Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos. section: 3
1 ואמנם דימקארטיש ולוקיש הנה הם ירצו שאשר הם בזה התאר הם גשמים בלתי מתחלקים, VIEW AND COMPARE
2 ושהם בלתי בעלי תכלית במספרם ותמונותיהם, ושהגשמים המורכבים מאלו אמנם יתחלפו
 VIEW AND COMPARE
3 בעבור חלוף החלקים אשר יורכבו מהם מפני שלשה, התמונה והמצב והסדר. VIEW AND COMPARE
4 וכת אנכסגוריש התחלף לכת אבן דקאליס. וזה שאבן דקאליס יסבור שהגשמים המתדמי 
 VIEW AND COMPARE
5 החלקים הם מורכבים מהיסודות הארבעה, שהם האויר והאש והמים והארץ, ואמנם
 VIEW AND COMPARE
6 אנכסגוריש שסובר שאלו הגשמים הארבעה מורכבים מהמתדמי החלקים. VIEW AND COMPARE
7 וכל אלו, כמו שאמרנו, יחוייב עליהם, כפי זה הדעת ביסודות, שיאמרו שההויה
 VIEW AND COMPARE
8 המוחלטת בלתי השתנות. אלא שקצתם חייב מזה שרשו, וקצתם לא חייב מזה שרשו, כמו
 VIEW AND COMPARE
9 אנכסגוריש ואבן דקאליס. אמנם אנכסגוריש הנה הוא לא יחייב שרשו, לפי שהוא יקרא
 VIEW AND COMPARE
10 ההתהוות והפסד המוחלט השתנות. ואמנם אבן דקאליס למה שהוא מניח כי ההוויה אמנם הוא
 VIEW AND COMPARE
11 בקיבוץ היסודות הארבעה מהאהבה וההפסד בהפרדם בעבור השנאה, והיה מניח שאלו VIEW AND COMPARE
12 היסודות בלתי משתנים קצתם אל קצת, ושהבדליהם, אשר הם החום והקור והלחות והיובש,
 VIEW AND COMPARE
13 וזולתם מן האיכיות אשר יקרה בם ההשתנות, נשארים בעצמם, הנה הוא מבואר שלא ימצא
 VIEW AND COMPARE
14 לפי דעתו השתנות, אחר שהיה ההשתנות אמנם הוא באלו ההבדלים. ועוד, שלמה שהיה
 VIEW AND COMPARE
15 סובר שאי איפשר שיהיה מהמים אש, ולא מן הארץ מים, ובכלל שלא יהיה אחד מאלו
 VIEW AND COMPARE
16 הגשמים הארבעה מחברו על דרך ההויה וההפסד המוחלט, הנה כבר יחוייב בהכרח שלא VIEW AND COMPARE
17 יהיה מהלבן שחור ולא מהקשה רך, וזהו ההשתנות. ואמנם היה זה מחוייב לפי שכאשר לא
 VIEW AND COMPARE
18 ישתנו היסודות קצתם אל קצת, לא יהיה בכאן נושא אחד יקבל ההפך בין שהיה אותו
 VIEW AND COMPARE
19 ההפכיות בהשתנות או היה בעצם. כי מחוייב שיהיה לכל שינוי נושא בין שיהיה השינוי
 VIEW AND COMPARE
20 בעצם, או בכמה רצוני לומר צמיחה וחסרון, או באיך רצוני לומר השתנות. ולזה כאשר
 VIEW AND COMPARE
21 הנחנו נושא הנה בכאן בהכרח שינוי, וכאשר הנחנו שינוי הנה בכאן נושא. VIEW AND COMPARE

MC De Gen. et Corr. (Heb.)

Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos.

Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos. Digital copy of Commentarium medium et Epitome in Aristotelis De generatione et corruptione libros (Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem: Versio Hebraica 4, 1-2), ed. Samuel Kurland, Cambridge (Mass.): The Mediaeval Academy of America, 1958, pp. 1–98. Cologne: Digital Averroes Research Environment (DARE), 2012. URI: dare.uni-koeln.de/app/fulltexts/FT105 .

Content
מאמר 1 Page: 1
-כלל 1 Page: 1
-כלל 2 Page: 2
-כלל 3 Page: 2
---פרק 1 Page: 5
---פרק 2 Page: 6
---פרק 3 Page: 7
----דרוש 1 Page: 12
----דרוש 2 Page: 13
----דרוש 3 Page: 14
----דרוש 4 Page: 14
-כלל 4 Page: 16
-כלל 5 Page: 20
---פרק 1 Page: 22
---פרק 2 Page: 22
---פרק 3 Page: 23
-כלל 6 Page: 27
---פרק 1 Page: 35
---פרק 2 Page: 35
-כלל 7 Page: 36
--חלק 1 Page: 38
--חלק 2 Page: 38
---פרק 1 Page: 42
---פרק 2 Page: 43
---פרק 3 Page: 46
-כלל 8 Page: 50
מאמר 2 Page: 52
-כלל 1 Page: 57
---פרק 1 Page: 58
---פרק 2 Page: 58
-כלל 2 Page: 60
---פרק 1 Page: 67
---פרק 2 Page: 67
---פרק 3 Page: 70
---פרק 4 Page: 72
-כלל 3 Page: 75
---פרק 1 Page: 80
---פרק 2 Page: 80
-כלל 4 Page: 83
---פרק 1 Page: 84
---פרק 2 Page: 84