موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف, 2000
By: Ǧirār Ǧihāmī
Title موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف
Transcription Mausūʿat muṣṭalaḥāt Ibn Rušd al-faylasūf
Translation Lexicon of the terminology of Averroes, the philosopher
Type Monograph
Language undefined
Date 2000
Publication Place Beirut
Categories Influence
Author(s) Ǧirār Ǧihāmī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1195","_score":null,"_source":{"id":1195,"authors_free":[{"id":1378,"entry_id":1195,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1394,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"\u01e6ir\u0101r \u01e6ih\u0101m\u012b","free_first_name":"\u01e6ir\u0101r","free_last_name":"\u01e6ih\u0101m\u012b","norm_person":{"id":1394,"first_name":"G\u00e9rard","last_name":"J\u00e9hamy","full_name":"G\u00e9rard J\u00e9hamy","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/108982419X","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/24779926","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=G\u00e9rard J\u00e9hamy"}}],"entry_title":"\u0645\u0648\u0633\u0648\u0639\u0629 \u0645\u0635\u0637\u0644\u062d\u0627\u062a \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641","title_transcript":"Maus\u016b\u02bfat mu\u1e63\u1e6dala\u1e25\u0101t Ibn Ru\u0161d al-faylas\u016bf","title_translation":"Lexicon of the terminology of Averroes, the philosopher","main_title":{"title":"\u0645\u0648\u0633\u0648\u0639\u0629 \u0645\u0635\u0637\u0644\u062d\u0627\u062a \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641"},"abstract":null,"btype":1,"date":"2000","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":24,"category_name":"Influence","link":"bib?categories[]=Influence"}],"authors":[{"id":1394,"full_name":"G\u00e9rard J\u00e9hamy","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1195,"pubplace":"Beirut","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2000]}

مكانة الغزالى فى فلسفة ابن رشد, 1992
By: Muḥammad Musāʿid, Muḥammad Musāʿid
Title مكانة الغزالى فى فلسفة ابن رشد
Transcription Makānat al-Ġazālī fī falsafat Ibn Rušd
Translation The place of Algazel in the philosophy of Averroes
Type Monograph
Language undefined
Date 1992
Publication Place Fes
Categories Influence
Author(s) Muḥammad Musāʿid , Muḥammad Musāʿid
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1198","_score":null,"_source":{"id":1198,"authors_free":[{"id":1381,"entry_id":1198,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1181,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid","free_first_name":"Mu\u1e25ammad","free_last_name":"Mus\u0101\u02bfid","norm_person":{"id":1181,"first_name":"Mu\u1e25ammad","last_name":"Mus\u0101\u02bfid","full_name":"Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/225446672","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid"}},{"id":1382,"entry_id":1198,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1181,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid","free_first_name":"Mu\u1e25ammad","free_last_name":"Mus\u0101\u02bfid","norm_person":{"id":1181,"first_name":"Mu\u1e25ammad","last_name":"Mus\u0101\u02bfid","full_name":"Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/225446672","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid"}}],"entry_title":"\u0645\u0643\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u063a\u0632\u0627\u0644\u0649 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f","title_transcript":"Mak\u0101nat al-\u0120az\u0101l\u012b f\u012b falsafat Ibn Ru\u0161d","title_translation":"The place of Algazel in the philosophy of Averroes","main_title":{"title":"\u0645\u0643\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u063a\u0632\u0627\u0644\u0649 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1992","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":24,"category_name":"Influence","link":"bib?categories[]=Influence"}],"authors":[{"id":1181,"full_name":"Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid","role":1},{"id":1181,"full_name":"Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1198,"pubplace":"Fes","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1992]}

مكانة الغزالى فى فلسفة ابن رشد, 1992
By: Muḥammad Musāʿid, Muḥammad Musāʿid
Title مكانة الغزالى فى فلسفة ابن رشد
Transcription Makānat al-Ġazālī fī falsafat Ibn Rušd
Translation The place of Algazel in the philosophy of Averroes
Type Monograph
Language undefined
Date 1992
Publication Place Fes
Categories Influence
Author(s) Muḥammad Musāʿid , Muḥammad Musāʿid
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1198","_score":null,"_source":{"id":1198,"authors_free":[{"id":1381,"entry_id":1198,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1181,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid","free_first_name":"Mu\u1e25ammad","free_last_name":"Mus\u0101\u02bfid","norm_person":{"id":1181,"first_name":"Mu\u1e25ammad","last_name":"Mus\u0101\u02bfid","full_name":"Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/225446672","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid"}},{"id":1382,"entry_id":1198,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1181,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid","free_first_name":"Mu\u1e25ammad","free_last_name":"Mus\u0101\u02bfid","norm_person":{"id":1181,"first_name":"Mu\u1e25ammad","last_name":"Mus\u0101\u02bfid","full_name":"Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/225446672","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid"}}],"entry_title":"\u0645\u0643\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u063a\u0632\u0627\u0644\u0649 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f","title_transcript":"Mak\u0101nat al-\u0120az\u0101l\u012b f\u012b falsafat Ibn Ru\u0161d","title_translation":"The place of Algazel in the philosophy of Averroes","main_title":{"title":"\u0645\u0643\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u063a\u0632\u0627\u0644\u0649 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1992","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":24,"category_name":"Influence","link":"bib?categories[]=Influence"}],"authors":[{"id":1181,"full_name":"Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid","role":1},{"id":1181,"full_name":"Mu\u1e25ammad Mus\u0101\u02bfid","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1198,"pubplace":"Fes","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0645\u0643\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u063a\u0632\u0627\u0644\u0649 \u0641\u0649 \u0641\u0644\u0633\u0641\u0629 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"]}

موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف, 2000
By: Ǧirār Ǧihāmī
Title موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف
Transcription Mausūʿat muṣṭalaḥāt Ibn Rušd al-faylasūf
Translation Lexicon of the terminology of Averroes, the philosopher
Type Monograph
Language undefined
Date 2000
Publication Place Beirut
Categories Influence
Author(s) Ǧirār Ǧihāmī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1195","_score":null,"_source":{"id":1195,"authors_free":[{"id":1378,"entry_id":1195,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1394,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"\u01e6ir\u0101r \u01e6ih\u0101m\u012b","free_first_name":"\u01e6ir\u0101r","free_last_name":"\u01e6ih\u0101m\u012b","norm_person":{"id":1394,"first_name":"G\u00e9rard","last_name":"J\u00e9hamy","full_name":"G\u00e9rard J\u00e9hamy","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/108982419X","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/24779926","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=G\u00e9rard J\u00e9hamy"}}],"entry_title":"\u0645\u0648\u0633\u0648\u0639\u0629 \u0645\u0635\u0637\u0644\u062d\u0627\u062a \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641","title_transcript":"Maus\u016b\u02bfat mu\u1e63\u1e6dala\u1e25\u0101t Ibn Ru\u0161d al-faylas\u016bf","title_translation":"Lexicon of the terminology of Averroes, the philosopher","main_title":{"title":"\u0645\u0648\u0633\u0648\u0639\u0629 \u0645\u0635\u0637\u0644\u062d\u0627\u062a \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641"},"abstract":null,"btype":1,"date":"2000","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":24,"category_name":"Influence","link":"bib?categories[]=Influence"}],"authors":[{"id":1394,"full_name":"G\u00e9rard J\u00e9hamy","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1195,"pubplace":"Beirut","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0645\u0648\u0633\u0648\u0639\u0629 \u0645\u0635\u0637\u0644\u062d\u0627\u062a \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641"]}

  • PAGE 1 OF 1