ملاحظات أولية حول وضعية المرأة عند ابن رشد, 1996
By: ʾAḥmad ʿAbd al-Ḥalīm ʿAṭīya, ʾAḥmad ʿAbd al-Ḥalīm ʿAṭīya
Title ملاحظات أولية حول وضعية المرأة عند ابن رشد
Transcription Mulāḥaẓāt ʾawwalīya ḥawla waḍʿīyat al-marʾa ʿinda Ibn Rušd
Translation Ibn Rushd on the Question of Women. Preliminary Remarks
Type Article
Language Arabic
Date 1996
Journal Alif. Journal of Comparative Poetics
Volume 16
Pages 145–162
Categories Ethics
Author(s) ʾAḥmad ʿAbd al-Ḥalīm ʿAṭīya , ʾAḥmad ʿAbd al-Ḥalīm ʿAṭīya
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1621","_score":null,"_source":{"id":1621,"authors_free":[{"id":1861,"entry_id":1621,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1417,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya","free_first_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm","free_last_name":"\u02bfA\u1e6d\u012bya","norm_person":{"id":1417,"first_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm","last_name":"\u02bfA\u1e6d\u012bya","full_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/38481236","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya"}},{"id":1862,"entry_id":1621,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1417,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya","free_first_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm","free_last_name":"\u02bfA\u1e6d\u012bya","norm_person":{"id":1417,"first_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm","last_name":"\u02bfA\u1e6d\u012bya","full_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/38481236","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya"}}],"entry_title":"\u0645\u0644\u0627\u062d\u0638\u0627\u062a \u0623\u0648\u0644\u064a\u0629 \u062d\u0648\u0644 \u0648\u0636\u0639\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0639\u0646\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f","title_transcript":"Mul\u0101\u1e25a\u1e93\u0101t \u02beawwal\u012bya \u1e25awla wa\u1e0d\u02bf\u012byat al-mar\u02bea \u02bfinda Ibn Ru\u0161d","title_translation":"Ibn Rushd on the Question of Women. Preliminary Remarks","main_title":{"title":"\u0645\u0644\u0627\u062d\u0638\u0627\u062a \u0623\u0648\u0644\u064a\u0629 \u062d\u0648\u0644 \u0648\u0636\u0639\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0639\u0646\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1996","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":22,"category_name":"Ethics","link":"bib?categories[]=Ethics"}],"authors":[{"id":1417,"full_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya","role":1},{"id":1417,"full_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1621,"journal_id":null,"journal_name":"Alif. Journal of Comparative Poetics","volume":"16","issue":null,"pages":"145\u2013162"}},"sort":[1996]}

Etica, sociedad y derecho en el pensamiento de Averroes, 1996
By: Idoia Maiza Ozcoidi
Title Etica, sociedad y derecho en el pensamiento de Averroes
Type Article
Language Spanish
Date 1996
Pages 375–384
Categories Ethics
Author(s) Idoia Maiza Ozcoidi
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1116","_score":null,"_source":{"id":1116,"authors_free":[{"id":1293,"entry_id":1116,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":829,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Idoia Maiza Ozcoidi","free_first_name":"Idoia","free_last_name":"Maiza Ozcoidi","norm_person":{"id":829,"first_name":"Idoia","last_name":"Maiza Ozcoidi","full_name":"Idoia Maiza Ozcoidi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/157296261","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/90644995","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Idoia Maiza Ozcoidi"}}],"entry_title":"Etica, sociedad y derecho en el pensamiento de Averroes","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Etica, sociedad y derecho en el pensamiento de Averroes"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1996","language":"Spanish","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":22,"category_name":"Ethics","link":"bib?categories[]=Ethics"}],"authors":[{"id":829,"full_name":"Idoia Maiza Ozcoidi","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1116,"journal_id":null,"journal_name":"","volume":null,"issue":null,"pages":"375\u2013384"}},"sort":[1996]}

Mittlerer Kommentar von Averroes zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles, 1992
By: Jerzy B. Korolec
Title Mittlerer Kommentar von Averroes zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles
Type Article
Language German
Date 1992
Journal Mediaevalia philosophica Polonorum
Volume 31
Pages 61–118
Categories Ethics, Commentary, Aristotle
Author(s) Jerzy B. Korolec
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"441","_score":null,"_source":{"id":441,"authors_free":[{"id":584,"entry_id":441,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":751,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jerzy B. Korolec","free_first_name":"Jerzy B.","free_last_name":"Korolec","norm_person":{"id":751,"first_name":"Jerzy B.","last_name":"Korolec","full_name":"Jerzy B. Korolec","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/154973629","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/40859886","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jerzy B. Korolec"}}],"entry_title":"Mittlerer Kommentar von Averroes zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Mittlerer Kommentar von Averroes zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1992","language":"German","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":22,"category_name":"Ethics","link":"bib?categories[]=Ethics"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":751,"full_name":"Jerzy B. Korolec","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":441,"journal_id":null,"journal_name":"Mediaevalia philosophica Polonorum","volume":"31","issue":null,"pages":"61\u2013118"}},"sort":[1992]}

Averroès et son commentaire moyen sur l'éthique à Nicomaque, 1991
By: Jerzy B. Korolec
Title Averroès et son commentaire moyen sur l'éthique à Nicomaque
Type Article
Language French
Date 1991
Journal Internationale de l'Imaginaire
Volume 17–18
Pages 66–77
Categories Ethics
Author(s) Jerzy B. Korolec
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"440","_score":null,"_source":{"id":440,"authors_free":[{"id":583,"entry_id":440,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":751,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jerzy B. Korolec","free_first_name":"Jerzy B.","free_last_name":"Korolec","norm_person":{"id":751,"first_name":"Jerzy B.","last_name":"Korolec","full_name":"Jerzy B. Korolec","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/154973629","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/40859886","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jerzy B. Korolec"}}],"entry_title":"Averro\u00e8s et son commentaire moyen sur l'\u00e9thique \u00e0 Nicomaque","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averro\u00e8s et son commentaire moyen sur l'\u00e9thique \u00e0 Nicomaque"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1991","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":22,"category_name":"Ethics","link":"bib?categories[]=Ethics"}],"authors":[{"id":751,"full_name":"Jerzy B. Korolec","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":440,"journal_id":null,"journal_name":"Internationale de l'Imaginaire","volume":"17\u201318","issue":null,"pages":"66\u201377"}},"sort":[1991]}

Averroès et son commentaire moyen sur l'éthique à Nicomaque, 1991
By: Jerzy B. Korolec
Title Averroès et son commentaire moyen sur l'éthique à Nicomaque
Type Article
Language French
Date 1991
Journal Internationale de l'Imaginaire
Volume 17–18
Pages 66–77
Categories Ethics
Author(s) Jerzy B. Korolec
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"440","_score":null,"_source":{"id":440,"authors_free":[{"id":583,"entry_id":440,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":751,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jerzy B. Korolec","free_first_name":"Jerzy B.","free_last_name":"Korolec","norm_person":{"id":751,"first_name":"Jerzy B.","last_name":"Korolec","full_name":"Jerzy B. Korolec","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/154973629","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/40859886","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jerzy B. Korolec"}}],"entry_title":"Averro\u00e8s et son commentaire moyen sur l'\u00e9thique \u00e0 Nicomaque","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averro\u00e8s et son commentaire moyen sur l'\u00e9thique \u00e0 Nicomaque"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1991","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":22,"category_name":"Ethics","link":"bib?categories[]=Ethics"}],"authors":[{"id":751,"full_name":"Jerzy B. Korolec","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":440,"journal_id":null,"journal_name":"Internationale de l'Imaginaire","volume":"17\u201318","issue":null,"pages":"66\u201377"}},"sort":["Averro\u00e8s et son commentaire moyen sur l'\u00e9thique \u00e0 Nicomaque"]}

Etica, sociedad y derecho en el pensamiento de Averroes, 1996
By: Idoia Maiza Ozcoidi
Title Etica, sociedad y derecho en el pensamiento de Averroes
Type Article
Language Spanish
Date 1996
Pages 375–384
Categories Ethics
Author(s) Idoia Maiza Ozcoidi
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1116","_score":null,"_source":{"id":1116,"authors_free":[{"id":1293,"entry_id":1116,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":829,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Idoia Maiza Ozcoidi","free_first_name":"Idoia","free_last_name":"Maiza Ozcoidi","norm_person":{"id":829,"first_name":"Idoia","last_name":"Maiza Ozcoidi","full_name":"Idoia Maiza Ozcoidi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/157296261","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/90644995","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Idoia Maiza Ozcoidi"}}],"entry_title":"Etica, sociedad y derecho en el pensamiento de Averroes","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Etica, sociedad y derecho en el pensamiento de Averroes"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1996","language":"Spanish","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":22,"category_name":"Ethics","link":"bib?categories[]=Ethics"}],"authors":[{"id":829,"full_name":"Idoia Maiza Ozcoidi","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1116,"journal_id":null,"journal_name":"","volume":null,"issue":null,"pages":"375\u2013384"}},"sort":["Etica, sociedad y derecho en el pensamiento de Averroes"]}

Mittlerer Kommentar von Averroes zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles, 1992
By: Jerzy B. Korolec
Title Mittlerer Kommentar von Averroes zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles
Type Article
Language German
Date 1992
Journal Mediaevalia philosophica Polonorum
Volume 31
Pages 61–118
Categories Ethics, Commentary, Aristotle
Author(s) Jerzy B. Korolec
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"441","_score":null,"_source":{"id":441,"authors_free":[{"id":584,"entry_id":441,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":751,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jerzy B. Korolec","free_first_name":"Jerzy B.","free_last_name":"Korolec","norm_person":{"id":751,"first_name":"Jerzy B.","last_name":"Korolec","full_name":"Jerzy B. Korolec","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/154973629","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/40859886","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jerzy B. Korolec"}}],"entry_title":"Mittlerer Kommentar von Averroes zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Mittlerer Kommentar von Averroes zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1992","language":"German","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":22,"category_name":"Ethics","link":"bib?categories[]=Ethics"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"}],"authors":[{"id":751,"full_name":"Jerzy B. Korolec","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":441,"journal_id":null,"journal_name":"Mediaevalia philosophica Polonorum","volume":"31","issue":null,"pages":"61\u2013118"}},"sort":["Mittlerer Kommentar von Averroes zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles"]}

ملاحظات أولية حول وضعية المرأة عند ابن رشد, 1996
By: ʾAḥmad ʿAbd al-Ḥalīm ʿAṭīya, ʾAḥmad ʿAbd al-Ḥalīm ʿAṭīya
Title ملاحظات أولية حول وضعية المرأة عند ابن رشد
Transcription Mulāḥaẓāt ʾawwalīya ḥawla waḍʿīyat al-marʾa ʿinda Ibn Rušd
Translation Ibn Rushd on the Question of Women. Preliminary Remarks
Type Article
Language Arabic
Date 1996
Journal Alif. Journal of Comparative Poetics
Volume 16
Pages 145–162
Categories Ethics
Author(s) ʾAḥmad ʿAbd al-Ḥalīm ʿAṭīya , ʾAḥmad ʿAbd al-Ḥalīm ʿAṭīya
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1621","_score":null,"_source":{"id":1621,"authors_free":[{"id":1861,"entry_id":1621,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1417,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya","free_first_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm","free_last_name":"\u02bfA\u1e6d\u012bya","norm_person":{"id":1417,"first_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm","last_name":"\u02bfA\u1e6d\u012bya","full_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/38481236","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya"}},{"id":1862,"entry_id":1621,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1417,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya","free_first_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm","free_last_name":"\u02bfA\u1e6d\u012bya","norm_person":{"id":1417,"first_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm","last_name":"\u02bfA\u1e6d\u012bya","full_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/38481236","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya"}}],"entry_title":"\u0645\u0644\u0627\u062d\u0638\u0627\u062a \u0623\u0648\u0644\u064a\u0629 \u062d\u0648\u0644 \u0648\u0636\u0639\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0639\u0646\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f","title_transcript":"Mul\u0101\u1e25a\u1e93\u0101t \u02beawwal\u012bya \u1e25awla wa\u1e0d\u02bf\u012byat al-mar\u02bea \u02bfinda Ibn Ru\u0161d","title_translation":"Ibn Rushd on the Question of Women. Preliminary Remarks","main_title":{"title":"\u0645\u0644\u0627\u062d\u0638\u0627\u062a \u0623\u0648\u0644\u064a\u0629 \u062d\u0648\u0644 \u0648\u0636\u0639\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0639\u0646\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1996","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":22,"category_name":"Ethics","link":"bib?categories[]=Ethics"}],"authors":[{"id":1417,"full_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya","role":1},{"id":1417,"full_name":"\u02beA\u1e25mad \u02bfAbd al-\u1e24al\u012bm \u02bfA\u1e6d\u012bya","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1621,"journal_id":null,"journal_name":"Alif. Journal of Comparative Poetics","volume":"16","issue":null,"pages":"145\u2013162"}},"sort":["\u0645\u0644\u0627\u062d\u0638\u0627\u062a \u0623\u0648\u0644\u064a\u0629 \u062d\u0648\u0644 \u0648\u0636\u0639\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0639\u0646\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f"]}

  • PAGE 1 OF 1