Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos. section: 8
1 השקרים המתחייבים ממציאות החלקים הבלתי מתחלקים בששי מהשמע ובשלישי מהשמים
 VIEW AND COMPARE
2 והעולם. ואם אמרנו שההויה וההפסד אינו קיבוץ ופירוד, יקשה עלינו להביא ההפרש בין
 VIEW AND COMPARE
3 ההויה וההשתנות. VIEW AND COMPARE
4 [7] ותחלת החקירה על זה אם הנמצאות הטבעיות יתהוו וישתנו ויצמחו וישיגום הפכי אלה
 VIEW AND COMPARE
5 מצד שהתחלותיהם גדלים בלתי מתחלקים, או לא ישתנה דבר מפני מציאות גודל בלתי
 VIEW AND COMPARE
6 מתחלק. וזה כי ההפרש בין המחשבות המתחיבות מאלו הדברים משני אלו אינו מועט.
 VIEW AND COMPARE
7 ועוד, אם היו ההתחלות גדלים בלתי מתחלקים, האם הם גשמים, כפי דעת דימקארטיש
 VIEW AND COMPARE
8 ולוקיש, או שטחים, כפי מה שנאמר בטימאוס. כי שתי הדעות, ואם היו מתחייבים להם
 VIEW AND COMPARE
9 שקרים רבים כפי מה שקדם, הנה היותר מספיק משתי הדעות הוא דעת דימקארטיש
 VIEW AND COMPARE
10 ולוקיש. וזה שאלו כבר איפשר להם שיביאו סבה להשתנות מפני הגדלים אשר לא יחלקו,
 VIEW AND COMPARE
11 וזה מצד המצב והסדר כמו שאמרנו. ואמנם מי שיאמין שאלו היסודות הם שטחים, אי איפשר
 VIEW AND COMPARE
12 לו שיאמר בענין השתנות דבר. וזה שאשר איפשר להם שיאמרו שיתילד מהשטחים אמנם הוא
 VIEW AND COMPARE
13 הגשם לבד, לא זולת זה מהמקרים הנמצאים בגשם, אשר בו ההשתנות.
 VIEW AND COMPARE
14 והסבה באשר דימקארטיש ומי שיאמר כמאמרו איפשר לו להביא הבדלים באלו VIEW AND COMPARE
15 הדברים כפי סברתו בהתחלות ואי איפשר זה לאפלטון, כי אלו שמו עיונם בטבעיות
 VIEW AND COMPARE
16 מעניינים טבעיים ומיוחסים, ואפלטון שם עיונו מעניינים בלתי מיוחסים אבל מעניינים
 VIEW AND COMPARE
17 מקריים. VIEW AND COMPARE
18 [8] וזה מבואר ממה שטען בו כל אחד לסברתו. וזה שאפלטון היה טוען באשר
 VIEW AND COMPARE
19 יחוייב שיהיו בכאן שטחים בלתי מתחלקים במציאות המשלש, וזה כי השטחים כלם יחלקו
 VIEW AND COMPARE
20 אליו, ולא יחלק הוא אל שטח אחר, ואמנם יתחלק אל המשלשים. וכאשר היה זה כן, הנה VIEW AND COMPARE

MC De Gen. et Corr. (Heb.)

Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos.

Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos. Digital copy of Commentarium medium et Epitome in Aristotelis De generatione et corruptione libros (Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem: Versio Hebraica 4, 1-2), ed. Samuel Kurland, Cambridge (Mass.): The Mediaeval Academy of America, 1958, pp. 1–98. Cologne: Digital Averroes Research Environment (DARE), 2012. URI: dare.uni-koeln.de/app/fulltexts/FT105 .

Content
מאמר 1 Page: 1
-כלל 1 Page: 1
-כלל 2 Page: 2
-כלל 3 Page: 2
---פרק 1 Page: 5
---פרק 2 Page: 6
---פרק 3 Page: 7
----דרוש 1 Page: 12
----דרוש 2 Page: 13
----דרוש 3 Page: 14
----דרוש 4 Page: 14
-כלל 4 Page: 16
-כלל 5 Page: 20
---פרק 1 Page: 22
---פרק 2 Page: 22
---פרק 3 Page: 23
-כלל 6 Page: 27
---פרק 1 Page: 35
---פרק 2 Page: 35
-כלל 7 Page: 36
--חלק 1 Page: 38
--חלק 2 Page: 38
---פרק 1 Page: 42
---פרק 2 Page: 43
---פרק 3 Page: 46
-כלל 8 Page: 50
מאמר 2 Page: 52
-כלל 1 Page: 57
---פרק 1 Page: 58
---פרק 2 Page: 58
-כלל 2 Page: 60
---פרק 1 Page: 67
---פרק 2 Page: 67
---פרק 3 Page: 70
---פרק 4 Page: 72
-כלל 3 Page: 75
---פרק 1 Page: 80
---פרק 2 Page: 80
-כלל 4 Page: 83
---פרק 1 Page: 84
---פרק 2 Page: 84