Averroes, Beʾur sefer ha-šamayyim we-ha-ʿolam (באור ספר השמים והעולם), transl. Salomon ben Joseph Ibn Ayyub. section: 1


מאמר 1

המאמר הראשון מספר השמים והעולם לארסטו באור בן רשד
1 אמר כונת ארסטו בזה הספר לדבר בעולם ובחלקיו הפשוטים הראשונים ובכל מה VIEW AND COMPARE
2 שישיג העולם וחלקיו הראשונים. ומה שיאמר אותו בזה המאמר הוא נכלל בעשרה כללים: VIEW AND COMPARE
3 הכלל הראשון במנות מוצעות המלאכה הזאת. השני בגדר הגשם הטבעי ושהוא VIEW AND COMPARE
4 השלם משאר הבעלי שעור. השלישי לבאר שהעולם שלם. הרביעי לבאר שיש הנה VIEW AND COMPARE
5 גשם פשוט סבובי מובדל בטבעו מכל אחד מן הגשמים הפשוטים המתנועעים תנועה VIEW AND COMPARE
6 ישרה. החמישי לבאר שזה הגשם איננו כבד ולא קל. הששי לבאר שזה הגשם איננו VIEW AND COMPARE
7 מקבל ההויה ולא ההפסד ולא אחד ממיני השנוים זולתי התנועה במקום ושמספר VIEW AND COMPARE
8 הפשוטים חמשה. השביעי לבאר שהכל בעל תכלית בשעורו. השמיני לבאר שהעולם VIEW AND COMPARE
9 אחד במספר לא יותר מאחד. התשיעי לבאר שאין חוץ לעולם לא רקות ולא מלוי. VIEW AND COMPARE
10 העשירי לבאר שהעולם בלתי הוה ובלתי נפסד ושאין בו כח להפסד ושאי אפשר שיהיה VIEW AND COMPARE
11 דבר הוה בלתי נפסד ושלא יהיה דבר בלתי הוה נפסד. VIEW AND COMPARE


כלל 1

הכלל הראשון
12 מפני שזה הספר הוא החלק הראשון שהתחיל לדבר VIEW AND COMPARE
13 בו בדבר דבר מן הענינים המוחשים הטבעיים המיוחדים כי בספר אשר לפניו אמנם VIEW AND COMPARE
14 דבר בו בדברים הכלליים התחיל ראשונה למנות הנה מונחות המלאכה הזאת ואמר VIEW AND COMPARE
15 שהידיעה בענינים הטבעיים יהיה בגשמים ובבעלי השעור ובאיכויות הנמצאות להם VIEW AND COMPARE
16 ובתנועותיהם ובהתחלות אלו הדברים הטבעיים וסבותיהם ואמנם היה הדבר כן מפני VIEW AND COMPARE
17 שהדברים הטבעיים בהכרח אם שיהיו גשמים פשוטים או שיהיו בעלי גשמים פשוטים VIEW AND COMPARE
18 והם המורכבים מן הפשוטים כבעלי חיים והצמחים ולכל אחד מאלה השני מינים ענינים VIEW AND COMPARE
19 קודמים לו והם התחלותיו וענינים מתאחרים ממנו ואלו נמצאים שלשה מינים אם VIEW AND COMPARE
20 בעלי שעור או איכויות משתנות או תנועות ואמנם הושם בעלי שעור סוג אחד בלתי VIEW AND COMPARE
21 הגשמים מפני שבעל השעור יותר כולל מן הגשם לפי שבעל השעור יש ממנו מקום VIEW AND COMPARE
22 ויש ממנו קו ויש ממנו שטח וגשם. VIEW AND COMPARE


כלל 2

הכלל השני
23 ואחר שמנה מונחות החכמה VIEW AND COMPARE
24 הזאת התחיל לגדור הגשם הטבעי ומפני שהנדבק כסוג לגשם VIEW AND COMPARE
25 מפני שהוא כולל הזמן והמקום והקו והשטח והיתה הצעת גדרו הכרחית בבאור גדר הגשם VIEW AND COMPARE
26 וזה שאם לא יתבאר שכל נדבק מתחלק לא יתבאר שכל גשם מתחלק לזה התחיל בגדרו VIEW AND COMPARE
27 ראשונה ואחר כן זכר גדר הגשם ואמר שהנדבק הוא המתחלק אל דברים מקבלים החלוק VIEW AND COMPARE
28 תמיד והציע זה מענין הנדבק הנה על דעתו שכבר נתבאר בספר הקדום. אמר ואמנם VIEW AND COMPARE
29 הגשם הוא הנחלק אל כל הרחקים ור"ל הנה בכל הרחקים הרחקים השלשה אשר הם האורך VIEW AND COMPARE

MC De Caelo (Heb.)

Averroes, Beʾur sefer ha-šamayyim we-ha-ʿolam (באור ספר השמים והעולם), transl. Salomon ben Joseph Ibn Ayyub.

Averroes, Beʾur sefer ha-šamayyim we-ha-ʿolam (באור ספר השמים והעולם), transl. Salomon ben Joseph Ibn Ayyub. Transcription of ms. Berlin, Staatsbibliothek, Or. Qu. 811, foll. 17r–86v. Cologne: Digital Averroes Research Environment (DARE), 2015. URI: dare.uni-koeln.de/app/fulltexts/FT301 .

Content
מאמר 1 Page: 17r
-כלל 1 Page: 17r
-כלל 2 Page: 17r
-כלל 3 Page: 17v
-כלל 4 Page: 18r
-כלל 5 Page: 19v
-כלל 6 Page: 20r
-כלל 7 Page: 22r
--מופת 1 Page: 22v
--ביאור 2 Page: 26r
--ביאור 3 Page: 27r
-כלל 8 Page: 28r
--פרק 1 Page: 28r
--פרק 2 Page: 28r
--פרק 3 Page: 29r
--פרק 4 Page: 29v
--פרק 5 Page: 30r
--פרק 6 Page: 30r
--פרק 7 Page: 30v
--פרק 8 Page: 30v
-כלל 9 Page: 31r
-כלל 10 Page: 32r
--פרק 1 Page: 32r
--פרק 2 Page: 33r
---חלק 1 Page: 33r
---חלק 2 Page: 34r
---חלק 3 Page: 34v
---חלק 4 Page: 161
---חלק 5 Page: 161
---חלק 6 Page: 36r
---חלק 7 Page: 36v
---חלק 8 Page: 37r
מאמר 2 Page: 187
-כלל 1 Page: 187
--פרק 1 Page: 187
--פרק 2 Page: 41r
--פרק 3 Page: 41r
-כלל 2 Page: 41r
--מבוקש 1 Page: 41r
--מבוקש 2 Page: 42v
--מבוקש 3 Page: 43v
---מופת 1 Page: 43v
---מופת 2 Page: 44r
---מופת 3 Page: 44v
---מופת 4 Page: 45r
--מבוקש 4 Page: 45v
--מבוקש 5 Page: 46r
---מופת 1 Page: 46r
---מופת 2 Page: 46v
---מופת 3 Page: 46v
---מופת 4 Page: 47r
-כלל 3 Page: 47v
--מבוקש 1 Page: 48r
--מבוקש 2 Page: 48v
--מבוקש 3 Page: 50r
--מבוקש 4 Page: 242
--מבוקש 5 Page: 51r
--מבוקש 6 Page: 52r
-כלל 4 Page: 52v
--פרק 1 Page: 53r
--פרק 2 Page: 53v
--פרק 3 Page: 54r
--פרק 4 Page: 54r
--פרק 5 Page: 55v
--פרק 6 Page: 57v
--פרק 7 Page: 58v
מאמר 3 Page: 59v
-כלל 1 Page: 59v
-כלל 2 Page: 60r
-כלל 3 Page: 60r
--חלק 1 Page: 60v
--2 חלק Page: 60v
---פרק 1 Page: 61r
---פרק 2 Page: 63r
-כלל 4 Page: 66r
-כלל 5 Page: 66r
--מבוקש 1 Page: 66r
--מבוקש 2 Page: 66v
--מבוקש 3 Page: 68v
-כלל 6 Page: 70v
-כלל 7 Page: 71r
-כלל 8 Page: 71r
--פרק 1 Page: 71v
--פרק 2 Page: 72r
--פרק 3 Page: 73r
מאמר 4 Page: 75v
-כלל 1 Page: 75v
--פרק 1 Page: 75v
--פרק 2 Page: 76r
--פרק 3 Page: 76v
-כלל 2 Page: 78r
-כלל 3 Page: 80r
--פרק 1 Page: 80r
--פרק 2 Page: 81v
--פרק 3 Page: 82v
--פרק 4 Page: 83ה
--פרק 5 Page: 84v
--פרק 6 Page: 85r
--פרק 7 Page: 86r