Averroes, Beʾur sefer ha-heqeš (באור ספר ההיקש), transl. Jacob Anatoli. section: 1
1 אמרראוי שנתחיל תחלה ונספר בדבר אשר בעבורו VIEW AND COMPARE
2 הדרישה בספר הזה ובתועלת שהגיע מן הדבר VIEW AND COMPARE
3 הדרוש בעבורו עוד אחר זה בדברים שמדרגתם מזה הספר VIEW AND COMPARE
4 במדרגת השרשים וההתחלות לשאר מה שידובר בו והוא שנודיע VIEW AND COMPARE
5 תחלה מה היא ההקדמ' ומה הוא הגבול ומה הוא ההקש ואי זה VIEW AND COMPARE
6 מן ההקשים שלם ואי זה מהם בלתי שלם ומה הנשוא על כל VIEW AND COMPARE
7 הדבר או שאיננו נשוא על כלו או לא על דבר ממנו. VIEW AND COMPARE
8 ונאמראם הדבר אשר בעבורו הדרישה בספר זה הוא VIEW AND COMPARE
9 המופת כי ההקש אמנם הדרישה עליו מפני VIEW AND COMPARE
10 הדרישה על המופת ואם התועלת שתגיע ממנו היא הגעת VIEW AND COMPARE
11 הידיעה המופתיית בכל הנמצאות על יותר שלמות מה שבטבע VIEW AND COMPARE
12 שיגיע לאדם. ואם ההקדמה הוא מאמ' מחייב דבר לדבר VIEW AND COMPARE
13 או שולל דבר מדבר. וההקדמה תחלק מצד האיכות ותחלק VIEW AND COMPARE
14 מצד הכמות. אם מצד הכמות כי ממנה כוללת וממנה VIEW AND COMPARE
15 חלקית וממנה סתמית. ואם מצד האיכות שכל אחד מאלו VIEW AND COMPARE
16 אם מחייבת ואם שוללת והכוללת המחייבת היא מה שחוייב VIEW AND COMPARE
17 בה הנשוא לכל הנושא כאמרנו כל אדם חי והשוללת הכוללת VIEW AND COMPARE
18 הוא מה שנשלל בה הנשוא מכל הנושא כאמרנו אין אדם אחד VIEW AND COMPARE
19 אבן. והחלקית המחייבת היא מה שחוייב בה הנשוא VIEW AND COMPARE
20 לקצת הנושא כאמרנו קצת החי אדם והחלקית השוללת או VIEW AND COMPARE
21 שוללת הנשוא מקצת הנושא כאמרנו אין כל חי אדם כי השוללת VIEW AND COMPARE
22 החלקית יש לה שתי מליצות אחת מהן העלות הקצת VIEW AND COMPARE

MC Prior Anal. (Heb.)

Averroes, Beʾur sefer ha-heqeš (באור ספר ההיקש), transl. Jacob Anatoli.

Averroes, Beʾur sefer ha-heqeš (באור ספר ההיקש), transl. Jacob Anatoli. Transcription of ms. Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 88.32, foll. 61v–162v. Cologne: Digital Averroes Research Environment (DARE), 2015. URI: dare.uni-koeln.de/app/fulltexts/FT303 .

Content
---ההקדמות האפשריות מאמר בהתהפך Page: 65v
---תמונה 1 Page: 66v
---תמונה 2 Page: 70r
---תמונה 3 Page: 73r
---המאמר בהקשים ההכרחיים Page: 77r
---חיבור המציאויי וההכרחי בתמונה השלישית Page: 82r
---חבור האפשרי והמציאויי בתמונה Page: 86r
---המאמר בחבור ההכרחי והאפשרי Page: 91v
---המאמר בחבור האפשרי בתמונה השנית Page: 94r
--- Page: 96r
--- Page: 96v
--- Page: 98r
--- Page: 98r
--- Page: 99r
--- Page: 106v
-חלק 2 Page: 107v
-פרק 3 Page: 113r
המאמר ה- 2 Page: 121r
-פרק Page: 123r
--מאמ' בתמו' ה- 2 Page: 126v
---מאמ' בתמונ' ה- 3 Page: 128r
-חלק 3 Page: 297
---מאמ' בביאור בסבוב Page: 297
---מאמר בהקש המתהפך Page: 133r
---מאמר בהתפהך התמונה ה- 2 Page: 134v
---המאמר בהתהפך התמונה ה- 3 Page: 135v
---המאמר בהקש החלוף Page: 136v
--פרק Page: 140r
---סדר התמונה ה- 1 Page: 141v
---המאמר בתמונה ה- 3 Page: 142r
---מאמר בהקש' המורכבים מן המקבילות Page: 143r
---מאמר בהנחת הדרוש ה- 1 Page: 145r
--- Page: 147v
--פרק Page: 150r
--פרק Page: 151r
-פרק Page: 153r
--פרק Page: 153v
-פרק Page: 154r
---פרק Page: 155r
-פרק Page: 155r
--פרק Page: 351
---המאמר בהמשל Page: 157r
---המאמר במחלוקת Page: 159r
---המאמר בסמן ובאות Page: 160r
---המאמר בהקש הכרת האברים Page: 161r