ابن رشد و عالمنا الفكري المعاصر, 1988
By: Muḥammad ʿĀṭif al- ʿIrāqī
Title ابن رشد و عالمنا الفكري المعاصر
Transcription Ibn Rušd wa-ʿālamnā al-fikrī al-muʿāṣir
Translation Averroes and our modern intellectual world
Type Article
Language Arabic
Date 1988
Journal Al-qāhira
Volume 80
Pages 36–41
Categories Modern Readings
Author(s) Muḥammad ʿĀṭif al- ʿIrāqī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"634","_score":null,"_source":{"id":634,"authors_free":[{"id":786,"entry_id":634,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":867,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","free_first_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al-","free_last_name":"\u02bfIr\u0101q\u012b","norm_person":{"id":867,"first_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al-","last_name":"\u02bfIr\u0101q\u012b","full_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1044418842","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/32249955","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0639\u0627\u0644\u0645\u0646\u0627 \u0627\u0644\u0641\u0643\u0631\u064a \u0627\u0644\u0645\u0639\u0627\u0635\u0631","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d wa-\u02bf\u0101lamn\u0101 al-fikr\u012b al-mu\u02bf\u0101\u1e63ir","title_translation":"Averroes and our modern intellectual world","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0639\u0627\u0644\u0645\u0646\u0627 \u0627\u0644\u0641\u0643\u0631\u064a \u0627\u0644\u0645\u0639\u0627\u0635\u0631"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1988","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":867,"full_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":634,"journal_id":null,"journal_name":"Al-q\u0101hira","volume":"80","issue":null,"pages":"36\u201341"}},"sort":[1988]}

Al-Ghazālī et l'ironie de Malebranche sur Averroès, 1987
By: Mohammed Allal Sinaceur
Title Al-Ghazālī et l'ironie de Malebranche sur Averroès
Type Article
Language undefined
Date 1987
Journal Arabica
Volume 34
Pages 287–304
Categories Modern Readings, al-Ġazālī
Author(s) Mohammed Allal Sinaceur
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"641","_score":null,"_source":{"id":641,"authors_free":[{"id":794,"entry_id":641,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":718,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mohammed Allal Sinaceur","free_first_name":"Mohammed Allal","free_last_name":"Sinaceur","norm_person":{"id":718,"first_name":"Mohammed Allal","last_name":"Sinaceur","full_name":"Mohammed Allal Sinaceur","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/141794011","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/76322953","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mohammed Allal Sinaceur"}}],"entry_title":"Al-Ghaz\u0101l\u012b et l'ironie de Malebranche sur Averro\u00e8s","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Al-Ghaz\u0101l\u012b et l'ironie de Malebranche sur Averro\u00e8s"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1987","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"},{"id":14,"category_name":"al-\u0120az\u0101l\u012b","link":"bib?categories[]=al-\u0120az\u0101l\u012b"}],"authors":[{"id":718,"full_name":"Mohammed Allal Sinaceur","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":641,"journal_id":null,"journal_name":"Arabica","volume":"34","issue":null,"pages":"287\u2013304"}},"sort":[1987]}

ابن رشد خرج سياقه التارخى, 1981
By: Ġalib Halsa
Title ابن رشد خرج سياقه التارخى
Transcription Ibn Rušd ḫāriǧ siyāqihī al-taʾrīḫī
Translation Averroes outside his historical context
Type Article
Language Arabic
Date 1981
Journal Al-fikr al-ʿarabī al-muʿāṣir
Volume 8–9
Pages 101–105
Categories Modern Readings
Author(s) Ġalib Halsa
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"632","_score":null,"_source":{"id":632,"authors_free":[{"id":784,"entry_id":632,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":866,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"\u0120alib Halsa","free_first_name":"\u0120alib","free_last_name":"Halsa","norm_person":{"id":866,"first_name":"\u0120alib","last_name":"Halsa","full_name":"\u0120alib Halsa","short_ident":"GalHal","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u0120alib Halsa"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u062e\u0631\u062c \u0633\u064a\u0627\u0642\u0647 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0631\u062e\u0649","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d \u1e2b\u0101ri\u01e7 siy\u0101qih\u012b al-ta\u02ber\u012b\u1e2b\u012b","title_translation":"Averroes outside his historical context","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u062e\u0631\u062c \u0633\u064a\u0627\u0642\u0647 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0631\u062e\u0649"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1981","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":866,"full_name":"\u0120alib Halsa","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":632,"journal_id":null,"journal_name":"Al-fikr al-\u02bfarab\u012b al-mu\u02bf\u0101\u1e63ir","volume":"8\u20139","issue":null,"pages":"101\u2013105"}},"sort":[1981]}

L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averroès) à la lumière de la polémique. Faraḥ Anṭūn et le cheikh Muḥammad ʿAbduh, 1980
By: Georges C. Anawati
Title L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averroès) à la lumière de la polémique. Faraḥ Anṭūn et le cheikh Muḥammad ʿAbduh
Type Article
Language French
Date 1980
Journal Mémoires publiés par les membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale au CaireLivre du centenaire de l'Institut Français d'Archéologie Orientale (1880–1980)
Volume 104
Pages 341–354
Categories Modern Readings
Author(s) Georges C. Anawati
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"624","_score":null,"_source":{"id":624,"authors_free":[{"id":775,"entry_id":624,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":197,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Georges C. Anawati","free_first_name":"Georges C.","free_last_name":"Anawati","norm_person":{"id":197,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Georges Anawati","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/11951866X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/111615573","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd11951866X.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Georges Anawati"}}],"entry_title":"L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averro\u00e8s) \u00e0 la lumi\u00e8re de la pol\u00e9mique. Fara\u1e25 An\u1e6d\u016bn et le cheikh Mu\u1e25ammad \u02bfAbduh","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averro\u00e8s) \u00e0 la lumi\u00e8re de la pol\u00e9mique. Fara\u1e25 An\u1e6d\u016bn et le cheikh Mu\u1e25ammad \u02bfAbduh"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1980","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":197,"full_name":"Georges Anawati","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":624,"journal_id":null,"journal_name":"M\u00e9moires publi\u00e9s par les membres de l'Institut Fran\u00e7ais d'Arch\u00e9ologie Orientale au CaireLivre du centenaire de l'Institut Fran\u00e7ais d'Arch\u00e9ologie Orientale (1880\u20131980)","volume":"104","issue":null,"pages":"341\u2013354"}},"sort":[1980]}

Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?, 1980
By: Oliver Leaman
Title Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?
Type Article
Language English
Date 1980
Journal International Journal of Middle East Studies
Volume 12
Issue 4
Pages 525–538
Categories Modern Readings
Author(s) Oliver Leaman
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"636","_score":null,"_source":{"id":636,"authors_free":[{"id":788,"entry_id":636,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":672,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Oliver Leaman","free_first_name":"Oliver","free_last_name":"Leaman","norm_person":{"id":672,"first_name":"Oliver","last_name":"Leaman","full_name":"Oliver Leaman","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/129119792","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/54188412","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Oliver Leaman"}}],"entry_title":"Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1980","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":672,"full_name":"Oliver Leaman","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":636,"journal_id":null,"journal_name":"International Journal of Middle East Studies","volume":"12","issue":"4","pages":"525\u2013538"}},"sort":[1980]}

The Paradox of Averroes, 1980
By: Murād Wahba
Title The Paradox of Averroes
Type Article
Language English
Date 1980
Journal Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie
Volume 66
Pages 257–260
Categories Modern Readings
Author(s) Murād Wahba
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"647","_score":null,"_source":{"id":647,"authors_free":[{"id":800,"entry_id":647,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":627,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mur\u0101d Wahba","free_first_name":"Mur\u0101d","free_last_name":"Wahba","norm_person":{"id":627,"first_name":"Mourad","last_name":"Wahba","full_name":"Mourad Wahba","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/104336293","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/101352094","db_url":"NULL","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mourad Wahba"}}],"entry_title":"The Paradox of Averroes","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"The Paradox of Averroes"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1980","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":627,"full_name":"Mourad Wahba","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":647,"journal_id":null,"journal_name":"Archiv f\u00fcr Rechts- und Sozialphilosophie","volume":"66","issue":null,"pages":"257\u2013260"}},"sort":[1980]}

Al-Ghazālī et l'ironie de Malebranche sur Averroès, 1987
By: Mohammed Allal Sinaceur
Title Al-Ghazālī et l'ironie de Malebranche sur Averroès
Type Article
Language undefined
Date 1987
Journal Arabica
Volume 34
Pages 287–304
Categories Modern Readings, al-Ġazālī
Author(s) Mohammed Allal Sinaceur
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"641","_score":null,"_source":{"id":641,"authors_free":[{"id":794,"entry_id":641,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":718,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mohammed Allal Sinaceur","free_first_name":"Mohammed Allal","free_last_name":"Sinaceur","norm_person":{"id":718,"first_name":"Mohammed Allal","last_name":"Sinaceur","full_name":"Mohammed Allal Sinaceur","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/141794011","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/76322953","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mohammed Allal Sinaceur"}}],"entry_title":"Al-Ghaz\u0101l\u012b et l'ironie de Malebranche sur Averro\u00e8s","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Al-Ghaz\u0101l\u012b et l'ironie de Malebranche sur Averro\u00e8s"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1987","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"},{"id":14,"category_name":"al-\u0120az\u0101l\u012b","link":"bib?categories[]=al-\u0120az\u0101l\u012b"}],"authors":[{"id":718,"full_name":"Mohammed Allal Sinaceur","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":641,"journal_id":null,"journal_name":"Arabica","volume":"34","issue":null,"pages":"287\u2013304"}},"sort":["Al-Ghaz\u0101l\u012b et l'ironie de Malebranche sur Averro\u00e8s"]}

Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?, 1980
By: Oliver Leaman
Title Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?
Type Article
Language English
Date 1980
Journal International Journal of Middle East Studies
Volume 12
Issue 4
Pages 525–538
Categories Modern Readings
Author(s) Oliver Leaman
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"636","_score":null,"_source":{"id":636,"authors_free":[{"id":788,"entry_id":636,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":672,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Oliver Leaman","free_first_name":"Oliver","free_last_name":"Leaman","norm_person":{"id":672,"first_name":"Oliver","last_name":"Leaman","full_name":"Oliver Leaman","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/129119792","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/54188412","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Oliver Leaman"}}],"entry_title":"Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1980","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":672,"full_name":"Oliver Leaman","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":636,"journal_id":null,"journal_name":"International Journal of Middle East Studies","volume":"12","issue":"4","pages":"525\u2013538"}},"sort":["Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?"]}

L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averroès) à la lumière de la polémique. Faraḥ Anṭūn et le cheikh Muḥammad ʿAbduh, 1980
By: Georges C. Anawati
Title L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averroès) à la lumière de la polémique. Faraḥ Anṭūn et le cheikh Muḥammad ʿAbduh
Type Article
Language French
Date 1980
Journal Mémoires publiés par les membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale au CaireLivre du centenaire de l'Institut Français d'Archéologie Orientale (1880–1980)
Volume 104
Pages 341–354
Categories Modern Readings
Author(s) Georges C. Anawati
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"624","_score":null,"_source":{"id":624,"authors_free":[{"id":775,"entry_id":624,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":197,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Georges C. Anawati","free_first_name":"Georges C.","free_last_name":"Anawati","norm_person":{"id":197,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Georges Anawati","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/11951866X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/111615573","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/pnd11951866X.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Georges Anawati"}}],"entry_title":"L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averro\u00e8s) \u00e0 la lumi\u00e8re de la pol\u00e9mique. Fara\u1e25 An\u1e6d\u016bn et le cheikh Mu\u1e25ammad \u02bfAbduh","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averro\u00e8s) \u00e0 la lumi\u00e8re de la pol\u00e9mique. Fara\u1e25 An\u1e6d\u016bn et le cheikh Mu\u1e25ammad \u02bfAbduh"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1980","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":197,"full_name":"Georges Anawati","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":624,"journal_id":null,"journal_name":"M\u00e9moires publi\u00e9s par les membres de l'Institut Fran\u00e7ais d'Arch\u00e9ologie Orientale au CaireLivre du centenaire de l'Institut Fran\u00e7ais d'Arch\u00e9ologie Orientale (1880\u20131980)","volume":"104","issue":null,"pages":"341\u2013354"}},"sort":["L'orthodoxie d'Ibn Rushd (Averro\u00e8s) \u00e0 la lumi\u00e8re de la pol\u00e9mique. Fara\u1e25 An\u1e6d\u016bn et le cheikh Mu\u1e25ammad \u02bfAbduh"]}

The Paradox of Averroes, 1980
By: Murād Wahba
Title The Paradox of Averroes
Type Article
Language English
Date 1980
Journal Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie
Volume 66
Pages 257–260
Categories Modern Readings
Author(s) Murād Wahba
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"647","_score":null,"_source":{"id":647,"authors_free":[{"id":800,"entry_id":647,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":627,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mur\u0101d Wahba","free_first_name":"Mur\u0101d","free_last_name":"Wahba","norm_person":{"id":627,"first_name":"Mourad","last_name":"Wahba","full_name":"Mourad Wahba","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/104336293","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/101352094","db_url":"NULL","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mourad Wahba"}}],"entry_title":"The Paradox of Averroes","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"The Paradox of Averroes"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1980","language":"English","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":627,"full_name":"Mourad Wahba","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":647,"journal_id":null,"journal_name":"Archiv f\u00fcr Rechts- und Sozialphilosophie","volume":"66","issue":null,"pages":"257\u2013260"}},"sort":["The Paradox of Averroes"]}

ابن رشد خرج سياقه التارخى, 1981
By: Ġalib Halsa
Title ابن رشد خرج سياقه التارخى
Transcription Ibn Rušd ḫāriǧ siyāqihī al-taʾrīḫī
Translation Averroes outside his historical context
Type Article
Language Arabic
Date 1981
Journal Al-fikr al-ʿarabī al-muʿāṣir
Volume 8–9
Pages 101–105
Categories Modern Readings
Author(s) Ġalib Halsa
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"632","_score":null,"_source":{"id":632,"authors_free":[{"id":784,"entry_id":632,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":866,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"\u0120alib Halsa","free_first_name":"\u0120alib","free_last_name":"Halsa","norm_person":{"id":866,"first_name":"\u0120alib","last_name":"Halsa","full_name":"\u0120alib Halsa","short_ident":"GalHal","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u0120alib Halsa"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u062e\u0631\u062c \u0633\u064a\u0627\u0642\u0647 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0631\u062e\u0649","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d \u1e2b\u0101ri\u01e7 siy\u0101qih\u012b al-ta\u02ber\u012b\u1e2b\u012b","title_translation":"Averroes outside his historical context","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u062e\u0631\u062c \u0633\u064a\u0627\u0642\u0647 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0631\u062e\u0649"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1981","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":866,"full_name":"\u0120alib Halsa","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":632,"journal_id":null,"journal_name":"Al-fikr al-\u02bfarab\u012b al-mu\u02bf\u0101\u1e63ir","volume":"8\u20139","issue":null,"pages":"101\u2013105"}},"sort":["\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u062e\u0631\u062c \u0633\u064a\u0627\u0642\u0647 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0631\u062e\u0649"]}

ابن رشد و عالمنا الفكري المعاصر, 1988
By: Muḥammad ʿĀṭif al- ʿIrāqī
Title ابن رشد و عالمنا الفكري المعاصر
Transcription Ibn Rušd wa-ʿālamnā al-fikrī al-muʿāṣir
Translation Averroes and our modern intellectual world
Type Article
Language Arabic
Date 1988
Journal Al-qāhira
Volume 80
Pages 36–41
Categories Modern Readings
Author(s) Muḥammad ʿĀṭif al- ʿIrāqī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"634","_score":null,"_source":{"id":634,"authors_free":[{"id":786,"entry_id":634,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":867,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","free_first_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al-","free_last_name":"\u02bfIr\u0101q\u012b","norm_person":{"id":867,"first_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al-","last_name":"\u02bfIr\u0101q\u012b","full_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1044418842","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/32249955","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0639\u0627\u0644\u0645\u0646\u0627 \u0627\u0644\u0641\u0643\u0631\u064a \u0627\u0644\u0645\u0639\u0627\u0635\u0631","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d wa-\u02bf\u0101lamn\u0101 al-fikr\u012b al-mu\u02bf\u0101\u1e63ir","title_translation":"Averroes and our modern intellectual world","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0639\u0627\u0644\u0645\u0646\u0627 \u0627\u0644\u0641\u0643\u0631\u064a \u0627\u0644\u0645\u0639\u0627\u0635\u0631"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1988","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":867,"full_name":"Mu\u1e25ammad \u02bf\u0100\u1e6dif al- \u02bfIr\u0101q\u012b","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":634,"journal_id":null,"journal_name":"Al-q\u0101hira","volume":"80","issue":null,"pages":"36\u201341"}},"sort":["\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0639\u0627\u0644\u0645\u0646\u0627 \u0627\u0644\u0641\u0643\u0631\u064a \u0627\u0644\u0645\u0639\u0627\u0635\u0631"]}

  • PAGE 1 OF 1