ارسطوطاليس في النفس [...] الحس والمحسوس, 1954
By: Averroes, ʿAbd al-Raḥmān Badawī (Ed.)
Title ارسطوطاليس في النفس [...] الحس والمحسوس
Transcription ʾArisṭūṭālīs. Fī l-nafs. [...] al-Ḥiss wa-l-maḫsūs li-bn Rušd
Translation Aristotelis De anima (Peri psyches) et [...] Averrois Paraphrasis Libri de Sensu et Sensato
Type Monograph
Language undefined
Date 1954
Publication Place Cairo
Publisher Maktabāt an-Nahda al-Miṣriya
Categories Psychology
Author(s) Averroes , ʿAbd al-Raḥmān Badawī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1847","_score":null,"_source":{"id":1847,"authors_free":[{"id":2174,"entry_id":1847,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2175,"entry_id":1847,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u02bfAbd al-Ra\u1e25m\u0101n Badaw\u012b","free_first_name":"\u02bfAbd al-Ra\u1e25m\u0101n","free_last_name":"Badaw\u012b","norm_person":{"id":1,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Abd al-Rahman Badawi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/124994377","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61541234","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Abd al-Rahman Badawi"}}],"entry_title":"\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648\u0637\u0627\u0644\u064a\u0633 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633 [...] \u0627\u0644\u062d\u0633 \u0648\u0627\u0644\u0645\u062d\u0633\u0648\u0633","title_transcript":"\u02beAris\u1e6d\u016b\u1e6d\u0101l\u012bs. F\u012b l-nafs. [...] al-\u1e24iss wa-l-ma\u1e2bs\u016bs li-bn Ru\u0161d","title_translation":"Aristotelis De anima (Peri psyches) et [...] Averrois Paraphrasis Libri de Sensu et Sensato","main_title":{"title":"\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648\u0637\u0627\u0644\u064a\u0633 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633 [...] \u0627\u0644\u062d\u0633 \u0648\u0627\u0644\u0645\u062d\u0633\u0648\u0633"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1954","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1,"full_name":"Abd al-Rahman Badawi","role":2}],"works":[{"id":69,"aw_title":"Commentary on the Parva Naturalia"},{"id":67,"aw_title":"Middle Commentary on De Anima"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1847,"pubplace":"Cairo","publisher":"Maktab\u0101t an-Nahda al-Mi\u1e63riya","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1954]}

ارسطوطاليس في النفس [...] الحس والمحسوس, 1954
By: Averroes, ʿAbd al-Raḥmān Badawī (Ed.)
Title ارسطوطاليس في النفس [...] الحس والمحسوس
Transcription ʾArisṭūṭālīs. Fī l-nafs. [...] al-Ḥiss wa-l-maḫsūs li-bn Rušd
Translation Aristotelis De anima (Peri psyches) et [...] Averrois Paraphrasis Libri de Sensu et Sensato
Type Monograph
Language undefined
Date 1954
Publication Place Cairo
Publisher Maktabāt an-Nahda al-Miṣriya
Categories Psychology
Author(s) Averroes , ʿAbd al-Raḥmān Badawī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1847","_score":null,"_source":{"id":1847,"authors_free":[{"id":2174,"entry_id":1847,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2175,"entry_id":1847,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u02bfAbd al-Ra\u1e25m\u0101n Badaw\u012b","free_first_name":"\u02bfAbd al-Ra\u1e25m\u0101n","free_last_name":"Badaw\u012b","norm_person":{"id":1,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Abd al-Rahman Badawi","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/124994377","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/61541234","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Abd al-Rahman Badawi"}}],"entry_title":"\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648\u0637\u0627\u0644\u064a\u0633 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633 [...] \u0627\u0644\u062d\u0633 \u0648\u0627\u0644\u0645\u062d\u0633\u0648\u0633","title_transcript":"\u02beAris\u1e6d\u016b\u1e6d\u0101l\u012bs. F\u012b l-nafs. [...] al-\u1e24iss wa-l-ma\u1e2bs\u016bs li-bn Ru\u0161d","title_translation":"Aristotelis De anima (Peri psyches) et [...] Averrois Paraphrasis Libri de Sensu et Sensato","main_title":{"title":"\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648\u0637\u0627\u0644\u064a\u0633 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633 [...] \u0627\u0644\u062d\u0633 \u0648\u0627\u0644\u0645\u062d\u0633\u0648\u0633"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1954","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":1,"full_name":"Abd al-Rahman Badawi","role":2}],"works":[{"id":69,"aw_title":"Commentary on the Parva Naturalia"},{"id":67,"aw_title":"Middle Commentary on De Anima"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1847,"pubplace":"Cairo","publisher":"Maktab\u0101t an-Nahda al-Mi\u1e63riya","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0627\u0631\u0633\u0637\u0648\u0637\u0627\u0644\u064a\u0633 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633 [...] \u0627\u0644\u062d\u0633 \u0648\u0627\u0644\u0645\u062d\u0633\u0648\u0633"]}

  • PAGE 1 OF 1