}],"authors":[{"id":1319,"full_name":"Carlos Fraenkel","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1706,"journal_id":null,"journal_name":"Aleph. Historical Studies in Science and Judaism","volume":"8","issue":null,"pages":"195\u2013212"}},"sort":[2008]}

Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averroè e Pietro d'Alvernia, 2006
By: Cesare A. Musatti
Title Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averroè e Pietro d'Alvernia
Type Article
Language Italian
Date 2006
Journal Quaestio
Volume 6
Pages 524–549
Categories Cosmology, Review
Author(s) Cesare A. Musatti
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1336","_score":null,"_source":{"id":1336,"authors_free":[{"id":1522,"entry_id":1336,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1250,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Cesare A. Musatti","free_first_name":"Cesare A.","free_last_name":"Musatti","norm_person":{"id":1250,"first_name":"Cesare A.","last_name":"Musatti","full_name":"Cesare A. Musatti","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/188774408","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/299842120","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Cesare A. Musatti"}}],"entry_title":"Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averro\u00e8 e Pietro d'Alvernia","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averro\u00e8 e Pietro d'Alvernia"},"abstract":null,"btype":3,"date":"2006","language":"Italian","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":49,"category_name":"Review","link":"bib?categories[]=Review"}],"authors":[{"id":1250,"full_name":"Cesare A. Musatti","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1336,"journal_id":null,"journal_name":"Quaestio","volume":"6","issue":null,"pages":"524\u2013549"}},"sort":[2006]}

Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis..., 2006
By: Jules Janssens
Title Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis...
Type Article
Language French
Date 2006
Journal Cahiers de civilisation médiévale
Volume 49
Pages 181
Categories Cosmology, Review
Author(s) Jules Janssens
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1337","_score":null,"_source":{"id":1337,"authors_free":[{"id":1523,"entry_id":1337,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":655,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jules Janssens","free_first_name":"Jules","free_last_name":"Janssens","norm_person":{"id":655,"first_name":"Jules","last_name":"Janssens","full_name":"Jules Janssens","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139312471","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/81614","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd139312471.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jules Janssens"}}],"entry_title":"Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis...","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis..."},"abstract":null,"btype":3,"date":"2006","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":49,"category_name":"Review","link":"bib?categories[]=Review"}],"authors":[{"id":655,"full_name":"Jules Janssens","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1337,"journal_id":null,"journal_name":"Cahiers de civilisation m\u00e9di\u00e9vale","volume":"49","issue":null,"pages":"181"}},"sort":[2006]}

About Celestial Circulation. Averroes' Tahafūt al-tahafūt [sic!] and Aristotle's De Caelo, 2008
By: Lisa Farooque
Title About Celestial Circulation. Averroes' Tahafūt al-tahafūt [sic!] and Aristotle's De Caelo
Type Article
Language English
Date 2008
Journal Journal of Islamic Philosophy
Volume 4
Pages 21–38
Categories Cosmology
Author(s) Lisa Farooque
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1385","_score":null,"_source":{"id":1385,"authors_free":[{"id":1577,"entry_id":1385,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1287,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Lisa Farooque","free_first_name":"Lisa","free_last_name":"Farooque","norm_person":{"id":1287,"first_name":"Lisa","last_name":"Farooque","full_name":"Lisa Farooque","short_ident":"LisFar","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Lisa Farooque"}}],"entry_title":"About Celestial Circulation. Averroes' Tahaf\u016bt al-tahaf\u016bt [sic!] and Aristotle's De Caelo","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"About Celestial Circulation. Averroes' Tahaf\u016bt al-tahaf\u016bt [sic!] and Aristotle's De Caelo"},"abstract":null,"btype":3,"date":"2008","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":1287,"full_name":"Lisa Farooque","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1385,"journal_id":null,"journal_name":"Journal of Islamic Philosophy","volume":"4","issue":null,"pages":"21\u201338"}},"sort":["About Celestial Circulation. Averroes' Tahaf\u016bt al-tahaf\u016bt [sic!] and Aristotle's De Caelo"]}

Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica, 2019
By: Adam Takahashi
Title Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica
Type Article
Language English
Date 2019
Journal Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale
Volume 30
Pages 625–654
Categories Albert, Tradition and Reception, Cosmology, Metaphysics
Author(s) Adam Takahashi
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5104","_score":null,"_source":{"id":5104,"authors_free":[{"id":5878,"entry_id":5104,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Adam Takahashi","free_first_name":"Adam","free_last_name":"Takahashi","norm_person":null}],"entry_title":"Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica"},"abstract":"","btype":3,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":6,"category_name":"Albert","link":"bib?categories[]=Albert"},{"id":43,"category_name":"Tradition and Reception","link":"bib?categories[]=Tradition and Reception"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5104,"journal_id":null,"journal_name":"Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale","volume":"30","issue":"","pages":"625\u2013654"}},"sort":["Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica"]}

Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey, 2008
By: Chryssi Sidiropoulou
Title Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey
Type Article
Language English
Date 2008
Journal Divinatio
Volume 28
Pages 171–194
Categories al-Ġazālī, Thomas, Theology, Cosmology
Author(s) Chryssi Sidiropoulou
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5376","_score":null,"_source":{"id":5376,"authors_free":[{"id":6228,"entry_id":5376,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1323,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Chryssi Sidiropoulou","free_first_name":"Chryssi","free_last_name":"Sidiropoulou","norm_person":{"id":1323,"first_name":"Chryssi","last_name":"Sidiropoulou","full_name":"Chryssi Sidiropoulou","short_ident":"ChrSid","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Chryssi Sidiropoulou"}}],"entry_title":"Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey"},"abstract":"","btype":3,"date":"2008","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":14,"category_name":"al-\u0120az\u0101l\u012b","link":"bib?categories[]=al-\u0120az\u0101l\u012b"},{"id":51,"category_name":"Thomas","link":"bib?categories[]=Thomas"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":1323,"full_name":"Chryssi Sidiropoulou","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5376,"journal_id":null,"journal_name":"Divinatio","volume":"28 ","issue":"","pages":"171\u2013194"}},"sort":["Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey"]}

Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis..., 2006
By: Jules Janssens
Title Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis...
Type Article
Language French
Date 2006
Journal Cahiers de civilisation médiévale
Volume 49
Pages 181
Categories Cosmology, Review
Author(s) Jules Janssens
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1337","_score":null,"_source":{"id":1337,"authors_free":[{"id":1523,"entry_id":1337,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":655,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jules Janssens","free_first_name":"Jules","free_last_name":"Janssens","norm_person":{"id":655,"first_name":"Jules","last_name":"Janssens","full_name":"Jules Janssens","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139312471","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/81614","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd139312471.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jules Janssens"}}],"entry_title":"Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis...","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis..."},"abstract":null,"btype":3,"date":"2006","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":49,"category_name":"Review","link":"bib?categories[]=Review"}],"authors":[{"id":655,"full_name":"Jules Janssens","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1337,"journal_id":null,"journal_name":"Cahiers de civilisation m\u00e9di\u00e9vale","volume":"49","issue":null,"pages":"181"}},"sort":["Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis..."]}

Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes – Vorgeschichte und Folgen, 2020
By: Carl Ehrig-Eggert
Title Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes – Vorgeschichte und Folgen
Type Article
Language German
Date 2020
Journal Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften
Volume 22
Pages 67–90
Categories Cosmology
Author(s) Carl Ehrig-Eggert
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5041","_score":null,"_source":{"id":5041,"authors_free":[{"id":5788,"entry_id":5041,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":784,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Carl Ehrig-Eggert","free_first_name":"Carl","free_last_name":"Ehrig-Eggert","norm_person":{"id":784,"first_name":"Carl","last_name":"Ehrig-Eggert","full_name":"Carl Ehrig-Eggert","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1038749603","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61808679","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd1038749603.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Carl Ehrig-Eggert"}}],"entry_title":"Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes \u2013 Vorgeschichte und Folgen","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes \u2013 Vorgeschichte und Folgen"},"abstract":"","btype":3,"date":"2020","language":"German","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":784,"full_name":"Carl Ehrig-Eggert","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5041,"journal_id":null,"journal_name":"Zeitschrift f\u00fcr Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften","volume":"22","issue":"","pages":"67\u201390"}},"sort":["Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes \u2013 Vorgeschichte und Folgen"]}

Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averroè e Pietro d'Alvernia, 2006
By: Cesare A. Musatti
Title Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averroè e Pietro d'Alvernia
Type Article
Language Italian
Date 2006
Journal Quaestio
Volume 6
Pages 524–549
Categories Cosmology, Review
Author(s) Cesare A. Musatti
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1336","_score":null,"_source":{"id":1336,"authors_free":[{"id":1522,"entry_id":1336,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1250,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Cesare A. Musatti","free_first_name":"Cesare A.","free_last_name":"Musatti","norm_person":{"id":1250,"first_name":"Cesare A.","last_name":"Musatti","full_name":"Cesare A. Musatti","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/188774408","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/299842120","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Cesare A. Musatti"}}],"entry_title":"Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averro\u00e8 e Pietro d'Alvernia","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averro\u00e8 e Pietro d'Alvernia"},"abstract":null,"btype":3,"date":"2006","language":"Italian","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":49,"category_name":"Review","link":"bib?categories[]=Review"}],"authors":[{"id":1250,"full_name":"Cesare A. Musatti","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1336,"journal_id":null,"journal_name":"Quaestio","volume":"6","issue":null,"pages":"524\u2013549"}},"sort":["Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averro\u00e8 e Pietro d'Alvernia"]}

La théorie averroïste des dimensions indéterminées dans le Traité sur la substance de la sphére céleste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averroès ou contre Thomas d'Aquin?, 2012
By: Alice Lamy
Title La théorie averroïste des dimensions indéterminées dans le Traité sur la substance de la sphére céleste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averroès ou contre Thomas d'Aquin?
Type Article
Language French
Date 2012
Journal Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie
Volume 59
Issue 1
Pages 26–45
Categories Cosmology
Author(s) Alice Lamy
Publisher(s)
Translator(s)
At the University of Paris in the XIV century, Walter Burley is an erudite commentator of the works of Averroes and felds a particular interest for his teaching on the quantification of matter (De Substantia orbis, I, 2). Although he tries to interpret literally the teachings of the Commentator on the indefinite dimensions in his own comment of this work, his successive definitions of corporeity betray the ontological instability of this metaphysical quantitative principle, which it is impossible to classify either in act or in power, and which it si difficult to identify as a form or as an accident.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1703","_score":null,"_source":{"id":1703,"authors_free":[{"id":1967,"entry_id":1703,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1462,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Alice Lamy","free_first_name":"Alice","free_last_name":"Lamy","norm_person":{"id":1462,"first_name":"Alice","last_name":"Lamy","full_name":"Alice Lamy","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1031307095","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/5262506","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Alice Lamy"}}],"entry_title":"La th\u00e9orie averro\u00efste des dimensions ind\u00e9termin\u00e9es dans le Trait\u00e9 sur la substance de la sph\u00e9re c\u00e9leste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averro\u00e8s ou contre Thomas d'Aquin?","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"La th\u00e9orie averro\u00efste des dimensions ind\u00e9termin\u00e9es dans le Trait\u00e9 sur la substance de la sph\u00e9re c\u00e9leste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averro\u00e8s ou contre Thomas d'Aquin?"},"abstract":"At the University of Paris in the XIV century, Walter Burley is an erudite commentator of the works of Averroes and felds a particular interest for his teaching on the quantification of matter (De Substantia orbis, I, 2). Although he tries to interpret literally the teachings of the Commentator on the indefinite dimensions in his own comment of this work, his successive definitions of corporeity betray the ontological instability of this metaphysical quantitative principle, which it is impossible to classify either in act or in power, and which it si difficult to identify as a form or as an accident.","btype":3,"date":"2012","language":"French","online_url":"","doi_url":"https:\/\/dx.doi.org\/10.5169\/seals-760553","ti_url":"","categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":1462,"full_name":"Alice Lamy","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1703,"journal_id":null,"journal_name":"Freiburger Zeitschrift f\u00fcr Philosophie und Theologie","volume":"59","issue":"1","pages":"26\u201345"}},"sort":["La th\u00e9orie averro\u00efste des dimensions ind\u00e9termin\u00e9es dans le Trait\u00e9 sur la substance de la sph\u00e9re c\u00e9leste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averro\u00e8s ou contre Thomas d'Aquin?"]}

Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science, 2008
By: Carlos Fraenkel
Title Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science
Type Article
Language English
Date 2008
Journal Aleph. Historical Studies in Science and Judaism
Volume 8
Pages 195–212
Categories Maimonides, Cosmology, Tradition and Reception
Author(s) Carlos Fraenkel
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1706","_score":null,"_source":{"id":1706,"authors_free":[{"id":1970,"entry_id":1706,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1319,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Carlos Fraenkel","free_first_name":"Carlos","free_last_name":"Fraenkel","norm_person":{"id":1319,"first_name":"Carlos","last_name":"Fraenkel","full_name":"Carlos Fraenkel","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139395938","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/15091384","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Carlos Fraenkel"}}],"entry_title":"Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science"},"abstract":"","btype":3,"date":"2008","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":9,"category_name":"Maimonides","link":"bib?categories[]=Maimonides"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":43,"category_name":"Tradition and Reception","link":"bib?categories[]=Tradition and Reception"}],"authors":[{"id":1319,"full_name":"Carlos Fraenkel","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1706,"journal_id":null,"journal_name":"Aleph. Historical Studies in Science and Judaism","volume":"8","issue":null,"pages":"195\u2013212"}},"sort":["Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science"]}

The Medieval Astrologization of the Aristotelian Cosmos. From Alexander of Aphrodisias to Averroes, 2006
By: Gad Freudenthal
Title The Medieval Astrologization of the Aristotelian Cosmos. From Alexander of Aphrodisias to Averroes
Type Article
Language English
Date 2006
Journal Mélanges de l'Université Saint-Joseph
Volume 59
Pages 29–68
Categories Cosmology, Alexander of Aphrodisias
Author(s) Gad Freudenthal
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1363","_score":null,"_source":{"id":1363,"authors_free":[{"id":1551,"entry_id":1363,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":735,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Gad Freudenthal","free_first_name":"Gad","free_last_name":"Freudenthal","norm_person":{"id":735,"first_name":"Gad","last_name":"Freudenthal","full_name":"Gad Freudenthal","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/113178123","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/73881241","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd113178123.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Gad Freudenthal"}}],"entry_title":"The Medieval Astrologization of the Aristotelian Cosmos. From Alexander of Aphrodisias to Averroes","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"The Medieval Astrologization of the Aristotelian Cosmos. From Alexander of Aphrodisias to Averroes"},"abstract":null,"btype":3,"date":"2006","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":15,"category_name":"Alexander of Aphrodisias","link":"bib?categories[]=Alexander of Aphrodisias"}],"authors":[{"id":735,"full_name":"Gad Freudenthal","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1363,"journal_id":null,"journal_name":"M\u00e9langes de l'Universit\u00e9 Saint-Joseph","volume":"59","issue":null,"pages":"29\u201368"}},"sort":["The Medieval Astrologization of the Aristotelian Cosmos. From Alexander of Aphrodisias to Averroes"]}

The Truth Does Not Contradict the Truth – Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt, 2020
By: Gerhard Endress
Title The Truth Does Not Contradict the Truth – Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt
Type Article
Language English
Date 2020
Journal Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften
Volume 22
Pages 23–66
Categories Cosmology, Kalām, Science
Author(s) Gerhard Endress
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5044","_score":null,"_source":{"id":5044,"authors_free":[{"id":5793,"entry_id":5044,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":203,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Gerhard Endress","free_first_name":"Gerhard","free_last_name":"Endress","norm_person":{"id":203,"first_name":"Gerhard","last_name":"Endress","full_name":"Gerhard Endress","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/115696954","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/82748395","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd115696954.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Gerhard Endress"}}],"entry_title":"The Truth Does Not Contradict the Truth \u2013 Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"The Truth Does Not Contradict the Truth \u2013 Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt"},"abstract":"","btype":3,"date":"2020","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":76,"category_name":"Kal\u0101m","link":"bib?categories[]=Kal\u0101m"},{"id":56,"category_name":"Science","link":"bib?categories[]=Science"}],"authors":[{"id":203,"full_name":"Gerhard Endress","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5044,"journal_id":null,"journal_name":"Zeitschrift f\u00fcr Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften","volume":"22","issue":"","pages":"23\u201366"}},"sort":["The Truth Does Not Contradict the Truth \u2013 Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt"]}

  • PAGE 1 OF 2