ابو الوليد ابن رشد قاضي القضاة في قرطبة, 1986
By: Vincent Lagardère
Title ابو الوليد ابن رشد قاضي القضاة في قرطبة
Transcription Abū l-Walīd Ibn Rušd qāḍī al-quḍāt fī qurṭuba
Translation Averroes, the chief-judge of Cordoba
Type Article
Language Arabic
Date 1986
Journal Revue des études islamiques
Volume 54
Pages 203–224
Categories Law
Author(s) Vincent Lagardère
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"467","_score":null,"_source":{"id":467,"authors_free":[{"id":610,"entry_id":467,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":768,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Vincent Lagard\u00e8re","free_first_name":"Vincent","free_last_name":"Lagard\u00e8re","norm_person":{"id":768,"first_name":"Vincent","last_name":"Lagard\u00e9re","full_name":"Vincent Lagard\u00e9re","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/104364220X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/59118709","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Vincent Lagard\u00e9re"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0642\u0627\u0636\u064a \u0627\u0644\u0642\u0636\u0627\u0629 \u0641\u064a \u0642\u0631\u0637\u0628\u0629","title_transcript":"Ab\u016b l-Wal\u012bd Ibn Ru\u0161d q\u0101\u1e0d\u012b al-qu\u1e0d\u0101t f\u012b qur\u1e6duba","title_translation":"Averroes, the chief-judge of Cordoba","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0642\u0627\u0636\u064a \u0627\u0644\u0642\u0636\u0627\u0629 \u0641\u064a \u0642\u0631\u0637\u0628\u0629"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1986","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":26,"category_name":"Law","link":"bib?categories[]=Law"}],"authors":[{"id":768,"full_name":"Vincent Lagard\u00e9re","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":467,"journal_id":null,"journal_name":"Revue des \u00e9tudes islamiques","volume":"54","issue":null,"pages":"203\u2013224"}},"sort":[1986]}

Droit et philosophie au XIIe siècle dans Al-Andalus. Averroes (Ibn Rušd), 1985
By: Jacques Langhade, Dominique Mallet
Title Droit et philosophie au XIIe siècle dans Al-Andalus. Averroes (Ibn Rušd)
Type Article
Language French
Date 1985
Journal Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée
Volume 40
Pages 103–121
Categories Law
Author(s) Jacques Langhade , Dominique Mallet
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"468","_score":null,"_source":{"id":468,"authors_free":[{"id":611,"entry_id":468,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":769,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jacques Langhade","free_first_name":"Jacques","free_last_name":"Langhade","norm_person":{"id":769,"first_name":"Jacques","last_name":"Langhade","full_name":"Jacques Langhade","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/15118996X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/2521679","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jacques Langhade"}},{"id":612,"entry_id":468,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":770,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Dominique Mallet","free_first_name":"Dominique","free_last_name":"Mallet","norm_person":{"id":770,"first_name":"Dominique","last_name":"Mallet","full_name":"Dominique Mallet","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/10200613X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/66591822","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Dominique Mallet"}}],"entry_title":"Droit et philosophie au XIIe si\u00e8cle dans Al-Andalus. Averroes (Ibn Ru\u0161d)","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Droit et philosophie au XIIe si\u00e8cle dans Al-Andalus. Averroes (Ibn Ru\u0161d)"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1985","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":26,"category_name":"Law","link":"bib?categories[]=Law"}],"authors":[{"id":769,"full_name":"Jacques Langhade","role":1},{"id":770,"full_name":"Dominique Mallet","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":468,"journal_id":null,"journal_name":"Revue de l'Occident Musulman et de la M\u00e9diterran\u00e9e","volume":"40","issue":null,"pages":"103\u2013121"}},"sort":[1985]}

Droit et philosophie au XII siècle dans Al-Andalus. Averroès (Ibn Rušd), 1985
By: Jacques Langhade, Dominique Mallet
Title Droit et philosophie au XII siècle dans Al-Andalus. Averroès (Ibn Rušd)
Type Article
Language French
Date 1985
Journal Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée
Volume 40
Pages 103–121
Categories Law
Author(s) Jacques Langhade , Dominique Mallet
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1685","_score":null,"_source":{"id":1685,"authors_free":[{"id":1945,"entry_id":1685,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":769,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jacques Langhade","free_first_name":"Jacques","free_last_name":"Langhade","norm_person":{"id":769,"first_name":"Jacques","last_name":"Langhade","full_name":"Jacques Langhade","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/15118996X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/2521679","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jacques Langhade"}},{"id":1946,"entry_id":1685,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":770,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Dominique Mallet","free_first_name":"Dominique","free_last_name":"Mallet","norm_person":{"id":770,"first_name":"Dominique","last_name":"Mallet","full_name":"Dominique Mallet","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/10200613X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/66591822","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Dominique Mallet"}}],"entry_title":"Droit et philosophie au XII si\u00e8cle dans Al-Andalus. Averro\u00e8s (Ibn Ru\u0161d)","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Droit et philosophie au XII si\u00e8cle dans Al-Andalus. Averro\u00e8s (Ibn Ru\u0161d)"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1985","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":26,"category_name":"Law","link":"bib?categories[]=Law"}],"authors":[{"id":769,"full_name":"Jacques Langhade","role":1},{"id":770,"full_name":"Dominique Mallet","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1685,"journal_id":null,"journal_name":"Revue de l'Occident Musulman et de la M\u00e9diterran\u00e9e","volume":"40","issue":null,"pages":"103\u2013121"}},"sort":[1985]}

Crónica de los jueces musulmanes y III. Estirpe de juristas : Los Banu Rushd, jueces de Córdoba, 1971
By: Rafael Mendizábal Allende
Title Crónica de los jueces musulmanes y III. Estirpe de juristas : Los Banu Rushd, jueces de Córdoba
Type Article
Language Spanish
Date 1971
Journal Africa
Volume 23
Issue 353
Pages 6–9
Categories Law
Author(s) Rafael Mendizábal Allende
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1990","_score":null,"_source":{"id":1990,"authors_free":[{"id":2432,"entry_id":1990,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1585,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Rafael Mendiz\u00e1bal Allende","free_first_name":"Rafael","free_last_name":"Mendiz\u00e1bal Allende","norm_person":{"id":1585,"first_name":"Rafael","last_name":"Mendiz\u00e1bal Allende","full_name":"Rafael Mendiz\u00e1bal Allende","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/178427292","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/9255893","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Rafael Mendiz\u00e1bal Allende"}}],"entry_title":"Cr\u00f3nica de los jueces musulmanes y III. Estirpe de juristas : Los Banu Rushd, jueces de C\u00f3rdoba","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Cr\u00f3nica de los jueces musulmanes y III. Estirpe de juristas : Los Banu Rushd, jueces de C\u00f3rdoba"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1971","language":"Spanish","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":26,"category_name":"Law","link":"bib?categories[]=Law"}],"authors":[{"id":1585,"full_name":"Rafael Mendiz\u00e1bal Allende","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1990,"journal_id":null,"journal_name":"Africa","volume":"23","issue":"353","pages":"6\u20139"}},"sort":[1971]}

Crónica de los jueces musulmanes y III. Estirpe de juristas : Los Banu Rushd, jueces de Córdoba, 1971
By: Rafael Mendizábal Allende
Title Crónica de los jueces musulmanes y III. Estirpe de juristas : Los Banu Rushd, jueces de Córdoba
Type Article
Language Spanish
Date 1971
Journal Africa
Volume 23
Issue 353
Pages 6–9
Categories Law
Author(s) Rafael Mendizábal Allende
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1990","_score":null,"_source":{"id":1990,"authors_free":[{"id":2432,"entry_id":1990,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1585,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Rafael Mendiz\u00e1bal Allende","free_first_name":"Rafael","free_last_name":"Mendiz\u00e1bal Allende","norm_person":{"id":1585,"first_name":"Rafael","last_name":"Mendiz\u00e1bal Allende","full_name":"Rafael Mendiz\u00e1bal Allende","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/178427292","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/9255893","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Rafael Mendiz\u00e1bal Allende"}}],"entry_title":"Cr\u00f3nica de los jueces musulmanes y III. Estirpe de juristas : Los Banu Rushd, jueces de C\u00f3rdoba","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Cr\u00f3nica de los jueces musulmanes y III. Estirpe de juristas : Los Banu Rushd, jueces de C\u00f3rdoba"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1971","language":"Spanish","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":26,"category_name":"Law","link":"bib?categories[]=Law"}],"authors":[{"id":1585,"full_name":"Rafael Mendiz\u00e1bal Allende","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1990,"journal_id":null,"journal_name":"Africa","volume":"23","issue":"353","pages":"6\u20139"}},"sort":["Cr\u00f3nica de los jueces musulmanes y III. Estirpe de juristas : Los Banu Rushd, jueces de C\u00f3rdoba"]}

Droit et philosophie au XII siècle dans Al-Andalus. Averroès (Ibn Rušd), 1985
By: Jacques Langhade, Dominique Mallet
Title Droit et philosophie au XII siècle dans Al-Andalus. Averroès (Ibn Rušd)
Type Article
Language French
Date 1985
Journal Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée
Volume 40
Pages 103–121
Categories Law
Author(s) Jacques Langhade , Dominique Mallet
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1685","_score":null,"_source":{"id":1685,"authors_free":[{"id":1945,"entry_id":1685,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":769,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jacques Langhade","free_first_name":"Jacques","free_last_name":"Langhade","norm_person":{"id":769,"first_name":"Jacques","last_name":"Langhade","full_name":"Jacques Langhade","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/15118996X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/2521679","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jacques Langhade"}},{"id":1946,"entry_id":1685,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":770,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Dominique Mallet","free_first_name":"Dominique","free_last_name":"Mallet","norm_person":{"id":770,"first_name":"Dominique","last_name":"Mallet","full_name":"Dominique Mallet","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/10200613X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/66591822","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Dominique Mallet"}}],"entry_title":"Droit et philosophie au XII si\u00e8cle dans Al-Andalus. Averro\u00e8s (Ibn Ru\u0161d)","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Droit et philosophie au XII si\u00e8cle dans Al-Andalus. Averro\u00e8s (Ibn Ru\u0161d)"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1985","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":26,"category_name":"Law","link":"bib?categories[]=Law"}],"authors":[{"id":769,"full_name":"Jacques Langhade","role":1},{"id":770,"full_name":"Dominique Mallet","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":1685,"journal_id":null,"journal_name":"Revue de l'Occident Musulman et de la M\u00e9diterran\u00e9e","volume":"40","issue":null,"pages":"103\u2013121"}},"sort":["Droit et philosophie au XII si\u00e8cle dans Al-Andalus. Averro\u00e8s (Ibn Ru\u0161d)"]}

Droit et philosophie au XIIe siècle dans Al-Andalus. Averroes (Ibn Rušd), 1985
By: Jacques Langhade, Dominique Mallet
Title Droit et philosophie au XIIe siècle dans Al-Andalus. Averroes (Ibn Rušd)
Type Article
Language French
Date 1985
Journal Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée
Volume 40
Pages 103–121
Categories Law
Author(s) Jacques Langhade , Dominique Mallet
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"468","_score":null,"_source":{"id":468,"authors_free":[{"id":611,"entry_id":468,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":769,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jacques Langhade","free_first_name":"Jacques","free_last_name":"Langhade","norm_person":{"id":769,"first_name":"Jacques","last_name":"Langhade","full_name":"Jacques Langhade","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/15118996X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/2521679","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jacques Langhade"}},{"id":612,"entry_id":468,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":770,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Dominique Mallet","free_first_name":"Dominique","free_last_name":"Mallet","norm_person":{"id":770,"first_name":"Dominique","last_name":"Mallet","full_name":"Dominique Mallet","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/10200613X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/66591822","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Dominique Mallet"}}],"entry_title":"Droit et philosophie au XIIe si\u00e8cle dans Al-Andalus. Averroes (Ibn Ru\u0161d)","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Droit et philosophie au XIIe si\u00e8cle dans Al-Andalus. Averroes (Ibn Ru\u0161d)"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1985","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":26,"category_name":"Law","link":"bib?categories[]=Law"}],"authors":[{"id":769,"full_name":"Jacques Langhade","role":1},{"id":770,"full_name":"Dominique Mallet","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":468,"journal_id":null,"journal_name":"Revue de l'Occident Musulman et de la M\u00e9diterran\u00e9e","volume":"40","issue":null,"pages":"103\u2013121"}},"sort":["Droit et philosophie au XIIe si\u00e8cle dans Al-Andalus. Averroes (Ibn Ru\u0161d)"]}

ابو الوليد ابن رشد قاضي القضاة في قرطبة, 1986
By: Vincent Lagardère
Title ابو الوليد ابن رشد قاضي القضاة في قرطبة
Transcription Abū l-Walīd Ibn Rušd qāḍī al-quḍāt fī qurṭuba
Translation Averroes, the chief-judge of Cordoba
Type Article
Language Arabic
Date 1986
Journal Revue des études islamiques
Volume 54
Pages 203–224
Categories Law
Author(s) Vincent Lagardère
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"467","_score":null,"_source":{"id":467,"authors_free":[{"id":610,"entry_id":467,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":768,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Vincent Lagard\u00e8re","free_first_name":"Vincent","free_last_name":"Lagard\u00e8re","norm_person":{"id":768,"first_name":"Vincent","last_name":"Lagard\u00e9re","full_name":"Vincent Lagard\u00e9re","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/104364220X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/59118709","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Vincent Lagard\u00e9re"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0642\u0627\u0636\u064a \u0627\u0644\u0642\u0636\u0627\u0629 \u0641\u064a \u0642\u0631\u0637\u0628\u0629","title_transcript":"Ab\u016b l-Wal\u012bd Ibn Ru\u0161d q\u0101\u1e0d\u012b al-qu\u1e0d\u0101t f\u012b qur\u1e6duba","title_translation":"Averroes, the chief-judge of Cordoba","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0642\u0627\u0636\u064a \u0627\u0644\u0642\u0636\u0627\u0629 \u0641\u064a \u0642\u0631\u0637\u0628\u0629"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1986","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":26,"category_name":"Law","link":"bib?categories[]=Law"}],"authors":[{"id":768,"full_name":"Vincent Lagard\u00e9re","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":467,"journal_id":null,"journal_name":"Revue des \u00e9tudes islamiques","volume":"54","issue":null,"pages":"203\u2013224"}},"sort":["\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0642\u0627\u0636\u064a \u0627\u0644\u0642\u0636\u0627\u0629 \u0641\u064a \u0642\u0631\u0637\u0628\u0629"]}

  • PAGE 1 OF 1