ابن رشد. فيلسوف قرطبة, 1960
By: Māǧid Faḫrī
Title ابن رشد. فيلسوف قرطبة
Transcription Ibn Rušd. Faylasūf Qurṭuba
Translation Averroes, the Philosopher from Cordoba
Type Monograph
Language undefined
Date 1960
Publication Place Beirut
Publisher al-Maṭbaʿat al-Kāṯūlīkīya
Categories Surveys
Author(s) Māǧid Faḫrī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1291","_score":null,"_source":{"id":1291,"authors_free":[{"id":1479,"entry_id":1291,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":750,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"M\u0101\u01e7id Fa\u1e2br\u012b","free_first_name":"M\u0101\u01e7id","free_last_name":"Fa\u1e2br\u012b","norm_person":{"id":750,"first_name":"M\u0101\u01e7id","last_name":"Fa\u1e2br\u012b","full_name":"M\u0101\u01e7id Fa\u1e2br\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1047951673","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/109420019","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=M\u0101\u01e7id Fa\u1e2br\u012b"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641 \u0642\u0631\u0637\u0628\u0629","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. Faylas\u016bf Qur\u1e6duba","title_translation":"Averroes, the Philosopher from Cordoba","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641 \u0642\u0631\u0637\u0628\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1960","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":18,"category_name":"Surveys","link":"bib?categories[]=Surveys"}],"authors":[{"id":750,"full_name":"M\u0101\u01e7id Fa\u1e2br\u012b","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1291,"pubplace":"Beirut","publisher":"al-Ma\u1e6dba\u02bfat al-K\u0101\u1e6f\u016bl\u012bk\u012bya","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1960]}

ابن رشد. فيلسوف قرطبة, 1960
By: Māǧid Faḫrī
Title ابن رشد. فيلسوف قرطبة
Transcription Ibn Rušd. Faylasūf Qurṭuba
Translation Averroes, the Philosopher from Cordoba
Type Monograph
Language undefined
Date 1960
Publication Place Beirut
Publisher al-Maṭbaʿat al-Kāṯūlīkīya
Categories Surveys
Author(s) Māǧid Faḫrī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1291","_score":null,"_source":{"id":1291,"authors_free":[{"id":1479,"entry_id":1291,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":750,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"M\u0101\u01e7id Fa\u1e2br\u012b","free_first_name":"M\u0101\u01e7id","free_last_name":"Fa\u1e2br\u012b","norm_person":{"id":750,"first_name":"M\u0101\u01e7id","last_name":"Fa\u1e2br\u012b","full_name":"M\u0101\u01e7id Fa\u1e2br\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1047951673","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/109420019","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=M\u0101\u01e7id Fa\u1e2br\u012b"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641 \u0642\u0631\u0637\u0628\u0629","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d. Faylas\u016bf Qur\u1e6duba","title_translation":"Averroes, the Philosopher from Cordoba","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641 \u0642\u0631\u0637\u0628\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1960","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":18,"category_name":"Surveys","link":"bib?categories[]=Surveys"}],"authors":[{"id":750,"full_name":"M\u0101\u01e7id Fa\u1e2br\u012b","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1291,"pubplace":"Beirut","publisher":"al-Ma\u1e6dba\u02bfat al-K\u0101\u1e6f\u016bl\u012bk\u012bya","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641 \u0642\u0631\u0637\u0628\u0629"]}

  • PAGE 1 OF 1