Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos. section: 4
1 ואין לאומד שיאמר שהנושא בהשתנות הוא בלתי הנושא בעצם, כי איך יחוייב כשנעלה
 VIEW AND COMPARE
2 הנושא בעצם, שיעלה הנושא בהשתנות? הנה נושא ההשתנות אמנם היה נושא לו מצד הנושא
 VIEW AND COMPARE
3 בעצם, ולזה חייב אריסטוטליס בהשתנות מה שחייב בעצם.
 VIEW AND COMPARE
4 [2] הנה מזה יראה שאבן דקאליס לא יוכל לומד ההפרש שבין ההויה המוחלטת וההשתנות.
 VIEW AND COMPARE
5 וכבר יראה, כמו שאמר אריסטוטלס, שמאמר זה האיש סותר למה שימצא לעין וסותר
 VIEW AND COMPARE
6 קצתו לקצתו. אמנם סתרו החוש הוא מפני שלא יתהוה אצלו אחד מהיסודות הארבעה
 VIEW AND COMPARE
7 מאחד מהם, אבל כל דבר יתהווה מאלו, ואלו לא יתהוו קצתם מקצת. ואמנם הסתירה
 VIEW AND COMPARE
8 אשר תמצא במאמרו, כי הוא למה שהיה אומר שאין לדבר מן הדברים טבע, אמנם הוא
 VIEW AND COMPARE
9 עירוב לבד ופירוד לבד, ושההויה לחלקי העולם אמנם תהיה מאותו הדבר האחד המעורב
 VIEW AND COMPARE
10 כשיובררו ממנו החלקים ויתפרדו בהבדלים ייחדום ורשמים מה, עד שיהיה אחד מהם אש
 VIEW AND COMPARE
11 בשהוא חם ויבש, והאחד ארץ בשהוא קר ויבש, והאחד שמש, כמו שיאמר הוא, בשהוא חם
 VIEW AND COMPARE
12 ולבן. וזה כשתגבר השנאה על האהבה. וההפסד לעולם יהיה גם כן כשיתקבצו חלקיו
 VIEW AND COMPARE
13 מאחד זה הפירוד וישובו אחד בהתגבר האהבה.
 VIEW AND COMPARE
14 ומבואר שיתחייב מזה שיתהוו היסודות קצתם מקצת, לפי שההויה וההפסד אינו דבר VIEW AND COMPARE
15 יותר מהפשטם הבדלים הנמצאים להם אחר המציאות ומציאותם אחר ההעדר. וזה דבר VIEW AND COMPARE

MC De Gen. et Corr. (Heb.)

Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos.

Averroes, Beʾur sefer ha-hawayah we-ha-hefsed (באור ספר ההויה וההפסד), transl. Qalonymos ben Qalonymos. Digital copy of Commentarium medium et Epitome in Aristotelis De generatione et corruptione libros (Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem: Versio Hebraica 4, 1-2), ed. Samuel Kurland, Cambridge (Mass.): The Mediaeval Academy of America, 1958, pp. 1–98. Cologne: Digital Averroes Research Environment (DARE), 2012. URI: dare.uni-koeln.de/app/fulltexts/FT105 .

Content
מאמר 1 Page: 1
-כלל 1 Page: 1
-כלל 2 Page: 2
-כלל 3 Page: 2
---פרק 1 Page: 5
---פרק 2 Page: 6
---פרק 3 Page: 7
----דרוש 1 Page: 12
----דרוש 2 Page: 13
----דרוש 3 Page: 14
----דרוש 4 Page: 14
-כלל 4 Page: 16
-כלל 5 Page: 20
---פרק 1 Page: 22
---פרק 2 Page: 22
---פרק 3 Page: 23
-כלל 6 Page: 27
---פרק 1 Page: 35
---פרק 2 Page: 35
-כלל 7 Page: 36
--חלק 1 Page: 38
--חלק 2 Page: 38
---פרק 1 Page: 42
---פרק 2 Page: 43
---פרק 3 Page: 46
-כלל 8 Page: 50
מאמר 2 Page: 52
-כלל 1 Page: 57
---פרק 1 Page: 58
---פרק 2 Page: 58
-כלל 2 Page: 60
---פרק 1 Page: 67
---פרק 2 Page: 67
---פרק 3 Page: 70
---פרק 4 Page: 72
-כלל 3 Page: 75
---פרק 1 Page: 80
---פרק 2 Page: 80
-כלל 4 Page: 83
---פרק 1 Page: 84
---פרק 2 Page: 84