ابو الوليد ابن رشد. شرخ السماع و العالم لالحكيم ارسطوطاليس, 2002
By: Averroes, ʾAsʿad Ǧumʿa (Ed.)
Title ابو الوليد ابن رشد. شرخ السماع و العالم لالحكيم ارسطوطاليس
Transcription ʾAbū l-Walīd Ibn Rušd. Šarḫ al-samāʿ wa-l-ʿālam li-l-ḥakīm ʾArisṭūṭālīs
Translation Averroes. Long Commentary on Aristotles De caelo et mundo
Type Monograph
Language undefined
Date 2002
Publication Place Tunis
Categories Cosmology
Author(s) Averroes , ʾAsʿad Ǧumʿa
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1904","_score":null,"_source":{"id":1904,"authors_free":[{"id":2304,"entry_id":1904,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2305,"entry_id":1904,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":714,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u02beAs\u02bfad \u01e6um\u02bfa","free_first_name":"\u02beAs\u02bfad","free_last_name":"\u01e6um\u02bfa","norm_person":{"id":714,"first_name":"Assaad","last_name":"Jomaa","full_name":"Assaad Jomaa","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/138303878","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/37224103","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Assaad Jomaa"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0634\u0631\u062e \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0627\u0631\u0633\u0637\u0648\u0637\u0627\u0644\u064a\u0633","title_transcript":"\u02beAb\u016b l-Wal\u012bd Ibn Ru\u0161d. \u0160ar\u1e2b al-sam\u0101\u02bf wa-l-\u02bf\u0101lam li-l-\u1e25ak\u012bm \u02beAris\u1e6d\u016b\u1e6d\u0101l\u012bs","title_translation":"Averroes. Long Commentary on Aristotles De caelo et mundo","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0634\u0631\u062e \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0627\u0631\u0633\u0637\u0648\u0637\u0627\u0644\u064a\u0633"},"abstract":null,"btype":1,"date":"2002","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":714,"full_name":"Assaad Jomaa","role":2}],"works":[{"id":41,"aw_title":"Long Commentary on De Caelo"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1904,"pubplace":"Tunis","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[2002]}

ابو الوليد ابن رشد. شرخ السماع و العالم لالحكيم ارسطوطاليس, 2002
By: Averroes, ʾAsʿad Ǧumʿa (Ed.)
Title ابو الوليد ابن رشد. شرخ السماع و العالم لالحكيم ارسطوطاليس
Transcription ʾAbū l-Walīd Ibn Rušd. Šarḫ al-samāʿ wa-l-ʿālam li-l-ḥakīm ʾArisṭūṭālīs
Translation Averroes. Long Commentary on Aristotles De caelo et mundo
Type Monograph
Language undefined
Date 2002
Publication Place Tunis
Categories Cosmology
Author(s) Averroes , ʾAsʿad Ǧumʿa
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1904","_score":null,"_source":{"id":1904,"authors_free":[{"id":2304,"entry_id":1904,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2305,"entry_id":1904,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":714,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u02beAs\u02bfad \u01e6um\u02bfa","free_first_name":"\u02beAs\u02bfad","free_last_name":"\u01e6um\u02bfa","norm_person":{"id":714,"first_name":"Assaad","last_name":"Jomaa","full_name":"Assaad Jomaa","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/138303878","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/37224103","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Assaad Jomaa"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0634\u0631\u062e \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0627\u0631\u0633\u0637\u0648\u0637\u0627\u0644\u064a\u0633","title_transcript":"\u02beAb\u016b l-Wal\u012bd Ibn Ru\u0161d. \u0160ar\u1e2b al-sam\u0101\u02bf wa-l-\u02bf\u0101lam li-l-\u1e25ak\u012bm \u02beAris\u1e6d\u016b\u1e6d\u0101l\u012bs","title_translation":"Averroes. Long Commentary on Aristotles De caelo et mundo","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0634\u0631\u062e \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0627\u0631\u0633\u0637\u0648\u0637\u0627\u0644\u064a\u0633"},"abstract":null,"btype":1,"date":"2002","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":19,"category_name":"Cosmology","link":"bib?categories[]=Cosmology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":714,"full_name":"Assaad Jomaa","role":2}],"works":[{"id":41,"aw_title":"Long Commentary on De Caelo"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1904,"pubplace":"Tunis","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0634\u0631\u062e \u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0627\u0644\u062d\u0643\u064a\u0645 \u0627\u0631\u0633\u0637\u0648\u0637\u0627\u0644\u064a\u0633"]}

  • PAGE 1 OF 1