ابن رشد. كتاب ما بعد الطبيعة, 1902
By: Averroes, Muṣṭafā al-Qabbānī (Ed.)
Title ابن رشد. كتاب ما بعد الطبيعة
Transcription Ibn Rušd. Kitāb mā baʾd aṭ-Ṭabīʿa
Type Monograph
Language undefined
Date 1902
Publication Place Cairo
Publisher al-Maṭbaʿa al-ʾadabīya
Categories Metaphysics
Author(s) Averroes , Muṣṭafā al-Qabbānī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1838","_score":null,"_source":{"id":1838,"authors_free":[{"id":2151,"entry_id":1838,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2152,"entry_id":1838,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1528,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Mu\u1e63\u1e6daf\u0101 al-Qabb\u0101n\u012b","free_first_name":"Mu\u1e63\u1e6daf\u0101","free_last_name":"al-Qabb\u0101n\u012b","norm_person":{"id":1528,"first_name":"Mu\u1e63\u1e6daf\u0101","last_name":"al-Qabb\u0101n\u012b","full_name":"Mu\u1e63\u1e6daf\u0101 al-Qabb\u0101n\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/156662663","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/4918275","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mu\u1e63\u1e6daf\u0101 al-Qabb\u0101n\u012b"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. Kit\u0101b m\u0101 ba\u02bed a\u1e6d-\u1e6cab\u012b\u02bfa","title_translation":null,"main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1902","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1528,"full_name":"Mu\u1e63\u1e6daf\u0101 al-Qabb\u0101n\u012b","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1838,"pubplace":"Cairo","publisher":"al-Ma\u1e6dba\u02bfa al-\u02beadab\u012bya","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1902]}

ابن رشد. كتاب ما بعد الطبيعة, 1902
By: Averroes, Muṣṭafā al-Qabbānī (Ed.)
Title ابن رشد. كتاب ما بعد الطبيعة
Transcription Ibn Rušd. Kitāb mā baʾd aṭ-Ṭabīʿa
Type Monograph
Language undefined
Date 1902
Publication Place Cairo
Publisher al-Maṭbaʿa al-ʾadabīya
Categories Metaphysics
Author(s) Averroes , Muṣṭafā al-Qabbānī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1838","_score":null,"_source":{"id":1838,"authors_free":[{"id":2151,"entry_id":1838,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2152,"entry_id":1838,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1528,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Mu\u1e63\u1e6daf\u0101 al-Qabb\u0101n\u012b","free_first_name":"Mu\u1e63\u1e6daf\u0101","free_last_name":"al-Qabb\u0101n\u012b","norm_person":{"id":1528,"first_name":"Mu\u1e63\u1e6daf\u0101","last_name":"al-Qabb\u0101n\u012b","full_name":"Mu\u1e63\u1e6daf\u0101 al-Qabb\u0101n\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/156662663","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/4918275","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mu\u1e63\u1e6daf\u0101 al-Qabb\u0101n\u012b"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. Kit\u0101b m\u0101 ba\u02bed a\u1e6d-\u1e6cab\u012b\u02bfa","title_translation":null,"main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0643\u062a\u0627\u0628 \u0645\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1902","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":31,"category_name":"Metaphysics","link":"bib?categories[]=Metaphysics"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1528,"full_name":"Mu\u1e63\u1e6daf\u0101 al-Qabb\u0101n\u012b","role":2}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1838,"pubplace":"Cairo","publisher":"al-Ma\u1e6dba\u02bfa al-\u02beadab\u012bya","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1902]}

  • PAGE 1 OF 1