Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos. section: 7
1 אמרם שהצמיחה אמנם תהיה כשידבק הדומה בדומה לו, מלבד דימקאדטיש ולוקיש, שהם
 VIEW AND COMPARE
2 השתדלו לתת לאלו הדברים הבדלים יוכרו בהם קצתם מקצת. וזה ששני אלו אמרו
 VIEW AND COMPARE
3 שהתחלת הדברים הם הגשמים הבלתי מתחלקים הבלתי בעלי תכלית מפני המספר
 VIEW AND COMPARE
4 והתמונה, וההויה וההפסד יקרו בהתקבץ אלו ובהפרדם, ואמנם ההשתנות הוא בהתחלפם
 VIEW AND COMPARE
5 בסדר ובמצב. וזה שיקרה לאיכיות שיתחלפו מפני שני אלו או אחד מהם, ומשל זה השבח
 VIEW AND COMPARE
6 והגנות, שהם שתי איכיות מתחלפים ואם יתרכבו מאותיות אחדות, ואמנם יתחלפו בסדרם.
 VIEW AND COMPARE
7 אמרו וזאת הסבה בשהיה כל דמיון אמת ובשיקרה שיראה בדבר האחד בעצמו תכונות
 VIEW AND COMPARE
8 הפכיות ובלתי בעלי תכלית, והן כלם אמת. וזה שהמצב והסדר, למה שהיה אין להם
 VIEW AND COMPARE
9 תכלית בדבר האחד בעצמו מפני התחלפו בעצמו ומפני התחלף הבטת המביטים אליו, הנה
 VIEW AND COMPARE
10 איפשר אצלם שיראה האדם הדבר האחד בעצמו לבן ויראהו אחר שחור, או מתנועע
 VIEW AND COMPARE
11 ויראהו האחר נח. וכל זה אמת, לפי שטבע האיכיות אינו דבר רק המרת המצב והסדר.
 VIEW AND COMPARE
12 ולמה שהיו שני אלו הדברים יתחלפו בהתחלף המביטים אליו להתחלף הצדדים, הנה כבר
 VIEW AND COMPARE
13 יקרה שיראה אחד הדבר האחד בעצמו נח ויראהו אחר מתנועע, ושתי הראיות אמת. ואין
 VIEW AND COMPARE
14 לגוון אצלם ולא לשאר האיכיות טבע זולת זה. ובכלל הנה הם טענו לזה הדעת בהשתנות
 VIEW AND COMPARE
15 למה שהיו מאמינים שכל דמיון אמת. VIEW AND COMPARE


פרק 2

הפרק השני
16 [6] אמר ולמה שהיו רוב בני אדם מאמינים כי ההתהוות דבר וההשתנות דבר אחר זולתו,
 VIEW AND COMPARE
17 ושהגשמים יתהוו ויפסדו על צד הקיבוץ והפירוד וישתנו מפני שהם ישתנו במקרים המשיגים
 VIEW AND COMPARE
18 אותם, הנה יחוייב שנחקור מהספקות והמאמרים אשר ימצאו הפכיים בזה. כי אם הניח מניח
 VIEW AND COMPARE
19 שהתהוות יהיה בקיבוץ ופירוד, יחוייב מזה מציאות החלקים אשד לא יתחלקו. וכבר מנינו VIEW AND COMPARE

MC De Gen. et Corr. (Heb.)

Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos.

Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos. Digital copy of Commentarium medium et Epitome in Aristotelis De generatione et corruptione libros (Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem: Versio Hebraica 4, 1-2), ed. Samuel Kurland, Cambridge (Mass.): The Mediaeval Academy of America, 1958, pp. 1–98. Cologne: Digital Averroes Research Environment (DARE), 2012. URI: dare.uni-koeln.de/app/fulltexts/FT105 .

Content
מאמר 1 Page: 1
-כלל 1 Page: 1
-כלל 2 Page: 2
-כלל 3 Page: 2
---פרק 1 Page: 5
---פרק 2 Page: 6
---פרק 3 Page: 7
----דרוש 1 Page: 12
----דרוש 2 Page: 13
----דרוש 3 Page: 14
----דרוש 4 Page: 14
-כלל 4 Page: 16
-כלל 5 Page: 20
---פרק 1 Page: 22
---פרק 2 Page: 22
---פרק 3 Page: 23
-כלל 6 Page: 27
---פרק 1 Page: 35
---פרק 2 Page: 35
-כלל 7 Page: 36
--חלק 1 Page: 38
--חלק 2 Page: 38
---פרק 1 Page: 42
---פרק 2 Page: 43
---פרק 3 Page: 46
-כלל 8 Page: 50
מאמר 2 Page: 52
-כלל 1 Page: 57
---פרק 1 Page: 58
---פרק 2 Page: 58
-כלל 2 Page: 60
---פרק 1 Page: 67
---פרק 2 Page: 67
---פרק 3 Page: 70
---פרק 4 Page: 72
-כלל 3 Page: 75
---פרק 1 Page: 80
---פרק 2 Page: 80
-כלל 4 Page: 83
---פרק 1 Page: 84
---פרק 2 Page: 84