Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos. section: 1


מאמר 1

הבאור האמצעי על ספר ההויה וההפסד
 לאבו אלוליד אבן רשד
המאמר הראשון
1 וכל אשר יכללהו זה המאמר יכנס בשמנה כללים. VIEW AND COMPARE
2 הכלל הראשון. בכונת הספר הזה חכירת הדברים אשר יכוין לחקור מהם. VIEW AND COMPARE
3 הכלל השני. הודעת דעות הקדמונים בהויה והשתנות; ומי איפשר לו מהקדמונים ,כפי
 VIEW AND COMPARE
4 דעתו בהתחלות ההויה וההפסד, שיפרש בין ההויה וההשתנות, ומי אי איפשר לו זה; ויודיע
 VIEW AND COMPARE
5 מי הלך בזה במה שיתחייב משרשיו, ומי שלא הלך בזה במה שיתחייב משרשו. VIEW AND COMPARE
6 הכלל השלישי. בחקירה ממציאות ההויה וההפסד בעצם, והיא ההויה וההפסד
 VIEW AND COMPARE
7 במוחלט; ואם היתה נמצאת, על איזה צד מציאותה, האם על צד הקיבוץ והפירוד או על
 VIEW AND COMPARE
8 צד אחר. VIEW AND COMPARE
9 הכלל הרביעי. בהפרש שבין ההויה וההפסד וההשתנות.
 VIEW AND COMPARE
10 הכלל החמישי. בהודעת תנועת הצמיחה, ואיך יצמח הצומח, ובמה זה יצמח.
 VIEW AND COMPARE
11 הכלל הששי. בהודעת המשוש והדברים המתמששים. VIEW AND COMPARE
12 הכלל השביעי. בהודעת ההפעלות והפעל וטבע הדברים הפועלים והמתפעלים.
 VIEW AND COMPARE
13 הכלל השמיני. בידיעת העירוב והדברים המתערבים. VIEW AND COMPARE


כלל 1

MC De Gen. et Corr. (Heb.)

Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos.

Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos. Digital copy of Commentarium medium et Epitome in Aristotelis De generatione et corruptione libros (Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem: Versio Hebraica 4, 1-2), ed. Samuel Kurland, Cambridge (Mass.): The Mediaeval Academy of America, 1958, pp. 1–98. Cologne: Digital Averroes Research Environment (DARE), 2012. URI: dare.uni-koeln.de/app/fulltexts/FT105 .

Content
מאמר 1 Page: 1
-כלל 1 Page: 1
-כלל 2 Page: 2
-כלל 3 Page: 2
---פרק 1 Page: 5
---פרק 2 Page: 6
---פרק 3 Page: 7
----דרוש 1 Page: 12
----דרוש 2 Page: 13
----דרוש 3 Page: 14
----דרוש 4 Page: 14
-כלל 4 Page: 16
-כלל 5 Page: 20
---פרק 1 Page: 22
---פרק 2 Page: 22
---פרק 3 Page: 23
-כלל 6 Page: 27
---פרק 1 Page: 35
---פרק 2 Page: 35
-כלל 7 Page: 36
--חלק 1 Page: 38
--חלק 2 Page: 38
---פרק 1 Page: 42
---פרק 2 Page: 43
---פרק 3 Page: 46
-כלל 8 Page: 50
מאמר 2 Page: 52
-כלל 1 Page: 57
---פרק 1 Page: 58
---פרק 2 Page: 58
-כלל 2 Page: 60
---פרק 1 Page: 67
---פרק 2 Page: 67
---פרק 3 Page: 70
---פרק 4 Page: 72
-כלל 3 Page: 75
---פרק 1 Page: 80
---פרק 2 Page: 80
-כלל 4 Page: 83
---פרק 1 Page: 84
---פרק 2 Page: 84