تلخيصات ابن رشد الى جالينوس, 1984
By: Averroes, María Vázquez de Benito (Ed.)
Title تلخيصات ابن رشد الى جالينوس
Transcription Talḫīṣāt Ibn Rušd ʾilā Ǧālīnūs
Translation Commentaria Averrois in Galenum
Type Monograph
Language undefined
Date 1984
Publication Place Madrid
Publisher Instituto Hispano-Arabe de Cultura
Series Consejo Superior De Investigaciones Cientificas
Categories Psychology
Author(s) Averroes , María Vázquez de Benito
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1840","_score":null,"_source":{"id":1840,"authors_free":[{"id":2157,"entry_id":1840,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2158,"entry_id":1840,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1467,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Mar\u00eda V\u00e1zquez de Benito","free_first_name":"Mar\u00eda","free_last_name":"V\u00e1zquez de Benito","norm_person":{"id":1467,"first_name":"Mar\u00eda de la Concepti\u00f3n","last_name":"V\u00e1zquez de Benito","full_name":"Mar\u00eda de la Concepti\u00f3n V\u00e1zquez de Benito","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/121308154","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/61583225","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mar\u00eda de la Concepti\u00f3n V\u00e1zquez de Benito"}}],"entry_title":"\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635\u0627\u062a \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0649 \u062c\u0627\u0644\u064a\u0646\u0648\u0633","title_transcript":"Tal\u1e2b\u012b\u1e63\u0101t Ibn Ru\u0161d \u02beil\u0101 \u01e6\u0101l\u012bn\u016bs","title_translation":"Commentaria Averrois in Galenum","main_title":{"title":"\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635\u0627\u062a \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0649 \u062c\u0627\u0644\u064a\u0646\u0648\u0633"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1984","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1467,"full_name":"Mar\u00eda de la Concepti\u00f3n V\u00e1zquez de Benito","role":2}],"works":[{"id":86,"aw_title":"Commentary on Galen\u2019s De Elementis"},{"id":87,"aw_title":"Commentary on Galen\u2019s De Temperamentis (1)"},{"id":90,"aw_title":"Commentary on Galen\u2019s De Differentiis Febrium"},{"id":89,"aw_title":"Commentary on Galen's De Virtutibus Naturalibus"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1840,"pubplace":"Madrid","publisher":"Instituto Hispano-Arabe de Cultura","series":"Consejo Superior De Investigaciones Cientificas","volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1984]}

تلخيصات ابن رشد الى جالينوس, 1984
By: Averroes, María Vázquez de Benito (Ed.)
Title تلخيصات ابن رشد الى جالينوس
Transcription Talḫīṣāt Ibn Rušd ʾilā Ǧālīnūs
Translation Commentaria Averrois in Galenum
Type Monograph
Language undefined
Date 1984
Publication Place Madrid
Publisher Instituto Hispano-Arabe de Cultura
Series Consejo Superior De Investigaciones Cientificas
Categories Psychology
Author(s) Averroes , María Vázquez de Benito
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1840","_score":null,"_source":{"id":1840,"authors_free":[{"id":2157,"entry_id":1840,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2158,"entry_id":1840,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1467,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Mar\u00eda V\u00e1zquez de Benito","free_first_name":"Mar\u00eda","free_last_name":"V\u00e1zquez de Benito","norm_person":{"id":1467,"first_name":"Mar\u00eda de la Concepti\u00f3n","last_name":"V\u00e1zquez de Benito","full_name":"Mar\u00eda de la Concepti\u00f3n V\u00e1zquez de Benito","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/121308154","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/61583225","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Mar\u00eda de la Concepti\u00f3n V\u00e1zquez de Benito"}}],"entry_title":"\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635\u0627\u062a \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0649 \u062c\u0627\u0644\u064a\u0646\u0648\u0633","title_transcript":"Tal\u1e2b\u012b\u1e63\u0101t Ibn Ru\u0161d \u02beil\u0101 \u01e6\u0101l\u012bn\u016bs","title_translation":"Commentaria Averrois in Galenum","main_title":{"title":"\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635\u0627\u062a \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0649 \u062c\u0627\u0644\u064a\u0646\u0648\u0633"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1984","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1467,"full_name":"Mar\u00eda de la Concepti\u00f3n V\u00e1zquez de Benito","role":2}],"works":[{"id":86,"aw_title":"Commentary on Galen\u2019s De Elementis"},{"id":87,"aw_title":"Commentary on Galen\u2019s De Temperamentis (1)"},{"id":90,"aw_title":"Commentary on Galen\u2019s De Differentiis Febrium"},{"id":89,"aw_title":"Commentary on Galen's De Virtutibus Naturalibus"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1840,"pubplace":"Madrid","publisher":"Instituto Hispano-Arabe de Cultura","series":"Consejo Superior De Investigaciones Cientificas","volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u062a\u0644\u062e\u064a\u0635\u0627\u062a \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0649 \u062c\u0627\u0644\u064a\u0646\u0648\u0633"]}

  • PAGE 1 OF 1