حل ابن رشد لإشكالية القوة اللامتناهية في الجسم السماوي, 2021
By: Ashraf Mansour
Title حل ابن رشد لإشكالية القوة اللامتناهية في الجسم السماوي
Transcription ḥal Ibn Rušd l-iškāliya al-quwq al-la-mutanāhiya fi-l-ǧism as-samāwy
Translation Averroes’ Solution of the Problem of Infinite Force in The Celestial Body
Type Article
Language Arabic
Date 2021
Categories Science, Cosmology
Author(s) Ashraf Mansour
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5063","_score":null,"_source":{"id":5063,"authors_free":[{"id":5819,"entry_id":5063,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Ashraf Mansour","free_first_name":"Ashraf ","free_last_name":"Mansour","norm_person":null}],"entry_title":"\u062d\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0644\u0625\u0634\u0643\u0627\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0629 \u0627\u0644\u0644\u0627\u0645\u062a\u0646\u0627\u0647\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062c\u0633\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0648\u064a","title_transcript":"\u1e25al Ibn Ru\u0161d l-i\u0161k\u0101liya al-quwq al-la-mutan\u0101hiya fi-l-\u01e7ism as-sam\u0101wy","title_translation":"Averroes\u2019 Solution of the Problem of Infinite Force in The Celestial Body","main_title":{"title":"\u062d\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0644\u0625\u0634\u0643\u0627\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0629 \u0627\u0644\u0644\u0627\u0645\u062a\u0646\u0627\u0647\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062c\u0633\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0648\u064a"},"abstract":"","btype":3,"date":"2021","language":"Arabic","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":56,"category_name":"Science","link":"bib?categories[]=Science"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":null},"sort":[2021]}

The Truth Does Not Contradict the Truth – Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt, 2020
By: Gerhard Endress
Title The Truth Does Not Contradict the Truth – Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt
Type Article
Language English
Date 2020
Journal Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften
Volume 22
Pages 23–66
Categories Cosmology, Kalām, Science
Author(s) Gerhard Endress
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5044","_score":null,"_source":{"id":5044,"authors_free":[{"id":5793,"entry_id":5044,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":203,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Gerhard Endress","free_first_name":"Gerhard","free_last_name":"Endress","norm_person":{"id":203,"first_name":"Gerhard","last_name":"Endress","full_name":"Gerhard Endress","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/115696954","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/82748395","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd115696954.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Gerhard Endress"}}],"entry_title":"The Truth Does Not Contradict the Truth \u2013 Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"The Truth Does Not Contradict the Truth \u2013 Or Does It? The Aporias of Cosmology, or Averroes in Doubt"},"abstract":"","btype":3,"date":"2020","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":76,"category_name":"Kal\u0101m","link":"bib?categories[]=Kal\u0101m"},{"id":56,"category_name":"Science","link":"bib?categories[]=Science"}],"authors":[{"id":203,"full_name":"Gerhard Endress","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5044,"journal_id":null,"journal_name":"Zeitschrift f\u00fcr Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften","volume":"22","issue":"","pages":"23\u201366"}},"sort":[2020]}

Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes – Vorgeschichte und Folgen, 2020
By: Carl Ehrig-Eggert
Title Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes – Vorgeschichte und Folgen
Type Article
Language German
Date 2020
Journal Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften
Volume 22
Pages 67–90
Categories Cosmology
Author(s) Carl Ehrig-Eggert
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5041","_score":null,"_source":{"id":5041,"authors_free":[{"id":5788,"entry_id":5041,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":784,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Carl Ehrig-Eggert","free_first_name":"Carl","free_last_name":"Ehrig-Eggert","norm_person":{"id":784,"first_name":"Carl","last_name":"Ehrig-Eggert","full_name":"Carl Ehrig-Eggert","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1038749603","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61808679","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd1038749603.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Carl Ehrig-Eggert"}}],"entry_title":"Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes \u2013 Vorgeschichte und Folgen","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes \u2013 Vorgeschichte und Folgen"},"abstract":"","btype":3,"date":"2020","language":"German","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":784,"full_name":"Carl Ehrig-Eggert","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5041,"journal_id":null,"journal_name":"Zeitschrift f\u00fcr Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften","volume":"22","issue":"","pages":"67\u201390"}},"sort":[2020]}

Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica, 2019
By: Adam Takahashi
Title Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica
Type Article
Language English
Date 2019
Journal Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale
Volume 30
Pages 625–654
Categories Albert, Tradition and Reception, Cosmology, Metaphysics
Author(s) Adam Takahashi
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5104","_score":null,"_source":{"id":5104,"authors_free":[{"id":5878,"entry_id":5104,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Adam Takahashi","free_first_name":"Adam","free_last_name":"Takahashi","norm_person":null}],"entry_title":"Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica"},"abstract":"","btype":3,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":6,"category_name":"Albert","link":"bib?categories[]=Albert"},{"id":43,"category_name":"Tradition and Reception","link":"bib?categories[]=Tradition and Reception"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5104,"journal_id":null,"journal_name":"Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale","volume":"30","issue":"","pages":"625\u2013654"}},"sort":[2019]}

La théorie averroïste des dimensions indéterminées dans le Traité sur la substance de la sphére céleste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averroès ou contre Thomas d'Aquin?, 2012
By: Alice Lamy
Title La théorie averroïste des dimensions indéterminées dans le Traité sur la substance de la sphére céleste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averroès ou contre Thomas d'Aquin?
Type Article
Language French
Date 2012
Journal Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie
Volume 59
Issue 1
Pages 26–45
Categories Cosmology
Author(s) Alice Lamy
Publisher(s)
Translator(s)
At the University of Paris in the XIV century, Walter Burley is an erudite commentator of the works of Averroes and felds a particular interest for his teaching on the quantification of matter (De Substantia orbis, I, 2). Although he tries to interpret literally the teachings of the Commentator on the indefinite dimensions in his own comment of this work, his successive definitions of corporeity betray the ontological instability of this metaphysical quantitative principle, which it is impossible to classify either in act or in power, and which it si difficult to identify as a form or as an accident.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1703","_score":null,"_source":{"id":1703,"authors_free":[{"id":1967,"entry_id":1703,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1462,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Alice Lamy","free_first_name":"Alice","free_last_name":"Lamy","norm_person":{"id":1462,"first_name":"Alice","last_name":"Lamy","full_name":"Alice Lamy","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1031307095","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/5262506","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Alice Lamy"}}],"entry_title":"La th\u00e9orie averro\u00efste des dimensions ind\u00e9termin\u00e9es dans le Trait\u00e9 sur la substance de la sph\u00e9re c\u00e9leste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averro\u00e8s ou contre Thomas d'Aquin?","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"La th\u00e9orie averro\u00efste des dimensions ind\u00e9termin\u00e9es dans le Trait\u00e9 sur la substance de la sph\u00e9re c\u00e9leste (Livre I, chapitre 2) de Walter Burley. Pour Averro\u00e8s ou contre Thomas d'Aquin?"},"abstract":"At the University of Paris in the XIV century, Walter Burley is an erudite commentator of the works of Averroes and felds a particular interest for his teaching on the quantification of matter (De Substantia orbis, I, 2). Although he tries to interpret literally the teachings of the Commentator on the indefinite dimensions in his own comment of this work, his successive definitions of corporeity betray the ontological instability of this metaphysical quantitative principle, which it is impossible to classify either in act or in power, and which it si difficult to identify as a form or as an accident.","btype":3,"date":"2012","language":"French","online_url":"","doi_url":"https:\/\/dx.doi.org\/10.5169\/seals-760553","ti_url":"","categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":1462,"full_name":"Alice Lamy","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1703,"journal_id":null,"journal_name":"Freiburger Zeitschrift f\u00fcr Philosophie und Theologie","volume":"59","issue":"1","pages":"26\u201345"}},"sort":[2012]}

Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey, 2008
By: Chryssi Sidiropoulou
Title Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey
Type Article
Language English
Date 2008
Journal Divinatio
Volume 28
Pages 171–194
Categories al-Ġazālī, Thomas, Theology, Cosmology
Author(s) Chryssi Sidiropoulou
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5376","_score":null,"_source":{"id":5376,"authors_free":[{"id":6228,"entry_id":5376,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1323,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Chryssi Sidiropoulou","free_first_name":"Chryssi","free_last_name":"Sidiropoulou","norm_person":{"id":1323,"first_name":"Chryssi","last_name":"Sidiropoulou","full_name":"Chryssi Sidiropoulou","short_ident":"ChrSid","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Chryssi Sidiropoulou"}}],"entry_title":"Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey"},"abstract":"","btype":3,"date":"2008","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":14,"category_name":"al-\u0120az\u0101l\u012b","link":"bib?categories[]=al-\u0120az\u0101l\u012b"},{"id":51,"category_name":"Thomas","link":"bib?categories[]=Thomas"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":1323,"full_name":"Chryssi Sidiropoulou","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5376,"journal_id":null,"journal_name":"Divinatio","volume":"28 ","issue":"","pages":"171\u2013194"}},"sort":[2008]}

About Celestial Circulation. Averroes' Tahafūt al-tahafūt [sic!] and Aristotle's De Caelo, 2008
By: Lisa Farooque
Title About Celestial Circulation. Averroes' Tahafūt al-tahafūt [sic!] and Aristotle's De Caelo
Type Article
Language English
Date 2008
Journal Journal of Islamic Philosophy
Volume 4
Pages 21–38
Categories Cosmology
Author(s) Lisa Farooque
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1385","_score":null,"_source":{"id":1385,"authors_free":[{"id":1577,"entry_id":1385,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1287,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Lisa Farooque","free_first_name":"Lisa","free_last_name":"Farooque","norm_person":{"id":1287,"first_name":"Lisa","last_name":"Farooque","full_name":"Lisa Farooque","short_ident":"LisFar","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Lisa Farooque"}}],"entry_title":"About Celestial Circulation. Averroes' Tahaf\u016bt al-tahaf\u016bt [sic!] and Aristotle's De Caelo","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"About Celestial Circulation. Averroes' Tahaf\u016bt al-tahaf\u016bt [sic!] and Aristotle's De Caelo"},"abstract":null,"btype":3,"date":"2008","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":1287,"full_name":"Lisa Farooque","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1385,"journal_id":null,"journal_name":"Journal of Islamic Philosophy","volume":"4","issue":null,"pages":"21\u201338"}},"sort":[2008]}

Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science, 2008
By: Carlos Fraenkel
Title Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science
Type Article
Language English
Date 2008
Journal Aleph. Historical Studies in Science and Judaism
Volume 8
Pages 195–212
Categories Maimonides, Cosmology, Tradition and Reception
Author(s) Carlos Fraenkel
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1706","_score":null,"_source":{"id":1706,"authors_free":[{"id":1970,"entry_id":1706,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1319,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Carlos Fraenkel","free_first_name":"Carlos","free_last_name":"Fraenkel","norm_person":{"id":1319,"first_name":"Carlos","last_name":"Fraenkel","full_name":"Carlos Fraenkel","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139395938","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/15091384","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Carlos Fraenkel"}}],"entry_title":"Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Maimonides, Averroes, and Samuel Ibn Tibbon on a Skandalon of Medieval Science"},"abstract":"","btype":3,"date":"2008","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":9,"category_name":"Maimonides","link":"bib?categories[]=Maimonides"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":43,"category_name":"Tradition and Reception","link":"bib?categories[]=Tradition and Reception"}],"authors":[{"id":1319,"full_name":"Carlos Fraenkel","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1706,"journal_id":null,"journal_name":"Aleph. Historical Studies in Science and Judaism","volume":"8","issue":null,"pages":"195\u2013212"}},"sort":[2008]}

Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averroè e Pietro d'Alvernia, 2006
By: Cesare A. Musatti
Title Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averroè e Pietro d'Alvernia
Type Article
Language Italian
Date 2006
Journal Quaestio
Volume 6
Pages 524–549
Categories Cosmology, Review
Author(s) Cesare A. Musatti
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1336","_score":null,"_source":{"id":1336,"authors_free":[{"id":1522,"entry_id":1336,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1250,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Cesare A. Musatti","free_first_name":"Cesare A.","free_last_name":"Musatti","norm_person":{"id":1250,"first_name":"Cesare A.","last_name":"Musatti","full_name":"Cesare A. Musatti","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/188774408","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/299842120","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Cesare A. Musatti"}}],"entry_title":"Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averro\u00e8 e Pietro d'Alvernia","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Il De caelo di Aristotele e alcuni suoi commentatori: Simplicio, Averro\u00e8 e Pietro d'Alvernia"},"abstract":null,"btype":3,"date":"2006","language":"Italian","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":49,"category_name":"Review","link":"bib?categories[]=Review"}],"authors":[{"id":1250,"full_name":"Cesare A. Musatti","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1336,"journal_id":null,"journal_name":"Quaestio","volume":"6","issue":null,"pages":"524\u2013549"}},"sort":[2006]}

Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis..., 2006
By: Jules Janssens
Title Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis...
Type Article
Language French
Date 2006
Journal Cahiers de civilisation médiévale
Volume 49
Pages 181
Categories Cosmology, Review
Author(s) Jules Janssens
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1337","_score":null,"_source":{"id":1337,"authors_free":[{"id":1523,"entry_id":1337,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":655,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jules Janssens","free_first_name":"Jules","free_last_name":"Janssens","norm_person":{"id":655,"first_name":"Jules","last_name":"Janssens","full_name":"Jules Janssens","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139312471","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/81614","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd139312471.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jules Janssens"}}],"entry_title":"Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis...","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis..."},"abstract":null,"btype":3,"date":"2006","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":49,"category_name":"Review","link":"bib?categories[]=Review"}],"authors":[{"id":655,"full_name":"Jules Janssens","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1337,"journal_id":null,"journal_name":"Cahiers de civilisation m\u00e9di\u00e9vale","volume":"49","issue":null,"pages":"181"}},"sort":[2006]}

A critical edition of Averroes' De Caelo et Mundo, 1960
By: Averroes, Francis J. Carmody (Ed.)
Title A critical edition of Averroes' De Caelo et Mundo
Type Article
Language English
Date 1960
Journal The American Philosophy Society. Year Book
Pages 515-516
Categories Cosmology
Author(s) Averroes , Francis J. Carmody
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1688","_score":null,"_source":{"id":1688,"authors_free":[{"id":1949,"entry_id":1688,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":1950,"entry_id":1688,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":179,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Francis J. Carmody","free_first_name":"Francis J.","free_last_name":"Carmody","norm_person":{"id":179,"first_name":"Francis J.","last_name":"Carmody","full_name":"Francis J. Carmody","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/128675101","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/210453255","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Francis J. Carmody"}}],"entry_title":"A critical edition of Averroes' De Caelo et Mundo","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"A critical edition of Averroes' De Caelo et Mundo"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1960","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":179,"full_name":"Francis J. Carmody","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1688,"journal_id":null,"journal_name":"The American Philosophy Society. Year Book","volume":null,"issue":null,"pages":"515-516"}},"sort":["A critical edition of Averroes' De Caelo et Mundo"]}

About Celestial Circulation. Averroes' Tahafūt al-tahafūt [sic!] and Aristotle's De Caelo, 2008
By: Lisa Farooque
Title About Celestial Circulation. Averroes' Tahafūt al-tahafūt [sic!] and Aristotle's De Caelo
Type Article
Language English
Date 2008
Journal Journal of Islamic Philosophy
Volume 4
Pages 21–38
Categories Cosmology
Author(s) Lisa Farooque
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1385","_score":null,"_source":{"id":1385,"authors_free":[{"id":1577,"entry_id":1385,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1287,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Lisa Farooque","free_first_name":"Lisa","free_last_name":"Farooque","norm_person":{"id":1287,"first_name":"Lisa","last_name":"Farooque","full_name":"Lisa Farooque","short_ident":"LisFar","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Lisa Farooque"}}],"entry_title":"About Celestial Circulation. Averroes' Tahaf\u016bt al-tahaf\u016bt [sic!] and Aristotle's De Caelo","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"About Celestial Circulation. Averroes' Tahaf\u016bt al-tahaf\u016bt [sic!] and Aristotle's De Caelo"},"abstract":null,"btype":3,"date":"2008","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":1287,"full_name":"Lisa Farooque","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1385,"journal_id":null,"journal_name":"Journal of Islamic Philosophy","volume":"4","issue":null,"pages":"21\u201338"}},"sort":["About Celestial Circulation. Averroes' Tahaf\u016bt al-tahaf\u016bt [sic!] and Aristotle's De Caelo"]}

Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica, 2019
By: Adam Takahashi
Title Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica
Type Article
Language English
Date 2019
Journal Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale
Volume 30
Pages 625–654
Categories Albert, Tradition and Reception, Cosmology, Metaphysics
Author(s) Adam Takahashi
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5104","_score":null,"_source":{"id":5104,"authors_free":[{"id":5878,"entry_id":5104,"agent_type":"person","is_normalised":null,"person_id":null,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Adam Takahashi","free_first_name":"Adam","free_last_name":"Takahashi","norm_person":null}],"entry_title":"Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica"},"abstract":"","btype":3,"date":"2019","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":6,"category_name":"Albert","link":"bib?categories[]=Albert"},{"id":43,"category_name":"Tradition and Reception","link":"bib?categories[]=Tradition and Reception"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5104,"journal_id":null,"journal_name":"Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale","volume":"30","issue":"","pages":"625\u2013654"}},"sort":["Albert the Great as a Reader of Averroes: A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo and Metaphysica"]}

Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey, 2008
By: Chryssi Sidiropoulou
Title Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey
Type Article
Language English
Date 2008
Journal Divinatio
Volume 28
Pages 171–194
Categories al-Ġazālī, Thomas, Theology, Cosmology
Author(s) Chryssi Sidiropoulou
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5376","_score":null,"_source":{"id":5376,"authors_free":[{"id":6228,"entry_id":5376,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1323,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Chryssi Sidiropoulou","free_first_name":"Chryssi","free_last_name":"Sidiropoulou","norm_person":{"id":1323,"first_name":"Chryssi","last_name":"Sidiropoulou","full_name":"Chryssi Sidiropoulou","short_ident":"ChrSid","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Chryssi Sidiropoulou"}}],"entry_title":"Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey"},"abstract":"","btype":3,"date":"2008","language":"English","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":14,"category_name":"al-\u0120az\u0101l\u012b","link":"bib?categories[]=al-\u0120az\u0101l\u012b"},{"id":51,"category_name":"Thomas","link":"bib?categories[]=Thomas"},{"id":39,"category_name":"Theology","link":"bib?categories[]=Theology"},{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":1323,"full_name":"Chryssi Sidiropoulou","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5376,"journal_id":null,"journal_name":"Divinatio","volume":"28 ","issue":"","pages":"171\u2013194"}},"sort":["Aquinas, Ghazali, and Averroes on the Age of the Universe. Response to Massey"]}

Aristoteles' De caelo im 'Großen Kommentar' des Averroes, 1985
By: Gotthard Strohmaier
Title Aristoteles' De caelo im 'Großen Kommentar' des Averroes
Type Article
Language German
Date 1985
Journal Klio
Volume 67
Pages 655–657
Categories Cosmology, Aristotle
Author(s) Gotthard Strohmaier
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"432","_score":null,"_source":{"id":432,"authors_free":[{"id":575,"entry_id":432,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":746,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Gotthard Strohmaier","free_first_name":"Gotthard","free_last_name":"Strohmaier","norm_person":{"id":746,"first_name":"Gotthard","last_name":"Strohmaier","full_name":"Gotthard Strohmaier","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/121190676","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/188934137","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd121190676.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Gotthard Strohmaier"}}],"entry_title":"Aristoteles' De caelo im 'Gro\u00dfen Kommentar' des Averroes","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Aristoteles' De caelo im 'Gro\u00dfen Kommentar' des Averroes"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1985","language":"German","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":746,"full_name":"Gotthard Strohmaier","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":432,"journal_id":null,"journal_name":"Klio","volume":"67","issue":null,"pages":"655\u2013657"}},"sort":["Aristoteles' De caelo im 'Gro\u00dfen Kommentar' des Averroes"]}

Aristotle's Theology and its Influence on the Philosophers of Islam, Judaism and Christianity, 1993
By: Constantine Georgiadis
Title Aristotle's Theology and its Influence on the Philosophers of Islam, Judaism and Christianity
Type Article
Language English
Date 1993
Journal Dialogue and Humanism
Volume 3
Pages 11–23
Categories Cosmology, Aristotle
Author(s) Constantine Georgiadis
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"422","_score":null,"_source":{"id":422,"authors_free":[{"id":564,"entry_id":422,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":736,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Constantine Georgiadis","free_first_name":"Constantine","free_last_name":"Georgiadis","norm_person":{"id":736,"first_name":"Constantine","last_name":"Georgiadis","full_name":"Constantine Georgiadis","short_ident":"ConGeo","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Constantine Georgiadis"}}],"entry_title":"Aristotle's Theology and its Influence on the Philosophers of Islam, Judaism and Christianity","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Aristotle's Theology and its Influence on the Philosophers of Islam, Judaism and Christianity"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1993","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":736,"full_name":"Constantine Georgiadis","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":422,"journal_id":null,"journal_name":"Dialogue and Humanism","volume":"3","issue":null,"pages":"11\u201323"}},"sort":["Aristotle's Theology and its Influence on the Philosophers of Islam, Judaism and Christianity"]}

Averroes' De caelo. Ibn Rushd's Cosmology in his Commentaries on Aristotle's On the Heavens, 1995
By: Gerhard Endress
Title Averroes' De caelo. Ibn Rushd's Cosmology in his Commentaries on Aristotle's On the Heavens
Type Article
Language English
Date 1995
Journal Arabic Sciences and Philosophy
Volume 5
Pages 9–49
Categories Cosmology, Aristotle
Author(s) Gerhard Endress
Publisher(s)
Translator(s)
Averroes defended philosophy by returning to the true Aristotle. For this purpose, Aristotle's book “On the Heaven,” in which he explained the eternity, uniqueness and movement of the universe, occupied a place of special importance. But the Aristotelian philosopher had a hard time holding his own in the face of contradictions within the book and with respect to Aristotle's later works. In his early Compendium, later Paraphrase, and final Long Commentary of De Caelo, Ibn Rushd continued the efforts of the Hellenistic commentators in order to integrate all the elements of his doctrine into a unified system, to harmonize his early cosmology with his later Metaphysics - the early doctrine of natural movement of the elements, and of the self-moving star-souls (a Platonic element), with the doctrine of potency and actuality and the theory of the First Mover - and to uphold his models of homocentric planetary spheres against the mathematical paradigm of Ptolemaic astronomy. By insisting throughout on demonstrative arguments based on rational principles, he asserted the philosophers' claim to irrefutable truth.

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"420","_score":null,"_source":{"id":420,"authors_free":[{"id":562,"entry_id":420,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":203,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Gerhard Endress","free_first_name":"Gerhard","free_last_name":"Endress","norm_person":{"id":203,"first_name":"Gerhard","last_name":"Endress","full_name":"Gerhard Endress","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/115696954","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/82748395","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd115696954.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Gerhard Endress"}}],"entry_title":"Averroes' De caelo. Ibn Rushd's Cosmology in his Commentaries on Aristotle's On the Heavens","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averroes' De caelo. Ibn Rushd's Cosmology in his Commentaries on Aristotle's On the Heavens"},"abstract":"Averroes defended philosophy by returning to the true Aristotle. For this purpose, Aristotle's book \u201cOn the Heaven,\u201d in which he explained the eternity, uniqueness and movement of the universe, occupied a place of special importance. But the Aristotelian philosopher had a hard time holding his own in the face of contradictions within the book and with respect to Aristotle's later works. In his early Compendium, later Paraphrase, and final Long Commentary of De Caelo, Ibn Rushd continued the efforts of the Hellenistic commentators in order to integrate all the elements of his doctrine into a unified system, to harmonize his early cosmology with his later Metaphysics - the early doctrine of natural movement of the elements, and of the self-moving star-souls (a Platonic element), with the doctrine of potency and actuality and the theory of the First Mover - and to uphold his models of homocentric planetary spheres against the mathematical paradigm of Ptolemaic astronomy. By insisting throughout on demonstrative arguments based on rational principles, he asserted the philosophers' claim to irrefutable truth.","btype":3,"date":"1995","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":203,"full_name":"Gerhard Endress","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":420,"journal_id":null,"journal_name":"Arabic Sciences and Philosophy","volume":"5","issue":null,"pages":"9\u201349"}},"sort":["Averroes' De caelo. Ibn Rushd's Cosmology in his Commentaries on Aristotle's On the Heavens"]}

Averroes' Lost Treatise on the Prime Mover, 1951
By: Harry A. Wolfson
Title Averroes' Lost Treatise on the Prime Mover
Type Article
Language English
Date 1951
Journal Hebrew Union College Annual
Volume 23
Issue 1
Pages 683–710
Categories Cosmology, Natural Philosophy
Author(s) Harry A. Wolfson
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1913","_score":null,"_source":{"id":1913,"authors_free":[{"id":2326,"entry_id":1913,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":881,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Harry A. Wolfson","free_first_name":"Harry A.","free_last_name":"Wolfson","norm_person":{"id":881,"first_name":"Harry A.","last_name":"Wolfson","full_name":"Harry A. Wolfson","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/123348323","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/49315617","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd123348323.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Harry A. Wolfson"}}],"entry_title":"Averroes' Lost Treatise on the Prime Mover","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averroes' Lost Treatise on the Prime Mover"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1951","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":38,"category_name":"Natural Philosophy","link":"bib?categories[]=Natural Philosophy"}],"authors":[{"id":881,"full_name":"Harry A. Wolfson","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1913,"journal_id":null,"journal_name":"Hebrew Union College Annual","volume":"23","issue":"1","pages":"683\u2013710"}},"sort":["Averroes' Lost Treatise on the Prime Mover"]}

Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis..., 2006
By: Jules Janssens
Title Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis...
Type Article
Language French
Date 2006
Journal Cahiers de civilisation médiévale
Volume 49
Pages 181
Categories Cosmology, Review
Author(s) Jules Janssens
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1337","_score":null,"_source":{"id":1337,"authors_free":[{"id":1523,"entry_id":1337,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":655,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jules Janssens","free_first_name":"Jules","free_last_name":"Janssens","norm_person":{"id":655,"first_name":"Jules","last_name":"Janssens","full_name":"Jules Janssens","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/139312471","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/81614","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd139312471.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jules Janssens"}}],"entry_title":"Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis...","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis..."},"abstract":null,"btype":3,"date":"2006","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"},{"id":49,"category_name":"Review","link":"bib?categories[]=Review"}],"authors":[{"id":655,"full_name":"Jules Janssens","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1337,"journal_id":null,"journal_name":"Cahiers de civilisation m\u00e9di\u00e9vale","volume":"49","issue":null,"pages":"181"}},"sort":["Comptes rendus. Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis..."]}

Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes – Vorgeschichte und Folgen, 2020
By: Carl Ehrig-Eggert
Title Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes – Vorgeschichte und Folgen
Type Article
Language German
Date 2020
Journal Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften
Volume 22
Pages 67–90
Categories Cosmology
Author(s) Carl Ehrig-Eggert
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"5041","_score":null,"_source":{"id":5041,"authors_free":[{"id":5788,"entry_id":5041,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":784,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Carl Ehrig-Eggert","free_first_name":"Carl","free_last_name":"Ehrig-Eggert","norm_person":{"id":784,"first_name":"Carl","last_name":"Ehrig-Eggert","full_name":"Carl Ehrig-Eggert","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1038749603","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61808679","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd1038749603.html","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Carl Ehrig-Eggert"}}],"entry_title":"Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes \u2013 Vorgeschichte und Folgen","title_transcript":"","title_translation":"","main_title":{"title":"Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes \u2013 Vorgeschichte und Folgen"},"abstract":"","btype":3,"date":"2020","language":"German","online_url":"","doi_url":"","ti_url":"","categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":784,"full_name":"Carl Ehrig-Eggert","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":5041,"journal_id":null,"journal_name":"Zeitschrift f\u00fcr Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften","volume":"22","issue":"","pages":"67\u201390"}},"sort":["Eine fiktive Beobachtung eines Merkurdurchgangs durch Averroes \u2013 Vorgeschichte und Folgen"]}

  • PAGE 1 OF 3