ابو الوليد ابن رشد. مقالات في المنطق و العلم الطبيعي, 1983
By: Averroes, Ǧamāl al-Dīn ʿAlawī (Ed.)
Title ابو الوليد ابن رشد. مقالات في المنطق و العلم الطبيعي
Transcription ʾAbū l-Walīd Ibn Rušd. Maqālāt fī l-manṭiq wa-l-ʿilm al-ṭabīʿī
Type Monograph
Language undefined
Date 1983
Publication Place Al-Dār al-Baiḍāʾ
Categories Logic
Author(s) Averroes , Ǧamāl al-Dīn ʿAlawī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1856","_score":null,"_source":{"id":1856,"authors_free":[{"id":2195,"entry_id":1856,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2196,"entry_id":1856,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":717,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u01e6am\u0101l al-D\u012bn \u02bfAlaw\u012b","free_first_name":"\u01e6am\u0101l al-D\u012bn","free_last_name":"\u02bfAlaw\u012b","norm_person":{"id":717,"first_name":"\u01e6am\u0101l al-D\u012bn","last_name":"\u02bfAlaw\u012b","full_name":"\u01e6am\u0101l al-D\u012bn \u02bfAlaw\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1042545219","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/21073795","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u01e6am\u0101l al-D\u012bn \u02bfAlaw\u012b"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0645\u0642\u0627\u0644\u0627\u062a \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0645 \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u064a","title_transcript":"\u02beAb\u016b l-Wal\u012bd Ibn Ru\u0161d. Maq\u0101l\u0101t f\u012b l-man\u1e6diq wa-l-\u02bfilm al-\u1e6dab\u012b\u02bf\u012b","title_translation":null,"main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0645\u0642\u0627\u0644\u0627\u062a \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0645 \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u064a"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1983","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":717,"full_name":"\u01e6am\u0101l al-D\u012bn \u02bfAlaw\u012b","role":2}],"works":[{"id":12,"aw_title":"Discourse on Substantial and Accidental Universals"},{"id":13,"aw_title":"Treatise on the Copula and on Derived Nouns"},{"id":15,"aw_title":"Discourse on the Definition and Critique of the Positions of Alexander and Alfarabi"},{"id":16,"aw_title":"Critique of Avicenna's Position on the Conversion of Premises"},{"id":17,"aw_title":"Critique of Themistius' Position on the Contingent Syllogisms in the First and Second Figure"},{"id":49,"aw_title":"Remark on the Seventh and Eighth Book of the Physics"},{"id":52,"aw_title":"Treatise on Seeds and Sperm"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1856,"pubplace":"Al-D\u0101r al-Bai\u1e0d\u0101\u02be","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":[1983]}

ابو الوليد ابن رشد. مقالات في المنطق و العلم الطبيعي, 1983
By: Averroes, Ǧamāl al-Dīn ʿAlawī (Ed.)
Title ابو الوليد ابن رشد. مقالات في المنطق و العلم الطبيعي
Transcription ʾAbū l-Walīd Ibn Rušd. Maqālāt fī l-manṭiq wa-l-ʿilm al-ṭabīʿī
Type Monograph
Language undefined
Date 1983
Publication Place Al-Dār al-Baiḍāʾ
Categories Logic
Author(s) Averroes , Ǧamāl al-Dīn ʿAlawī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1856","_score":null,"_source":{"id":1856,"authors_free":[{"id":2195,"entry_id":1856,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":85,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Averroes","free_first_name":null,"free_last_name":null,"norm_person":{"id":85,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Averroes","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118505238","viaf_url":"http:\/\/viaf.org\/viaf\/19688718","db_url":"https:\/\/www.deutsche-biographie.de\/gnd118505238.html","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Averroes"}},{"id":2196,"entry_id":1856,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":717,"institution_id":null,"role":{"id":2,"role_name":"editor"},"free_name":"\u01e6am\u0101l al-D\u012bn \u02bfAlaw\u012b","free_first_name":"\u01e6am\u0101l al-D\u012bn","free_last_name":"\u02bfAlaw\u012b","norm_person":{"id":717,"first_name":"\u01e6am\u0101l al-D\u012bn","last_name":"\u02bfAlaw\u012b","full_name":"\u01e6am\u0101l al-D\u012bn \u02bfAlaw\u012b","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1042545219","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/21073795","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u01e6am\u0101l al-D\u012bn \u02bfAlaw\u012b"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0645\u0642\u0627\u0644\u0627\u062a \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0645 \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u064a","title_transcript":"\u02beAb\u016b l-Wal\u012bd Ibn Ru\u0161d. Maq\u0101l\u0101t f\u012b l-man\u1e6diq wa-l-\u02bfilm al-\u1e6dab\u012b\u02bf\u012b","title_translation":null,"main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0645\u0642\u0627\u0644\u0627\u062a \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0645 \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u064a"},"abstract":null,"btype":1,"date":"1983","language":null,"online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":27,"category_name":"Logic","link":"bib?categories[]=Logic"}],"authors":[{"id":85,"full_name":"Averroes","role":1},{"id":717,"full_name":"\u01e6am\u0101l al-D\u012bn \u02bfAlaw\u012b","role":2}],"works":[{"id":12,"aw_title":"Discourse on Substantial and Accidental Universals"},{"id":13,"aw_title":"Treatise on the Copula and on Derived Nouns"},{"id":15,"aw_title":"Discourse on the Definition and Critique of the Positions of Alexander and Alfarabi"},{"id":16,"aw_title":"Critique of Avicenna's Position on the Conversion of Premises"},{"id":17,"aw_title":"Critique of Themistius' Position on the Contingent Syllogisms in the First and Second Figure"},{"id":49,"aw_title":"Remark on the Seventh and Eighth Book of the Physics"},{"id":52,"aw_title":"Treatise on Seeds and Sperm"}],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":{"id":1856,"pubplace":"Al-D\u0101r al-Bai\u1e0d\u0101\u02be","publisher":null,"series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null},"booksection":null,"article":null},"sort":["\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0644\u0648\u0644\u064a\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f. \u0645\u0642\u0627\u0644\u0627\u062a \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642 \u0648 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0645 \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a\u0639\u064a"]}

  • PAGE 1 OF 1