رساءل ابن رشد الفلسفية, 1994
By: Averroes, Ǧirār Ǧihāmī (Ed.), Rafīq al-ʿAǧam (Ed.)
Title رساءل ابن رشد الفلسفية
Transcription Rasāʾil Ibn Rušd al-falsafīya
Translation Philosophical Textes of Averroes
Type Monograph
Language undefined
Date 1994
Publication Place Beirut
Categories no categories
Author(s) Averroes , Ǧirār Ǧihāmī , Rafīq al-ʿAǧam
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1853","_score":null,"_source":{"id":1853,"authors_free":[{"id":2188,"entry_id":1853,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2189,"entry_id":1853,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1394,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u01e6ir\u0101r \u01e6ih\u0101m\u012b","free_first_name":"\u01e6ir\u0101r","free_last_name":"\u01e6ih\u0101m\u012b","norm_person":{"id":1394,"first_name":"G\u00e9rard","last_name":"J\u00e9hamy","full_name":"G\u00e9rard J\u00e9hamy","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/108982419X","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/24779926","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=G\u00e9rard J\u00e9hamy"}},{"id":2190,"entry_id":1853,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1535,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Raf\u012bq al-\u02bfA\u01e7am","free_first_name":"Raf\u012bq","free_last_name":"al-\u02bfA\u01e7am","norm_person":{"id":1535,"first_name":"Raf\u012bq","last_name":"al-\u02bfA\u01e7am","full_name":"Raf\u012bq al-\u02bfA\u01e7am","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1067906738","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/64156001","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Raf\u012bq al-\u02bfA\u01e7am"}}],"entry_title":"\u0631\u0633\u0627\u0621\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0641\u064a\u0629","title_transcript":"Ras\u0101\u02beil Ibn Ru\u0161d al-falsaf\u012bya","title_translation":"Philosophical Textes of Averroes","main_title":{"title":"\u0631\u0633\u0627\u0621\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0641\u064a\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1994","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1394,"full_name":"G\u00e9rard J\u00e9hamy","role":2},{"id":1535,"full_name":"Raf\u012bq al-\u02bfA\u01e7am","role":2}],"works":[{"id":66,"aw_title":"Short Commentary on De Anima"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1853,"pubplace":"Beirut","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1994]}

رساءل ابن رشد الفلسفية, 1994
By: Averroes, Ǧirār Ǧihāmī (Ed.), Rafīq al-ʿAǧam (Ed.)
Title رساءل ابن رشد الفلسفية
Transcription Rasāʾil Ibn Rušd al-falsafīya
Translation Philosophical Textes of Averroes
Type Monograph
Language undefined
Date 1994
Publication Place Beirut
Categories no categories
Author(s) Averroes , Ǧirār Ǧihāmī , Rafīq al-ʿAǧam
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1853","_score":null,"_source":{"id":1853,"authors_free":[{"id":2188,"entry_id":1853,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2189,"entry_id":1853,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1394,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u01e6ir\u0101r \u01e6ih\u0101m\u012b","free_first_name":"\u01e6ir\u0101r","free_last_name":"\u01e6ih\u0101m\u012b","norm_person":{"id":1394,"first_name":"G\u00e9rard","last_name":"J\u00e9hamy","full_name":"G\u00e9rard J\u00e9hamy","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/108982419X","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/24779926","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=G\u00e9rard J\u00e9hamy"}},{"id":2190,"entry_id":1853,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1535,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"Raf\u012bq al-\u02bfA\u01e7am","free_first_name":"Raf\u012bq","free_last_name":"al-\u02bfA\u01e7am","norm_person":{"id":1535,"first_name":"Raf\u012bq","last_name":"al-\u02bfA\u01e7am","full_name":"Raf\u012bq al-\u02bfA\u01e7am","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1067906738","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/64156001","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Raf\u012bq al-\u02bfA\u01e7am"}}],"entry_title":"\u0631\u0633\u0627\u0621\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0641\u064a\u0629","title_transcript":"Ras\u0101\u02beil Ibn Ru\u0161d al-falsaf\u012bya","title_translation":"Philosophical Textes of Averroes","main_title":{"title":"\u0631\u0633\u0627\u0621\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0641\u064a\u0629"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1994","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1394,"full_name":"G\u00e9rard J\u00e9hamy","role":2},{"id":1535,"full_name":"Raf\u012bq al-\u02bfA\u01e7am","role":2}],"works":[{"id":66,"aw_title":"Short Commentary on De Anima"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1853,"pubplace":"Beirut","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0631\u0633\u0627\u0621\u0644 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u0644\u0633\u0641\u064a\u0629"]}

  • PAGE 1 OF 1