Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos. section: 5
1 מחוייב שיקרה כשיתהוו בהפרדה מאותו האחד ויפסדו בהתקבץ לאותו האחד, כי הפירוד
 VIEW AND COMPARE
2 אינו דבר רק חדוש הבדליהם, והקיבוץ אינו דבר רק הפשטת אותם ההבדלים. ולזה היה
 VIEW AND COMPARE
3 אומרו שאלו היסודות לא יתהוו קצתם מקצת ואמרו שהם ישובו דבר אחד ויתהוו מדבר
 VIEW AND COMPARE
4 אחד סותר זה לזה. וזה שאי איפשר באלו שיאמר שהם יהיו דבר אחד, ואותם ההבדלים
 VIEW AND COMPARE
5 להם נמצאים בפעל. VIEW AND COMPARE
6 [3] הנה מכאן יראה שמאמרי זה האיש מזה הצד סותרים זה את זה. ועוד ממה שהוא נעלם VIEW AND COMPARE
7 ממאמרו, אם יאמין שאלו היסודות הם ראשית לאותו הדבר האחד, או יאמין שאותו הדבר
 VIEW AND COMPARE
8 הוא ראשית להם. וזה שאם היה מציאותם באותו האחד, אשר יתקבצו אליו, בכח, על שהם
 VIEW AND COMPARE
9 יתהוו ממנו והוא להם כהיולי ונושא, הנה האחד יותר ראוי שיהיה התחלה להם מאשר יהיו
 VIEW AND COMPARE
10 הם התחלה לו. ואם היה מציאותם בו בפעל הוא אחד בהרכבה, הנה הם יותר ראויים
 VIEW AND COMPARE
11 שיהיו התחלה לו ויותר ראוי שיהיו קודמין בטבע. VIEW AND COMPARE
12 הנה כבר התבאר מזה המאמר דעות הקודמים בהויה והשתנות, ומי חייב שרשיו
 VIEW AND COMPARE
13 בהפרישו ביניהם, ומי לא חייב אותו. VIEW AND COMPARE


כלל 3

הכלל השלישי
14 וזה הכלל יש בו שלשה פרקים.
 VIEW AND COMPARE
15 הראשון. יגיד בו הדברים אשר ראוי שיודעו מענין ההויה המוחלטת וההפסד המוחלט
 VIEW AND COMPARE
16 ומענין התנועות האחרות, כמו הצמיחה וההשתנות, ושאר הדברים המשותפים לאלו VIEW AND COMPARE

MC De Gen. et Corr. (Heb.)

Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos.

Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos. Digital copy of Commentarium medium et Epitome in Aristotelis De generatione et corruptione libros (Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem: Versio Hebraica 4, 1-2), ed. Samuel Kurland, Cambridge (Mass.): The Mediaeval Academy of America, 1958, pp. 1–98. Cologne: Digital Averroes Research Environment (DARE), 2012. URI: dare.uni-koeln.de/app/fulltexts/FT105 .

Content
מאמר 1 Page: 1
-כלל 1 Page: 1
-כלל 2 Page: 2
-כלל 3 Page: 2
---פרק 1 Page: 5
---פרק 2 Page: 6
---פרק 3 Page: 7
----דרוש 1 Page: 12
----דרוש 2 Page: 13
----דרוש 3 Page: 14
----דרוש 4 Page: 14
-כלל 4 Page: 16
-כלל 5 Page: 20
---פרק 1 Page: 22
---פרק 2 Page: 22
---פרק 3 Page: 23
-כלל 6 Page: 27
---פרק 1 Page: 35
---פרק 2 Page: 35
-כלל 7 Page: 36
--חלק 1 Page: 38
--חלק 2 Page: 38
---פרק 1 Page: 42
---פרק 2 Page: 43
---פרק 3 Page: 46
-כלל 8 Page: 50
מאמר 2 Page: 52
-כלל 1 Page: 57
---פרק 1 Page: 58
---פרק 2 Page: 58
-כלל 2 Page: 60
---פרק 1 Page: 67
---פרק 2 Page: 67
---פרק 3 Page: 70
---פרק 4 Page: 72
-כלל 3 Page: 75
---פרק 1 Page: 80
---פרק 2 Page: 80
-כלל 4 Page: 83
---פרק 1 Page: 84
---פרק 2 Page: 84